Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "ognisko"

 

"ognisko" English translation

Results: 1-27 of 50

ognisko {noun}

ognisko {n} (also: ogień, piec, pożar, żar)

fire {noun}

Zrobiła sobie małe ognisko obok drogi, aby się ogrzać.

She'd built a little fire to keep warm, right next to the road.

Możesz użyć zapalniczki, by rozpalić ognisko.

You can use the lighter to start the fire.

Ogniska i dym papierosowy są jednak dużo większymi źródłami zagrożenie dla o wiele większej liczby osób.

However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.

ognisko {n} [astron.]

focus {noun} [astron.]

U szczurów rozwój ognisk zmienionych hepatocytów (FAH) i raków wątrobowokomórkowych był zależny zarówno od dawki jak i czasu trwania leczenia mykafunginą.

The development of foci of altered hepatocytes (FAH) and hepatocellular tumours in rats was dependent on both dose and duration of micafungin treatment.

ognisko {n}

campfire {noun}

Video: Popatrz, co mamy na ognisko.

Video: Look at all this stuff that's here for our campfire.

Narzędzia komunikacji, są jak cyfrowe ogniska wokół których zbierają się ludzie, aby usłyszeć naszą opowieść.

The tools of social networking, these are the digital campfires around which the audience gathers to hear our story.

Ludzie zastanawiali się nad tym od zawsze, siedząc przy ognisku albo patrząc w gwiazdy.

I think our ancestors -- I think human beings have been wondering about this question since they sat around their campfires or lay and watched the stars a million years ago.

ognisko {n} (also: dno, trzon, topnisko, palenisko)

hearth {noun}

ognisko {n}

bonfire {noun}

ognisko {n}

focal point (optics) {noun}

ognisko {n} [photo.]

center or focus {noun} [photo.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "ognisko" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ognisko" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Istnieją odosobnione ogniska doskonałości, ale pozbawione koordynacji.

There are some individual beacons of excellence, but no coordination.

W przypadku wykrycia ognisk chorób zwierzęcych wprowadzane są natomiast pewne ograniczenia.

Some restrictions may apply in case of localised animal-disease outbreaks.

W oparciu o dane po rozpoczęciu stosowania szczepionki, gdy pojawi się pierwsze ognisko pandemii

Depending on and after implementation of vaccine when first pandemic will take place.

powierzchownych ognisk raka podstawnokomórkowego (ang. superficial basal cell carcinoma -

Small superficial basal cell carcinomas (sBCCs) in adults.

szczepionki, gdy pojawi się pierwsze ognisko pandemii

Depending on and after implementation of vaccine when first pandemic will take place.

Maksymalna wielkość ogniska stosowana w pierwszym cyklu leczenia w badaniach klinicznych wynosiła 6 400 μm.

The maximum spot size used for the first treatment in the clinical studies was 6,400 μ m.

Wczoraj dowiedziałem się od dobrze poinformowanego źródła o potencjalnym nowym ognisku konfliktów w Serbii.

I was yesterday informed by an insider of a potential new hotbed in Serbia.

Pacjenci z chorobą, w której występują mnogie ogniska zapalne w wielu narządach ciała (choroba Kawasaki).

Patients with a disease which results in multiple inflammations of several organs of the body (Kawasaki disease).

Uznanie, że intensywny chów żywca w poważny sposób zwiększa ryzyko pojawiania się ognisk chorób i wybuchu epidemii.

The recognition that intensive livestock breeding seriously increases the risk of outbreaks and epidemics.

Zauważycie, że ogniska choroby znajdują się Zauważycie, że ogniska choroby znajdują się w Południowej Azji i Afryce.

You'll notice, of course, that there are hot spots -- South Asia, Africa.

Ogniska choroby mogą mieć również szkodliwe konsekwencje dla środowiska: chodzi o niszczenie tusz i bioróżnorodność.

Disease outbreaks can also have adverse consequences for the environment: disposal of the bodies and biodiversity.

A w onych czterech były kuchnie w około, także ogniska poczynione w onych kuchniach w około.

And there was a wall round about in them, round about the four, and boiling-places were made under the walls round about.

Ognisko leczenia powinno obejmować wszystkie zmiany o charakterze neowaskularyzacji, krew i (lub) zablokowaną fluorescencję.

The treatment spot should cover all neovasculature, blood and/ or blocked fluorescence.

W kierunku donosowym ognisko leczenia musi być oddalone o co najmniej 200 μm od krawędzi skroniowej tarczy nerwu wzrokowego.

The nasal edge of the treatment spot must be at least 200 μ m from the temporal edge of the optic disc.

Wreszcie należy się zająć kwestią zdrowia romskich kobiet, ponieważ to one są opiekunkami ogniska domowego w społeczności Romów.

Lastly, the health of Roma women must be addressed, as they are the caretakers of the Roma community.

pola widzenia, objaw „ ognisk waty”§ uk

ed Ear and labyrinth Common:

Odsetek wystepowania nawrotów u pacjentów, którym podano podłoże wyniosła odpowiednio 47 % (8/ 17 pacjentów) i 7, 5 % (6/ 80 ognisk).

Corresponding recurrence rates for vehicle were 47% (8/17 patients) and 7.5% (6/80 lesions).

Migrena z aurą ogniskową.

Migraine with focal aura

W przeciwieństwie do fenytoiny i karbamazepiny zonisamid wykazuje bardziej wybiórcze działanie wobec ognisk napadowych w korze mózgowej.

Unlike phenytoin and carbamazepine however, zonisamide acts preferentially on seizures originating in the cortex.

Myślę, że w miarę narastania globalizacji będziemy musieli w coraz większym stopniu brać pod uwagę ogniska zakaźnych chorób zwierzęcych.

I think that, with increasing globalisation, we shall need to take more account of outbreaks of infectious animal diseases.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Swedish dictionary you will find more translations.