Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "ofiara"

 

"ofiara" English translation

Results: 1-30 of 303

ofiara {noun}

ofiara {f} (also: oferta)

offer {noun}

Ta ofiara, którą ofiarować macie Panu, będzie wdłuż dwadzieścia i pięć tysięcy łokci, a wszerz dziesięć tysięcy.

The oblation that ye shall offer unto Jehovah shall be five and twenty thousand [reeds] in length, and ten thousand in breadth.

A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.

This is the oblation that ye shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and ye shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;

Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.

And he shall offer of it all the fat thereof: the fat tail, and the fat that covereth the inwards,

Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.

And he shall offer of the sacrifice of peace-offerings an offering made by fire unto Jehovah; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

Istnieje niewiele praktycznych procedur zapewniających wsparcie lub doradztwo osobom, które padły ofiarą przestępstw i poważnych szkód za granicą, i ich rodzinom.

There are few practical procedures in place that offer support or advice to victims and families that have been caught up in the aftermath of crime and serious injury abroad.

ofiara {f}

victim {noun}

Główną ofiarą sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej jest ludność kraju.

The Ivorian population has been the main victim of the situation in Côte d'Ivoire.

Hiszpania padła tego ofiarą, podobnie jak niektórzy obywatele, nie tylko brytyjscy.

Spain has been a victim of this, as have some citizens, not only British citizens.

Wszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.

We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.

Do 2020 roku przemysł zniknie, padając ofiarą nadmiernych kosztów produkcji.

By 2020, its chemical industry would have gone, a victim of excessive production costs.

Unia Europejska nie powinna nigdy stawać się ofiarą tego rodzaju politycznych zachowań.

The European Union should never become a victim of such political behaviour.

ofiara {f} [rel.] (also: taca)

offering (contribution) {noun} [rel.]

Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.

The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.

Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni pierwszych i jako za lat starodawnych.

Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto Jehovah, as in the days of old, and as in ancient years.

Toć jest całopalenie ustawiczne, jakie było sprawowane na górze Synaj na wdzięczną wonność; ognista to ofiara Panu.

It is a continual burnt-offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savor, an offering made by fire unto Jehovah.

Każda też ofiara podnoszenia ze wszech rzeczy poświęconych od synów Izraelskich, którą przyniosą do kapłana, jemu się dostanie.

And every heave-offering of all the holy things of the children of Israel, which they present unto the priest, shall be his.

A poczytana wam będzie ta ofiara wasza jako zboże z bojewiska, i jako obfitość wina z prasy.

And your heave-offering shall be reckoned unto you, as though it were the grain of the threshing-floor, and as the fulness of the winepress.

ofiara {f} [rel.]

offering (sacrifice) {noun} [rel.]

ofiara {f} (also: poświęcenie)

sacrifice {noun}

Czynić sprawiedliwość i sąd, bardziej się Panu podoba, niżeli ofiara.

To do righteousness and justice Is more acceptable to Jehovah than sacrifice.

Ofiara niepobożnych jest obrzydliwością , a dopieroż gdyby ją w grzechu ofiarował!

The sacrifice of the wicked is an abomination: How much more, when he bringeth it with a wicked mind!

Najwyższa ofiara, jaką złożył Orlando, wywołała odpowiedź u ludzi dobrej woli na całym świecie.

The supreme sacrifice made by Orlando has produced a response in the good consciences of the whole world.

Hołodomor może nas jednak nauczyć czegoś ważnego: ofiara tak wielu istnień nie była na próżno.

The Holodomor has something important to teach us, however: the sacrifice of so many has not been in vain.

Sprawmy, aby ta cicha ofiara tysięcy Kubańczyków została w niedalekiej przyszłości uczczona na wolnej Kubie.

Let us ensure that the silent sacrifice of thousands of Cubans is celebrated in the near future in a free Cuba.

ofiara {f}

casualty {noun}

Panie Przewodniczący! Pan poseł Watson ma rację mówiąc, że pierwszą ofiarą każdej wojny, a tej szczególnie, jest prawda.

Mr President, Mr Watson is quite right in saying that the first casualty of any war, and specifically this one, is truth.

Każda ofiara to tragedia, ale zdecydowanie nie zgadzam się z tym, że przedmiotowy plan działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach zakończył się fiaskiem.

Every casualty is a tragedy, but I definitely do not agree that this road safety action plan has been a failure.

Powinniśmy nadal pełnić rolę organu nadzorczego, który ma za zadanie upewnić się, że żaden niewinny obywatel nie padnie ofiarą tak zwanej wojny z terroryzmem.

Let us continue to act as watchdogs and ensure that not a single innocent person becomes a casualty of the so-called war on terrorism.

Panie Przewodniczący! To oparte na znakomitych badaniach sprawozdanie oprócz wszystkich zawartych w nim konkluzji, pokazuje, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda.

Mr President, this well-researched report shows us - in addition to all its conclusions - that, once again, the first casualty of war is truth.

Także gwałty i ofiary przyjmujemy jako coś nieuniknione.

This is where we conceive of rape and casualties as inevitabilities.

ofiara {f} (also: zdobycz, łup, pastwa)

prey {noun}

W przeciwnym razie ryzykujemy tym, że kraj ten znów padnie ofiarą zewnętrznych interesów.

Otherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.

Rzecz jasna są to kwestie delikatne, które łatwo stają się ofiarą polemik i nieporozumień.

Naturally these are sensitive issues, which are easy prey for polemic and misunderstanding.

W ten sposób padają ofiarą wielu niebezpiecznych pokus.

This is how they fall prey to dangerous temptations.

Domniemane zalety padają ofiarą chwilowej pasji.

Promised virtues fall prey to the passions of the moment.

W wyniku masowych wysiedleń ludność cywilna stale pada ofiarą agresji i pogwałcenia podstawowych praw człowieka.

Following mass displacement, the civilian population is prey to aggression and breaches of fundamental human rights.

ofiara {f} (also: ofiara śmiertelna)

fatality (person killed) {noun}

ofiara {f} [rel.] (also: oblacja)

oblation {noun} [rel.]

Ta ofiara, którą ofiarować macie Panu, będzie wdłuż dwadzieścia i pięć tysięcy łokci, a wszerz dziesięć tysięcy.

The oblation that ye shall offer unto Jehovah shall be five and twenty thousand [reeds] in length, and ten thousand in breadth.

A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.

This is the oblation that ye shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and ye shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;

I stało się rano, kiedy ofiarowana bywa ofiara śniedna, oto wody przychodziły drogą Edomską, i napełniła się ziemia wodami.

And it came to pass in the morning, about the time of offering the oblation, that, behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water.

Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.

If his oblation be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish: he shall offer it at the door of the tent of meeting, that he may be accepted before Jehovah.

A zniesiono tam wiernie ofiary podnoszenia, i dziesięciny, i rzeczy poświęcone; a nad nimi był przełożonym Kienanijasz Lewita, i Symchy, brat jego wtóry.

And they brought in the oblations and the tithes and the dedicated things faithfully: and over them Conaniah the Levite was ruler, and Shimei his brother was second.

ofiara (całopalna) {f} [rel.] (also: zabicie na ofiarę)

immolation {noun} [rel.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "ofiara":

 

Similar translations

Similar translations for "ofiara" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ofiara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jednocześnie zaledwie co dziesiąta ofiara przemocy szuka profesjonalnej pomocy.

At the same time, only one in ten victims of violence seeks professional help.

Ofiarą min przeciwpiechotnych pada bez różnicy ludność cywilna i personel wojskowy.

Anti-personnel mines make no distinction between civilian and military victims.

Zbyt wielu Romów pada dziś ofiarą rasizmu, dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

Too many Roma are still victims of racism, discrimination and social exclusion.

Jeden na czterech Europejczyków padnie ofiarą choroby powodującej utratę pamięci.

Every one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.

Narrator: W miarę jak myśliwi pokazują swoje ofiary, coś dziwnego się dzieje.

Narrator: As the hunters display their kills, something surprising happens.

15-20% młodzieży europejskiej padło ofiarą prześladowania przez Internet.

15-20% of European young people have suffered harassment on the Internet.

Ofiary za grzech ludu mego jedzą: przetoż do nieprawości ich podnoszą duszę swoję.

They feed on the sin of my people, and set their heart on their iniquity.

Oznacza to, że ofiarą padają również obywatele, którzy nie złamali prawa.

This means that people who have not broken the law become collateral victims.

Miliony Ukraińców padły ofiarą głodu zaplanowanego przez władzę radziecką.

Millions of Ukrainians became victims of the famine engineered by the Soviet authorities.

Sam Rainsy, przywódca kambodżańskiej opozycji, padł ofiarą poważnych prześladowań.

Sam Rainsy, the opposition leader in Cambodia, has been subjected to serious persecution.

Wiadomo - to coś małego i aktywnego biologicznie, co wiedzą ofiary alergii.

I hear you ask. ~~~ First of all, pollen is tiny. ~~~ Yes we know that.

Granice nie są zamknięte i wcale nie padliśmy ofiarą inwazji imigrantów!

There are no sealed borders and we are not being invaded by immigrants!

W chwili, gdy rozmawiamy na te niezmiernie poważne tematy, kobiety padają ofiarą napaści.

As we debate these extremely serious matters, women are being assaulted.

I położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego.

Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God.

I położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego.

He shall not defile himself, [being] a chief man among his people, to profane himself.

I położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego.

He shall keep in order the lamps upon the pure candlestick before Jehovah continually.

Mój kraj nie może się stać ofiarą politycznej histerii klimatycznej.

My country cannot be sacrificed to the politics of climate hysteria.

Musimy dysponować możliwościami ochrony naszych dzieci, zanim padną ofiarą przestępców.

We must be able to protect our children before they become victims.

I położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego.

And if it be a female, then thy estimation shall be thirty shekels.

Nie ma przynęty do wabienia ofiary, ani zębów do zjedzenia jej, kied w końcu jakaś się trafi.

He has no lure for attracting food and no teeth for eating it when it gets there.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.