"odwaga" English translation

PL

"odwaga" in English

PL odwaga
volume_up
{feminine}

odwaga (also: kuraż)
Wysiłki i odwaga Grecji zasługują na wyraźne i zdecydowane poparcie.
The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.
Czuliśmy, że to, co te dziewczyny miały, to ogromna odwaga.
We felt, one of the things that these girls had is immense amount of courage.
Potrzebny nam jest pragmatyzm, odwaga i decentralizacja.
What we need is pragmatism, courage and decentralisation.
odwaga (also: męstwo)
Odwaga jest wspaniała, ale umysł wspanialszy.
Bravery is good, but brains are better.
On dobrze wiedział, do czego może doprowadzić odwaga.
He understood very well what bravery could lead to.
odwaga
odwaga (also: śmiałość)
volume_up
daring {noun}
Z drugiej strony, Komisja zainteresowała mnie swoją nieco większą odwagą pod względem dochodów.
On the other hand, I found the Commission interesting and a little more daring in the area of revenue.
odwaga (also: śmiałość)
odwaga (also: śmiałość)
odwaga (also: dzielność, męstwo, waleczność)
volume_up
valour {noun} [Brit.]
odwaga winna iść w parze z rozwagą
discretion is the better part of valour
odwaga (also: determinacja, kuraż, siła charakteru, duch walki)
volume_up
mettle {noun}
odwaga (also: męstwo, kuraż)
volume_up
valiance {noun} [arch.]

Context sentences for "odwaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOdwaga cechuje tę osobę, która coś buduje, a nie tę, która rzuca oskarżenia.
It is the person who builds something who is courageous, not the one who makes accusations.
PolishMamy nadzieję, że przywódcy tego kraju wykażą się odwagą i dalekowzrocznością.
We hope that the country's leaders will be bold and far-sighted.
PolishNiektórzy z państwa prosili mnie - jak sądzę, szczerze - bym wykazał się większą odwagą.
Some of you asked me - sincerely, I believe - to show more boldness.
PolishZ drugiej strony, Komisja zainteresowała mnie swoją nieco większą odwagą pod względem dochodów.
On the other hand, I found the Commission interesting and a little more daring in the area of revenue.
Polishalbowiem z odwagą żywota swego przynieśli ją; i nie chciał jej pić.
for with [the jeopardy of] their lives they brought it.
PolishNastępnie: "z odwagą" Ponownie, to ten sam projekt -- "odwaga" jest tym samym pokojem, nieco przemeblowanym.
Then it's: "guts." ~~~ Again, it's the same thing -- "guts" is just the same room, reworked.
Polish. ~~~ Dynamika, odwaga i pomysłowość.
He's closing in on the van to make the moving pass.
PolishWykażmy się większą odwagą w tej strategii.
Let us be more courageous in this strategy.
Polishodwaga winna iść w parze z rozwagą
discretion is the better part of valour
PolishZ odwagą przyjmijmy na siebie tę zaszczytną odpowiedzialność i z poczuciem, że warto ją teraz wzięć na siebie dla Unia Europejskiej.
Let us assume our responsibility courageously and with the honour that the European Union is worthy of at this time.
Polishodwaga winna iść w parze z rozwagą
discretion is the better part of valor
PolishNadszedł czas wykazania się odwagą.
PolishPrzedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej z odwagą pełnił swoją misję i ogłosił wyniki głosowania.
The United Nations representative in Côte d'Ivoire courageously assumed his role and announced the results of the ballot.
PolishMoim zdaniem powinniśmy utrzymać stanowisko Unii, które charakteryzuje interwencjonizm i odwaga, walka o prawa człowieka i demokrację.
In my opinion, the Union's position must remain as follows: interventionist and courageous, fighting for human rights and democracy.
PolishNiechaj przyjmie to z odwagą!
PolishZastanówmy się nad nową europejską polityką fiskalną, rozważmy kwestię euroobligacji i wykażmy się odwagą w sprawie europejskiego ładu gospodarczego.
Let us think about a new European fiscal policy, let us think about eurobonds, and let us be bold in European economic governance.
PolishDlatego właśnie wszystkie państwa członkowskie UE muszą stosować minimalne standardy proceduralne, przy czym jeżeli mamy wykazać się w tej kwestii odwagą, tak też uczynimy.
This is why minimal procedural standards must apply to all EU Member States and if we need to be bold for these, we shall be.
PolishJeżeli nie wykażemy się teraz odwagą, to nie będzie już szansy na sformułowanie prawdziwej polityki rybołówstwa i będziemy częściowo odpowiadać za to niepowodzenie.
If we are not courageous now, there will not be another opportunity to create a genuine fisheries policy and we will be partly responsible for its failure.