Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "powód"

 

"powód" English translation

Results: 1-36 of 2786

powód {noun}

powód {m} (also: przyczyna, racja, motyw, rozum)

reason {noun}

A powód, dlaczego o tym wspominam jest taki, że to prawo, które nie do końca działa.

And the reason I just bring this up because it is a law that doesn't really work.

Drugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.

The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.

To kolejny powód, by zawrzeć porozumienie tak szybko, jak możliwe w 2009 roku.

This is one more reason to adopt the agreement as soon as possible in 2009.

Oczywiście egzekwowanie prawa może być trudne, ale to nie jest powód do bezczynności.

Of course, enforcement may be difficult, but that is not a reason for inaction.

Moim zdaniem był to fundamentalny powód, dla którego mój kraj nie przystąpił do euro.

This, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.

powód {m} (also: przyczyna, motyw)

cause {noun}

PS: Na zbliżeniu oczu tego dziecka możecie zobaczyć powód jego ślepoty.

PS: So, as I zoom in to the eyes of this child, you will see the cause of his blindness.

Istnieje również powód do obaw co do zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

There is also cause for concern regarding toys designed for children under the age of three.

(RO) Sytuacja w obszarze praw człowieka w Korei Północnej to prawdziwy powód do zmartwień.

(RO) The human rights situation in North Korea is giving particularly grave cause for concern.

Czy nie należy chwalić również muzułmanów, jeżeli jest ku temu powód?

Should not Muslims also be lauded when there is cause to do so?

Zmniejszenie zasobów ryb to obecnie główny powód do niepokoju.

The reduction in fish stocks is currently a major cause for concern.

powód {m} (also: konto, kredyt, rachunek, korzyść)

account {noun}

Z tego powodu ci wydawcy nie mogą otwierać nowych kont.

For this reason, these publishers may not open new accounts.

Sprzeciwiamy się jednak absolutorium ogółem z powodu wielu nieprawidłowości.

However, we shall oppose the discharge of the accounts as a whole because of the quantity of irregularities.

Zgłoszono pewne zastrzeżenia dotyczące powodów, nieuwzględnienia w szerszym zakresie kwestii opodatkowania i rachunkowości.

Some points were made on why there was not more input into taxation and accounting.

Powodem aresztowania były przelewy o wartości ośmiu milionów dolarów na uśpione konta bankowe, należące do niego i jego rodziny.

He was arrested because there were transfers of eight million dollars that went into some dormant accounts that belonged to him and his family.

Nawet gdyby Trybunał Obrachunkowy nie skrytykował sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja miała wystarczająco dużo powodów, aby podjąć taką decyzję.

Even if the Court of Auditors had not criticised the accounts, the Committee claimed to have enough reasons to proceed that way.

powód {m}

score (on that score) {noun}

powód {m} [law] (also: powódka)

plaintiff {noun} [law]

Więc mamy pięć milionów, to znaczy, pięć milionów autorów a pięć milionów powodów to wielki pozew.

So you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.

powód {m} [law]

complainant {noun} [law]

powód {m} (also: sprawa, cel, wzgląd)

sake {noun}

powód {m} [law] (also: wnioskodawca)

applicant {noun} [law]

W chwili obecnej nie ma powodu, żebyśmy to zrobili, ponieważ wnioskodawcy projektów mają dość swobody, aby właściwie reagować na określone potrzeby rynku pracy.

There is no reason at the moment for us to do this, as the project applicants are given sufficient scope to be able to react appropriately themselves to the specific needs of the labour market.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "powód":

 

Similar translations

Similar translations for "powód" in English

 

Context sentences

Context sentences for "powód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Pewnie i z tego powodu konstytucja okazała się trwalsza niż pierwotnie zakładano.

And that may be why the Basic Law has remained viable for longer than expected.

Z powodu nieprzemyślanych działań prezydenta Kibaki, stały się one obecnie prawem.

Through the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.

Z tego powodu częstość występowania tych zdarzeń jest oznaczona jako nieznana.

Therefore, the frequency of these adverse reactions is categorised as unknown.

Więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji niż umiera na raka.

More women die from the aggression directed against them than die from cancer.

Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.

Even now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.

Dyrektywa uwzględnia obydwa te elementy - z powodów, które w pełni akceptuję.

The directive addresses both of these, for purposes with which I fully agree.

Młodzież i kobiety najbardziej cierpią z powodu handlu i używania narkotyków.

Young people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.

jeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku

if you are being treated for more than one injury following a serious accident

Tak to dość zgrabnie wróciliśmy do powodu, dla którego się dzisiaj tutaj znalazłem.

Which brings us quite nicely to why I'm really here today: Project Space Jump.

Rolnicy zostali uświadomieni, jak bardzo narażeni są z powodu działań innych.

It has been brought home to farmers how vulnerable they are to what others do.

Z tego powodu popieram to ważne sprawozdanie w sprawie rolnictwa i dostaw żywności.

To this end, I support this important report on agriculture and the food supply.

(NL) Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.

(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.

Teraz w USA dobijają "chore” banki, które ucierpiały z powodu nadmiaru spekulacji.

They are killing off the sick banks that have suffered the excesses of speculation.

W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.

Last year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.

Chciałabym pogratulować z tego powodu sprawozdawcom, panom posłom Surjánowi i Maňce.

I would like to congratulate the rapporteurs for this, Mr Surján and Mr Maňka.

Z tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.

That is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.

Poważny niepokój budzą także przypadki śmiertelne z powodu zatrucia dichlorometanem.

It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.

Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.

We continue to request the release of all those being detained on political grounds.

100 procent koralowców może zginąć przed rokiem 2050 z powodu globalnego ocieplenia.

100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.

Z tego powodu apeluję do pana: mamy plan naprawy; plan bardzo dobrze udokumentowany.

That is why I appeal to you: we have a recovery plan here; it is well documented.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Arabic dictionary.