Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "przejaw"

 

"przejaw" English translation

Results: 1-22 of 86

przejaw {noun}

przejaw {m} (also: wyraz, ekspresja, wyrażenie, mina)

expression {noun}

W Irlandii okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest uznawane za przejaw przemocy ze względu na płeć.

In Ireland FGM is viewed as an expression of gender-based violence.

Pomoc humanitarna stanowi przejaw powszechnej solidarności międzyludzkiej, jest naszym obowiązkiem moralnym.

Humanitarian aid is an expression of universal human solidarity and is our moral obligation.

Konsumpcja oznacza tu przejaw twórczego potencjału.

Consumption, in that sense, is an expression of their productive potential.

Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało "sprzeciw” wobec budowy minaretów za "przejaw uprzedzenia”.

The Swedish Foreign Ministry defined a 'no' to the building of minarets as the 'expression of a prejudice'.

Będzie to finansowy przejaw naszej solidarności.

That will be the financial expression of our solidarity.

przejaw {m} (also: pokaz, wystawa, popis)

display {noun}

Te działania zostały skrytykowane jako "niedostatecznie wiarygodne” lub jako "typowy przejaw niemieckiego strachu”.

This action has been criticised for 'not showing much credibility' or for being a 'typical display of German angst'.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "przejaw":

 

Similar translations

Similar translations for "przejaw" in English

 

Usage examples

Usage examples for "przejaw" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Zrozumienie tej sytuacji nie oznacza defetyzmu, lecz przejaw zdrowego rozsądku.

To recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.

Jest to - i chciałbym to podkreślić - godny pochwały przejaw powściągliwości.

This is - and I should like to emphasise this - a commendable show of restraint.

Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.

This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.

Teraz misja obserwacyjna UE stanowi jedyny przejaw obecności międzynarodowej w regionie.

Now, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.

Przedawkowanie preparatu INOmax przejawia się zwiększeniem stężenia methemoglobiny i NO2.

Overdose with INOmax will be manifest by elevations in methaemoglobin and NO2.

Każdy przejaw niezależności jest traktowany jako polityczna działalność opozycyjna.

Every manifestation of independence is treated as political opposition.

Zainteresowanie dostarczaniem pomocy humanitarnej stanowi przejaw niegodnej hipokryzji.

The interest in providing humanitarian aid is disgraceful hypocrisy.

Uważam, że powinniśmy reagować z całą siłą na każdy przejaw agresji wobec Tajwanu.

I believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.

Więc cudowne w przyrodzie jest to, że przejawia ona niesamowitą korzyść skali.

So a wonderful thing about all of biology is that it expresses an extraordinary economy of scale.

Panie Komisarzu Cioloş! Unia Europejska nie może być odpowiedzialna za każdy przejaw biurokracji.

The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.

Traktuję to jako przejaw pewnego braku zaufania do Parlamentu.

I view this to a certain extent as a lack of trust in Parliament.

W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.

It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.

U szczurów sedacja przejawia si zaburzeniem zdolno ci samców do kojarzenia si.

Reproductive toxicity Olanzapine had no teratogenic effects.

Niektórzy mówili, że nadchodząca walka jest przejawem rasizmu.

Some said this upcoming title fight is built around racism.

Każdy przejaw neonazizmu i rasizmu jest postrzegany jako zagrożenie dla wspólnych wartości Europy.

Every emergence of neo-Nazism and racism is viewed as a direct threat to the common values of Europe.

Jest to kolejny przejaw ultraliberalizmu, jaki UE chce narzucić wszystkim swoim partnerom.

This is another instance of the ultra-liberalism that the EU is seeking to impose on all its partners.

Uważam, że jest to przejaw dyskryminacji wobec naszych kobiet-pracowników.

I find all that discriminatory towards our female workers.

Czy umożliwienie obywatelom Irlandii przeprowadzenia ponownego głosowania to przejaw demokracji?

Is it democratic to let the Irish people vote once again?

To przejaw lekceważenia suwerenności narodowej i pogardy dla obywateli oraz rządów w naszych krajach.

What a denial of national sovereignty and what contempt for the citizens and governments of our countries.

W wyniku tej sytuacji rozwija się w kraju terroryzm, czego przejaw obserwowaliśmy znów w ubiegłym tygodniu.

As a result, domestic terrorism is flourishing, and we saw this phenomenon again last week.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the English-Russian dictionary.