Polish-English translation for "odwaga"

PL odwaga English translation

odwaga {f}

PL odwaga
play_circle_outline
{feminine}

odwaga (also: kuraż)
Wysiłki i odwaga Grecji zasługują na wyraźne i zdecydowane poparcie.
The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.
Czuliśmy, że to, co te dziewczyny miały, to ogromna odwaga.
We felt, one of the things that these girls had is immense amount of courage.
Mamy nadzieję, że następna prezydencja wykaże się większą odwagą.
We hope that the next presidency will show more courage.
odwaga (also: męstwo)
Odwaga jest wspaniała, ale umysł wspanialszy.
On dobrze wiedział, do czego może doprowadzić odwaga.
He understood very well what bravery could lead to.
Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
odwaga (also: śmiałość)
odwaga (also: śmiałość)
Z drugiej strony, Komisja zainteresowała mnie swoją nieco większą odwagą pod względem dochodów.
On the other hand, I found the Commission interesting and a little more daring in the area of revenue.
Była w tym energia, nieprzejednany optymizm, dziwna mieszanina pokory i odwagi.
There was an energy there, an implacable optimism, a strange mixture of humility and daring.
Mamy nadzieję, że nadal będzie ona demonstrować w tej sprawie odwagę polityczną.
We hope that it will continue to demonstrate its political courage and daring on this issue.
odwaga (also: śmiałość)
Panie prezydencie! Niech mi będzie wolno podziękować panu w imieniu Parlamentu Europejskiego za wygłoszone przemówienie, za pańską europejską odwagę oraz europejską determinację.
Mr President, may I thank you on behalf of the European Parliament for your address, for your European courageousness and for your European determination.
odwaga (also: dzielność, męstwo, waleczność)
play_circle_outline
valour {noun} [Brit.]
odwaga winna iść w parze z rozwagą
discretion is the better part of valour

Context sentences for "odwaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishodwaga winna iść w parze z rozwagą
PolishOdwaga cechuje tę osobę, która coś buduje, a nie tę, która rzuca oskarżenia.
It is the person who builds something who is courageous, not the one who makes accusations.
PolishMamy nadzieję, że przywódcy tego kraju wykażą się odwagą i dalekowzrocznością.
We hope that the country's leaders will be bold and far-sighted.
PolishNiektórzy z państwa prosili mnie - jak sądzę, szczerze - bym wykazał się większą odwagą.
Some of you asked me - sincerely, I believe - to show more boldness.
Polishalbowiem z odwagą żywota swego przynieśli ją; i nie chciał jej pić.
for with [the jeopardy of] their lives they brought it.
PolishNastępnie: "z odwagą" Ponownie, to ten sam projekt -- "odwaga" jest tym samym pokojem, nieco przemeblowanym.
Then it's: "guts." ~~~ Again, it's the same thing -- "guts" is just the same room, reworked.
Polish. ~~~ Dynamika, odwaga i pomysłowość.
He's closing in on the van to make the moving pass.
PolishWykażmy się większą odwagą w tej strategii.
Let us be more courageous in this strategy.
PolishZ odwagą przyjmijmy na siebie tę zaszczytną odpowiedzialność i z poczuciem, że warto ją teraz wzięć na siebie dla Unia Europejskiej.
Let us assume our responsibility courageously and with the honour that the European Union is worthy of at this time.
PolishNadszedł czas wykazania się odwagą.
PolishPrzedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej z odwagą pełnił swoją misję i ogłosił wyniki głosowania.
The United Nations representative in Côte d'Ivoire courageously assumed his role and announced the results of the ballot.
PolishMoim zdaniem powinniśmy utrzymać stanowisko Unii, które charakteryzuje interwencjonizm i odwaga, walka o prawa człowieka i demokrację.
In my opinion, the Union's position must remain as follows: interventionist and courageous, fighting for human rights and democracy.
PolishNiechaj przyjmie to z odwagą!
PolishZastanówmy się nad nową europejską polityką fiskalną, rozważmy kwestię euroobligacji i wykażmy się odwagą w sprawie europejskiego ładu gospodarczego.
Let us think about a new European fiscal policy, let us think about eurobonds, and let us be bold in European economic governance.
PolishDlatego właśnie wszystkie państwa członkowskie UE muszą stosować minimalne standardy proceduralne, przy czym jeżeli mamy wykazać się w tej kwestii odwagą, tak też uczynimy.
This is why minimal procedural standards must apply to all EU Member States and if we need to be bold for these, we shall be.
PolishJeżeli nie wykażemy się teraz odwagą, to nie będzie już szansy na sformułowanie prawdziwej polityki rybołówstwa i będziemy częściowo odpowiadać za to niepowodzenie.
If we are not courageous now, there will not be another opportunity to create a genuine fisheries policy and we will be partly responsible for its failure.