Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "pamięć"

 

"pamięć" English translation

Results: 1-34 of 190

pamięć {noun}

pamięć {f} [IT]

memory {noun} [IT]

synchroniczna graficzna pamięć operacyjna

Synchronous Graphics Random-Access Memory

synchroniczna dynamiczna pamięć operacyjna

Synchronous Dynamic Random-Access Memory

kasowalna i programowalna pamięć tylko do odczytu

erasable programmable read-only memory

A więc, panie przewodniczący, czy możemy dostać pigułkę na pamięć pana Heaton-Harrisa?

So please, Mr President, can we get a pill for Mr Heaton-Harris's memory?

Chciałbym Państwa prosić, abyśmy uczcili pamięć ś.p. Egona Klepscha minutą ciszy.

I would like to ask you for a minute's silence in memory of Mr Klepsch.

pamięć {f} (also: wspomnienie)

memory {noun}

pamięć {f} (also: powtórka, rewokacja, anulacja)

recall {noun}

Jak państwo pamiętają, w czasie ostatniej sesji miesiąc temu uczciliśmy minutą ciszy pamięć wszystkich osób, które poległy w tym trzęsieniu ziemi.

You will recall that, during the last session a month ago, we observed a one-minute silence in memory of all those who died in the earthquake.

pamięć {f} (also: wspomnienie)

remembrance {noun}

przyszedłeś do mnie, abyś przywiódłszy na pamięć nieprawość moję, umorzył syna mego?!

thou art come unto me to bring my sin to remembrance, and to slay my son!

Przywiedź mi na pamięć, sądźmy się społu; powiedz ty, maszli, czembyś się usprawiedliwił?

Put me in remembrance; let us plead together: set thou forth [thy cause], that thou mayest be justified.

Przychodziły mi na pamięć dni przeszłe i lata dawne.

I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart; And my spirit maketh diligent search.

Pamięć i wiedza mogą przyczynić się do zmniejszenia przypadków zachorowań w przyszłości.

Remembrance of the victims and knowledge of the disease may contribute to a reduction in new cases in the future.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego "Obywatele dla Europy” ustanowiło działanie zatytułowane "Aktywna pamięć europejska”.

The European Parliament report 'Citizens for Europe' established the action entitled 'Active European Remembrance'.

pamięć {f} (also: wspomnienie)

recollection {noun}

pamięć {f} (also: myśl, uwaga, opinia, zdanie)

mind {noun}

Dlatego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, niezbędna jest pamięć historyczna, życie dniem dzisiejszym, ale przygotowywanie się na przyszłość.

Therefore, it is more necessary than ever to bear history in mind by living our present and preparing for the future.

Pani przewodnicząca! Obrazy gniewu, przemocy i zniszczenia w Bangkoku są wciąż żywe w naszej pamięci.

Madam President, the images of the anger, violence and destruction in Bangkok are still fresh in our minds.

Mamy jeszcze świeżo w pamięci masakrę w szkole Jokela, która nie była pierwszym tego rodzaju przypadkiem.

Fresh in all our minds is the Jokela School massacre, which was not the first example of such an occurrence.

Mamy świeżo w pamięci przykład Włoch.

The example of Italy is fresh in our minds.

Po pierwsze: w Deklaracji Niepodległości, można przeczytać zdanie, które wielu z nas utkwiło w pamięci, to o niezbywalnych prawach.

The first one, if you look at the Declaration of Independence and actually read it, the phrase that sticks in many of our minds is things about inalienable rights.

pamięć {f} [IT] (also: przechowywanie, zapamiętywanie)

storage {noun} [IT]

AXIS P7214 obsługuje pamięć masową typu Edge poprzez gniazdo karty pamięci MicroSDHC.

AXIS P7214 provides edge storage through a microSDHC memory card slot.

wyjmowalna pamięć masowa

removable mass storage

centralna pamięć masowa

central mass storage

Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na zajmowane pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu.

H.264 optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality.

pasmo i pamięć są nadmiernie wykorzystywane.

In the process, bandwidth and storage is also wasted.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pamięć":

 

Similar translations

Similar translations for "pamięć" in English

 

Context sentences

Context sentences for "pamięć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Byłbym wdzięczny, gdyby zechcieli państwo uczcić pamięć zabitych chwilą ciszy.

I would be grateful if you would take time to remember those who have been killed.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki może rozwiązać Twój problem.

~~~ Clearing your browser cache may resolve the problem you're experiencing.

I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje wstąpiły na pamięć przed obliczność Bożą.

And he said unto him, Thy prayers and thine alms are gone up for a memorial before God.

Dowiedz się, jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w Centrum pomocy kont Google.

Learn how to clear your cache and cookies in the Google Accounts Help Center.

Wideo nagrane przez kamerę jest przechowywane lokalnie, na karcie pamięci SD urządzenia.

The video captured by a camera is stored locally on the camera’s SD card.

Pełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.

A full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.

Ten dzień jest poświęcony pamięci ponad 5 tysięcy ofiar terroryzmu w Europie.

The day is dedicated to more than 5 000 victims of terrorism in Europe.

Bo to jedna z tych rzeczy, które zapadają głęboko w pamięć, mam rację?

Because it's one of those things that goes deep with people, am I right?

Uwaga: usunięcie historii z pamięci podręcznej może potrwać kilka minut.

Note: It can take several minutes for the cache history to be deleted.

Posługując się takimi środkami, jak piękno i sztuka, tworzył aurę żałoby i pamięci.

Rainer Werner Fassbinder "The Garbage, the City, and Death"2009, Theater Mülheim a.d. Ruhr

Spróbuj najpierw wyczyścić pamięć podręczną, a jeśli to nie zadziała – pliki cookie.

Try clearing the cache first, then if that doesn't work, the cookies.

mowy i zaburzenia wysławiania, kłopoty z pamięcią zmętnienie soczewki

Coma, bleeding in the brain, stroke, paralysis, brain disorder, speech and language

Gdy większość ludzi myśli o początkach AIDS, wracają pamięcią do lat osiemdziesiątych.

When most people think about the beginnings of AIDS, they're gonna think back to the 1980s.

No i pomyślałam sobie, że może on się stać takim stałym środkiem wspomagającym pamięć.

And I thought it might serve as a kind of permanent mnemonic device.

Ponad wszystko zapadło jej w pamięć, że ktoś przyniósł jej nawet buty.

The act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.

Odwiedziłem również tamtejsze miejsce pamięci i rozmawiałem z ludźmi.

I have also seen the memorial there and I have talked to the people.

Poza tym zachowano w tekście ustęp dotyczący pamięci o Holocauście.

In addition, the paragraph on remembering the Holocaust was maintained in the text.

Wierzę, że wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich poprą uznanie tego dnia za dzień pamięci.

I believe that all countries of the Western Balkans will support the recognition of this day.

Panie i Panowie! Proszę o powstanie i uczczenie pamięci ofiar terroryzmu minutą ciszy.

Ladies and gentlemen, please rise to observe a minute's silence for the victims of terrorism.

Chcielibyśmy, by uczniom zapadło to w pamięć, nawet jeśli nie będą studiować matematyki.

This is what we would love students to retain, even if they don't go into mathematical fields.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

More in the Chinese-English dictionary.