Search for the most beautiful word
donuts
staidness

VOTE NOW

Polish-English translation for "odwoływać"

 

"odwoływać" English translation

Results: 1-30 of 53

odwoływać {verb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, unikać, uniknąć, wycofać)

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać)

to recant [recanted|recanted] (statement, opinion) {vb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, cofać, cofnąć)

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, cofać, cofnąć)

to take back (words, statement) {vb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, porzucać, porzucić)

 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "odwoływać":

 

Similar translations

Similar translations for "odwoływać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "odwoływać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.

But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.

A ja chciałem, by mój film odwoływał się do emocji, by był zapisem podróży.

And I wanted this film to be driven by emotions, and really to follow my journey.

Wyborcy z mojego kraju, z Wielkiej Brytanii, nie mogą odwoływać komisarzy.

The electorate of my country, Great Britain, cannot remove Commissioners.

Owe służby powinny odwoływać się do wartości i tożsamości Unii Europejskiej.

The EEAS should build on the values and identity of the European Union.

Prawdziwa sztuka ma rozum: odwołuje się do ciekawych pomysłów i konceptów intelektualnych.

And great art would have "head": it would have interesting intellectual ideas and concepts.

Sprawa toczyła się dwa lata. ~~~ Sądzę, że on dalej się odwołuje.

The case went on for two years; I think he's still appealing the case.

W kwestii pokusy badacze od dawna odwołują się do metafory dwóch „ja".

Scholars have long invoked this metaphor of two selves when it comes to questions of temptation.

Próbuje w sposób sztuczny odwoływać się do pojęcia dumy narodowej.

It is artificially attempting to appeal to national pride.

I niezamierzenie poprzez odwoływanie się do zasad i nagród, angażujemy się w wojnę przeciwko mądrości.

And without intending it, by appealing to rules and incentives, we are engaging in a war on wisdom.

Odwołują się też do tego, jak to języczek -- Według nich wszystko jest upadłe przez zakazany owoc.

And also they reference how the uvula -- everything they say is fallen because of the forbidden fruit.

Skonfrontowana z Al-Dżazirą, zaczęła się odwoływać do instynktów plemiennych.

In front of Al Jazeera, they started creating tribalism.

Nie możemy odwoływać się do kwestii zdrowotnych w celach, które ściśle rzecz ujmując nie mają znaczenia.

We cannot use a health issue for purposes that strictly speaking have no relevance.

W takim przypadku pozostałe Państwa Członkowskie nie będą odwoływały się do Rady.

In such a case the other Member States shall abstain from formally placing the matter before the Council.

Amélie Niermeyer jest zwolenniczką teatru dialogowego, który odwołuje się do aktorskiego punktu widzenia.

Amélie Niermeyer is committed to a form of spoken theatre that comes from the actor’s point of view.

Panie Przewodniczący! Fundamentem Europy jest chrześcijaństwo, do wartości tych powinniśmy się odwoływać.

(PL) Mr President, Europe is founded on Christianity, and we should always be guided by Christian values.

Spowoduje to wyświetlenie stron internetowych, które odwołują się do tej witryny przy użyciu takiego tekstu.

This will display pages on the web that refer to your site using this text.

Jest to taka wyrwa w wiarygodności Unii Europejskiej, że nie możemy odwoływać się tutaj do ducha kompromisu!

This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!

Czy adwokat praw kobiet odwoływał się do religii?

Was a women's rights advocate invoking religion?

Wreszcie, projekt rozporządzenia pozwala małym firmom odwoływać się do tak zwanych administratorów zewnętrznych.

Lastly, the draft regulation allows small businesses to resort to so-called external administrators.

Jeżeli chcą Państwo odwoływać się do sprawy Rüfferta i innych, to nie ma ona żadnego związku z dyrektywą o usługach.

If you want to speak of the Rüffert case and others, that has no relevance to the Services Directive.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Spanish dictionary for more translations.