Professional translators one click away

Polish-English translation for "pokój"

 

"pokój" English translation

Results: 1-30 of 183

pokój {noun}

pokój {m} (also: miejsce, pomieszczenie, izba, luz)

room {noun}

Więc faktycznie mój pokój tam nie był sprzątany raz dziennie, ale trzy razy dziennie.

So actually, my room there hasn't been tidied once daily, but three times a day.

Powiedziała mi też, że jestem bałaganiarzem i muszę posprzątać swój pokój.

And he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."

Jeżeli ten pokój pełen bohaterów jest wystarczająco sprytny możecie rozwiązać problemy.

If this room full of heroes is just clever enough, you can solve the problems.

Wyobraźcie sobie pokój pełen ludzi, mówiących: "Jestem super, a ty nie".

Now imagine having a whole room of people saying, in effect, "I'm great and you're not."

To jest nasz salon, pokój dziecięcy, kuchnia, jadalnia, a to reszta domu.

Here's our living room, the baby bedroom, kitchen, dining room and the rest of the house.

pokój {m} (also: spokój)

peace {noun}

Kiedy zostanie przywrócony pokój, wspólnota międzynarodowa musi zbadać tę sprawę.

Once peace returns, this question must be examined by the international community.

Pokój można zapewnić jedynie stosując legalne i politycznie uzgodnione rozwiązania.

It is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.

Spójrzcie na uchodźców, jeżeli sądzicie, że wojna i pokój nie są ważne dla Europy”.

Look at the refugees if you think that war and peace is not important for Europe'.

Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.

Above all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.

Apelujemy do Rosji, do Gruzji o stabilizację, pokój i bezpieczeństwo w tym regionie.

We appeal to Russia and to Georgia for stability, peace and security in this region.

pokój {m} (also: komórka, izba, komora, komnata)

chamber {noun}

A tak weszła Betsaba do króla na pokój; a król się już był bardzo zstarzał, a Abisag Sunamitka posługowała królowi.

And Bath-sheba went in unto the king into the chamber: and the king was very old; and Abishag the Shunammite was ministering unto the king.

Niebawem tu w Izbie zapanuje świąteczny pokój, a w wielu miejscach na świecie znów zabraknie takich doznań, jakich byśmy sobie życzyli w tym roku dla owego regionu.

The peace of Christmas that will soon settle over this Chamber and many places in the world will once again not be experienced in the way we would like it to be in the region this year.

Zewnątrz osieroci je miecz, a w pokojach będzie strach, tak na młodzieńca, jako na pannę, na ssącego piersi, i na męża sędziwego.

Without shall the sword bereave, And in the chambers terror; [It shall destroy] both young man and virgin, The suckling with the man of gray hairs.

pokój (do relaksu) {m} (also: pokój do relaksu)

den {noun} [Amer.]

pokój (do pracy) {m}

den {noun} [Brit.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pokój":

 

Similar translations

Similar translations for "pokój" in English

 

Context sentences

Context sentences for "pokój" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Głos straszliwy brzmi w uszach jego, że czasu pokoju pustoszący przypadnie nań.

A sound of terrors is in his ears; In prosperity the destroyer shall come upon him.

A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.

And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.

Czyli nie siedziałam w swoim pokoju tamtej nocy, myśląc: „Niech to zniknie”.

So it's not that I sat there in my bedroom that night, thinking, "Make it go away."

Teraz odpoczywa i jest w pokoju wszystka ziemia, wszyscy głośno śpiewają;

The whole earth is at rest, [and] is quiet: they break forth into singing.

Pierwszą z nich była Komisja Budowania Pokoju, a drugą - Rada Praw Człowieka.

The first was the Peacebuilding Commission and the second was the Human Rights Council.

Ja Nabuchodonozor żyjąc w pokoju w domu moim, i kwitnąc na pałacu moim,

I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house, and flourishing in my palace.

Ułatwiała też wzrost produktywności przy zachowaniu pokoju społecznego.

It also enabled productivity to be increased whilst retaining social harmony.

Lepsza jest pełna garść z pokojem, niżeli obie garści pełne z pracą i z udręczeniem ducha.

Better is a handful, with quietness, than two handfuls with labor and striving after wind.

Skleił je ze sobą, wrócił do pokoju i zapytał: czy o coś takiego wam chodzi?

Now, that became the first commercial computer mouse for the Apple Lisa and the Macintosh.

Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.

Let the saints exult in glory: Let them sing for joy upon their beds.

Lepszy jest kęs suchego chleba a w pokoju, niżeli pełen dom nabitego bydła ze swarem.

Better is a dry morsel, and quietness therewith, Than a house full of feasting with strife.

Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.

Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.

Trzecim przykładem jest budowanie pokoju i rozwiązywanie konfliktów cywilnych.

The third example is peacebuilding and civil conflict resolution.

Jeśli Unia Europejska ma odegrać skuteczną rolę w utrzymaniu pokoju, to musi działać już teraz.

If the European Union wants to play an effective peacekeeping role, it needs to act now.

Bez analizy przeszłości i uznania prawdy pokój nie jest możliwy.

Pacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.

Musimy osiągnąć postęp - UE musi osiągnąć postęp, jeżeli chodzi o budowanie pokoju.

We have to move on - the EU has to move on in its peacebuilding.

Jest to miernik potencjału organizacji pozarządowych w budowaniu pokoju i reagowaniu kryzysowym.

This shows the capacity of NGOs in peacebuilding and crisis response.

Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go.

The eyes of Jehovah are toward the righteous, And his ears are [open] unto their cry.

Albowiembym teraz leżał i odpoczywał; spałbym i miałbym pokój,

For now should I have lain down and been quiet; I should have slept; then had I been at rest,

Abyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niezbożnikowi.

That thou mayest give him rest from the days of adversity, Until the pit be digged for the wicked.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sting in the tail, up the spout, born with a silver spoon in one's mouth, in spades, to put a sock in it

Similar words

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.