Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "pogarda"

 

"pogarda" English translation

Results: 1-10 of 10

pogarda {noun}

pogarda {f} (also: lekceważenie, wzgarda)

contempt {noun}

Możecie być dzisiaj zadowoleni z siebie, ale otacza was coraz większa pogarda.

You may be complacent today, but you are increasingly being held in contempt.

Unia przez lata wychodziła dyktatorom naprzeciw, z pogardą dla swoich własnych wartości.

The Union reached out to the dictators for years, in contempt of its own values.

Tego rodzaju pogarda dla elementarnej demokracji jest najwyraźniej cechą strukturalną tej Europy.

Such contempt for basic democracy is evidently a structural feature of this Europe.

Traktujemy aspiracje czterech elektoratów z wyjątkową pogardą.

We treat the aspirations of our electorates with outright contempt.

W przeciwnym wypadku będziemy traktowani z pogardą, na jaką zasługujemy.

Otherwise, we will be treated with the contempt we deserve.

pogarda {f}

disdain {noun}

A wydawca, z pogardą, stwierdził: "Przeczytałem waszą pracę.

The editor said, with enormous disdain, "I read this.

To pogarda dla praw człowieka, kiedy nakaz polityczny nie pozwala rodzicom mieć takiej liczby dzieci, jaką oni chcą.

Such is the disdain for human rights when a political order does not allow parents to have as many children as they want.

Nie byłem zaszokowany arogancją, oderwaniem od rzeczywistości czy nawet pogardą dla opinii publicznej, lecz ostentacyjnością.

What shocked me was not the arrogance or the disconnection from reality, or even the disdain for public opinion, but the flagrancy.

Nie ma sensu eliminować trudności na granicach, jeżeli za nimi stoją trudności dla inwestowania, pogarda dla praw socjalnych i naruszanie norm środowiskowych.

There is no point in eliminating the obstacles at the borders if behind them lie obstacles to investment, disdain for social rights and infringements of environmental standards.

pogarda {f} (also: niedocenianie)

misprision {o.sg.} [arch.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pogarda":

 

Similar translations

Similar translations for "pogarda" in English

 

Usage examples

Usage examples for "pogarda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Z podbojami wiązał się strach, z kolonizacją - pogarda.

Fear characterised the conquest, and indignation characterised colonisation.

Dzieci nie mają w sobie tej zawziętości, którą wyzwala nienawiść, pogarda, odraza do węży lub lęk przed nimi.

They haven't got that steely thing that you end up either fearing or hating or despising or loathing them in some way.

Demagodzy z łatwością żerują na tych częściach, fragmentach, każą nam patrzeć na innych z pogardą a czasem robić rzeczy straszliwe.

And there is no group more vulnerable to those kinds of manipulations than young men.

Unia Europejska nie powinna pouczać państw trzecich, skoro na własnym terytorium, mianowicie na Łotwie, rząd traktuje rezolucję Parlamentu z dnia 11 marca 2004 r. z pogardą i drwiną.

The European Union should not give advice to third countries while in its own territory, namely in Latvia, the government treats Parliament's resolution of 11 March 2004 with scorn and derision.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More in the Chinese-English dictionary.