"przejaw" English translation

PL

"przejaw" in English

PL przejaw
volume_up
{masculine}

przejaw (also: wystawa, pokaz, zobrazowanie, popis)
przejaw (also: wyrażenie, ekspresja, mina, wyraz)
Konsumpcja oznacza tu przejaw twórczego potencjału.
Consumption, in that sense, is an expression of their productive potential.
Będzie to finansowy przejaw naszej solidarności.
That will be the financial expression of our solidarity.
To nie jest separatyzm, to przejaw woli życia.
That is not separatism, that is an expression of the will to live.

Context sentences for "przejaw" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
PolishJest to - i chciałbym to podkreślić - godny pochwały przejaw powściągliwości.
This is - and I should like to emphasise this - a commendable show of restraint.
PolishUważam, że powinniśmy reagować z całą siłą na każdy przejaw agresji wobec Tajwanu.
I believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
PolishZainteresowanie dostarczaniem pomocy humanitarnej stanowi przejaw niegodnej hipokryzji.
The interest in providing humanitarian aid is disgraceful hypocrisy.
PolishW żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.
It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.
PolishUnia Europejska nie może być odpowiedzialna za każdy przejaw biurokracji.
The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
PolishUważam, że jest to przejaw dyskryminacji wobec naszych kobiet-pracowników.
I find all that discriminatory towards our female workers.
PolishJest to wyraźny przejaw znaczenia Unii w życiu codziennym każdego z jej obywateli.
It is a clear manifestation of the importance of the Union to the everyday lives of every European citizen.
PolishJest to kolejny przejaw ultraliberalizmu, jaki UE chce narzucić wszystkim swoim partnerom.
This is another instance of the ultra-liberalism that the EU is seeking to impose on all its partners.
PolishTraktuję to jako przejaw pewnego braku zaufania do Parlamentu.
I view this to a certain extent as a lack of trust in Parliament.
PolishW wyniku tej sytuacji rozwija się w kraju terroryzm, czego przejaw obserwowaliśmy znów w ubiegłym tygodniu.
As a result, domestic terrorism is flourishing, and we saw this phenomenon again last week.
PolishCzy umożliwienie obywatelom Irlandii przeprowadzenia ponownego głosowania to przejaw demokracji?
Is it democratic to let the Irish people vote once again?
PolishKażdy przejaw neonazizmu i rasizmu jest postrzegany jako zagrożenie dla wspólnych wartości Europy.
Every emergence of neo-Nazism and racism is viewed as a direct threat to the common values of Europe.
PolishTo przejaw demokracji i moim zdaniem powinniśmy się z tego cieszyć i złożyć obywatelom Irlandii gratulacje.
This is democratic, and I think we should rejoice and congratulate the Irish people for this.
PolishTo przejaw lekceważenia suwerenności narodowej i pogardy dla obywateli oraz rządów w naszych krajach.
What a denial of national sovereignty and what contempt for the citizens and governments of our countries.
PolishUważam każdy dalszy przejaw elastyczności w przyszłych negocjacjach za jednoznaczną szansę i korzyść.
I regard any further flexibility in the forthcoming negotiations as an unequivocal opportunity and a benefit.
PolishDlatego też wszystkie te rozmowy na temat braku obecnie środków to także przejaw hipokryzji w pełnym tego słowa znaczeniu.
That is why all the talk about the current lack of resources is also entirely hypocritical.
PolishJeśli chodzi o ścisłość, to jest to przejaw przejrzystości.
This is, in fact, an exercise in transparency.
PolishTo nazewnictwo jest zwodnicze i może być postrzegane jako przejaw neoliberalizmu gospodarczego w sferze kultury.
This is misleading and can be seen as a manifestation of economic neoliberalism in the cultural sphere.
PolishMożemy o tych zdarzeniach powiedzieć tyle, że był to przejaw arbitralnego reżimu, prawdziwej policji.
The least we can say about these events is that what happened in Portugal was an arbitrary regime, real thought police.