How to write a CV in English

Polish-English translation for "przyłączyć"

 

"przyłączyć" English translation

Results: 1-24 of 166

przyłączyć {verb}

przyłączyć {vb} (also: łączyć, połączyć, wstąpić, dołączyć)

Zainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.

I have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.

A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.

But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;

To otwarty mechanizm, do którego chętne kraje mogą się przyłączyć.

It is an open mechanism that countries can join if they want to.

Pani Przewodnicząca! Pragnę przyłączyć się do Lady Ashton i złożyć hołd Richardowi Holbrooke'owi.

Madam President, I would like to join Lady Ashton in paying tribute to Richard Holbrooke.

Panie przewodniczący! Pragnę przyłączyć się do podziękowań mojego przedmówcy dla komisarza Almunii.

Mr President, I would like to join the previous speaker in thanking Commissioner Almunia.

przyłączyć {vb} (also: włączyć, łączyć się, włączać, zawierać)

(EL) Panie przewodniczący! UE nie tworzy państw, ale przyłącza je do swego terytorium.

(EL) Mr President, the EU does not build states; it incorporates them.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "przyłączyć":

 

Similar translations

Similar translations for "przyłączyć" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przyłączyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do słów Reinharda Bütikofera.

(DE) Mr President, I would like to endorse what Reinhard Bütikofer has said.

Gdy substancja P przyłącza się do tych receptorów, wywołuje ona nudności i wymioty.

When substance P attaches to these receptors, it causes nausea and vomiting.

A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.

But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;

Lichtenstein, poprzez przystąpienie do tej umowy, przyłączy się do dorobku Schengen.

By acceding to this agreement, Liechtenstein will become part of the Schengen acquis.

Panie Przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawczyni.

Mr President, I would like to extend my congratulations to the rapporteur.

Dotychczas bierni obserwatorzy nie mają już powodu aby się nie przyłączyć.

Now, here come two more people, and immediately after, three more people.

Skorzystaj z możliwości i przyłącz się do aktywnego tworzenia demokracji!

Use the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!

Chciałabym wyrazić swoje gratulacje dla tych wysiłków i przyłączyć się do tej debaty.

I express my congratulations on this effort and would like to contribute to this debate.

Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.

The counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.

Poprosiłam agencję, na przykład, by przyłączyła się do prac grupy roboczej ds. Romów.

I have, for instance, asked the agency to contribute to the work of the Roma task force.

Panie Przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do gratulacji dla pani komisarz Hedegaard.

Mr President, I would like to endorse the congratulating of Commissioner Hedegaard.

W mózgu lek przyłącza się do szeregu różnych receptorów na powierzchni komórek nerwowych.

In the brain, it attaches to several different receptors on the surface of nerve cells.

Na wschód i południe od nas leżą kraje, które z pewnością nigdy się nie przyłączą.

To our East and our South lie countries that certainly will never join.

(EL) Panie przewodniczący! UE nie tworzy państw, ale przyłącza je do swego terytorium.

(EL) Mr President, the EU does not build states; it incorporates them.

Chciałbym zatem przyłączyć się do pytań zadanych przez pana posła Beldera.

I would therefore like to endorse the questions raised by Mr Belder.

Po raz kolejny ubolewamy, że Rada nie przyłączyła się do inicjatywy dotyczącej tych środków.

Once again, we regret that the Council has not signed up to these measures.

Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że państwo to niedługo przyłączy się do Unii Europejskiej.

We are all delighted that this country will shortly be joining the European Union.

Niemniej jednak, chciałbym przyłączyć się do opinii pani poseł Lulling.

Nonetheless, I should like to make the same point as Mrs Lulling.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do pochwał wyrażanych na temat prezydencji.

(DE) Mr President, I should like to add my voice to the praise given to the Presidency.

To otwarty mechanizm, do którego chętne kraje mogą się przyłączyć.

It is an open mechanism that countries can join if they want to.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Search for more words in the English-Danish dictionary.