How to write a CV in English

Polish-English translation for "podwójny"

 

"podwójny" English translation

Results: 1-30 of 74

podwójny {adjective}

podwójny {adj. m}

double {adj.}

Zmiana musi nadejść jako nagroda za wykonany wysiłek, nie jako podwójny standard.

The change must come as a reward for the effort put in, not as a double standard.

Naprawę fascynujący podwójny sierpowy, że się tak wyrażę.

So, really fascinating double whammy, so to speak, from these animals.

Do 2080 r. konieczny będzie podwójny wzrost światowej produkcji żywności.

By 2080, global food production would need to double!

Podwójny dochód w rodzinie był standardem.

The double income family was the standard.

Ten podwójny wstrząs skutkuje masowym przedefiniowaniem rynku kulturowego w czasie, kiedy każdy może tworzyć.

This double impact is occasioning a massive redefinition of the cultural market, a time when anyone is a potential author.

podwójny {adj. m}

dual {adj.}

Dlatego konferencja międzyrządowa, która zakończyła się podpisaniem JAE, miała podwójny mandat.

This is why the Inter-Governmental Conference which culminated in the SEA had a dual mandate.

Ten podwójny poziom reguł niezwykle utrudnił wdrożenie systemu.

This dual level of rules has made it extremely difficult to implement the system.

Możemy także rozwinąć potencjał rozwoju kulturalnego i społecznego, który ten podwójny cel dopuszcza i którego wymaga.

We can also develop the potential for cultural and social development that this dual purpose permits and requires.

Powiem raczej, że mamy podwójny problem.

Instead, I will say that we have a dual problem.

Oznacza to, że mamy podwójny instrument.

This means we have a dual instrument.

podwójny {adj. m} (also: dwustronny)

duplex {adj.}

podwójny {adj. m} [math.] (also: dwuczłonowy)

dyadic {adj.} [math.]

podwójny (spółgłoska, liść) {adj. m}

geminate {adj.}
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "podwójny":

 

Similar translations

Similar translations for "podwójny" in English

 

Context sentences

Context sentences for "podwójny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Inne możliwe działania niepożądane: nowotwór, anemia, tarcza zastoinowa, podwójne widzenie.

Other possible side effects: neoplasm, anaemia, papilloedema, diplopia.

Zapinam przednie pasy, Obwiązuję się tylnimi, wiążę podwójne węzły.

I am buckling in seatbelts from the front. ~~~ I'm yanking them in from the back.

Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, trudności w ogniskowaniu i podwójne widzenie.

Visual disturbances included blurred vision, difficulty focusing, and diplopia.

I śmiejąc się przy tym podwójnie ponieważ jest ciałem, ale także -

And we're laughing doubly then because he's the body, but it's also --

zapalenie spojówek, podwójne widzenie, opadanie powiek, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia

conjunctivitis, diplopia, eyelid ptosis, keratitis, visual disturbance

Pokazuje układ podwójny czarnych dziur, z pomocnymi liniami.

It shows two black holes in orbit around each other, again, with these helpfully painted curves.

Podwójne widzenie (w przypadku leczenia skojarzonego z karbamazepiną) Nadwrażliwość na

Photosensitivity, rash, cutaneous allergy, urticaria Fatigue

Przenikanie toksyny botulinowej do mięśnia skośnego dolnego może wywołać podwójne widzenie.

Diplopia may develop as a result of Botulinum neurotoxin type A diffusion into the inferior oblique.

Podwójne widzenie (w Zaburzenia oka przypadku leczenia skojarzonego z karbamazepiną)

Diplopia (when used in combination with carbamazepine)

I jest to podwójna produkcja energii, w tym samym stopniu co koliber -- absolutnie zapiera dech w piersiach.

And that's twice the energy output, weight for weight, than a hummingbird -- absolutely astonishing.

głowy Zaburzenia pamięci Senność Podwójne widzenie

Ataxia Dizziness Memory impairment Somnolence Diplopia

głowy Zaburzenia pamięci Senność Podwójne widzenie

Bradyphrenia Disturbance in attention Nystagmus Paraesthesia Speech disorder Tremor

Jest to więc podwójny spadek umieralności dzieci.

So that's a factor of two reduction of the childhood death rate.

Częste: widzenie podwójne, zaburzenia widzenia, światłowstręt

Common: diplopia, visual disturbance, photophobia

Ten podwójny przekaz jest tak kojący, jak i szaleńczy.

The twin message is as comforting as it is mad.

Rzadko: zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, chromatopsja.

Rare: disturbed vision, diplopia, chromatopsia.

zaburzenia widzenia, takie jak niedowidzenie, podwójne widzenie

visual disturbances such as amblyopia, diplopia

oceniano czas przeżycia i progresję nowotworu; cztery z nich były badaniami z podwójnie ślepą próbą ec

target haemoglobin concentration in two studies was > 13 g/ dl; in the remaining three studies it was 12-14 g/ dl.

A tu dwunastościan deltoidowy. ~~~ Podwójny.

The five sacred solids, as you can see there.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the English-French dictionary.