Summary

Our team was informed that the translation for "pan bog" is missing.

Professional translators one click away

Polish-English translation for "pan bog"

Translation

"pan bog" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "pan bog" in English

 

Context sentences

Context sentences for "pan bog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,

We give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,

W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.

In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.

Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.

All his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.

Ale Panu, Bogu naszemu, miłosierdzie i litość; ponieważeśmy mu odporni byli,

To the Lord our God belong mercies and forgiveness; for we have rebelled against him;

Niech opatrzy Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, mężem godnym to zgromadzenie;

Let Jehovah, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation,

Ale mówisz: Z czemże się stawię przed Panem, a pokłonię się Bogu najwyższemu?

Wherewith shall I come before Jehovah, and bow myself before the high God?

Jeżeli pan to osiągnie, niech Bóg panu wynagrodzi, a jeżeli nie - niech On pana osądzi.

If you achieve this, may God reward you, and if not, may He hold you to account.

Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.

Ask thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.

A wy, którzyście trwali przy Panu, Bogu waszym, żyjecie wszyscy aż do dnia dzisiejszego.

But ye that did cleave unto Jehovah your God are alive every one of you this day.

Panie Przewodniczący! O ile mi wiadomo, pan poseł Böge należy w Niemczech do partii CDU.

Mr President, as far as I know, Mr Böge is a member of the CDU in Germany.

Chciałbym także podziękować Komisji Budżetowej i panu Böge, którego nie ma tutaj dzisiaj.

I would also like to thank the Committee on Budgets and Mr Böge, who is not here today.

Słuchajcie a oświadczajcie w domu Jakóbowym, mówi panujący Pan, Bóg zastępów.

Hear ye, and testify against the house of Jacob, saith the Lord Jehovah, the God of hosts.

Nadto jeszcze mówili słudzy jego przeciw Panu Bogu, i przeciwko Ezechyjaszowi słudze jego.

And his servants spake yet more against Jehovah God, and against his servant Hezekiah.

I czynił Aza co było dobrego, i przyjemnego w oczach Pana, Boga swego.

And Asa did that which was good and right in the eyes of Jehovah his God:

Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.

For I know that Jehovah is great, And that our Lord is above all gods.

Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Grace to you and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ,

Pan, Bóg nasz, mówił do nas na górze Horeb, i rzekł: Dosycieście mieszkali na tej górze.

Jehovah our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mountain:

Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.

They are bowed down and fallen; But we are risen, and stand upright.

Rzekł mu Jezus: Zasię napisano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.

Jesus said unto him, Again it is written, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

I am Jehovah thy God, who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
 

Forum results

"pan bog" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

pamiętliwy · pamiętnik · pamiętniki · pamiętny · pampa · pampasy · pampers · pampersy · Pamplona · Pan · pan-bog · pana · panaceum · Panama · Panamczyk · Panamka · panamski · pancerniak · pancernik · pancerny · pancerz

More translations in the English-Finnish dictionary.