How to write a letter in English

Polish-English translation for "prawica"

 

"prawica" English translation

Results: 1-23 of 52

prawica {noun}

prawica {f}

right hand {noun}

I tamby mię ręka twoja prowadziła, a dosięgłaby mię prawica twoja.

Even there shall thy hand lead me, And thy right hand shall hold me.

W których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.

In whose hands is wickedness, And their right hand is full of bribes.

W UE można odnieść wrażenie, że nie wie lewica co czyni prawica.

In the EU, you have the feeling that the right hand does not know what the left hand is doing.

Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.

The right hand of Jehovah is exalted: The right hand of Jehovah doeth valiantly.

Których usta kłamstwo mówią, a prawica ich, prawica omylna.

Whose mouth speaketh deceit, And whose right hand is a right hand of falsehood.

prawica {f} [pol.]

right wing (the Right Wing) {noun} [pol.]

Europejska prawica przygotowuje się po prostu do uchylenia celów strategii Europa 2020.

The European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.

Prawica odmawia dyskutowania nad koordynacją gospodarczą.

The right wing refuses to discuss economic coordination.

Dziś skrajna prawica podważa właśnie te zasady; podważa samą istotę Unii Europejskiej, która w ogóle nie mogłaby bez niej istnieć.

Today, the extreme right-wing attacks exactly these principles; it attacks the very heart of the European Union, without which it could not possibly exist.

Panie Pośle Szymański! Pana rząd Prawa i Sprawiedliwości, prawica polska, postawiła mój kraj, moją ojczyznę, w rzędzie takich krajów jak Iran, Białoruś.

Mr Szymański, your Law and Justice government, the Polish right wing, has placed my country, my homeland, in the company of such countries as Iran and Belarus.

prawica {f} [pol.]

Right Wing (the Right Wing) {noun} [pol.]

Europejska prawica przygotowuje się po prostu do uchylenia celów strategii Europa 2020.

The European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.

Prawica odmawia dyskutowania nad koordynacją gospodarczą.

The right wing refuses to discuss economic coordination.

Dziś skrajna prawica podważa właśnie te zasady; podważa samą istotę Unii Europejskiej, która w ogóle nie mogłaby bez niej istnieć.

Today, the extreme right-wing attacks exactly these principles; it attacks the very heart of the European Union, without which it could not possibly exist.

Panie Pośle Szymański! Pana rząd Prawa i Sprawiedliwości, prawica polska, postawiła mój kraj, moją ojczyznę, w rzędzie takich krajów jak Iran, Białoruś.

Mr Szymański, your Law and Justice government, the Polish right wing, has placed my country, my homeland, in the company of such countries as Iran and Belarus.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "prawica" in English

 

Context sentences

Context sentences for "prawica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.

This is no more than well-organised political play-acting between left and right.

Po pierwsze, Europą nie rządzi prawica, tylko liberalna centroprawica.

Firstly, Europe is not governed by the Right, but by the Liberal Centre-Right.

Jako socjaliści musimy odpowiedzieć, że Europą rządzi prawica. Panie ministrze!

Our reply as Socialists must be that Europe is governed by the Right.

Bardzo istotne jest to, czy korzyści odniesie ksenofobiczna skrajna prawica.

The big concern now is whether the xenophobic far right will benefit.

Radykalna prawica potrzebuje tego ze względu na zbliżające się wybory.

The radical right needs it also because of the forthcoming elections.

Tylko i wyłącznie dlatego, że wasza prawica przyjęła złą filozofię.

Purely and simply because you on the Right have espoused the wrong philosophy.

Nie zgadzamy się z hierarchią, jaką prawica parlamentarna chce wprowadzić wśród migrantów.

We do not accept the hierarchy that the parliamentary right wishes to create amongst migrants.

Aby byli wybawieni umiłowani twoi; zachowajże ich prawicą twoją, a wysłuchaj mię.

Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the defence of my head; Judah is my sceptre.

Do tego samego dąży sprawozdawca Schröder w swoim raporcie i prawica europejska.

The Schröder report and the European right are doing the same.

Przylgnęła dusza moja do ciebie; prawica twoja podpiera mię.

But those that seek my soul, to destroy it, Shall go into the lower parts of the earth.

Prawica obawia się nielegalnej imigracji na masową skalę.

The Right is afraid of illegal immigration on a huge scale.

Ramię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja.

Righteousness and justice are the foundation of thy throne: Lovingkindness and truth go before thy face.

Niech będą wybawieni umiłowami twoi; zachowajże ich prawicą swoją, a wysłuchaj mię.

God hath spoken in his holiness: I will exult; I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

Dałeś mi też tarcz zbawienia twego, a prawica twoja podpierała mię, i dobrotliwość twoja uwielmożyła mię.

Thou hast enlarged my steps under me, And my feet have not slipped.

Lewica i prawica występują w systemie demokratycznym.

Left and Right are both found in a democratic system.

Jego przyjęcie rzeczywiście udowadnia, że Europą rządzi prawica, ale to się musi zmienić!

Its adoption by Parliament is indeed proof that Europe is governed by the right, and that this must change!

Jeżeli sądzi pan, że zdoła wywołać konflikt pomiędzy lewicą a prawicą wokół tego wniosku, jest pan w błędzie.

When you try to turn this proposal into a conflict between left and right, you are wrong.

Jak jednak elegancko ujął to pan Daul, to prawica wygrała wybory, dlatego znalazł się pan po stronie prawicy.

However, as Mr Daul elegantly put it, it was the right that won the elections, therefore you are on the right.

Niestety prawica i socjaldemokraci nalegają na wykorzystanie tych samych narzędzi w celu przezwyciężenia kryzysu,

Unfortunately, the Right and the social democrats are insisting on using the same tools to deal with the crisis.

Jeżeli chcemy widzieć zmiany, musimy współpracować: Komisja, Rada, prawica i lewica w Parlamencie.

If we want to see change, we need to work together: the Commission, the Council and the left and right in this House.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.