Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "niezastąpiony"

 

"niezastąpiony" English translation

Results: 1-14 of 14

niezastąpiony {adjective}

niezastąpiony {adj. m} (also: nie do zastąpienia)

Jest to możliwość i niezastąpiony sposób uczynienia UE bardziej wolną, bardziej demokratyczną i lepiej prosperującą.

This represents an opportunity and an irreplaceable way of making the EU freer, more democratic and more prosperous.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest obecnie niezastąpiony, jeśli chodzi o udzielanie pożyczek w UE i poza nią.

The European Investment Bank (EIB) currently plays an irreplaceable role in providing finance in the EU and elsewhere.

Ponadto zmiany te przyczyniają się do zdrowej dywersyfikacji rolnictwa w regionie, który, jak wiemy, jest niezastąpiony dla portugalskiego sektora wyrobów mlecznych.

Furthermore, it contributes to the healthy diversification of agriculture in a region which, as we know, makes an irreplaceable contribution to Portugal's milk sector.

Kontakt między pacjentem a lekarzem jako jego powiernikiem pozostaje jedyny w swoim rodzaju i niezastąpiony, a komunikacja ustna jest w każdym przypadku podstawą leczenia.

The agency-style relationship between doctor and patient remains unique and irreplaceable, and verbal communication is affirmed as the basis of any medical treatment.

niezastąpiony {adj. m} (also: niezastępowalny)

zastąpić {verb}

zastąpić {vb} (also: podstawić, zastępować, podstawiać)

Jej zdaniem filmy nie mogą zastąpić podręczników i na pewno nie są alternatywą dla interakcji międzyludzkiej.

In her view, films are not a substitute for textbooks, much less for human interaction.

Zgromadzenie to ma zastąpić Zgromadzenie EWWiS.

This assembly is to substitute the ECSC one.

To pojęcie - którego nie da się niczym zastąpić - odnosi się nie tyle do stosunków między rządami, ile do unii.

That word - there is no substitute for it - is a word denoting not an intergovernmental situation, but rather union.

Przeciwciała dostarczane organizmowi z lekiem Privigen mogą uzupełnić pulę przeciwciał lub zastąpić brakujące przeciwciała.

The antibodies which are given to you by Privigen can complement your own antibodies or substitute missing antibodies.

Moglibyśmy przygotować tablicę wyników i ustalić poziom referencyjny, jednak nie możemy zastąpić danego państwa członkowskiego.

We could make a scoreboard and we can set a benchmark, but we cannot substitute the presence of the particular Member State.

zastąpić {vb} (also: zastępować)

to supersede (replace) {vb}

Decyzja ta miała zastąpić decyzję ramową z roku 2002.

It was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.

Program sztokholmski ma zastąpić obowiązujący obecnie program haski, przyjęty w 2004 roku.

The Stockholm Programme is intended to supersede the Hague Programme that is currently in force and which was adopted in 2004.

zastąpić (kogoś) {vb}

to deputize for (sb) {vb}

zastąpić (kogoś) {vb}

to deputise for (sb) {vb} [Brit.]

zastąpić (kogoś) {pf. v.} (also: zamienić)

  to sub for (sb) {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "niezastąpiony":

Synonyms (Polish) for "zastąpić":

 

Context sentences

Context sentences for "niezastąpiony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Uważamy, że obrońcy praw człowieka odgrywają niezastąpioną rolę w społeczeństwie.

We believe that human rights defenders play an indispensable role in society.

Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.

His / her extraordinary ability to...was invaluable.

Komisja udowodniła, że pozostaje niezastąpioną dźwignią do przeobrażania marzeń politycznych w rzeczywiste działania.

The Commission has proven that it is still the indispensable lever in transforming political dreams into real action.

Instytucja ta jest jednak niezastąpiona.

As an instrument, however, it is indispensable.

Jak możemy wyobrażać sobie pełną nowych napięć przyszłość z państwem, które uważamy za niezastąpione dla zaspokojenia naszych interesów?

How can we picture a future of new tensions with a country we recognise as indispensable as regards our own interests?

Rozmawiają o sprawach europejskich, organizują partyjne konferencje i odgrywają niezastąpioną rolę w reformowaniu systemu wyborczego Parlamentu Europejskiego.

They discuss European issues, hold party conferences and play an indispensable role in reforming the European Parliament's electoral system.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

In the English-French dictionary you will find more translations.