How to write a letter in English

Polish-English translation for "potwierdzić"

 

"potwierdzić" English translation

Results: 1-42 of 1041

potwierdzić {verb}

potwierdzić {pf. v.} (also: uznać, uznawać, przyznawać się, przyjąć)

Powinniśmy potwierdzić ten fakt tu w Izbie i starać się zapewnić, aby ten wzrost odczuli nasi rolnicy.

We should acknowledge that in this House and push to ensure that they are passed on to farmers.

Chciałabym potwierdzić wkład Irlandii, w szczególności za sprawą Irlandzkiego Instytutu Morskiego, na rzecz pomocy w tworzeniu tej polityki.

I would like to acknowledge the contribution of Ireland, especially through the Irish Marine Institute, in helping to form this policy.

Turcja musi potwierdzić fakt ludobójstwa na Ormianach, jako akt historyczny i symboliczny. Będzie to świadectwem jej politycznej dojrzałości.

Turkey must acknowledge the Armenian genocide, a historic and symbolic act, and this will bear witness to its political maturity.

W tym momencie chciałbym ponownie potwierdzić i wyrazić swoje uznanie dla pana komisarza Lewandowskiego i dla ogromnej pracy, jaką wykonuje w tym względzie.

At this point, I should like to acknowledge and express my appreciation for the tremendous work Commissioner Lewandowski is doing in that respect.

Po pierwsze, chciałabym potwierdzić fakt, że dla 10 nowych państw członkowskich prezydencja portugalska stworzyła szansę na wejście do systemu SIS starej wersji.

Firstly, I would like to acknowledge the fact that the Portuguese presidency provided an opportunity for the 10 new Member States to join the old version of SIS.

potwierdzić (ponownie) {vb} (also: potwierdzać)

Większość w Izbie chce jednak zamiast tego potwierdzić swój neoliberalny plan działania.

Instead, the majority of this House wants to reaffirm its neoliberal agenda.

Wreszcie, musimy potwierdzić wartości moralne i moralne postępowanie.

Last but not least, we have to reaffirm moral values and moral conduct.

Kończąc chciałbym potwierdzić, że potrzebna jest nam wspólna polityka rolna dla Europy.

To conclude, I would like to reaffirm that we need a common agricultural policy for Europe.

Chcemy tutaj potwierdzić solidarność naszej grupy z walką kobiet.

We would reaffirm our group's solidarity with the struggles of women here.

Uważam, że Parlament powinien potwierdzić stanowisko Komisji.

I believe this House should reaffirm the Commission position.

potwierdzić {pf. v.} (also: utrzymywać, twierdzić, afirmować, zaręczać)

Musimy jednak również potwierdzić, że kłamstwa nie są dozwolone w demokratycznym procesie.

However, we also have to affirm that the telling of lies is not permitted in a democratic process.

Będzie także w stanie potwierdzić swą rolę jako światowego lidera w walce ze zmianami klimatycznymi.

It will also be able to affirm its role as a world leader in the fight against climate change.

Chcę potwierdzić, że UE będzie dalej wspierać wysiłki podejmowane przez ONZ.

I should like to affirm that the European Union will continue to support the endeavours of the United Nations.

Mam również nadzieję, że zdołamy potwierdzić nie tylko społeczny, ale również środowiskowy wymiar tego podejścia.

I also hope that we will be able to affirm the environmental dimension of that approach, not just the social one.

Parlament Europejski zmarnował sposobność, by potwierdzić swoją determinację szybkiego wprowadzenia takiego instrumentu.

This omission is a missed opportunity for the European Parliament to affirm its commitment to introduce such an instrument quickly.

potwierdzić {vb} (also: uzasadnić, uzasadniać, potwierdzać)

to validate [validated|validated] (theory, conclusion, claim) {vb}

Chcę potwierdzić zasadność idei stworzenia niezbędnych instrumentów statystycznych, choć odrzucam rozwiązania polityczne, którym mogą one służyć.

I want to validate the notion of necessary statistical instruments even if I reject the policies that they may serve.

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, usprawiedliwić, uznać)

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, usprawiedliwić, uznać)

potwierdzić {vb} (also: uzasadnić, poprzeć dowodami, uzasadniać)

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, usprawiedliwić, uznać)

to legitimise {v.t.} [Brit.]

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, usprawiedliwić, uznać)

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, usprawiedliwić, uznać)

to legitimatise {v.t.} [Brit.]

potwierdzić {pf. v.} (also: poświadczyć, zaświadczyć, zaświadczać)

 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "potwierdzić":

 

Similar translations

Similar translations for "potwierdzić" in English

 

Context sentences

Context sentences for "potwierdzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).

A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).

"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.

'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.

Przyniesie to pozytywne efekty i potwierdzi, że strategia działa poprawnie.

It will welcome the positive results and confirm that this strategy is working well.

Da krajom będącym donatorami wyjątkową szansę potwierdzenia swoich zobowiązań.

It will offer the donor countries a unique opportunity to reiterate their commitment.

Na koniec pragnę potwierdzić raz jeszcze, że Rumunia nie uznała niepodległości Kosowa.

Finally, I wish to reconfirm that Romania has not recognised Kosovo's independence.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził naszą interpretację tego prawa.

The European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.

Jest zatem potwierdzeniem zgodności z normami, a nie certyfikatem jakości.

Hence, it is a certificate of conformity to standards, not a certificate of quality.

Jeśli lekarz podejrzewa lub potwierdził obecność tych przeciwciał we krwi, nie można

If you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth

Dzisiaj Europa potwierdziła raz jeszcze swoją wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatu.

Today Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.

Mogę jednak potwierdzić, że nasza determinacja jest silna i niewzruszona.

However, I can confirm that our determination is strong and it is intact.

Każdy kto zajmował się polityką może potwierdzić jak trudno jest to niektórym osiągnąć.

Anyone who's followed politics can testify to how hard that is for some people to get.

CYSTAGON jest wskazany w leczeniu potwierdzonej cystynozy nefropatycznej.

CYSTAGON is indicated for the treatment of proven nephropathic cystinosis.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.

In man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.

Potwierdzono in vitro wrażliwość na difloksacynę następujących drobnoustrojów:

The following organisms were tested and found to be susceptible to difloxacin in vitro:

Leczenie dzieci niskiego wzrostu z zespołem Turnera potwierdzonym badaniem chromosomów.

Treatment of short stature in children with Turner syndrome, confirmed by chromosome

Efekt leczenia ikatybantem potwierdzono w drugorzędowych kryteriach oceny skuteczności.

The treatment effect of icatibant was confirmed by secondary efficacy endpoints.

Przy kilku okazjach potwierdziliśmy europejską perspektywę dla Czarnogóry.

We have confirmed Montenegro's European perspective on several occasions.

W wielu badaniach in vitro oraz in vivo nie potwierdzono również działania mutagennego.

Venlafaxine was not mutagenic in a wide range of in vitro and in vivo tests.

Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że inicjatywa ta została przedstawiona w samą porę.

Recent developments have confirmed that this is a very timely initiative.

Bylibyśmy zachwyceni, gdyby w pełni potwierdził pan tę reputację w bieżącej kadencji.

We would be delighted if you fully lived up to that reputation in this election period.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

More translations in the bab.la English-Danish dictionary.