Internship offers in many countries

Polish-English translation for "potwierdzić"

 

"potwierdzić" English translation

Results: 1-40 of 613

potwierdzić {verb}

potwierdzić {vb} (also: przyznawać się, kwitować, uznać, wyrazić podziękowanie)

W wyniku tego powstał wyważony wniosek, który mamy przed sobą i który musimy potwierdzić.

This therefore led to the balanced proposal that is now on the table and that we must acknowledge.

Powinniśmy potwierdzić ten fakt tu w Izbie i starać się zapewnić, aby ten wzrost odczuli nasi rolnicy.

We should acknowledge that in this House and push to ensure that they are passed on to farmers.

Chciałabym potwierdzić wkład Irlandii, w szczególności za sprawą Irlandzkiego Instytutu Morskiego, na rzecz pomocy w tworzeniu tej polityki.

I would like to acknowledge the contribution of Ireland, especially through the Irish Marine Institute, in helping to form this policy.

Turcja musi potwierdzić fakt ludobójstwa na Ormianach, jako akt historyczny i symboliczny. Będzie to świadectwem jej politycznej dojrzałości.

Turkey must acknowledge the Armenian genocide, a historic and symbolic act, and this will bear witness to its political maturity.

W tym momencie chciałbym ponownie potwierdzić i wyrazić swoje uznanie dla pana komisarza Lewandowskiego i dla ogromnej pracy, jaką wykonuje w tym względzie.

At this point, I should like to acknowledge and express my appreciation for the tremendous work Commissioner Lewandowski is doing in that respect.

potwierdzić (ponownie) {vb} (also: potwierdzać)

UE powinna potwierdzić swojej wiodącej roli w ograniczaniu zmian klimatycznych.

The EU should reaffirm its role as the leader in reducing climate changes.

Większość w Izbie chce jednak zamiast tego potwierdzić swój neoliberalny plan działania.

Instead, the majority of this House wants to reaffirm its neoliberal agenda.

Wreszcie, musimy potwierdzić wartości moralne i moralne postępowanie.

Last but not least, we have to reaffirm moral values and moral conduct.

Kończąc chciałbym potwierdzić, że potrzebna jest nam wspólna polityka rolna dla Europy.

To conclude, I would like to reaffirm that we need a common agricultural policy for Europe.

Chcemy tutaj potwierdzić solidarność naszej grupy z walką kobiet.

We would reaffirm our group's solidarity with the struggles of women here.

potwierdzić {vb} (also: afirmować, twierdzić, utrzymywać, zaręczać)

Musimy jednak również potwierdzić, że kłamstwa nie są dozwolone w demokratycznym procesie.

However, we also have to affirm that the telling of lies is not permitted in a democratic process.

Będzie także w stanie potwierdzić swą rolę jako światowego lidera w walce ze zmianami klimatycznymi.

It will also be able to affirm its role as a world leader in the fight against climate change.

Chcę potwierdzić, że UE będzie dalej wspierać wysiłki podejmowane przez ONZ.

I should like to affirm that the European Union will continue to support the endeavours of the United Nations.

Mam również nadzieję, że zdołamy potwierdzić nie tylko społeczny, ale również środowiskowy wymiar tego podejścia.

I also hope that we will be able to affirm the environmental dimension of that approach, not just the social one.

Parlament Europejski zmarnował sposobność, by potwierdzić swoją determinację szybkiego wprowadzenia takiego instrumentu.

This omission is a missed opportunity for the European Parliament to affirm its commitment to introduce such an instrument quickly.

potwierdzić {vb} (also: potwierdzać, uzasadnić, uzasadniać)

to validate [validated|validated] (theory, conclusion, claim) {vb}

Chcę potwierdzić zasadność idei stworzenia niezbędnych instrumentów statystycznych, choć odrzucam rozwiązania polityczne, którym mogą one służyć.

I want to validate the notion of necessary statistical instruments even if I reject the policies that they may serve.

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, uznać, usankcjonować)

potwierdzić {vb} (also: uzasadnić, uzasadniać, poprzeć dowodami)

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, uznać, usankcjonować)

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, uznać, usankcjonować)

to legitimise {v.t.} [Brit.]

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, uznać, usankcjonować)

to legitimatise {v.t.} [Brit.]

potwierdzić {vb} (also: zatwierdzić, uzasadnić, uznać, usankcjonować)

 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "potwierdzić":

 

Context sentences

Context sentences for "potwierdzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).

A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).

niewypowiedziana radość zawarta w tym potwierdzeniu równości i wspólnoty ducha,

how much unspoken joy there was in that affirmation of equality and communion,

"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.

'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.

Prezydencja hiszpańska naprawdę powinna tu dzisiaj być, aby to potwierdzić.

The Spanish Presidency really ought to be here today in order to confirm that.

Kiedy zalogujesz się lub utworzysz konto, zobaczysz ekran z potwierdzeniem.

Once you've signed in or created or account, you'll get a confirmation screen.

UE powinna potwierdzić swojej wiodącej roli w ograniczaniu zmian klimatycznych.

The EU should reaffirm its role as the leader in reducing climate changes.

Potwierdzono zgodnosc z liniami do infuzji z PCW z przylaczonymi filtrami.

Compatibility with PVC infusion lines with in-line filters has been established.

Na koniec pragnę potwierdzić raz jeszcze, że Rumunia nie uznała niepodległości Kosowa.

Finally, I wish to reconfirm that Romania has not recognised Kosovo's independence.

Jeśli lekarz podejrzewa lub potwierdził obecność tych przeciwciał we krwi, nie można

If you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth

Każdy kto zajmował się polityką może potwierdzić jak trudno jest to niektórym osiągnąć.

Anyone who's followed politics can testify to how hard that is for some people to get.

Mogę jednak potwierdzić, że nasza determinacja jest silna i niewzruszona.

However, I can confirm that our determination is strong and it is intact.

CYSTAGON jest wskazany w leczeniu potwierdzonej cystynozy nefropatycznej.

CYSTAGON is indicated for the treatment of proven nephropathic cystinosis.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.

In man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.

Potwierdzono in vitro wrażliwość na difloksacynę następujących drobnoustrojów:

The following organisms were tested and found to be susceptible to difloxacin in vitro:

Leczenie dzieci niskiego wzrostu z zespołem Turnera potwierdzonym badaniem chromosomów.

Treatment of short stature in children with Turner syndrome, confirmed by chromosome

Efekt leczenia ikatybantem potwierdzono w drugorzędowych kryteriach oceny skuteczności.

The treatment effect of icatibant was confirmed by secondary efficacy endpoints.

W wielu badaniach in vitro oraz in vivo nie potwierdzono również działania mutagennego.

Venlafaxine was not mutagenic in a wide range of in vitro and in vivo tests.

Tutaj, aby potwierdzić autentyczność, widzicie moje zdjęcie z tego roku.

Here, just for historical authenticity, is a picture of me in that year.

Wyniki nie były w stanie potwierdzić wyraźnej korzyści dla tej postaci choroby.

The studies could not prove a clear benefit in this type of the disease.

Nie mamy systemu, by potwierdzić, że prawa człowieka, godność ludzka nie jest naruszana.

We don't have a system to ensure that human rights, basic dignity, are ensured.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

More translations in the bab.la Swahili-English dictionary.