How to write a CV in English

Polish-English translation for "ognisko"

 

"ognisko" English translation

Results: 1-27 of 41

ognisko {noun}

ognisko {n} (also: ogień, piec, pożar, żar)

fire {noun}

Zrobiła sobie małe ognisko obok drogi, aby się ogrzać.

She'd built a little fire to keep warm, right next to the road.

Możesz użyć zapalniczki, by rozpalić ognisko.

You can use the lighter to start the fire.

ognisko {n} [astron.]

focus {noun} [astron.]

U szczurów rozwój ognisk zmienionych hepatocytów (FAH) i raków wątrobowokomórkowych był zależny zarówno od dawki jak i czasu trwania leczenia mykafunginą.

The development of foci of altered hepatocytes (FAH) and hepatocellular tumours in rats was dependent on both dose and duration of micafungin treatment.

ognisko {n}

campfire {noun}

Telewizja jest jak globalne ognisko.

And I think that the television is like the global campfire.

Video: Popatrz, co mamy na ognisko.

Video: Look at all this stuff that's here for our campfire.

Narzędzia komunikacji, są jak cyfrowe ogniska wokół których zbierają się ludzie, aby usłyszeć naszą opowieść.

The tools of social networking, these are the digital campfires around which the audience gathers to hear our story.

Ludzie zastanawiali się nad tym od zawsze, siedząc przy ognisku albo patrząc w gwiazdy.

I think our ancestors -- I think human beings have been wondering about this question since they sat around their campfires or lay and watched the stars a million years ago.

ognisko {n}

bonfire {noun}

ognisko {n} (also: dno, trzon, topnisko, palenisko)

hearth {noun}

ognisko {n}

focal point (optics) {noun}

ognisko {n} [photo.]

center or focus {noun} [photo.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "ognisko" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ognisko" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Albowiem niszczeją jako dym dni moje, a kości moje jako ognisko wypalone są.

My heart is smitten like grass, and withered; For I forget to eat my bread.

W oparciu o dane po rozpoczęciu stosowania szczepionki, gdy pojawi się pierwsze ognisko pandemii

Depending on and after implementation of vaccine when first pandemic will take place.

* Pacjenci mogli mieć jednocześnie ogniska przerzutowe w wielu narządach

*Patients may have had multiple sites of disease progression

Do czego służy niemalże zbędne ognisko padaczkowe w mózgu?

Now, unfortunately, us technical people, unlike Mr. Bono, have to get into all these technical words.

powierzchownych ognisk raka podstawnokomórkowego (ang. superficial basal cell carcinoma -

Small superficial basal cell carcinomas (sBCCs) in adults.

szczepionki, gdy pojawi się pierwsze ognisko pandemii

Depending on and after implementation of vaccine when first pandemic will take place.

Maksymalna wielkość ogniska stosowana w pierwszym cyklu leczenia w badaniach klinicznych wynosiła 6 400 μm.

The maximum spot size used for the first treatment in the clinical studies was 6,400 μ m.

Pacjenci z chorobą, w której występują mnogie ogniska zapalne w wielu narządach ciała (choroba Kawasaki).

Patients with a disease which results in multiple inflammations of several organs of the body (Kawasaki disease).

Zauważycie, że ogniska choroby znajdują się Zauważycie, że ogniska choroby znajdują się w Południowej Azji i Afryce.

You'll notice, of course, that there are hot spots -- South Asia, Africa.

A w onych czterech były kuchnie w około, także ogniska poczynione w onych kuchniach w około.

And there was a wall round about in them, round about the four, and boiling-places were made under the walls round about.

Przy wejściu do rodzinnego domostwa można zobaczyć, jak w środku, przy ognisku ułożone są rekurencyjnie naczynia.

And you can see, you go inside the family enclosure -- you go inside and here's pots in the fireplace, stacked recursively.

Ognisko leczenia powinno obejmować wszystkie zmiany o charakterze neowaskularyzacji, krew i (lub) zablokowaną fluorescencję.

The treatment spot should cover all neovasculature, blood and/ or blocked fluorescence.

W kierunku donosowym ognisko leczenia musi być oddalone o co najmniej 200 μm od krawędzi skroniowej tarczy nerwu wzrokowego.

The nasal edge of the treatment spot must be at least 200 μ m from the temporal edge of the optic disc.

pola widzenia, objaw „ ognisk waty”§ uk

ed Ear and labyrinth Common:

Odsetek wystepowania nawrotów u pacjentów, którym podano podłoże wyniosła odpowiednio 47 % (8/ 17 pacjentów) i 7, 5 % (6/ 80 ognisk).

Corresponding recurrence rates for vehicle were 47% (8/17 patients) and 7.5% (6/80 lesions).

Migrena z aurą ogniskową.

Migraine with focal aura

W przeciwieństwie do fenytoiny i karbamazepiny zonisamid wykazuje bardziej wybiórcze działanie wobec ognisk napadowych w korze mózgowej.

Unlike phenytoin and carbamazepine however, zonisamide acts preferentially on seizures originating in the cortex.

Trudno osiągnąć stabilny obraz, jeśli kamera jest umieszczona na wysokim słupie i wyposażona w obiektyw z funkcją zbliżenia z dużą ogniskową.

Stability can be challenging if the camera is mounted on a tall pole and you are using a zoom lens with a long focal length.

W leczeniu zmian większych od maksymalnej wielkości ogniska leczenia, należy stosować światło na możliwie największy obszar czynnej zmiany.

For treatment of lesions that are larger than the maximum treatment spot size, apply the light to the greatest possible area of active lesion.

Wyniki dotyczące skuteczności leczenia były podobne, niezależne od gatunku Candida, pierwotnego ogniska zakażenia i neutropenii (patrz tabela).

Efficacy findings were consistent, independent of the infective Candida species, primary site of infection and neutropenic status (see Table).
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

In the English-Russian dictionary you will find more translations.