Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "przejaw"

 

"przejaw" English translation

Results: 1-22 of 234

przejaw {noun}

przejaw {m} (also: wyraz, ekspresja, wyrażenie, mina)

expression {noun}

W Irlandii okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest uznawane za przejaw przemocy ze względu na płeć.

In Ireland FGM is viewed as an expression of gender-based violence.

Pomoc humanitarna stanowi przejaw powszechnej solidarności międzyludzkiej, jest naszym obowiązkiem moralnym.

Humanitarian aid is an expression of universal human solidarity and is our moral obligation.

Konsumpcja oznacza tu przejaw twórczego potencjału.

Consumption, in that sense, is an expression of their productive potential.

Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało "sprzeciw” wobec budowy minaretów za "przejaw uprzedzenia”.

The Swedish Foreign Ministry defined a 'no' to the building of minarets as the 'expression of a prejudice'.

Będzie to finansowy przejaw naszej solidarności.

That will be the financial expression of our solidarity.

przejaw {m} (also: pokaz, wystawa, popis, zobrazowanie)

display {noun}

Zdecydowanie potępiam te przejawy ekstremizmu.

I strongly condemn these displays of extremism.

W imieniu wszystkich europejskich obywateli dobrej woli wzywam polityków węgierskich do szybkiego przyjęcia przepisów pozwalających zwalczać przejawy faszyzmu i ekstremizmu na Węgrzech.

On behalf of all European citizens of good will I call on Hungary's politicians to speedily adopt effective laws to combat displays of fascism and extremism in Hungary.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "przejaw":

 

Similar translations

Similar translations for "przejaw" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przejaw" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jest to - i chciałbym to podkreślić - godny pochwały przejaw powściągliwości.

This is - and I should like to emphasise this - a commendable show of restraint.

Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.

This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.

Właśnie to, a nie zjawisko przeciwne, jest przejawem różnorodności językowej.

That is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.

Podobnym przejawem przywództwa światowego byłoby zniesienie przez USA kary śmierci.

US abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.

Ludzie chcą faktycznego podjęcia działania wymierzonego w przejawy kryzysu.

What they want to see is the action to actually begin to deal with these crises.

Dzięki temu MŚP widzą przejawy rzeczywistego wsparcia także z tego źródła.

SMEs are therefore seeing signs of real support from this direction as well.

Uważam, że cięcia budżetowe w obszarze edukacji są przejawem krótkowzrocznej polityki.

I think that cutting our budgets on education is a very short-sighted policy.

Szanowni państwo! Pragmatyzm przejawia się zarówno w praktyce, jak i jako stan umysłu.

Ladies and gentlemen, pragmatism is manifest both in practice and as a state of mind.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne to przejawy braku poszanowania dla godności człowieka.

Poverty and social exclusion are a manifestation of lack of respect for human dignity.

Rząd Rajapaksy to w gruncie rzeczy dyktatura o bardzo wątłych przejawach demokracji.

The Rajapaksa Government is, in fact, a dictatorship with a very thin democratic veneer.

Jednak w wielu aspektach sprawozdanie pana posła Buska jest przejawem pozytywnych zmian.

However, Mr Busk's report does in many ways represent a positive change.

Każdy przejaw niezależności jest traktowany jako polityczna działalność opozycyjna.

Every manifestation of independence is treated as political opposition.

Przedawkowanie preparatu INOmax przejawia się zwiększeniem stężenia methemoglobiny i NO2.

Overdose with INOmax will be manifest by elevations in methaemoglobin and NO2.

Pamiętajmy, że wystąpiły tam już pewne pozytywne przejawy życia społecznego.

Let us remember that certain positive social signs have appeared there.

Czy zmiany techniczne, najwyraźniej zachodzące w pańskiej dyrekcji, są tego przejawem?

Are the technical changes which are apparently under way in your DG an indicator of this?

Jest ono przejawem dążenia do dyktatury europejskiej elity politycznej.

What a tendency towards dictatorship by the European political elite.

Zainteresowanie dostarczaniem pomocy humanitarnej stanowi przejaw niegodnej hipokryzji.

The interest in providing humanitarian aid is disgraceful hypocrisy.

Ograniczanie elastyczności budżetu w czasach kryzysu jest przejawem braku odpowiedzialności.

It is quite irresponsible to limit budget flexibility in a time of crisis.

Przejawem tego powinno być uniezależnienie od dostaw rosyjskiego surowca.

One way of tackling this would be to free ourselves from dependency on Russian raw materials.

Budżet europejski musi być konkretnym przejawem solidarności państw członkowskich.

The European budget must be a concrete representation of the solidarity of the Member States.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

More translations in the English-Dutch dictionary.