Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "przed sądem"

 

"przed sądem" English translation

Results: 1-21 of 103

przed sądem

  przed sądem (also: w sądzie)

Nie mogę uwierzyć, że stałaś przed sądem... i mówiłaś te wszystkie okropne rzeczy o Panu Anderson' ie.

I cannot believe you were up there in court... saying all those disgusting things about Mr. Anderson.

Pozwólmy panu Orłowowi dowieść swoich racji przed sądem.

Let Orlov prove his case in court.

Nie jest to kwestia, co do której możemy zgodzić się pod względem politycznym; jest to rzecz, którą trzeba udowodnić przed sądem.

This is not something that we can agree on politically; it is something that has to be proven in court.

Nauczyciele wywalczyli swoje prawa przed sądem w oparciu o jednoznaczne orzeczenia, ale rząd nie wykazuje woli wprowadzenia tej ustawy w życie.

Teachers have won their rights in court, based on definitive legal judgments, but the government is unwilling to enforce this law.

Pragnę zaświadczyć przed tą Izbą, jak przed sądem, że nie odrzuciliśmy wyciągniętej ręki pana Jaime Mayora Orejy.

I wish to testify before this House, as one might testify in court, that it is not true that Jaime Mayor Oreja's outstretched hand was rejected.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "przed sądem" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przed sądem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nazwijmy ich po imieniu: musimy postawić przed sądem pułkownika Kaddafiego.

Let us call them by their real name: we need to bring Mr Gaddafi to justice.

na piśmie - Pana posła de Magistrisa pozwano przed sądem, zarzucając mu pomówienie.

in writing. - Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander.

W niektórych przypadkach konsumentom będzie łatwiej wystąpić przed sądem krajowym.

It will, in some cases, become easier for the consumer to appear before a national court.

Próby przywołania ich z powrotem i postawienia przed sądem okazywały się szalenie trudne.

Attempts to bring them back and to bring them to court have been extremely difficult.

Sprawiedliwość zwycięży, tylko jeśli odpowiedzialnych będzie można postawić przed sądem.

Justice will prevail only if those responsible can be taken to court.

A teraz o nadzieję onej obietnicy, ojcom od Boga uczynionej, stoję przed sądem;

And now I stand [here] to be judged for the hope of the promise made of God unto our fathers;

Powinni oni zostać postawieni przed sądem, uniewinnieni lub skazani, uwolnieni lub uwięzieni.

They should be tried and acquitted or convicted, released or punished.

Dlatego Laurent Gbagbo powinien stanąć przed sądem za swoje czyny.

Mr Gbagbo should therefore be brought to justice to answer for his acts.

Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.

When he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.

Do dzisiaj Ratko Mladić nie musiał za nie odpowiedzieć przed sądem.

To this day, Ratko Mladić has not had to answer to the courts.

Lider naszej partii, Geert Wilders, musi stawić się przed holenderskim sądem w przyszłym tygodniu.

The leader of our party, Geert Wilders, has to appear before a Dutch court next week.

Morderstwa są popełniane zupełnie bezkarnie, a sprawcy bardzo rzadko są stawiani przed sądem.

Murders are committed with total impunity, and the perpetrators are very rarely brought to justice.

Oznacza to, że każdy z nas mógłby także stanąć przed sądem z takiego powodu.

That means that any of us would also be susceptible to be taken to court for these reasons as well.

Eroglu wezwał zaś do postawienia protestujących przed sądem.

Instead, Eroglu has called for the protesters to be brought to trial.

Sprawców trzeba postawić przed sądem i skazać za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

The perpetrators must be brought to justice and convicted of war crimes and crimes against humanity.

W takim wypadku kontynuowane jest postępowanie przed Sądem.

In that event, the proceedings before the General Court shall continue.

Jeśli decyzja nie zostanie podjęta w tym terminie, możesz dochodzić swoich praw przed sądem krajowym.

If they do not take a decision within the time limit, you can take the case to the national courts.

Pomimo zapewnień na najwyższych szczeblach sprawcy rzadko stają przed sądem i zostają skazani.

Despite assurances at the highest levels, the perpetrators are rarely brought to justice and sentenced.

W Rumunii niewinnych ludzi wtrąca się do więzienia na 30 dni i dopiero potem stawia się ich przed sądem.

In Romania innocent people are also thrown into jail for 30 days, after which they have to stand trial.

Jeśli nie przed sądem rosyjskim, to przez europejskim trybunałem.

If not in a Russian court, then in the European Court.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the Thai-English dictionary.