Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "powód"

 

"powód" English translation

Results: 1-32 of 1266

powód {noun}

powód {m} (also: przyczyna, racja, motyw, rozum)

reason {noun}

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

A powód, dlaczego o tym wspominam jest taki, że to prawo, które nie do końca działa.

And the reason I just bring this up because it is a law that doesn't really work.

Drugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.

The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.

To kolejny powód, by zawrzeć porozumienie tak szybko, jak możliwe w 2009 roku.

This is one more reason to adopt the agreement as soon as possible in 2009.

Oczywiście egzekwowanie prawa może być trudne, ale to nie jest powód do bezczynności.

Of course, enforcement may be difficult, but that is not a reason for inaction.

powód {m} (also: przyczyna)

cause {noun}

Jest to niestety również powód do przygnębienia, lecz my naturalnie trwamy w nadziei.

Unfortunately, there is also cause for despondency, but we continue to hope, of course.

To fotografia zrobiona kilka lat później kiedy Bragg miał powód do uśmiechu.

This is a photograph several years later, when Bragg had cause to smile.

PS: Na zbliżeniu oczu tego dziecka możecie zobaczyć powód jego ślepoty.

PS: So, as I zoom in to the eyes of this child, you will see the cause of his blindness.

Istnieje również powód do obaw co do zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

There is also cause for concern regarding toys designed for children under the age of three.

(RO) Sytuacja w obszarze praw człowieka w Korei Północnej to prawdziwy powód do zmartwień.

(RO) The human rights situation in North Korea is giving particularly grave cause for concern.

powód {m} (also: konto, kredyt, rachunek, korzyść)

account {noun}

To jest powód dlaczego piękno jest świetnym kryterium do wybierania właściwej teorii.

That will account for why beauty is a successful criterion for selecting the right theory.

Drugi powód wiąże się z tym, że Iranowi nieustannie grozi interwencja wojskowa ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, a my tego faktu nie uwzględniamy.

The second reason is that Iran is under the continuous threat of military intervention by the United States and Israel and we are not taking this into account either.

Komunikat o błędzie podczas próby powiązania kont może być wyświetlany z kilku powodów.

There are several reasons why you may be seeing an error message when attempting to link your accounts.

Z tego powodu ci wydawcy nie mogą otwierać nowych kont.

For this reason, these publishers may not open new accounts.

Powodem aresztowania były przelewy o wartości ośmiu milionów dolarów na uśpione konta bankowe, należące do niego i jego rodziny.

He was arrested because there were transfers of eight million dollars that went into some dormant accounts that belonged to him and his family.

powód {m} [law] (also: powódka)

plaintiff {noun} [law]

Więc mamy pięć milionów, to znaczy, pięć milionów autorów a pięć milionów powodów to wielki pozew.

So you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.

powód {m}

score (on that score) {noun}

powód {m} [law]

complainant {noun} [law]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "powód":

 

Similar translations

Similar translations for "powód" in English

 

Usage examples

Usage examples for "powód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Możesz współczuć od czasu do czasu, bardziej z powodu empatii niż ze współczucia.

You can be compassionate occasionally, more moved by empathy than by compassion.

Pewnie i z tego powodu konstytucja okazała się trwalsza niż pierwotnie zakładano.

And that may be why the Basic Law has remained viable for longer than expected.

Z tego powodu częstość występowania tych zdarzeń jest oznaczona jako nieznana.

Therefore, the frequency of these adverse reactions is categorised as unknown.

Z tego powodu, nie zaleca sie karmie nia piersia podczas stosowania leku ATryn.

Therefore it is not recommended to breastfeed whilst being treated with ATryn.

Ale ja właściwie nie płaczę przed ludźmi ani... wcale nie płaczę, z tego powodu.

But I don't actually cry in front of people or... cry at all, for that matter.

jeśli u pacjenta konieczne jest uzyskanie zrośnięcia kręgów kręgosłupa z powodu

if you require a spinal fusion because of a metabolic bone disease or tumours

Jeśli efawirenz zostanie odstawiony z powodu wysypki, można go ponownie zastosować.

Efavirenz can be reinitiated in patients interrupting therapy because of rash.

jeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku

if you are being treated for more than one injury following a serious accident

W ostatnich 10 latach, pięć milionów ludzi zginęło z powodu wojny na wschodzie.

In the past 10 years, five million people have died due to a war in the east.

Z różnych powodów w połowie lat 50 XIX wieku życie takie było totalną katastrofą.

And it was in many ways, at this point in the mid-1850s, a complete disaster.

Tak to dość zgrabnie wróciliśmy do powodu, dla którego się dzisiaj tutaj znalazłem.

Which brings us quite nicely to why I'm really here today: Project Space Jump.

W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.

Last year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.

Są takie unikalne momenty, gdy dwoje ludzi dzieli głęboki smutek z powodu istnienia.

There are unique moments when two people share the deep sorrow of existence.

100 procent koralowców może zginąć przed rokiem 2050 z powodu globalnego ocieplenia.

100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.

Wydawca magazynu Discover podał nam 10 powodów, ja opowiem wam o jedenastym.

The editor of Discover told us 10 of them, I'm going to give you the eleventh.

Nie stymuluje wydzielania insuliny i z tego powodu nie prowadzi do hipoglikemii.

It does not stimulate insulin secretion and therefore does not produce hypoglycaemia.

H to niszczenie siedlisk, zmiany klimatyczne z powodu gazów cieplarnianych.

H is for habitat destruction, including climate change forced by greenhouse gases.

jeśli osoba ma osłabiony układ immunologiczny z powodu choroby (w tym AIDS)

If you or your child have a weakened immune system because of a disease (including

Jeśli pacjent był kiedykolwiek leczony z powodu depresji, innych chorób nerwowych lub

If you have ever been treated for depression or any other nervous or mental disorder.

Ale jest tego warte z powodu wolności, którą nam daje kiedy poruszamy się w środku.

But it's worth it for the freedom that this gives us as we're going around.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the bab.la English-Chinese dictionary.