Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "opis"

 

"opis" English translation

Results: 1-25 of 134

opis {noun}

opis {m} (also: rysopis)

description {noun}

Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych (głosowanie)

Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)

Pod tabelami zamieszczono opis niektórych innych dodatkowych działań.

The tables are followed by a description of certain other additional effects.

Poniżej przedstawiono ogólny opis procedury sporządzania i podawania.

The following is a general description of the reconstitution and administration process.

Szczegółowy opis nowej siedziby znajduje się w części Opis budynku.

See Building description for a more detailed overview of the new premises.

I wtedy wniosło! I dało przepiękny opis mocnej siły i słabej siły.

And it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.

opis {m} (also: powód, konto, kredyt, rachunek)

account {noun}

Pan komisarz De Gucht przedstawił długi opis operacji UE.

Commissioner De Gucht gave a long account of the EU's operations.

Zawiera dokładny opis obecnej sytuacji oraz przydatne wytyczne dotyczące zadań kraju kandydującego.

It is an accurate account of the current situation and a useful guideline to the tasks of the candidate country.

Opis pozycji na wyciągach z konta bankowego może mieć jeden z poniższych formatów, po których występuje 10-cyfrowy identyfikator klienta AdWords.

On your bank account statements, the line description will appear in one of these formats, followed by a 10-digit AdWords Customer ID number.

~~~ Atrybuty niestandardowe i opis: aby podać dodatkowe informacje o firmie, skorzystaj z pól opisu i atrybutów niestandardowych.

Illegal activities: Fraudulent or illegal activities aren’t tolerated on Google and may result in account suspension and removal of listing information from search results.

opis {m} (also: charakteryzacja)

opis {m} (also: charakterystyka)

characterisation {noun} [Brit.]

opis {m} (also: przedstawienie, wyobrażenie)

depiction {noun}

na piśmie - (SV) Szwedzcy Konserwatyści popierają przedstawiony w sprawozdaniu opis problemu.

in writing. - (SV) We Swedish Conservatives agree with the report's depiction of the problem.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "opis":

 

Similar translations

Similar translations for "opis" in English

 

Context sentences

Context sentences for "opis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W instrukcji znajduje się również opis sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.

These instructions also tell you how to prepare the Extavia solution for injection.

Staram się nadążyć, a potem przedstawić wierny opis jednego dnia ich życia.

I'm an apprentice, and I work with the people who actually do the jobs in question.

Ilość otrzymanego roztworu powinna być dawkowana zgodnie z opisem w części 4. 2.

The amount of reconstituted solution should be administered according to section 4.2.

Moim zdaniem podobnie zbyt słabych słów użyto też w opisie polityki energetycznej.

Likewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.

W instrukcji znajduje się również opis sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.

The se instructions also tell you how to prepare the Betaferon solution for injection.

Podawanie Rozpuścić preparat w wodzie do wstrzykiwań zgodnie z opisem w punkcie 6. 6.

Administration Reconstitute the preparation as described in section 6.6.

Chciałbym podziękować sprawozdawcy, posłowi Thalerowi, za tak wierny opis tej drogi.

I would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately.

W opisie skutków ubocznych itd., chcielibyśmy zobaczyć, gdzie znajdują się włączone geny.

In the side effect profile, etc., you want to see where those genes are turned on.

Pełny opis sposobu wykonania testu znajduje się w ulotce dla pacjenta.

For full information on how the test is carried out, see the Package Leaflet.

W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

I to jest dokładny opis tego, co jak sądzimy, jest szczęśliwym życiem.

And this is indeed the characteristic of what we think of as the good life.

Należy postępować konsekwentnie – lek Extavia należy używać zgodnie z opisem w punkcie 3

Be consistent - use Extavia as described in section 3 of the leaflet, “How to use Extavia”.

Przed użyciem należy skontrolować pojemnik i roztwór zgodnie z opisem w punkcie 6. 6.

The container and the solution should be inspected prior to use as described in section 6.6.

Chciałbym pokazać krótki opis jak to sprawdzaliśmy i jak on działa.

I want to give you a brief explanation of how we looked at it and how it works.

Możesz umieścić kursor na ikonie na pasku narzędzi, aby zobaczyć opis działania danej opcji.

You can hover over an icon on the toolbar to see a message describing what that option can do.

Sam opis nie wystarczy jednak, by zachęcić zainteresowane strony.

However, simply describing these will not, in itself, encourage the stakeholders.

Opis każdego żywego organizmu jest zapisany z pomocą tego samego kodu.

In fact, every living creature is written in exactly the same set of letters and the same code.

Kiedy Yochai opowiadał o nowych metodach organizacji, podał dokładnie opis działania Wikipedii.

So when Yochai is talking about new methods of organization, he's exactly describing Wikipedia.

Strona główna Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Website of the Common European Framework of Reference for Languages

Do opisu dodatkowego oddziaływania potrzebował dodatkowego wymiaru.

So Kaluza said, well, maybe there are more dimensions of space.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to lull someone into security, to ride roughshod over someone, to give someone the bum's rush, the three R's, to take the rap

Similar words

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.