Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "realizacje"

 

"realizacje" English translation

Results: 1-25 of 432

realizacje {noun}

realizacje {f pl} (also: wdrożenia, implementacje)

realizacja {noun}

realizacja {f} (also: wdrożenie, wprowadzenie, implementacja)

W rzeczywistości stawką jest tutaj nasza wiarygodność i realizacja naszej polityki.

What is truly at stake here is our credibility and the implementation of our policies.

Realizacja tych postulatów nie wejdzie w życie przez co najmniej pięć lat.

The implementation of this will not come into force for at least 5 years.

Realizacja programów ramowych w zakresie badań naukowych (krótka prezentacja)

Implementation of the Research Framework Programmes (short presentation)

W tym kontekście szczególne znaczenie ma realizacja projektu Nabucco.

The implementation of the Nabucco project is exceptionally important in this regard.

Realizacja ośmiu tematycznych partnerstw wciąż jeszcze musi nabrać rozmachu.

The implementation of the eight thematic partnerships has yet to get off the ground, however.

realizacja {f} (also: wytwór, produkcja)

production {noun}

realizacja {f} (also: spełnienie, zdanie sobie sprawy, uświadomienie sobie)

realisation {noun}

Moja partia uważa, że jest to realizacja orwellowskiej Brytanii "Wielkiego Brata”.

My party believes this to be the realisation of Orwell's 'Big Brother' Britain.

przewodniczący. - (SL) Praktyczna realizacja leży w gestii państw członkowskich.

President-in-Office. - (SL) The practical realisation will rest with each Member State.

Jej realizacja wymaga rzeczoznawców i specjalistów, a zatem stworzenia miejsc pracy.

Its realisation requires experts and specialists, thereby creating jobs.

Realizacja tej strategii nie może naruszać praw socjalnych ani osiągnięć w dziedzinie opieki społecznej.

The realisation of the strategy must be without prejudice to social rights and must not erode welfare achievements.

Odbudowa gospodarcza i realizacja celów polityki środowiskowej jest wpisana w obszar polityki rolnej.

Economic reconstruction and realisation of the objectives of environmental policy are included in agricultural policy.

realizacja {adverb}

realizacja {adv.}

realization {adv.}

Rozdział ten stanowił podstawę dla utworzenia UGW oraz określił sposób i harmonogram jej realizacji.

This new chapter laid down the foundations of EMU and set out a method and timetable for its realisation.

Wymogi te dotyczą powiadomień dłużnika, tajemnicy bankowej oraz ustanowienia oraz realizacji zabezpieczenia.

Such legal requirements relate to the notification of the debtor, banking secrecy, and the mobilisation and realisation of the loans.

Europejska Rada ds. Płatności i cały europejski sektor bankowy osiągnęły już istotny postęp w realizacji SEPA.

So far, significant progress has been achieved by the European Payments Council and the European banking industry at large towards the realisation of the SEPA.

W oparciu o raport Delorsa Rada Europejska zadecydowała w czerwcu 1989 r., że pierwszy etap realizacji UGW rozpocznie się 1 lipca 1990 r.

On the basis of the Delors Report, the European Council decided in June 1989 that the first stage of the realisation of economic and monetary union should begin on 1 July 1990.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "realizacja":

 

Context sentences

Context sentences for "realizacje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?

Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?

Realizację tego celu blokuje dwustronne strategiczne partnerstwo z Brazylią.

This objective is thwarted by the bilateral strategic partnership with Brazil.

W ten sposób utrudniają realizację planów pomyślnego rozwoju regionalnego.

By doing this, they are hindering plans for successful regional development.

Jak mogą Państwo zapewnić właściwą realizację strategii na tych warunkach?

How can you ensure that the strategy is properly implemented under these conditions?

Musimy się na nie przygotować, podobnie jak musimy być gotowi na realizację transferu.

We must get ready for them just like we get ready to implement a transfer.

Jakie cele wyznaczyła sobie Komisja i w jaki sposób kontrolować będzie ich realizację?

What targets has the Commission set and how will it propose to monitor these targets?

Gdy tylko zostaną zawarte umowy wstępne, będziemy kontynuować realizację tego celu.

Once the first-step agreements are concluded, we will continue towards this objective.

Jaki jest sens przyjęcia ambitnych celów, jeśli nie mamy środków na ich realizację?

What is the point of having ambitious aims if we do not have the means to realise them?

W związku z tym wskazaliśmy zadania, których realizację uważamy obecnie za niezbędną.

In light of this, we have pointed out the approaches that we think are necessary today.

Zasadniczo realizację tego celu traktat lizboński powierza Parlamentowi.

This is an objective that the Treaty of Lisbon entrusts largely to Parliament.

UE ma obowiązek zapewnić dostateczne wsparcie finansowe na realizację tego zobowiązania.

The EU is committed to providing sufficient financial support to meet these obligations.

Jego realizację utrudniają blokady, które uniemożliwiają przywóz towarów na te tereny.

It is hindered by the blockades preventing goods from entering the area.

Sprawozdawca proponuje cały zestaw środków, mających umożliwić realizację tego celu.

The rapporteur proposes a whole raft of measures to make this possible.

To czas na realizację ambitnych celów łączących w sobie realizm i odpowiedzialność.

This is the time for ambition combined with realism and responsibility.

Mam nadzieję i chcę, aby Traktat ten umożliwił nam realizację tego celu i my go poprzemy.

My hope and wish is that this Treaty will enable us to do that, and we will support it.

Maksymalna kwota wsparcia na realizację projektu nie może przekroczyć:

The assistance cannot exceed 50% of the maximum amount of the eligible expenditure.

Dlatego musimy zapewnić integrację i jesteśmy zaangażowani w realizację tego zadania.

Our task, therefore, is to ensure integration, and that is what we are committed to doing.

Musimy także dodać, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na realizację tego celu.

We must also add that the current regulations are unsuitable for achieving this objective.

Musimy wreszcie zapewnić utrzymanie budżetu na realizację polityki...

Lastly, we need to ensure that the budget for the policy is maintained ...

Unia nie może sobie pozwolić na realizację kierunków polityki o wąskim zakresie.

The EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the bab.la English-Italian dictionary.