Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "pociecha"

 

"pociecha" English translation

Results: 1-15 of 15

pociecha {noun}

pociecha {f} (also: komfort, wygoda, otucha, osłoda)

comfort {noun}

Toć pociecha moja w utrapieniu mojem, że mię wyrok twój ożywia.

This is my comfort in my affliction; For thy word hath quickened me.

Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza.

For as the sufferings of Christ abound unto us, even so our comfort also aboundeth through Christ.

ale ta pociecha trwa może ze 20 sekund.

Now, it may bring a certain amount of comfort, but that comfort lasts only about 20 minutes or so.

Mam wielkie bezpieczeństwo do mówienia u was, mam wielką chlubę z was, napełnionym jest pociechą, nader obfituję weselem w każdym ucisku naszym.

Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying on your behalf: I am filled with comfort, I overflow with joy in all our affliction.

Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.

who comforteth us in all our affliction, that we may be able to comfort them that are in any affliction, through the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

pociecha {f} (also: pocieszenie, konsolacja)

consolation {noun}

Małą pociechą jest to, iż w sytuacji bliskiej kryzysu znalazł się praktycznie cały świat.

It is little consolation that virtually the whole world finds itself in a situation that is close to critical.

I lekceż sobie ważysz pociechy Boskie?

Are the consolations of God too small for thee, Even the word that is gentle toward thee?

Przeto, że ssać będziecie, i sycić się piersiami pociech jego, ssać będziecie, i rozkoszami opływać w jasności chwały jego.

that ye may suck and be satisfied with the breasts of her consolations; that ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory.

pociecha {f} (also: ukojenie, pocieszenie)

solace {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pociecha":

 

Usage examples

Usage examples for "pociecha" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Pan dał słowo swe, i tych, którzy pociechy zwiastowali, zastęp wielki mówiących.

Kings of armies flee, they flee; And she that tarrieth at home divideth the spoil.

Na rysunku udało mi się zmieścić zeppelina i horyzont - tak dla pociechy.

I managed to stick in both the zeppelin and an ocean liner out of sheer enthusiasm.

To natychmiast go pociesza, jego pobudzona odwaga pozwala mu stanąć na wysokości zadania.

And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.

Mówię o sytuacji, gdy właśnie urodziło Wam się dziecko, lub jeśli Wasza pociecha ma obecnie 10 lat.

And I'm talking about if you've got a baby now, or if you've got a 10-year-old now.

Czuję miłość Boga zawsze gdy mi źle lub słabo, i czuję, że ktoś mnie pociesza i się o mnie troszczy.

I feel God's love when I'm hurt and confused, and I feel consoled and cared for.

Marna to pociecha, bo w tych regionach jest bardzo mało gatunków i niewielka biomasa.

But that doesn't help because there were very few species and volume of biomass there in the first place.

Pociesza go, kiedy jest przepełniony żalem i rozpaczą.

It helps him when he is overwhelmed with grief and despair.

A teraz wracaj do pociech, za średnią harować."

Now you go back to raising kids and waging peace and craving candy."

Tedy Jozes, który nazwany był od Apostołów Barnabaszem, (co się wykłada: syn pociechy), Lewita, z Cypru rodem,

And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas (which is, being interpreted, Son of exhortation), a Levite, a man of Cyprus by race,

Być może przynosi odrobinę pociechy, ale ta pociecha trwa może ze 20 sekund.

It is a cruel farce.

Gdy kurczą się granice tego, co określamy jako strefę bezpieczeństwa, odcinamy nasze pociechy od cennych możliwości nauczenia się, jak oddziaływać z otaczającym je światem.

So, as the boundaries of what we determine as the safety zone grow ever smaller, we cut off our children from valuable opportunities to learn how to interact with the world around them.

Ponieważ wtedy, kamery video zaczynały stawać się popularne i ludzie wszędzie je nosili; rodzice -- na mecze piłki nożnej swoich dzieci, żeby filmować swoje pociechy.

Because back then, video cameras were just starting to become popular, and people would bring them, parents would bring them, to their kids' football games to film their kids play football.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the English-Swedish dictionary by bab.la.