Internship offers in many countries

Polish-English translation for "pielęgnować"

 

"pielęgnować" English translation

Results: 1-28 of 28

pielęgnować {verb}

pielęgnować {vb} (also: towarzyszyć, uczęszczać, służyć)

pielęgnować {vb} (also: żywić, wychowywać, krzewić, czuwać nad)

Musimy je pielęgnować i inwestować w nie, tak byśmy mogli wykorzystać ich pełny potencjał.

We need to nurture and invest in it, so that we realise its full potential.

Zaczął rozmawiać z nimi o lesie, który muszą chronić, o sposobie życia, który trzeba pielęgnować.

He began to talk to them about the forest that they needed to protect, the way of life they needed to nurture.

Jest on fundamentem naszej tożsamości, dlatego też powinniśmy pielęgnować wielojęzyczność w Unii Europejskiej.

Language lies at the heart of one's identity, and that is why we in the European Union should nurture multilingualism.

Rośnie i jest pielęgnowany.

It grows and is nurtured.

Chodzi też o refleksję nad duchem twórczym i jego pielęgnowaniem. ~~~ A wyobraźcie sobie, zwłaszcza w miejskiej kulturze Ameryki, pielęgnację ducha twórczego.

It's also about thinking about the creative spirit and nurturing it, and imagining, particularly in urban America, about the nurturing of the spirit.

pielęgnować {vb} (also: doglądać, pilnować, ciążyć, usłużyć)

pielęgnować {vb} (also: niańczyć, kurować, wykarmić)

pielęgnować (kogoś/coś) {vb} (also: lubić, opiekować się, zaopiekować się, zająć się)

to care for (sb/sth) {vb}

pielęgnować {vb} (also: zatrzymać, przechowywać, trzymać się pazurami, nie rozstawać się)

to hang on to (sb/sth) {vb} [fig.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pielęgnować":

 

Context sentences

Context sentences for "pielęgnować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

By z szacunkiem harmonizować się z nimi i pielęgnować zrównoważony rozwój świata.

And to respectfully harmonize with them in order to foster a sustainable work.

Zaufanie to opiera się o pewne aspekty, które również należy pielęgnować.

This trust is based on certain aspects that also have to be maintained.

Mogą pielęgnować życie, terraformować planety i rozprzestrzeniać cywilizację.

They might be boot-strapping life on planets, trying to terra-form and spread civilization.

Jak zatem pielęgnować stan umysłu niezbędny do szczęścia?

The experience that translates everything is within the mind.

Jednak kraje te są partnerami Unii Europejskiej i te partnerstwa należy pielęgnować.

However, these countries are the European Union's partners, and these partnerships have to be nurtured.

Są nimi demokracja, prawa człowieka i swoboda wyrażania opinii, a wartości te musimy pielęgnować wszędzie.

They are democracy, human rights and freedom of opinion, and we need to adhere to them everywhere.

Talenty i umiejętności należy koniecznie pielęgnować od najmłodszych lat - zawsze jest to opłacalna inwestycja.

Talents and skills must be nurtured from an early age - a profitable investment in every case.

Jest on fundamentem naszej tożsamości, dlatego też powinniśmy pielęgnować wielojęzyczność w Unii Europejskiej.

Language lies at the heart of one's identity, and that is why we in the European Union should nurture multilingualism.

Inwestycje muszą w tej nowej ekonomii, zabezpieczać i pielęgnować majątek ekologiczny, od którego zależy nasza przyszłość.

Investment has to be, in the new economy, protecting and nurturing the ecological assets on which our future depends.

Nieustanne pielęgnowanie pamięci o Murze Berlińskim

Keeping remembrance of the Wall alive

To partnerstwo trzeba pielęgnować.

We should look after this partnership.

Musimy pielęgnować te więzi w sposób pragmatyczny, tak aby obywatele odnosili bezpośrednie korzyści z naszych decyzji politycznych.

We must develop these ties in a pragmatic way so that citizens benefit directly from our political decisions.

Rośnie i jest pielęgnowany.

It grows and is nurtured.

Jednoczy nas to, że jesteśmy zdecydowani pielęgnować wartości, na których opiera się nasza Unia, wbrew wszelkim populistycznym pokusom.

We are united in our determination to uphold the principles on which our Union is founded, against any populist temptation.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Bezpieczeństwo naszych społeczeństw jest niepodważalną wartością, którą musimy pielęgnować z pełnym przekonaniem.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the security of our societies is a non-negotiable value that we must pursue with determination.

Chodzi też o refleksję nad duchem twórczym i jego pielęgnowaniem. ~~~ A wyobraźcie sobie, zwłaszcza w miejskiej kulturze Ameryki, pielęgnację ducha twórczego.

It's also about thinking about the creative spirit and nurturing it, and imagining, particularly in urban America, about the nurturing of the spirit.

Takie spotkania przywódców religijnych są ważne, ale jednocześnie należy zachęcać i pielęgnować dialog międzykulturowy na najniższych szczeblach.

Such meetings of religious leaders are important, but, at the same time, interreligious dialogue at the grass-root levels should also be encouraged and nurtured.

Katastrofalna sytuacja, jaka panuje obecnie w tym kraju, dowodzi tylko, że wartości demokratyczne należy pielęgnować, a nie przywozić na czołgach i utrzymywać siłą.

The disastrous circumstances which now exist in that country merely go to prove that democratic values must be nurtured and cannot exist at the end of the barrel of a gun.

Jest to problem, którym musimy się zająć, musimy również pielęgnować w Europie ducha podejmowania ryzyka, który istnieje w Stanach Zjednoczonych wśród młodego pokolenia Amerykanów.

This is an issue we must address, and we must cultivate in Europe the risk-taking spirit that exists in the USA among the young generation of Americans.

Po drugie należy koniecznie nadać priorytetowe znaczenie ochronie socjalnej obywateli; bez względu na wszystko trzeba pielęgnować ten wskaźnik społeczny, tak typowy dla Unii Europejskiej.

Secondly, priority must be given to the citizens' social protection; this social indicator, which is peculiar to the European Union, must be nurtured come what may.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the Romanian-English dictionary by bab.la.