Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "problemy zdrowotne"

Translation

"problemy zdrowotne" English translation

Did you mean: problem zdrowotny?
 

Similar translations

Similar translations for "problemy zdrowotne" in English

 

Context sentences

Context sentences for "problemy zdrowotne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Uzależnienie, problemy zdrowotne, problemy społeczne, przemoc - to wszystko dobrze znamy.

Addiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.

Widzę problemy zdrowotne, malarię, kłopoty z oddychaniem i higieną.

I see the health problems, the malaria, the respiratory and hygiene problems.

Narastają również problemy zdrowotne, takie jak bóle kręgosłupa.

Health problems, such as back pain, are also constantly growing.

U ludzi, którzy nie mogą uciec od hałasu takiego jak ten, mogą wystąpić poważne problemy zdrowotne.

For people who can't get away from noise like that, it's extremely damaging for their health.

Sprawa ze słuchawkami powoduje trzy duże problemy zdrowotne.

The trouble with widespread headphone use is it brings three really big health issues.

Bezcelowa jest zamiana problemów zdrowotnych kraju ubogiego na problemy zdrowotne kraju zamożnego.

So there is no point in replacing a set of poor country diseases with a set of rich country diseases.

Ponadto, jeśli masz problemy zdrowotne które da się wyleczyć to ponownie, nie ma to żadnego znaczenia.

If you have manageable health problems it doesn't really matter.

Dym ten wywołał u wielu osób poważne problemy zdrowotne.

Many people actually suffered serious health problems caused by this smoke.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli wystąpiły jakiekolwiek problemy zdrowotne po uprzednim podaniu szczepionki.

Tell your doctor if you have experienced any health problems after previous administration of a vaccine.

Eksportujemy nasze zwierzęta - i zapewne ich problemy zdrowotne - i jest jasne, że to dotyczy nas wszystkich.

We are exporting our animals - and perhaps their health problems too - and it is clear that we are all in this together.

Podejmując decyzję, władze uwzględnią zarówno problemy zdrowotne, jak i fakt, że Karim jest jedynym krewnym.

In making their decision, the authorities will consider both the health problems and the fact that Karim is the only relative.

Co dziesiąty obywatel Rumunii cierpi na zaburzenia funkcjonowania wątroby, a u 25% rumuńskich dzieci występują problemy zdrowotne.

One in ten Romanians suffers from hepatic disorders. A quarter of Romanian children have health issues.

Najczęściej występujące problemy zdrowotne to: zaburzenia wzroku, opóźnienia w rozwoju, deformacje kręgosłupa, zaburzenia mowy i anemia.

The most frequent health conditions are sight problems, growth delays, spinal deformations, speech disorders and anemia.

Jednak większym problemem jest to, że niemowlęta, które przeżyją, w przyszłości będą cierpieć na poważne, przewlekłe problemy zdrowotne.

But the bigger problem is that the ones who do survive grow up with severe, long-term health problems.

W Unii Europejskiej pięćdziesiąt milionów obywateli mających różne problemy zdrowotne boryka się w życiu codziennym z różnymi trudnościami.

The European Union has fifty million Europeans with various health problems who in everyday life come up against various difficulties.

To bardzo dobry golfista ale ma problemy zdrowotne zaburzenia krążenia w nodze przez co chodzenie po polu było dla niego bardzo bolesne.

He was a very good golfer, but he had a disability. ~~~ He had a bad leg, a circulatory problem, that made it very painful for him to walk the course.

Około 70% z nich to kobiety, spośród których wiele cierpi na problemy zdrowotne, na przykład zapalenie ścięgien spowodowane pracą dla tego przedsiębiorstwa.

Approximately 70% are women, many of them with health problems such as tendinitis caused by their work for the company.

Musimy jednak również brać pod uwagę obecne problemy zdrowotne ludności, do których należą choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość i choroby nowotworowe.

However, we must also take into account the current health problems which are cardiovascular diseases, diabetes, obesity and cancer.

Dziwi mnie fakt, że 583 osoby, czyli 22,8 % spośród wszystkich 2 554 zwolnionych pracowników, cierpią na długotrwałe problemy zdrowotne lub są niepełnosprawne.

I find it strange that 583, or 22.8%, of the 2 554 workers made redundant in total have a long-standing health problem or disability.

Ostatnie zagrożenia epidemiami i pandemiami pokazały, że żaden kraj ani region nie jest odporny na problemy zdrowotne, ani nie jest w stanie zagwarantować zdrowia.

Recent epidemics and pandemic threats have shown that no countries or regions are immune to health problems nor is it possible to guarantee this.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

More translations in the bab.la English-Polish dictionary.