Polish-English translation for "przestrzegać"

PL przestrzegać English translation

przestrzegać {ipf. v.}

PL przestrzegać
volume_up
[przestrzegam|przestrzegałbym] {imperfective verb}

przestrzegać (also: trwać, wytrzymać, wytrzymywać, cierpieć)
Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.
European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Oczywiście, musimy przestrzegać zasady pomocniczości.
Obviously we must abide by the principle of subsidiarity.
przestrzegać
Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.
European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Oczywiście, musimy przestrzegać zasady pomocniczości.
Obviously we must abide by the principle of subsidiarity.
przestrzegać (also: wykonać, przechowywać, zachować, przechować)
Dlatego postaram się ściśle przestrzegać przydzielonego mi na wystąpienie czasu.
I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Przykro mi, ale to niemożliwe: musimy przestrzegać kolejności mówców.
No, I am sorry: we have to keep to the order of speakers.
Jednakże musimy przestrzegać naszego Regulaminu, w którym przewidziane są jednominutowe wystąpienia.
Yet we must keep to our Rules, and they provide for one-minute speeches.
przestrzegać (also: podpatrywać, podpatrzyć, podpatrzeć, wykonać)
W pozostałych dziedzinach musimy przestrzegać zasady wolnego mandatu.
For the rest, we must observe the principle of the non-imperative mandate.
Musimy przestrzegać ścisłej dyscypliny budżetowej w finansach publicznych.
We just have to observe strict budget discipline in public finances.
Nie musimy wprowadzać zakazu, po prostu musimy przestrzegać przepisów.
We do not need to apply a ban; we simply have to observe the rules.

Context sentences for "przestrzegać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishprzestrzegać reguł gry
Polishprzestrzegać kogoś przed
PolishProszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
PolishZapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.
The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
PolishDlatego postaram się ściśle przestrzegać przydzielonego mi na wystąpienie czasu.
I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
PolishDlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
We therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.
PolishPo trzecie, Panie Komisarzu, powiedział Pan, że musimy przestrzegać norm środowiskowych.
Thirdly, Commissioner, you said that we must comply with environmental standards.
PolishParlament może być suwerenny, lecz musi przestrzegać własnego Regulaminu.
This Chamber may be sovereign but it must, nonetheless, follow its own rules.
PolishUsługodawcy muszą przestrzegać prawa państwa, w którym prowadzą działalność.
Service providers must respect the law of the State in which they operate.
PolishPacjenci muszą przestrzegać zasad „ Programu zapobiegania ciąży Thalidomide Celgene ”.
Patients must follow the Thalidomide Celgene Pregnancy Prevention Programme.
PolishNależy przestrzegać aktualnych standardów postępowania w przypadkach nagłych.
The current medical standards for emergency treatment are to be observed.
PolishUE będzie w dalszym ciągu ściśle przestrzegać standardu MFW i praktyk międzynarodowych.
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
PolishDlatego będziemy nadal przestrzegać prawa wspólnotowego w tej dziedzinie.
We are therefore going to continue abiding by Community law on this subject.
PolishFrontex musi być prawidłowo wyposażony w zasoby oraz musi przestrzegać praw człowieka.
Frontex must be properly resourced and respect human rights of individuals.
PolishNależy przestrzegać aktualnych standardów medycznych leczenia w nagłych przypadkach.
The current medical standards for emergency treatment are to be observed.
PolishPrzygotowanie infuzji preparatu Naglazyme (należy przestrzegać zasad aseptyki)
Preparation of the Naglazyme Infusion (Aseptic Technique is to be used)
PolishPrzygotowanie do podania Należy przestrzegać właściwych technik aseptyki.
Preparation for Administration Appropriate aseptic technique should be used.
PolishCzy mają państwo inną propozycję, zważywszy na ramy prawne, których musimy przestrzegać?
Do you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
PolishW traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE.
They also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
PolishJednakże rolnicy potrzebują wsparcia, aby móc przestrzegać tych standardów.
However, farmers need support to be able to comply with these standards.