Internship offers in many countries

Polish-English translation for "odwaga"

 

"odwaga" English translation

Results: 1-34 of 51

odwaga {noun}

odwaga {f}

courage {noun}

Irańczycy wykazali się niewiarygodną odwagą, przeciwstawiając się dyktaturze.

They have demonstrated an amazing courage in challenging the dictatorship.

Społeczeństw nie zmienia przeciętność, lecz odwaga, przekonanie i wizja.

Societies are changed not by mediocrity but by courage, conviction and vision.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że potrzebna jest nam odwaga do podejmowania ryzyka.

We would also like to emphasise the fact that we need to have the courage to take risks.

To natychmiast go pociesza, jego pobudzona odwaga pozwala mu stanąć na wysokości zadania.

And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.

Ich determinacja, zaangażowanie i odwaga zasługują na naszą bezwarunkową solidarność.

Their determination, their commitment and their courage deserve our unreserved solidarity.

odwaga {f} (also: męstwo)

bravery {noun}

Wielu pozostało nieznanych, ale odwaga i poświęcenie wszystkich zasługuje na pamięć.

Many remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.

On dobrze wiedział, do czego może doprowadzić odwaga.

He understood very well what bravery could lead to.

Odwaga jest wspaniała, ale umysł wspanialszy.

Bravery is good, but brains are better.

odwaga {f} (also: śmiałość)

daring {noun}

Z drugiej strony, Komisja zainteresowała mnie swoją nieco większą odwagą pod względem dochodów.

On the other hand, I found the Commission interesting and a little more daring in the area of revenue.

odwaga {f} (also: śmiałość)

hardiness {o.sg.}

odwaga {f} (also: śmiałość)

hardihood {o.sg.}

odwaga {f}

odwaga {f} (also: męstwo, waleczność, dzielność)

valour {noun} [Brit.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "odwaga":

 

Similar translations

Similar translations for "odwaga" in English

 

Context sentences

Context sentences for "odwaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Musimy za to z odwagą i odpowiedzialnością zabrać się do redukowania długów.

Instead, we need to finally be brave and responsible enough to take a debt haircut.

Z odwagą duszy naszej szukamy chleba swego dla strachu miecza i na puszczy.

We get our bread at the peril of our lives, Because of the sword of the wilderness.

Nasze podejście do praw człowieka musi charakteryzować odwaga, lecz również skromność.

Our human rights approach must be characterised by its boldness but also by its modesty.

Odwaga cechuje tę osobę, która coś buduje, a nie tę, która rzuca oskarżenia.

It is the person who builds something who is courageous, not the one who makes accusations.

Niektórzy z państwa prosili mnie - jak sądzę, szczerze - bym wykazał się większą odwagą.

Some of you asked me - sincerely, I believe - to show more boldness.

Mamy nadzieję, że przywódcy tego kraju wykażą się odwagą i dalekowzrocznością.

We hope that the country's leaders will be bold and far-sighted.

Jeżeli potrzeba wam przykładu wytrwałości, odwagi i siły w pięknej małej paczuszce, to ona nim jest.

And if you want an example of perseverance, grit and strength in a beautiful, little package, it is her.

albowiem z odwagą żywota swego przynieśli ją; i nie chciał jej pić.

for with [the jeopardy of] their lives they brought it.

Po pierwsze, przywódca potrzebuje odwagi, aby pomimo szyderstw zostać zauważonym.

So let's watch a movement happen, start to finish, in under three minutes and dissect some lessons from it.

Następnie: "z odwagą" Ponownie, to ten sam projekt -- "odwaga" jest tym samym pokojem, nieco przemeblowanym.

Then it's: "guts." ~~~ Again, it's the same thing -- "guts" is just the same room, reworked.

Ja to słyszałam, ale nie miałam odwagi się ruszyć.

I could hear it, but I dared not to move. ~~~ I didn't move.

Ale to, co się wydarzyło we mnie, to zdruzgotanie w rzeczywistości dodało mi odwagi, jak nigdy wcześniej.

But what happened for me is that that shattering actually emboldened me in a way I have never been emboldened.

O to chodzi. ~~~ Dynamika, odwaga i pomysłowość.

He's closing in on the van to make the moving pass.

To zastrzyk odwagi dla przemysłu komputerowego.

Talk about a shot in the arm for the computer industry.

♫ Miałam wystarczająco dużo odwagi by podejść do ciebie ♫

♫ ~~~ ♫ I got enough nerve to come up to you, ♫

Kiedy poznacie jakąś osobę, która chce zrobić coś wspaniałego miejcie odwagę przyłączyć się do niego jako pierwsi.

And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in.

miejcie odwagę przyłączyć się do niego jako pierwsi.

And what a perfect place to do that, at TED.

Wykażmy się większą odwagą w tej strategii.

Let us be more courageous in this strategy.

Jenny ma serce pełne pasji i odwagi.

Jenny has a brave and passionate heart.

Potrzeba nam takiego przywództwa i odwagi w naszym świecie.

And every day we have a choice.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.