Polish-English translation for "ofiara"

PL ofiara English translation

ofiara {f}

PL ofiara
play_circle_outline
{feminine}

  1. general
  2. religion

1. general

ofiara (also: poświęcenie)
Nie chcemy, by ich ofiara była daremna.
We do not want their sacrifice to be in vain.
Najwyższa ofiara, jaką złożył Orlando, wywołała odpowiedź u ludzi dobrej woli na całym świecie.
The supreme sacrifice made by Orlando has produced a response in the good consciences of the whole world.
Hołodomor może nas jednak nauczyć czegoś ważnego: ofiara tak wielu istnień nie była na próżno.
The Holodomor has something important to teach us, however: the sacrifice of so many has not been in vain.
ofiara (also: oferta, propozycja)
Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.
And he shall offer of it all the fat thereof: the fat tail, and the fat that covereth the inwards,
A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.
This is the oblation that ye shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and ye shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;
I rzeczesz do nich: Tać jest ofiara ognista, którą ofiarować będziecie Panu: Baranki roczne zupełne dwa na każdy dzień, na całopalenie ustawiczne;
And thou shalt say unto them, This is the offering made by fire which ye shall offer unto Jehovah: he-lambs a year old without blemish, two day by day, for a continual burnt-offering.
ofiara
Roman Nikolaychik padł ofiarą odwetowego leczenia psychiatrycznego.
Roman Nikolaychik was a victim of punitive psychiatry.
Pierwszą ofiarą protekcjonizmu stałby się w istocie jednolity rynek.
Indeed, the first victim of protectionism would be the single market.
Niekiedy padamy ofiarą naszych własnych metod pracy.
Mr President, sometimes we are the victim of our own working methods.
Pan poseł Watson ma rację mówiąc, że pierwszą ofiarą każdej wojny, a tej szczególnie, jest prawda.
Mr President, Mr Watson is quite right in saying that the first casualty of any war, and specifically this one, is truth.
Każda ofiara to tragedia, ale zdecydowanie nie zgadzam się z tym, że przedmiotowy plan działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach zakończył się fiaskiem.
Every casualty is a tragedy, but I definitely do not agree that this road safety action plan has been a failure.
Powinniśmy nadal pełnić rolę organu nadzorczego, który ma za zadanie upewnić się, że żaden niewinny obywatel nie padnie ofiarą tak zwanej wojny z terroryzmem.
Let us continue to act as watchdogs and ensure that not a single innocent person becomes a casualty of the so-called war on terrorism.
ofiara (also: ofiara śmiertelna)
play_circle_outline
fatality {noun} (person killed)
ofiara (also: zdobycz, łup, pastwa)
W przeciwnym razie ryzykujemy tym, że kraj ten znów padnie ofiarą zewnętrznych interesów.
Otherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.
W ten sposób padają ofiarą wielu niebezpiecznych pokus.
This is how they fall prey to dangerous temptations.
Rzecz jasna są to kwestie delikatne, które łatwo stają się ofiarą polemik i nieporozumień.
Naturally these are sensitive issues, which are easy prey for polemic and misunderstanding.

2. religion

ofiara
play_circle_outline
offering {noun} [rel.] (sacrifice)
Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.
The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.
I ofiara śniedna, efa na barana, i na baranki ofiara śniedna według przemożenia ręki jego, a oliwy hyn na efa.
and the meal-offering shall be an ephah for the ram, and the meal-offering for the lambs as he is able to give, and a hin of oil to an ephah.
Toć jest całopalenie ustawiczne, jakie było sprawowane na górze Synaj na wdzięczną wonność; ognista to ofiara Panu.
It is a continual burnt-offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savor, an offering made by fire unto Jehovah.
ofiara (also: taca)
play_circle_outline
offering {noun} [rel.] (contribution)
Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.
The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.
I ofiara śniedna, efa na barana, i na baranki ofiara śniedna według przemożenia ręki jego, a oliwy hyn na efa.
and the meal-offering shall be an ephah for the ram, and the meal-offering for the lambs as he is able to give, and a hin of oil to an ephah.
Toć jest całopalenie ustawiczne, jakie było sprawowane na górze Synaj na wdzięczną wonność; ognista to ofiara Panu.
It is a continual burnt-offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savor, an offering made by fire unto Jehovah.
ofiara (also: oblacja)
I stało się rano, kiedy ofiarowana bywa ofiara śniedna, oto wody przychodziły drogą Edomską, i napełniła się ziemia wodami.
And it came to pass in the morning, about the time of offering the oblation, that, behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water.
A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.
This is the oblation that ye shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and ye shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;
Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.
If his oblation be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish: he shall offer it at the door of the tent of meeting, that he may be accepted before Jehovah.

trending_flat
"całopalna"

ofiara (also: zabicie na ofiarę)

Context sentences for "ofiara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishwspierać szczodrze ubogich w nadziei, że ofiara zwróci się stokrotnie
PolishJeden na czterech Europejczyków padnie ofiarą choroby powodującej utratę pamięci.
Every one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.
Polish15-20% młodzieży europejskiej padło ofiarą prześladowania przez Internet.
15-20% of European young people have suffered harassment on the Internet.
Polish. - Jedna na pięć kobiet w Europie była ofiarą przemocy.
in writing. - One in five women has been subjected to domestic violence in Europe.
PolishW chwili, gdy rozmawiamy na te niezmiernie poważne tematy, kobiety padają ofiarą napaści.
As we debate these extremely serious matters, women are being assaulted.
PolishGranice nie są zamknięte i wcale nie padliśmy ofiarą inwazji imigrantów!
There are no sealed borders and we are not being invaded by immigrants!
PolishRok temu ponownie padła ofiarą przemocy, została obrabowana, pobita i zgwałcona.
She was abused once more a year ago - robbed, beaten and raped.
Polish22 razy większe jeśli oskarżony jest czarnoskóry, a ofiara biała.
And yet, there is this disconnect. ~~~ Well I believe that our identity is at risk.
PolishTreść tej rozmowy była kompromitująca, ale twierdzi on, że padł ofiarą manipulacji.
The contents were discrediting, but he claims it was manipulated.
PolishZróbmy to, aby kobiety mogły zacząć nowe życie - nawet, gdy padną ofiarą handlu ludźmi.
Do this so that women can have a life - after people trafficking.
PolishMój kraj nie może się stać ofiarą politycznej histerii klimatycznej.
My country cannot be sacrificed to the politics of climate hysteria.
PolishWyobraź sobie, że jesteś ofiarą gwałtu i wychowujesz chłopca.
Imagine that you've been raped and you're bringing up a boy child.
PolishWłochy padają ofiarą prawdziwego drenażu mózgów.
Mr President, Italy is suffering a real brain drain.
Polish250 zakładników padło ofiarą nieludzkiego i poniżającego traktowania, a ich sytuacja pogarsza się.
The 250 hostages have suffered an inhuman and degrading treatment, and their situation is getting worse.
PolishAlbowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie.
PolishW jaki sposób możemy zagwarantować, że ludzie wydalani tak bezceremonialni nie padną ofiarą represji?
How can we guarantee that there will be no repression when we unceremoniously return people in this way?
PolishTo wstyd, że Parlament nadal nie zabrał głosu w sprawie tego przestępstwa, którego padłem ofiarą.
It is a shame that Parliament still has not voiced any opinion on this crime, which was committed against me.
PolishDostają pierwszorzędną pomoc doraźną, szybciej niż ofiara wypadku samochodowego w dużym mieście USA.
Now we've got F18s and F22s, and if somebody loses an arm, we give them a plastic stick with a hook on it."
PolishZbyt często słyszy się o placówkach edukacyjnych które padły ofiarą wandalizmu, przemocy czy włamań.
Far too often we hear about educational facilities that have been exposed to vandalism, violence or burglary.
PolishTrzeba robić wszystko, by nie stać się ofiarą tych zachowań.
I do want to leave you with one positive thought.