Professional translators one click away

Polish-English translation for "odwaga"

 

"odwaga" English translation

Results: 1-34 of 130

odwaga {noun}

odwaga {f} (also: kuraż)

courage {noun}

To natychmiast go pociesza, jego pobudzona odwaga pozwala mu stanąć na wysokości zadania.

And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.

Równie poruszająca była jednak odwaga obywateli Madery w przezwyciężaniu tego nieszczęścia.

However, the courage of Madeira's people in overcoming adversity was equally striking.

Wysiłki i odwaga Grecji zasługują na wyraźne i zdecydowane poparcie.

The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.

Tym bardziej musimy działać zgodnie z prawdą i zdecydowanie, działać przejrzyście i z odwagą.

That makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.

W czerwcu pani Merkel wykazała się odwagą, odpowiedzialnością i wolą polityczną.

In June, Mrs Merkel demonstrated a combination of courage, responsibility and political will.

odwaga {f} (also: męstwo)

bravery {noun}

On dobrze wiedział, do czego może doprowadzić odwaga.

He understood very well what bravery could lead to.

Odwaga jest wspaniała, ale umysł wspanialszy.

Bravery is good, but brains are better.

odwaga {f} (also: śmiałość)

daring {noun}

Z drugiej strony, Komisja zainteresowała mnie swoją nieco większą odwagą pod względem dochodów.

On the other hand, I found the Commission interesting and a little more daring in the area of revenue.

odwaga {f} (also: śmiałość)

hardihood {o.sg.}

odwaga {f} (also: śmiałość)

hardiness {o.sg.}

odwaga {f}

odwaga {f} (also: męstwo, waleczność, dzielność)

valour {noun} [Brit.]

odwaga winna iść w parze z rozwagą

discretion is the better part of valour
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "odwaga":

 

Similar translations

Similar translations for "odwaga" in English

 

Context sentences

Context sentences for "odwaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W polityce ostrożność nie jest alternatywą dla odwagi: one muszą iść ze sobą w parze.

Caution in politics is no replacement for boldness: they must go hand in hand.

Po drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.

Secondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.

(DE) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso Ashton! Chciałbym Panią prosić o więcej odwagi.

(DE) Madam President, Baroness Ashton, I would ask you to be more courageous.

Przewodniczącemu Barroso brak wizji i odwagi politycznej, a to nie jest dobre dla Europy.

Barroso lacks vision and political boldness, and this does Europe no favours.

Czy nie można się zdobyć na odwagę, by zwyczajnie znieść Parlament i siłą przejąć Europę?

Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?

A czy Parlament i Komisja Europejska mają odwagę to głośno powiedzieć?

Do Parliament and the European Commission have the guts to say that today?

Jeżeli starczy panu odwagi, panie premierze, przejdzie pan do historii.

If you can keep your nerve, Mr Topolánek, you will go down in history.

Odwaga cechuje tę osobę, która coś buduje, a nie tę, która rzuca oskarżenia.

It is the person who builds something who is courageous, not the one who makes accusations.

Nadszedł czas, by wraz z obywatelami Europy zebrać odwagę i otworzyć nowy rozdział.

The time has come to venture a new start with the citizens of Europe.

Czy nie mają odwagi, by spotkać się z wyborcami i pozwolić im osądzić tę wizję Europy?

Do they not dare meet the voters and allow them to be the judges of this vision for Europe?

Niektórzy z państwa prosili mnie - jak sądzę, szczerze - bym wykazał się większą odwagą.

Some of you asked me - sincerely, I believe - to show more boldness.

Jeżeli Unii Europejskiej zabraknie odwagi, aby bronić Tybetu, to mało kto się tego podejmie.

If the European Union is not bold enough to defend Tibet, not many others will.

Jeżeli mamy sięgnąć do sił pokojowych po obu stronach, musimy mieć odwagę powiedzieć prawdę.

If we are to reach out to the forces of peace on both sides, we must dare to tell the truth.

Nie macie nawet odwagi przedyskutować wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej.

You do not even dare to discuss a binding energy efficiency target.

Prosimy o odwagę i czynienie Europy silną, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.

Please be courageous and make Europe strong, both inside and out.

Członkostwo w Unii poszerzyło nasze horyzonty i dodało odwagi, by spojrzeć poza własne granice.

Membership of the Union has broadened our horizons and encouraged us to look outwards.

Mamy nadzieję, że przywódcy tego kraju wykażą się odwagą i dalekowzrocznością.

We hope that the country's leaders will be bold and far-sighted.

Dzisiejsza Rosja nie ma odwagi zmierzyć się z tą straszną prawdą.

Today's Russia is not brave enough to face this horrific truth.

Utworzenie instytucji przed rozszerzeniem byłoby aktem odwagi.

It would have been braver to establish institutions before enlargement.

Żaden z sądów w Rosji nie ma odwagi wydać orzeczenia bez konsultacji z władzami wyższego szczebla.

None of the courts in Russia dare to pass judgment without consulting higher authorities.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.