Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "ofiara"

 

"ofiara" English translation

Results: 1-30 of 263

ofiara {noun}

ofiara {f} (also: propozycja, oferta)

offer {noun}

A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.

This is the oblation that ye shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and ye shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;

Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.

And he shall offer of it all the fat thereof: the fat tail, and the fat that covereth the inwards,

Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.

And he shall offer of the sacrifice of peace-offerings an offering made by fire unto Jehovah; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

Istnieje niewiele praktycznych procedur zapewniających wsparcie lub doradztwo osobom, które padły ofiarą przestępstw i poważnych szkód za granicą, i ich rodzinom.

There are few practical procedures in place that offer support or advice to victims and families that have been caught up in the aftermath of crime and serious injury abroad.

I rzeczesz do nich: Tać jest ofiara ognista, którą ofiarować będziecie Panu: Baranki roczne zupełne dwa na każdy dzień, na całopalenie ustawiczne;

And thou shalt say unto them, This is the offering made by fire which ye shall offer unto Jehovah: he-lambs a year old without blemish, two day by day, for a continual burnt-offering.

ofiara {f}

victim {noun}

Główną ofiarą sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej jest ludność kraju.

The Ivorian population has been the main victim of the situation in Côte d'Ivoire.

Wszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.

We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.

Do 2020 roku przemysł zniknie, padając ofiarą nadmiernych kosztów produkcji.

By 2020, its chemical industry would have gone, a victim of excessive production costs.

Unia Europejska nie powinna nigdy stawać się ofiarą tego rodzaju politycznych zachowań.

The European Union should never become a victim of such political behaviour.

Co czwarta kobieta w Europie była ofiarą przemocy przynajmniej raz w swoim życiu.

One European woman in four has been a victim of violence at least once in her lifetime.

ofiara {f} [rel.] (also: taca)

offering (contribution) {noun} [rel.]

Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.

The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.

Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni pierwszych i jako za lat starodawnych.

Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto Jehovah, as in the days of old, and as in ancient years.

Toć jest całopalenie ustawiczne, jakie było sprawowane na górze Synaj na wdzięczną wonność; ognista to ofiara Panu.

It is a continual burnt-offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savor, an offering made by fire unto Jehovah.

A poczytana wam będzie ta ofiara wasza jako zboże z bojewiska, i jako obfitość wina z prasy.

And your heave-offering shall be reckoned unto you, as though it were the grain of the threshing-floor, and as the fulness of the winepress.

I ofiara śniedna, efa na barana, i na baranki ofiara śniedna według przemożenia ręki jego, a oliwy hyn na efa.

and the meal-offering shall be an ephah for the ram, and the meal-offering for the lambs as he is able to give, and a hin of oil to an ephah.

ofiara {f} [rel.]

offering (sacrifice) {noun} [rel.]

ofiara {f} (also: poświęcenie)

sacrifice {noun}

Najwyższa ofiara, jaką złożył Orlando, wywołała odpowiedź u ludzi dobrej woli na całym świecie.

The supreme sacrifice made by Orlando has produced a response in the good consciences of the whole world.

Hołodomor może nas jednak nauczyć czegoś ważnego: ofiara tak wielu istnień nie była na próżno.

The Holodomor has something important to teach us, however: the sacrifice of so many has not been in vain.

Sprawmy, aby ta cicha ofiara tysięcy Kubańczyków została w niedalekiej przyszłości uczczona na wolnej Kubie.

Let us ensure that the silent sacrifice of thousands of Cubans is celebrated in the near future in a free Cuba.

Niech będzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna.

Let my prayer be set forth as incense before thee; The lifting up of my hands as the evening sacrifice.

Nie chcemy, by ich ofiara była daremna.

We do not want their sacrifice to be in vain.

ofiara {f}

casualty {noun}

Panie Przewodniczący! Pan poseł Watson ma rację mówiąc, że pierwszą ofiarą każdej wojny, a tej szczególnie, jest prawda.

Mr President, Mr Watson is quite right in saying that the first casualty of any war, and specifically this one, is truth.

Każda ofiara to tragedia, ale zdecydowanie nie zgadzam się z tym, że przedmiotowy plan działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach zakończył się fiaskiem.

Every casualty is a tragedy, but I definitely do not agree that this road safety action plan has been a failure.

Powinniśmy nadal pełnić rolę organu nadzorczego, który ma za zadanie upewnić się, że żaden niewinny obywatel nie padnie ofiarą tak zwanej wojny z terroryzmem.

Let us continue to act as watchdogs and ensure that not a single innocent person becomes a casualty of the so-called war on terrorism.

Panie Przewodniczący! To oparte na znakomitych badaniach sprawozdanie oprócz wszystkich zawartych w nim konkluzji, pokazuje, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda.

Mr President, this well-researched report shows us - in addition to all its conclusions - that, once again, the first casualty of war is truth.

Incydent ten pociągnął za sobą nowe ofiary w ludziach, co budzi w nas smutek.

This incident has claimed new human casualties, which we regret.

ofiara {f} (also: ofiara śmiertelna)

fatality (person killed) {noun}

ofiara {f} (also: zdobycz, łup, pastwa)

prey {noun}

W przeciwnym razie ryzykujemy tym, że kraj ten znów padnie ofiarą zewnętrznych interesów.

Otherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.

Rzecz jasna są to kwestie delikatne, które łatwo stają się ofiarą polemik i nieporozumień.

Naturally these are sensitive issues, which are easy prey for polemic and misunderstanding.

W ten sposób padają ofiarą wielu niebezpiecznych pokus.

This is how they fall prey to dangerous temptations.

Domniemane zalety padają ofiarą chwilowej pasji.

Promised virtues fall prey to the passions of the moment.

W wyniku masowych wysiedleń ludność cywilna stale pada ofiarą agresji i pogwałcenia podstawowych praw człowieka.

Following mass displacement, the civilian population is prey to aggression and breaches of fundamental human rights.

ofiara {f} [rel.] (also: oblacja)

oblation {noun} [rel.]

A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.

This is the oblation that ye shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and ye shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;

I stało się rano, kiedy ofiarowana bywa ofiara śniedna, oto wody przychodziły drogą Edomską, i napełniła się ziemia wodami.

And it came to pass in the morning, about the time of offering the oblation, that, behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water.

Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.

If his oblation be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish: he shall offer it at the door of the tent of meeting, that he may be accepted before Jehovah.

A zniesiono tam wiernie ofiary podnoszenia, i dziesięciny, i rzeczy poświęcone; a nad nimi był przełożonym Kienanijasz Lewita, i Symchy, brat jego wtóry.

And they brought in the oblations and the tithes and the dedicated things faithfully: and over them Conaniah the Levite was ruler, and Shimei his brother was second.

Nie ofiarujcież więcej ofiary daremnej.

Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; new moon and sabbath, the calling of assemblies,- I cannot away with iniquity and the solemn meeting.

ofiara (całopalna) {f} [rel.] (also: zabicie na ofiarę)

immolation {noun} [rel.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "ofiara":

 

Similar translations

Similar translations for "ofiara" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ofiara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.

There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.

Jeden na czterech Europejczyków padnie ofiarą choroby powodującej utratę pamięci.

Every one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.

W efekcie zamieszki brutalnie stłumiono, czego efektem były ofiary śmiertelne.

As a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.

Narrator: W miarę jak myśliwi pokazują swoje ofiary, coś dziwnego się dzieje.

Narrator: As the hunters display their kills, something surprising happens.

15-20% młodzieży europejskiej padło ofiarą prześladowania przez Internet.

15-20% of European young people have suffered harassment on the Internet.

Ataki wojsk rządowych nieustannie powodują ofiary wśród ludności cywilnej.

Civilians are constantly being killed or wounded in attacks by this army.

Granice nie są zamknięte i wcale nie padliśmy ofiarą inwazji imigrantów!

There are no sealed borders and we are not being invaded by immigrants!

W chwili, gdy rozmawiamy na te niezmiernie poważne tematy, kobiety padają ofiarą napaści.

As we debate these extremely serious matters, women are being assaulted.

W tym dniu wspominamy również ofiary zamachów bombowych w Londynie z 7 lipca 2005 r.

This day also serves to commemorate the London bombings of 7 July 2005.

Wiadomo - to coś małego i aktywnego biologicznie, co wiedzą ofiary alergii.

I hear you ask. ~~~ First of all, pollen is tiny. ~~~ Yes we know that.

Pisze on: "Chcę pilnie zwrócić pana uwagę ma ofiary wśród ludności cywilnej na Sri Lance.

He says 'I wish to bring to your urgent attention the civilian deaths in Sri Lanka.

Mój kraj nie może się stać ofiarą politycznej histerii klimatycznej.

My country cannot be sacrificed to the politics of climate hysteria.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o ofiarach śmiertelnych w Grecji; to bardzo smutne.

It was with great sadness that I learnt of the deaths in Greece; it is very sad.

Nie ma przynęty do wabienia ofiary, ani zębów do zjedzenia jej, kied w końcu jakaś się trafi.

He has no lure for attracting food and no teeth for eating it when it gets there.

22 razy większe jeśli oskarżony jest czarnoskóry, a ofiara biała.

And yet, there is this disconnect. ~~~ Well I believe that our identity is at risk.

Zróbmy to, aby kobiety mogły zacząć nowe życie - nawet, gdy padną ofiarą handlu ludźmi.

Do this so that women can have a life - after people trafficking.

Treść tej rozmowy była kompromitująca, ale twierdzi on, że padł ofiarą manipulacji.

The contents were discrediting, but he claims it was manipulated.

na piśmie. - Jedna na pięć kobiet w Europie była ofiarą przemocy.

in writing. - One in five women has been subjected to domestic violence in Europe.

Prawdopodobnie byłoby dobrym pomysłem, w hołdzie tym ofiarom, aby nie przyjmować tej dyrektywy.

It would probably be a good idea, as a tribute to these martyrs, not to adopt this directive.

Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi przekłół uszy; całopalenia i ofiary za grzech nie żądałeś.

Then said I, Lo, I am come; In the roll of the book it is written of me:
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the English-Czech dictionary by bab.la.