How to write a letter in English

Polish-English translation for "odwoływać"

 

"odwoływać" English translation

Results: 1-30 of 158

odwoływać {verb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, unikać, uniknąć, wycofać)

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać)

to recant [recanted|recanted] (statement, opinion) {vb}

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, cofać, cofnąć)

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, porzucać, porzucić)

odwoływać [odwołuję|odwoływał] {vb} (also: odwołać, cofać, cofnąć)

to take back (words, statement) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "odwoływać":

 

Similar translations

Similar translations for "odwoływać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "odwoływać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.

But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.

Im mniejsze poparcie wyborców ma polityk, tym bardziej odwołuje się do obywateli.

The lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.

Niektórzy z państwa zapytali mnie o problemy związane z odwoływaniem lotów.

Some of you have asked me about the problems concerning flight cancellations.

A ja chciałem, by mój film odwoływał się do emocji, by był zapisem podróży.

And I wanted this film to be driven by emotions, and really to follow my journey.

Art. 229 odwołuje się do konkretnego dnia, którym jest drugi wtorek marca.

Article 229 refers to a specific day, which is the second Tuesday in March.

A zatem uregulowania nie odwołują się już do usług "krajowych” lub "międzynarodowych”.

So the regulation no longer refers to 'national' and 'international' services.

Wyborcy z mojego kraju, z Wielkiej Brytanii, nie mogą odwoływać komisarzy.

The electorate of my country, Great Britain, cannot remove Commissioners.

Państwa członkowskie często odwołują się do kwestii i trudności finansowych.

Member States often refer to financial issues and financial difficulties.

Pierwsza dyrektywa Wspólnoty Europejskiej z 1958 r. odwołuje się do wielojęzyczności.

The first European Community Directive in 1958 refers to multilingualism.

Panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie kilkakrotnie odwołuje się do WTO.

Mr President, there are a number of references in this report to the WTO.

Owe służby powinny odwoływać się do wartości i tożsamości Unii Europejskiej.

The EEAS should build on the values and identity of the European Union.

Prawdziwa sztuka ma rozum: odwołuje się do ciekawych pomysłów i konceptów intelektualnych.

And great art would have "head": it would have interesting intellectual ideas and concepts.

Ciągłe odwoływanie się do nowych uregulowań i działań nie ma sensu.

It makes no sense constantly to resort to new regulations and new measures.

Sprawa toczyła się dwa lata. ~~~ Sądzę, że on dalej się odwołuje.

The case went on for two years; I think he's still appealing the case.

Pan poseł De Castro odwoływał się do środków, jakie już przyjęto.

Mr De Castro referred to the measures that have already been taken.

Odwoływanie się do tego "podstawowego prawa” jest zwykłą utopią.

Invoking this 'fundamental right' is, in reality, only a 'hotch-potch' utopia.

W kwestii pokusy badacze od dawna odwołują się do metafory dwóch „ja".

Scholars have long invoked this metaphor of two selves when it comes to questions of temptation.

Dlatego też odwołuję się do kluczowej odpowiedzialności Komisji i Rady w tych kwestiach.

This is why I appeal to the key responsibility of the Commission and the Council in these matters.

Dlatego odwoływanie się w tym sprawozdaniu do traktatu lizbońskiego jest całkowicie nieuzasadnione.

It is therefore completely unprincipled to refer to the Lisbon Treaty in this report.

Obydwie strony odwołują się do przemocy, co prowadzi do impasu.

They both resort to violence, which perpetuates the impasse.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the colour bar, the big banana, look as if one has just stepped out of a bandbox, a blot on someone's escutcheon, to give someone the willies

Similar words

Moreover bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.