Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "przestrzegać"

 

"przestrzegać" English translation

Results: 1-24 of 1269

przestrzegać {verb}

przestrzegać [przestrzegam|przestrzegał] {ipf. v.} (also: dzierżyć, spełnić, pozostawić, zostawić)

Dlatego postaram się ściśle przestrzegać przydzielonego mi na wystąpienie czasu.

I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.

Jednakże musimy przestrzegać naszego Regulaminu, w którym przewidziane są jednominutowe wystąpienia.

Yet we must keep to our Rules, and they provide for one-minute speeches.

Przykro mi, ale to niemożliwe: musimy przestrzegać kolejności mówców.

No, I am sorry: we have to keep to the order of speakers.

To nasz regulamin i musimy go ściśle przestrzegać.

These are our rules, and we must keep to them very strictly.

Musimy tego bardzo przestrzegać i w tym zakresie patrzeć na ręce naszym partnerom z Kosowa.

We have to strictly adhere to these principles and, in this regard, keep a careful eye on our partners in Kosovo.

przestrzegać [przestrzegam|przestrzegał] {ipf. v.} (also: spełnić, uchwycić, postrzec, podpatrzyć)

W pozostałych dziedzinach musimy przestrzegać zasady wolnego mandatu.

For the rest, we must observe the principle of the non-imperative mandate.

Musimy przestrzegać ścisłej dyscypliny budżetowej w finansach publicznych.

We just have to observe strict budget discipline in public finances.

Nie musimy wprowadzać zakazu, po prostu musimy przestrzegać przepisów.

We do not need to apply a ban; we simply have to observe the rules.

Bank taki musi przestrzegać traktatu lizbońskiego i dążyć do wyznaczonych w nim celów.

Such a bank must observe the Treaty of Lisbon and its objectives.

Śpieszę się, a nie omieszkuję przestrzegać rozkazań twoich.

I made haste, and delayed not, To observe thy commandments.

przestrzegać [przestrzegam|przestrzegał] {ipf. v.} (also: przebywać, wytrzymać, wytrzymywać, znosić)

to abide {vb}

Panie pośle Matsakis! Wszyscy musimy przestrzegać wyznaczonego nam czasu.

Mr Matsakis, we shall all abide by the time we know has been given us.

Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.

To można i trzeba zmienić, lecz do tego czasu musimy przestrzegać zasady pomocniczości.

That may, and must, change but until it does we have to abide by the subsidiarity principle.

Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.

European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.

Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

It will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.

Panie pośle Matsakis! Wszyscy musimy przestrzegać wyznaczonego nam czasu.

Mr Matsakis, we shall all abide by the time we know has been given us.

Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.

To można i trzeba zmienić, lecz do tego czasu musimy przestrzegać zasady pomocniczości.

That may, and must, change but until it does we have to abide by the subsidiarity principle.

Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.

European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.

Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

It will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "przestrzegać":

 

Similar translations

Similar translations for "przestrzegać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przestrzegać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Oś 1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.

Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.

Na koniec chciałabym również wezwać Radę do przestrzegania zaleceń Parlamentu.

Finally, I would urge the Council, too, to follow Parliament's recommendations.

Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.

Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.

Zapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.

The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.

Jest to debata na temat nieprzestrzegania i niewdrażania europejskiego prawa.

It is a debate about European law not being adhered to and not being implemented.

Musimy wymagać od nich co najmniej przestrzegania założeń, które same ustaliły.

They must at least be required to respect the objectives which they themselves set.

"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.

'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.

Pacjenci muszą przestrzegać zasad „ Programu zapobiegania ciąży Thalidomide Celgene ”.

Patients must follow the Thalidomide Celgene Pregnancy Prevention Programme.

Usługodawcy muszą przestrzegać prawa państwa, w którym prowadzą działalność.

Service providers must respect the law of the State in which they operate.

Dlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

We therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.

Frontex musi być prawidłowo wyposażony w zasoby oraz musi przestrzegać praw człowieka.

Frontex must be properly resourced and respect human rights of individuals.

Więc, kiedy -- (Aplauz) Kiedy przeciągasz czas, jest kilka zasad do przestrzegania.

Now, while ... (Applause) While you're pushing the clock, there's a few rules to obey.

Prawdą jest, że kontrola przestrzegania praw człowieka powinna być bardziej skuteczna.

It is true that the monitoring for human rights protection needs to be more effective.

Przygotowanie do podania Należy przestrzegać właściwych technik aseptyki.

Preparation for Administration Appropriate aseptic technique should be used.

Należy przestrzegać aktualnych standardów postępowania w przypadkach nagłych.

The current medical standards for emergency treatment are to be observed.

Należy przestrzegać aktualnych standardów medycznych leczenia w nagłych przypadkach.

The current medical standards for emergency treatment are to be observed.

Dlatego będziemy nadal przestrzegać prawa wspólnotowego w tej dziedzinie.

We are therefore going to continue abiding by Community law on this subject.

Parlament może być suwerenny, lecz musi przestrzegać własnego Regulaminu.

This Chamber may be sovereign but it must, nonetheless, follow its own rules.

UE będzie w dalszym ciągu ściśle przestrzegać standardu MFW i praktyk międzynarodowych.

The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.

Po drugie, brak było przestrzegania rygorów paktu stabilizacji i wzrostu.

Secondly, the discipline of the Stability and Growth Pact was not maintained.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the Swedish-English dictionary.