Search for the most beautiful word
stonecutter
to buttonhole

VOTE NOW

Polish-English translation for "realizacje"

 

"realizacje" English translation

Results: 1-25 of 394

realizacje {noun}

realizacje {f pl} (also: wdrożenia, implementacje)

realizacja {noun}

realizacja {f} (also: wdrożenie, wprowadzenie, implementacja)

W rzeczywistości stawką jest tutaj nasza wiarygodność i realizacja naszej polityki.

What is truly at stake here is our credibility and the implementation of our policies.

Realizacja programów ramowych w zakresie badań naukowych (krótka prezentacja)

Implementation of the Research Framework Programmes (short presentation)

Realizacja ośmiu tematycznych partnerstw wciąż jeszcze musi nabrać rozmachu.

The implementation of the eight thematic partnerships has yet to get off the ground, however.

niezależnego nadzoru nad realizacją ocen skutków przez Komisję Europejską;

Independent supervision of the implementation of impact assessments by the European Commission;

Będzie to także faktyczna realizacja polityki solidarności, a nie protekcjonizmu.

It will also amount to genuine implementation of a policy of solidarity, and not protectionism.

realizacja {f} (also: wytwór, produkcja)

production {noun}

W tym samym kontekście mówimy o rozwiązaniu kwestii praw autorskich, finansowaniu branży kulturalnej i branży twórczej, mobilności artystów i realizacji produkcji kulturalnej.

In this same context, we also talk about resolving the issue of copyright, funding the cultural and creative industries, artists' mobility or the release of cultural productions.

realizacja {f} (also: spełnienie, zdanie sobie sprawy, uświadomienie sobie)

realisation {noun}

przewodniczący. - (SL) Praktyczna realizacja leży w gestii państw członkowskich.

President-in-Office. - (SL) The practical realisation will rest with each Member State.

Jej realizacja wymaga rzeczoznawców i specjalistów, a zatem stworzenia miejsc pracy.

Its realisation requires experts and specialists, thereby creating jobs.

Realizacja tej strategii nie może naruszać praw socjalnych ani osiągnięć w dziedzinie opieki społecznej.

The realisation of the strategy must be without prejudice to social rights and must not erode welfare achievements.

Odbudowa gospodarcza i realizacja celów polityki środowiskowej jest wpisana w obszar polityki rolnej.

Economic reconstruction and realisation of the objectives of environmental policy are included in agricultural policy.

Obecnie to polityka spójności i działania związane z realizacją Strategii Lizbońskiej mogą liczyć na największe wsparcie.

Currently cohesion policy and measures connected with realisation of the Lisbon Strategy can count on the greatest support.

realizacja {f} (also: urzeczywistnienie, uświadomienie, konkretyzacja)

realization {noun}

Zbyt długotrwałe procedury przetargowe mogą opóźnić realizację funduszy strukturalnych.

Excessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.

Potrzebujemy wskaźników i określenia kalendarza realizacji praw dziecka.

We need indicators and precise timetables for the realisation of children's rights.

Pierwszą z nich jest poziom błędów, które występują w trakcie budżetowania i realizacji.

The first of these is the level of errors which occur during budgeting and realisation.

Szczególny priorytet zostanie nadany realizacji planu lepszego stanowienia prawa.

Special priority will also be given to the realisation of the plan for better legislation.

Wszystkie środki przyczynią się do realizacji większej liczby projektów, szczególnie obecnie.

All measures will commit realisation of more projects, especially now.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "realizacja":

 

Context sentences

Context sentences for "realizacje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?

Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?

Realizację tego celu blokuje dwustronne strategiczne partnerstwo z Brazylią.

This objective is thwarted by the bilateral strategic partnership with Brazil.

W ten sposób utrudniają realizację planów pomyślnego rozwoju regionalnego.

By doing this, they are hindering plans for successful regional development.

Jak mogą Państwo zapewnić właściwą realizację strategii na tych warunkach?

How can you ensure that the strategy is properly implemented under these conditions?

Gdy tylko zostaną zawarte umowy wstępne, będziemy kontynuować realizację tego celu.

Once the first-step agreements are concluded, we will continue towards this objective.

W związku z tym wskazaliśmy zadania, których realizację uważamy obecnie za niezbędną.

In light of this, we have pointed out the approaches that we think are necessary today.

Jego realizację utrudniają blokady, które uniemożliwiają przywóz towarów na te tereny.

It is hindered by the blockades preventing goods from entering the area.

UE ma obowiązek zapewnić dostateczne wsparcie finansowe na realizację tego zobowiązania.

The EU is committed to providing sufficient financial support to meet these obligations.

Sprawozdawca proponuje cały zestaw środków, mających umożliwić realizację tego celu.

The rapporteur proposes a whole raft of measures to make this possible.

To czas na realizację ambitnych celów łączących w sobie realizm i odpowiedzialność.

This is the time for ambition combined with realism and responsibility.

Mam nadzieję i chcę, aby Traktat ten umożliwił nam realizację tego celu i my go poprzemy.

My hope and wish is that this Treaty will enable us to do that, and we will support it.

Maksymalna kwota wsparcia na realizację projektu nie może przekroczyć:

The assistance cannot exceed 50% of the maximum amount of the eligible expenditure.

Musimy także dodać, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na realizację tego celu.

We must also add that the current regulations are unsuitable for achieving this objective.

Musimy wreszcie zapewnić utrzymanie budżetu na realizację polityki...

Lastly, we need to ensure that the budget for the policy is maintained ...

Unia nie może sobie pozwolić na realizację kierunków polityki o wąskim zakresie.

The EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.

Bardzo często tak się składa, że pomysły już są, brakuje tylko pieniędzy na ich realizację.

The ideas are very often there, but the money to implement them is lacking.

Wkład polityki spójności w realizację celów lizbońskich i celów strategii UE 2020 (

Contribution of the Cohesion policy to the achievement of Lisbon and the EU2020 objectives (

Po to mamy Trybunał Sprawiedliwości, aby zapewnić realizację zasady państwa prawa.

That is why we have the Court of Justice, to ensure the rule of law.

Środki finansowe i wymagana szybkość działania to czynniki warunkujące realizację tego celu.

Financial resources and the required swiftness of operation are necessary for this purpose.

Jak już państwo stwierdzili w swojej rezolucji, kryzys ułatwił realizację celów.

As you also stated in your resolution, the crisis has made it easier to achieve the targets.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

More translations in the bab.la Czech-English dictionary.