×Did you mean: przy, prosić, prasa, pierścień, Prusy?

Summary

Our team was informed that the translation for "prze" is missing.

Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "prze"

Translation

"prze" English translation

Did you mean: przy, prosić, prasa, pierścień, Prusy?
 

Context sentences

Context sentences for "prze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A potem znowu na angielski. ~~~ Co oznacza: "Mamy totalnie prze..bane".

And then finally back into the English, which is, we're totally fucked.

Ewidentnie, dane te nie mogą zostać wykorzystane prze firmy czy osoby prywatne.

Evidently this means that retained data cannot be used by companies or private individuals.

A zatem kształcenie dorosłych odgrywa ważną rolę w strategiach uczenia się prze całe życie.

So adult learning has a vital role in lifelong learning strategies.

Butelka zawiera pojemnik ze środkiem osuszającym, chroniącym kapsułki prze wilgocią.

To help protect the capsules from excessive moisture, the bottle includes a desiccant canister.

Uniemożliwia to zablokowanie tych środków prze wierzycieli.

This makes it practically impossible for creditors to block those funds.

Osoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny prze pacjenta.

Always tell people who are caring for you or treating you that you require insulin.

Nie zapominajmy, że jedzenie i sposob odżywiania odgrywają decydującą rolę w zachowaniu prze nas zdrowia.

Let us not forget that food and the way we eat play a decisive role in helping us to maintain our health as it is.

Motywuj ich prze nagrody, Tak działa biznes.

Incentivize them. ~~~ That's how business works.

Chodzi o posiadanie prze konsumentów możliwości i praw oraz o zapewnienie przejrzystości w tym ważnym sektorze dostaw.

It is about consumers having opportunities and rights and finding transparency in this important supply sector.

Komisja prze niemniej do przodu ze swoimi pomysłami, co stanowi kolejny przykład tworzenia nadmiernie rozbudowanych instytucji w UE.

The Commission, however, wants to forge ahead with this. The fact that it does so is just another example of EU empire-building.

Kiedy ryzyko prze na ciebie - terroryzm jest dobrym przykładem - wyolbrzymiasz je, bo nie czujesz, że masz nad nim kontrolę.

If a risk is thrust upon you -- terrorism was a good example -- you'll overplay it because you don't feel like it's in your control.

Chronić prze światłem. wo

Protect from light. ng lo 12.

Chciałbym ponownie podkreślić, że system uczenia się prze całe życie jest zaledwie uzupełnieniem pakietów socjalnych, a nie zastąpieniem ich.

I wish to stress once again that the lifelong learning system is merely a supplement to the social pledges, not a replacement for them.

Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem prze z rządy Państw Członkowskich, po konsultacji z komitetem przewidzianym w artykule III-357.

They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States after consultation of the panel provided for in Article III-357.

Myślę, że gdybyśmy głosowali wyłącznie nad sprawozdaniem pana Díaza de Mery, zawierającym przedstawione prze niego pomysły, całkowicie bym je poparł.

I believe that if we were just voting on Mr Díaz de Mera's report, as such, with the ideas that he has been putting forward, I would be fully in favour.

Dlatego z zadowoleniem odnoszę się do faktu, iż ten problem został przedstawiony w rezolucji, która została przygotowana prze Komisję FEMM.

Therefore, I am pleased about the fact that this problem has been presented in the resolution prepared by the Committee on Women's Rights and Gender Equality.

Po drugie projekt na rzecz życia wspieranego prze otoczenie to korzyści dla przemysłu europejskiego, który szczyci się niezwykłym potencjałem w tej dziedzinie.

Secondly, it will benefit EU industry, which has a tremendous potential in this area.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

More in the English-Hindi dictionary.