Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "niezastąpiony"

 

"niezastąpiony" English translation

Results: 1-7 of 7

niezastąpiony {adjective}

niezastąpiony {adj. m}

Jest to możliwość i niezastąpiony sposób uczynienia UE bardziej wolną, bardziej demokratyczną i lepiej prosperującą.

This represents an opportunity and an irreplaceable way of making the EU freer, more democratic and more prosperous.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest obecnie niezastąpiony, jeśli chodzi o udzielanie pożyczek w UE i poza nią.

The European Investment Bank (EIB) currently plays an irreplaceable role in providing finance in the EU and elsewhere.

Ponadto zmiany te przyczyniają się do zdrowej dywersyfikacji rolnictwa w regionie, który, jak wiemy, jest niezastąpiony dla portugalskiego sektora wyrobów mlecznych.

Furthermore, it contributes to the healthy diversification of agriculture in a region which, as we know, makes an irreplaceable contribution to Portugal's milk sector.

Kontakt między pacjentem a lekarzem jako jego powiernikiem pozostaje jedyny w swoim rodzaju i niezastąpiony, a komunikacja ustna jest w każdym przypadku podstawą leczenia.

The agency-style relationship between doctor and patient remains unique and irreplaceable, and verbal communication is affirmed as the basis of any medical treatment.

zastąpić {verb}

zastąpić {vb} (also: zastępować, podstawić, podstawiać)

Polityka budżetowa i walutowa nie mogą zastąpić reform strukturalnych.

Fiscal and monetary policies are no substitute for structural reforms.

Jednak żadna skala pomocy nie może zastąpić zaangażowania i działań ze strony samego rządu.

No amount of aid, however, can substitute for commitment and action by the government itself.

Taki dialog nie powinien jednak zastąpić drogi do przystąpienia Turcji, ale raczej ją uzupełnić i wzmocnić.

However, such dialogue should not substitute but complement and reinforce Turkey's accession track.

Jej zdaniem filmy nie mogą zastąpić podręczników i na pewno nie są alternatywą dla interakcji międzyludzkiej.

In her view, films are not a substitute for textbooks, much less for human interaction.

Zgromadzenie to ma zastąpić Zgromadzenie EWWiS.

This assembly is to substitute the ECSC one.

zastąpić {vb} (also: zastępować)

to supersede (replace) {vb}

Decyzja ta miała zastąpić decyzję ramową z roku 2002.

It was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.

Program sztokholmski ma zastąpić obowiązujący obecnie program haski, przyjęty w 2004 roku.

The Stockholm Programme is intended to supersede the Hague Programme that is currently in force and which was adopted in 2004.

zastąpić (kogoś) {vb}

to deputize for (sb) {vb}

zastąpić (kogoś) {vb}

to deputise for (sb) {vb} [Brit.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "niezastąpiony":

Synonyms (Polish) for "zastąpić":

 

Context sentences

Context sentences for "niezastąpiony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.

His / her extraordinary ability to...was invaluable.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.