"potwierdzić" English translation

PL

"potwierdzić" in English

PL potwierdzić
volume_up
{verb}

potwierdzić (also: uznać, uzasadnić, zatwierdzić, usprawiedliwić)
potwierdzić (also: uznać, uzasadnić, zatwierdzić, usprawiedliwić)
volume_up
to legitimatise {v.t.} [Brit.]
potwierdzić (also: uznać, uzasadnić, zatwierdzić, usprawiedliwić)
volume_up
to legitimatize {v.t.} [Amer.]
potwierdzić (also: uznać, uzasadnić, zatwierdzić, usprawiedliwić)
volume_up
to legitimise {v.t.} [Brit.]
potwierdzić (also: uznać, uzasadnić, zatwierdzić, usprawiedliwić)
potwierdzić (also: uzasadnić, uzasadniać, poprzeć dowodami)
potwierdzić (also: potwierdzać, uzasadnić, uzasadniać)
volume_up
to validate {vb} (theory, conclusion, claim)
Chcę potwierdzić zasadność idei stworzenia niezbędnych instrumentów statystycznych, choć odrzucam rozwiązania polityczne, którym mogą one służyć.
I want to validate the notion of necessary statistical instruments even if I reject the policies that they may serve.

trending_flat
"ponownie"

potwierdzić (also: potwierdzać)
Uważam, że Parlament powinien potwierdzić stanowisko Komisji.
I believe this House should reaffirm the Commission position.
Wreszcie, musimy potwierdzić wartości moralne i moralne postępowanie.
Last but not least, we have to reaffirm moral values and moral conduct.
Chcemy tutaj potwierdzić solidarność naszej grupy z walką kobiet.
We would reaffirm our group's solidarity with the struggles of women here.

Context sentences for "potwierdzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.
'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
PolishNie mamy systemu, by potwierdzić, że prawa człowieka, godność ludzka nie jest naruszana.
We don't have a system to ensure that human rights, basic dignity, are ensured.
PolishNa koniec pragnę potwierdzić raz jeszcze, że Rumunia nie uznała niepodległości Kosowa.
Finally, I wish to reconfirm that Romania has not recognised Kosovo's independence.
PolishMożemy potwierdzić, że stosowane są poważne ograniczenia wolności pracy.
We can confirm that there are serious restrictions on the freedom of the press.
PolishMogę jedynie potwierdzić, że pojutrze odbędzie się posiedzenie gabinetu.
I can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
PolishWyniki nie były w stanie potwierdzić wyraźnej korzyści dla tej postaci choroby.
The studies could not prove a clear benefit in this type of the disease.
PolishCzy mógłby pan potwierdzić, że będzie pan udzielał pisemnych odpowiedzi na tych pięć pytań?
Could you confirm that you will be giving written answers to the five questions?
PolishWiększość w Izbie chce jednak zamiast tego potwierdzić swój neoliberalny plan działania.
Instead, the majority of this House wants to reaffirm its neoliberal agenda.
PolishMogę potwierdzić, że przewodniczący zwróci się z odpowiednim pismem
- Mrs Svensson, I can confirm that the President will write accordingly.
PolishKażdy kto zajmował się polityką może potwierdzić jak trudno jest to niektórym osiągnąć.
Anyone who's followed politics can testify to how hard that is for some people to get.
PolishMogę potwierdzić, że w istocie większość jest za usunięciem opt-outu.
I can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
PolishPodsumowując, mogę potwierdzić, że zdwoimy wysiłki na rzecz promowania naszych wartości.
In conclusion, I can confirm that we will redouble our efforts to promote our values.
PolishWłaśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
PolishMogę jednak potwierdzić, że nasza determinacja jest silna i niewzruszona.
However, I can confirm that our determination is strong and it is intact.
PolishUważam, że każdy z nas musi wyraźnie potwierdzić zerwanie z totalitaryzmem.
I believe that the break with totalitarianism must be clearly affirmed by every one of us.
PolishMimo tego, chciałbym po prostu potwierdzić coś, co państwu się spodoba.
Despite this, I would simply like to confirm something that you will like.
PolishNależy potwierdzić, że UE ma już negatywne doświadczenia w podobnej kwestii.
It must be acknowledged that the EU has already had negative experiences on a similar issue.
PolishNie byliśmy jednak w stanie potwierdzić informacji, które do nas dotarły.
However, we have not been able to confirm the information referred to.
PolishWziąwszy pod uwagę klimat współpracy uwzględniony w umowie mogę potwierdzić mój głos za.
Given the climate of collaboration within the Agreement, I can confirm my vote in favour.
PolishNa koncie usługi Portfel Google można potwierdzić uzyskanie zwrotu kosztów.
Verify the refund has been finalized in your Google Wallet account.