Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "podwójny"

 

"podwójny" English translation

Results: 1-32 of 107

podwójny {adjective}

podwójny {adj. m}

double {adj.}

Naprawę fascynujący podwójny sierpowy, że się tak wyrażę.

So, really fascinating double whammy, so to speak, from these animals.

Do 2080 r. konieczny będzie podwójny wzrost światowej produkcji żywności.

By 2080, global food production would need to double!

Podwójny dochód w rodzinie był standardem.

The double income family was the standard.

Ten podwójny wstrząs skutkuje masowym przedefiniowaniem rynku kulturowego w czasie, kiedy każdy może tworzyć.

This double impact is occasioning a massive redefinition of the cultural market, a time when anyone is a potential author.

Tu obok stał podwójny wychodek.

A double outhouse over here on the side.

podwójny {adj. m} (also: dwudzielny)

dual {adj.}

Dlatego konferencja międzyrządowa, która zakończyła się podpisaniem JAE, miała podwójny mandat.

This is why the Inter-Governmental Conference which culminated in the SEA had a dual mandate.

Ten podwójny poziom reguł niezwykle utrudnił wdrożenie systemu.

This dual level of rules has made it extremely difficult to implement the system.

Możemy także rozwinąć potencjał rozwoju kulturalnego i społecznego, który ten podwójny cel dopuszcza i którego wymaga.

We can also develop the potential for cultural and social development that this dual purpose permits and requires.

Powiem raczej, że mamy podwójny problem.

Instead, I will say that we have a dual problem.

Oznacza to, że mamy podwójny instrument.

This means we have a dual instrument.

podwójny {adj. m} (also: dwustronny)

duplex {adj.}

podwójny {adj. m} [math.] (also: dwuczłonowy)

dyadic {adj.} [math.]

podwójny (spółgłoska, liść) {adj. m}

geminate {adj.}

podwójny {adj. m} (also: dwojaki, dwukrotny)

twofold {adj.}

Z tego względu ta choroba powoduje podwójny koszt: po pierwsze - koszt ludzki w postaci skutków dla chorych i ich rodzin, a po drugie - ogromne obciążenie zdrowotne dla całego społeczeństwa.

Therefore this disease has a twofold cost: firstly, the human cost in terms of its impact on sufferers and their families and, secondly, as a major health burden to society as a whole.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "podwójny":

 

Similar translations

Similar translations for "podwójny" in English

 

Context sentences

Context sentences for "podwójny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Te podwójne niebezpieczeństwa niosą zagrożenie powrotu do "Fortecy Europa”.

These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe.

Inne możliwe działania niepożądane: nowotwór, anemia, tarcza zastoinowa, podwójne widzenie.

Other possible side effects: neoplasm, anaemia, papilloedema, diplopia.

Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, trudności w ogniskowaniu i podwójne widzenie.

Visual disturbances included blurred vision, difficulty focusing, and diplopia.

Zapinam przednie pasy, Obwiązuję się tylnimi, wiążę podwójne węzły.

I am buckling in seatbelts from the front. ~~~ I'm yanking them in from the back.

zapalenie spojówek, podwójne widzenie, opadanie powiek, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia

conjunctivitis, diplopia, eyelid ptosis, keratitis, visual disturbance

I śmiejąc się przy tym podwójnie ponieważ jest ciałem, ale także -

And we're laughing doubly then because he's the body, but it's also --

Ludzie ci cierpią podwójnie: odczuwają także skutki zmiany klimatu.

These people are suffering doubly: they are also suffering from the consequences of climate change.

Pokazuje układ podwójny czarnych dziur, z pomocnymi liniami.

It shows two black holes in orbit around each other, again, with these helpfully painted curves.

Podwójne widzenie (w przypadku leczenia skojarzonego z karbamazepiną) Nadwrażliwość na

Photosensitivity, rash, cutaneous allergy, urticaria Fatigue

Przenikanie toksyny botulinowej do mięśnia skośnego dolnego może wywołać podwójne widzenie.

Diplopia may develop as a result of Botulinum neurotoxin type A diffusion into the inferior oblique.

w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący! Kto czyta książki żyje podwójnie.

on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, Umberto Eco said that whoever reads books lives twice.

W ten sposób zyskują podwójną legitymację demokratyczną.

In this way, they are doubly legitimised democratically.

Reakcja władz europejskich jest podwójnie bulwersująca.

The reaction of the European authorities is doubly appalling.

(DE) Pani przewodnicząca! Przede wszystkim muszę wyznać, że występuję z podwójnie tendencyjnego punktu.

(DE) Madam President, first of all, I feel I must state that I am speaking from a doubly biased position.

Podwójne widzenie (w Zaburzenia oka przypadku leczenia skojarzonego z karbamazepiną)

Diplopia (when used in combination with carbamazepine)

I jest to podwójna produkcja energii, w tym samym stopniu co koliber -- absolutnie zapiera dech w piersiach.

And that's twice the energy output, weight for weight, than a hummingbird -- absolutely astonishing.

Pani Przewodnicząca! W ramach tej dyskusji na temat węgierskiej konstytucji toczymy de facto podwójną debatę.

Madam President, in this debate on the Hungarian constitution, we have, in fact, been having two debates.

Kraje rozwijające się płacą zatem podwójnie za bałagan spowodowany przez niekontrolowany kapitalizm światowy.

Developing countries are thus paying twice for the mess caused by unregulated global capitalism.

głowy Zaburzenia pamięci Senność Podwójne widzenie

Ataxia Dizziness Memory impairment Somnolence Diplopia
 

Forum results

"podwójny" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the English-Russian dictionary.