Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "pielęgnować"

 

"pielęgnować" English translation

Results: 1-28 of 44

pielęgnować {verb}

pielęgnować {vb} (also: towarzyszyć, uczęszczać, służyć)

pielęgnować {vb} (also: żywić, wychowywać, krzewić, czuwać nad)

Musimy je pielęgnować i inwestować w nie, tak byśmy mogli wykorzystać ich pełny potencjał.

We need to nurture and invest in it, so that we realise its full potential.

Zaczął rozmawiać z nimi o lesie, który muszą chronić, o sposobie życia, który trzeba pielęgnować.

He began to talk to them about the forest that they needed to protect, the way of life they needed to nurture.

Jest on fundamentem naszej tożsamości, dlatego też powinniśmy pielęgnować wielojęzyczność w Unii Europejskiej.

Language lies at the heart of one's identity, and that is why we in the European Union should nurture multilingualism.

Gleba pielęgnowana przez rolników zachowuje swoją żyzność, a pozbawiona tej troski zamienia się w pustynię.

Soil nurtured by farmers retains its fertility, but when it is deprived of this care it turns into a desert.

Większość gleby w UE jest traktowana z dbałością, jest warta ochrony i pielęgnowania przez naszych rolników.

Most of the soils in the EU are cared for; they are worth preserving and are nurtured by our farmers.

pielęgnować {vb} (also: doglądać, pilnować, ciążyć, usłużyć)

pielęgnować {vb} (also: niańczyć, kurować, wykarmić)

pielęgnować {vb} (also: zatrzymać, przechowywać, trzymać się pazurami, nie rozstawać się)

to hang on to (sb/sth) {vb} [fig.]

pielęgnować (kogoś/coś) {vb} (also: lubić, opiekować się, zaopiekować się, zająć się)

to care for (sb/sth) {vb}

Większość gleby w UE jest traktowana z dbałością, jest warta ochrony i pielęgnowania przez naszych rolników.

Most of the soils in the EU are cared for; they are worth preserving and are nurtured by our farmers.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pielęgnować":

 

Context sentences

Context sentences for "pielęgnować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

By z szacunkiem harmonizować się z nimi i pielęgnować zrównoważony rozwój świata.

And to respectfully harmonize with them in order to foster a sustainable work.

Zaufanie to opiera się o pewne aspekty, które również należy pielęgnować.

This trust is based on certain aspects that also have to be maintained.

Mogą pielęgnować życie, terraformować planety i rozprzestrzeniać cywilizację.

They might be boot-strapping life on planets, trying to terra-form and spread civilization.

Innymi słowy, pielęgnowanie nadziei na zbudowanie zaufania nie jest już realistycznym rozwiązaniem.

In other words, cherishing hopes for confidence-building is not a realistic option any more.

Jak zatem pielęgnować stan umysłu niezbędny do szczęścia?

The experience that translates everything is within the mind.

Jednak kraje te są partnerami Unii Europejskiej i te partnerstwa należy pielęgnować.

However, these countries are the European Union's partners, and these partnerships have to be nurtured.

Są nimi demokracja, prawa człowieka i swoboda wyrażania opinii, a wartości te musimy pielęgnować wszędzie.

They are democracy, human rights and freedom of opinion, and we need to adhere to them everywhere.

Ważne jest, abyśmy pielęgnowali tą wielokulturowość.

It is important that we cultivate and preserve this multiculturality.

Większość gleby w UE jest traktowana z dbałością, jest warta ochrony i pielęgnowania przez naszych rolników.

Most of the soils in the EU are cared for; they are worth preserving and are nurtured by our farmers.

Gleba pielęgnowana przez rolników zachowuje swoją żyzność, a pozbawiona tej troski zamienia się w pustynię.

Soil nurtured by farmers retains its fertility, but when it is deprived of this care it turns into a desert.

Talenty i umiejętności należy koniecznie pielęgnować od najmłodszych lat - zawsze jest to opłacalna inwestycja.

Talents and skills must be nurtured from an early age - a profitable investment in every case.

• pielęgnowanie wspólnej europejskiej kultury sądowniczej;

• nurturing a common European judicial culture;

Jest on fundamentem naszej tożsamości, dlatego też powinniśmy pielęgnować wielojęzyczność w Unii Europejskiej.

Language lies at the heart of one's identity, and that is why we in the European Union should nurture multilingualism.

Inwestycje muszą w tej nowej ekonomii, zabezpieczać i pielęgnować majątek ekologiczny, od którego zależy nasza przyszłość.

Investment has to be, in the new economy, protecting and nurturing the ecological assets on which our future depends.

Nieustanne pielęgnowanie pamięci o Murze Berlińskim

Keeping remembrance of the Wall alive

To partnerstwo trzeba pielęgnować.

We should look after this partnership.

Musimy pielęgnować te więzi w sposób pragmatyczny, tak aby obywatele odnosili bezpośrednie korzyści z naszych decyzji politycznych.

We must develop these ties in a pragmatic way so that citizens benefit directly from our political decisions.

W jaki sposób możemy zachęcić konsumentów, żeby pielęgnowali pozytywny wizerunek Europy, jeżeli nie potrafimy odbudować ich zaufania?

How can we encourage consumers to have a positive image of Europe if we cannot restore their confidence?

Jednoczy nas to, że jesteśmy zdecydowani pielęgnować wartości, na których opiera się nasza Unia, wbrew wszelkim populistycznym pokusom.

We are united in our determination to uphold the principles on which our Union is founded, against any populist temptation.

Rośnie i jest pielęgnowany.

It grows and is nurtured.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

Even more translations in the Swedish-English dictionary by bab.la.