Polish-English translation for "powód"

PL powód English translation

powód {m}

PL powód
play_circle_outline
{masculine}

  1. general
  2. law

1. general

powód (also: przyczyna, motyw)
Zmniejszenie zasobów ryb to obecnie główny powód do niepokoju.
The reduction in fish stocks is currently a major cause for concern.
Sprawa, która przyczyniła się do powstania tej rezolucji stanowi dla nas wielki powód do niepokoju.
The case underlying your resolution gives us cause for the greatest concern.
Istnieje również powód do obaw co do zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
There is also cause for concern regarding toys designed for children under the age of three.
powód (also: przyczyna, rozum, motyw, racja)
Powód tej debaty jest bez wątpienia nieprzyjemny.
(DE) Mr President, this is certainly not a nice reason for this debate.
Daje to powód do rozpoczęcia nowego dialogu pomiędzy tymi krajami.
This is the reason for the beginning of a new dialogue between the two countries.
Jaki jest powód tego, że Komisja nie wprowadza istotnych zmian?
What is the reason leading the Commission not to introduce significant changes?
powód (also: uwzględnienie, rachuba, sprawozdanie, opis)
powód
play_circle_outline
score {noun} (on that score)
powód (also: sprawa, cel, wzgląd)

2. law

powód (also: powódka)
powód
powód (also: wnioskodawca)

Context sentences for "powód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBez względu na powód tej rezygnacji, chcę powiedzieć, że podzielam opinie pana Davisa.
Whatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
PolishBył to powód, dla którego chciałam zadać Komisji i Radzie powyższe pytania.
This is why we wanted to ask the Commission and Council these questions.
PolishTaki był i pozostaje fundamentalny powód, dla którego zawarliśmy umowę o wolnym handlu z Koreą.
This has been, and is, our fundamental motivation for pursuing the FTA with Korea.
PolishI w rzeczywistości to jest właśnie powód, dla którego zareagowały organy nadzoru w wielu krajach.
That, indeed, is precisely why the regulators in numerous countries have reacted.
PolishWzrost liczby osób przyjeżdzających do Unii Europejskiej daje powód do satysfakcji.
It is satisfying to see that the number of people travelling to the European Union has increased.
PolishZasadniczo jest to powód tego, że potrzebujemy kubitów – – ponieważ ma on tylko dwie idee.
It's basically why you need the qubit, because it only has two ideas.
PolishMyślę, że to jest główny przekaz tragedii i powód dlaczego jest taka ważna.
And I think that is the message of tragedy to us, and why it's so very, very important, I think.
PolishOczywiście, główny powód: uczcie się przykładać uwagę i koncentrowania się.
And of course, the major thing: learn to pay attention, to concentrate and focus your attention.
PolishTo jest właśnie powód, dlaczego, jako gatunek, jesteśmy tak pomysłowi i tak potężni.
And that's why, as a species, we're so creative and so powerful, and that's why we have a history.
PolishI często wystarczy trywialny powód, by pętla u szyi zacisnęła się mocniej.
It then often only needs something trivial to tighten the noose.
PolishPanie komisarzu Kallas, tak wiele pochwał ze strony pani poseł Gräßle to naprawdę powód do dumy!
Commissioner Kallas, so much praise from Mrs Gräßle is really something to be proud of!
PolishSytuacja humanitarna, jak wielu z państwa już zauważyło, nadal stanowi poważny powód do niepokoju.
As many of you have pointed out, the humanitarian situation is still of great concern.
PolishTe nadużycia rosną i ten fakt musi stanowić dla nas prawdziwy powód do obaw.
This abuse is getting worse and that really must concern us.
PolishDrugi powód jest polityczny: wiemy, że obecne przepisy uniemożliwiają skuteczne działanie CA.
The second is political: you know that current legislation prevents CA from being effective.
PolishNależy szybko znaleźć rozwiązanie tego problemu, który stanowi powód do zaniepokojenia całego świata.
This problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
PolishDrugi powód jest taki, że decyzję podejmą państwa członkowskie.
The second is because it will be for the Member States to determine.
PolishWedług mnie byli pierwszymi aktywistami anatomii - oto i mój powód.
The Founding Fathers were, for my point of view, the original anatomical activists, and this is why.
PolishW końcu mamy jakiś powód do uśmiechu.
(FR) Madam President, for once we have something to smile about.
PolishWprowadzany w Europie od kilkudziesięciu lat model gospodarki rynkowej powinien stanowić dla nas powód do dumy.
The market economy model developed in Europe over the decades should make us proud.
Polish(Śmiech) Jednak, w rzeczy samej, nie to nie jest powód ich wyginięcia.
(Laughter) But in fact that's not why they went extinct.