Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "odwoływać"

 

"odwoływać" English translation

Results: 1-30 of 155

odwoływać {verb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {ipf. v.} (also: odchodzić, cofać się, cofnąć się, unikać)

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {ipf. v.} (also: odwołać)

to recant [recanted|recanted] (statement, opinion) {vb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {ipf. v.} (also: odwołać, cofać, cofnąć)

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {ipf. v.} (also: cofnąć, odwołać, cofać)

to take back (words, statement) {vb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {ipf. v.} (also: porzucić, odwołać, porzucać)

 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "odwoływać":

 

Similar translations

Similar translations for "odwoływać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "odwoływać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.

But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.

Niektórzy z państwa zapytali mnie o problemy związane z odwoływaniem lotów.

Some of you have asked me about the problems concerning flight cancellations.

A ja chciałem, by mój film odwoływał się do emocji, by był zapisem podróży.

And I wanted this film to be driven by emotions, and really to follow my journey.

A zatem uregulowania nie odwołują się już do usług "krajowych” lub "międzynarodowych”.

So the regulation no longer refers to 'national' and 'international' services.

Wyborcy z mojego kraju, z Wielkiej Brytanii, nie mogą odwoływać komisarzy.

The electorate of my country, Great Britain, cannot remove Commissioners.

Państwa członkowskie często odwołują się do kwestii i trudności finansowych.

Member States often refer to financial issues and financial difficulties.

Pierwsza dyrektywa Wspólnoty Europejskiej z 1958 r. odwołuje się do wielojęzyczności.

The first European Community Directive in 1958 refers to multilingualism.

Panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie kilkakrotnie odwołuje się do WTO.

Mr President, there are a number of references in this report to the WTO.

Owe służby powinny odwoływać się do wartości i tożsamości Unii Europejskiej.

The EEAS should build on the values and identity of the European Union.

Prawdziwa sztuka ma rozum: odwołuje się do ciekawych pomysłów i konceptów intelektualnych.

And great art would have "head": it would have interesting intellectual ideas and concepts.

Ciągłe odwoływanie się do nowych uregulowań i działań nie ma sensu.

It makes no sense constantly to resort to new regulations and new measures.

Sprawa toczyła się dwa lata. ~~~ Sądzę, że on dalej się odwołuje.

The case went on for two years; I think he's still appealing the case.

Odwoływanie się do tego "podstawowego prawa” jest zwykłą utopią.

Invoking this 'fundamental right' is, in reality, only a 'hotch-potch' utopia.

W kwestii pokusy badacze od dawna odwołują się do metafory dwóch „ja".

Scholars have long invoked this metaphor of two selves when it comes to questions of temptation.

Dlatego też odwołuję się do kluczowej odpowiedzialności Komisji i Rady w tych kwestiach.

This is why I appeal to the key responsibility of the Commission and the Council in these matters.

Dlatego odwoływanie się w tym sprawozdaniu do traktatu lizbońskiego jest całkowicie nieuzasadnione.

It is therefore completely unprincipled to refer to the Lisbon Treaty in this report.

Obydwie strony odwołują się do przemocy, co prowadzi do impasu.

They both resort to violence, which perpetuates the impasse.

Próbuje w sposób sztuczny odwoływać się do pojęcia dumy narodowej.

It is artificially attempting to appeal to national pride.

Odwołują się też do tego, jak to języczek -- Według nich wszystko jest upadłe przez zakazany owoc.

And also they reference how the uvula -- everything they say is fallen because of the forbidden fruit.

Inni, naturalnie, odwoływali się do zasady pomocniczości.

Others, obviously, have invoked the principle of subsidiarity.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.