Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "przestrzegać"

 

"przestrzegać" English translation

Results: 1-24 of 1289

przestrzegać {verb}

przestrzegać {vb} (also: potrzymać, trzymać, dotrzymać, dzierżyć)

Dlatego postaram się ściśle przestrzegać przydzielonego mi na wystąpienie czasu.

I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.

Jednakże musimy przestrzegać naszego Regulaminu, w którym przewidziane są jednominutowe wystąpienia.

Yet we must keep to our Rules, and they provide for one-minute speeches.

Przykro mi, ale to niemożliwe: musimy przestrzegać kolejności mówców.

No, I am sorry: we have to keep to the order of speakers.

To nasz regulamin i musimy go ściśle przestrzegać.

These are our rules, and we must keep to them very strictly.

Musimy tego bardzo przestrzegać i w tym zakresie patrzeć na ręce naszym partnerom z Kosowa.

We have to strictly adhere to these principles and, in this regard, keep a careful eye on our partners in Kosovo.

przestrzegać {vb} (also: spostrzegać, obserwować, zaobserwować, spełnić)

Należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania wstrzykiwacza Reco- Pen.

Please observe the instructions for use which are delivered with the Reco-Pen.

Być może powinniśmy to zmienić w przyszłości, ale na razie musimy przestrzegać Regulaminu.

Maybe we should change this in future, but for now we must observe the rules.

W pozostałych dziedzinach musimy przestrzegać zasady wolnego mandatu.

For the rest, we must observe the principle of the non-imperative mandate.

Musimy przestrzegać ścisłej dyscypliny budżetowej w finansach publicznych.

We just have to observe strict budget discipline in public finances.

Nie musimy wprowadzać zakazu, po prostu musimy przestrzegać przepisów.

We do not need to apply a ban; we simply have to observe the rules.

przestrzegać {vb} (also: cierpieć, pozostawać, trwać, znosić)

to abide {vb}

Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.

Member States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.

Panie pośle Matsakis! Wszyscy musimy przestrzegać wyznaczonego nam czasu.

Mr Matsakis, we shall all abide by the time we know has been given us.

Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.

To można i trzeba zmienić, lecz do tego czasu musimy przestrzegać zasady pomocniczości.

That may, and must, change but until it does we have to abide by the subsidiarity principle.

Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.

European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.

Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.

Member States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.

Panie pośle Matsakis! Wszyscy musimy przestrzegać wyznaczonego nam czasu.

Mr Matsakis, we shall all abide by the time we know has been given us.

Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.

To można i trzeba zmienić, lecz do tego czasu musimy przestrzegać zasady pomocniczości.

That may, and must, change but until it does we have to abide by the subsidiarity principle.

Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.

European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "przestrzegać":

 

Similar translations

Similar translations for "przestrzegać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przestrzegać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Są to niestety puste słowa zapisane w konstytucji, która nie jest przestrzegana.

Unfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.

Jeśli nie będziemy przestrzegać procedur, sprawy wymkną się nam spod kontroli.

Unless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.

Oś 1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.

Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.

Na koniec chciałabym również wezwać Radę do przestrzegania zaleceń Parlamentu.

Finally, I would urge the Council, too, to follow Parliament's recommendations.

Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.

Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.

W tym należy koniecznie przestrzegać rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99.

Here, the approach must be with respect for UN Security Council resolution 1244/99.

Zapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.

The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.

Jest to debata na temat nieprzestrzegania i niewdrażania europejskiego prawa.

It is a debate about European law not being adhered to and not being implemented.

Musimy wymagać od nich co najmniej przestrzegania założeń, które same ustaliły.

They must at least be required to respect the objectives which they themselves set.

Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.

Member States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.

Wiele uczyniono dla bardziej rygorystycznego przestrzegania dyscypliny budżetowej.

Much has been done towards budget discipline being more rigorously observed.

"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.

'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania wstrzykiwacza Reco- Pen.

Please observe the instructions for use which are delivered with the Reco-Pen.

Pacjenci muszą przestrzegać zasad „ Programu zapobiegania ciąży Thalidomide Celgene ”.

Patients must follow the Thalidomide Celgene Pregnancy Prevention Programme.

Usługodawcy muszą przestrzegać prawa państwa, w którym prowadzą działalność.

Service providers must respect the law of the State in which they operate.

Dlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

We therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.

Frontex musi być prawidłowo wyposażony w zasoby oraz musi przestrzegać praw człowieka.

Frontex must be properly resourced and respect human rights of individuals.

Więc, kiedy -- (Aplauz) Kiedy przeciągasz czas, jest kilka zasad do przestrzegania.

Now, while ... (Applause) While you're pushing the clock, there's a few rules to obey.

Czy Komisja może przedstawić aktualną ocenę bieżącego przestrzegania tych reguł?

Can the Commission provide an up-to-date assessment of current adherence to the rules?

Prawdą jest, że kontrola przestrzegania praw człowieka powinna być bardziej skuteczna.

It is true that the monitoring for human rights protection needs to be more effective.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: cosy, spoonful, spoonful, repayment, guard plate

Similar words

More translations in the English-Czech dictionary.