How to write a letter in English

Polish-English translation for "panienka"

 

"panienka" English translation

Results: 1-23 of 23

panienka {noun}

panienka {f} (also: panna)

miss {noun}

To niech panienka coś wymyśli, żeby się cieszyć z niedzieli!

Miss Goody Two-Shoes is gonna find something about Sunday to be glad about!

Panienka tu poczeka i niczego nie rusza.

You wait here, miss, and don't touch anything.

Niech panienka wsiada.

Now, get into the car, miss.

panienka {f} (also: młoda panna)

young lady {noun}

panienka {f} (also: panna, pokojówka, gosposia, służąca)

maid {noun}

panienka {f} [coll.]

missy {noun} [coll.]

panienka {f} [pej.]

girlie {noun} [pej.]

panienka (atrakcyjna) {f} [coll.] (also: małe dziecko, laska, niska osoba, bliski kumpel)

shawty {noun} [Amer.] [slg.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "panienka":

 

Similar translations

Similar translations for "panienka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "panienka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Muzyka w windzie, czarnuch w kilcie, i panienka z niklowaną dziewiątką.

Elevator music, a nigger in a kilt, and a chick with a nickel-plated nine.

Dnia onego pomdleją panienki piękne, nawet i młodzieńcy od onego pragnienia;

In that day shall the fair virgins and the young men faint for thirst.

A panienka, któraby się upodobała w oczach królewskich, niech króluje miasto Wasty.

and let the maiden that pleaseth the king be queen instead of Vashti.

Wprzód szli śpiewacy, a za nimi grający na instrumentach, a w pośrodku panienki bijąc w bębny.

Bless ye God in the congregations, Even the Lord, [ye that are] of the fountain of Israel.

Młodzieńców jego ogień pożarł, a panienki jego nie były uczczone.

Fire devoured their young men; And their virgins had no marriage-song.

Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.

Thine oils have a goodly fragrance; Thy name is [as] oil poured forth; Therefore do the virgins love thee.

A ta panienka była bardzo piękna, i opatrowała króla, i służyła mu; ale jej król nie uznał.

And the damsel was very fair; and she cherished the king, and ministered to him; but the king knew her not.

Bez obaw, panienki... ponieważ oni i tak was widzieli.

Not to worry, girl... because they saw you.

Nie zapomnijcie zmówić pacierza, panienki.

Don't forget to say your prayers, ladies.

A co jeśli panienka z windy się o tym dowie?

And what if the elevator girl finds out?

A teraz, w czym mogę wam pomóc panienki?

Now, what can I do for you two ladies?

Cieszę się, że panienka do nas wróci.

I'm glad you'll be comin ' back to us, darlin '.

Szukali tedy panienki pięknej po wszystkich granicach Izraelskich, i znaleźli Abisag Sunamitkę, a przywiedli ją do króla.

So they sought for a fair damsel throughout all the borders of Israel, and found Abishag the Shunammite, and brought her to the king.

Dobry, panienko.

Morning, Chick.

Panienka jedna albo dwie dostaną się mężowi jednemu; łupy rozlicznych barw oddawają Sysarze, a łupy pstro haftowane, i łupy pstro z obu stron tkane dostawają się na szyję łupy biorących.

A damsel, two damsels to every man; To Sisera a spoil of dyed garments, A spoil of dyed garments embroidered, Of dyed garments embroidered on both sides, on the necks of the spoil?
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

panendeizm · panenteizm · panew(ka) · panewka · panga · Pangea · pani · panicz · paniczny · Panie · panienka · panieński · panieństwo · panier · panierka · panierować · panierowany · panika · panikarski · panikarz · panikować

More translations in the bab.la English-Korean dictionary.