Internship offers in many countries

Polish-English translation for "robić"

 

"robić" English translation

Results: 1-41 of 3774

robić {verb}

robić [robię|robił] {vb} (also: odrobić, wypełnić, zrobić, uczynić)

to do [did|done] {vb}

Żaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.

We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.

A my, ludzie, chcemy robić rzeczy, które niszczą rośliny i ich naturalne środowiska.

And people like us want to do things that destroy plants, and their habitats.

W tym kraju nie musimy robić tego, co jest lubiane w innych państwach członkowskich.

We are not obliged in this country to do what is liked in other Member States.

Gdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.

Well, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.

W porządku, wszyscy wiemy, co mamy robić z bombą zegarową: musimy ją rozbroić.

Well, we all know what we need to do with a time bomb: we need to defuse it.

robić [robię|robił] {vb} (also: sprawić, stanowić, tworzyć, zrobić)

Musimy robić najlepsze modele matematyczne jakie możemy, najbardziej spójne.

We need to make the best mathematical models we can, the most consistent ones.

Nie chcę robić z tej kwestii sprawy politycznej, bo dla mnie nie jest ona polityczna.

I do not want to make this political because for me this is not political.

Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.

For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.

Byłoby miło, gdyby Komisja mogła robić szybsze postępy w tym zakresie.

It would be very nice if the Commission could make swifter progress in this regard.

Mamy tę możliwość aby robić nowe rzeczy, i pojmować je za pomocą naszych rąk.

We have this ability to make things, to grasp things with our hands.

robić [robię|robił] {ipf. v.} (also: wpływać, działać, postąpić, czynić)

Po prostu dlatego, że jeśli chcemy podejmować działania, musimy to robić jedynie w oparciu o dowody.

Simply because if we want to act, we can only act on the basis of legal evidence.

Ubolewam, że Komisja ma tendencję do przekształcania się w konglomerat komisarzy, którzy mogą robić, co im się podoba.

I regret that the Commission has a tendency to evolve into a conglomerate of commissioners, free to act as they please.

Jest to cecha Unii Europejskiej, która może działać i robić postępy przy jednoczesnym uwzględnieniu swobód i praw podstawowych.

That is the mark of a European Union that can act and make progress while taking account of freedoms and fundamental rights.

Zgadzam się, że powinniśmy działać i reagować, lecz nie powinniśmy tego robić w nadmiernym stopniu, gdyż potrzeba nam wyważonego podejścia.

I agree that we should act and react, but we should not overdo it, because we need a balanced approach.

To oznacza, że już teraz musimy działać na czterech frontach - przy czym ramy czasowe w polityce mają decydujące znaczenie - i robić to wiarygodnie, szczerze i konsekwentnie.

This means that we must act on four fronts right now - and political timescales are decisive - with credibility, sincerity and consistency.

robić [robię|robił] {ipf. v.} (also: osiągać, urzeczywistniać, uzyskać, wykonać)

Dlaczego mamy robić więcej niż to konieczne do osiągnięcia celów traktatu?

Why go further than what is needed in order to achieve the objectives of the Treaty?

Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.

We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.

Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.

And then you can really achieve good in some interesting ways.

Jest to cel, dla realizacji którego Unia Europejska, musi robić co w jej mocy w porozumieniu z naszymi obywatelami.

It is a goal which, in the European Union, we must do our utmost to achieve, in communication with our citizens.

Musimy robić, to co postanowiliśmy na początku ubiegłego roku - w marcu 2007 r. - i osiągnąć cel na poziomie 20% dla wszystkich państw członkowskich.

We should do what we decided at the beginning of the previous year - in March 2007 - and achieve the 20% targets for all the Member States.

robić [robię|robił] {vb} (also: odbyć, spełnić, zrobić, czynić)

Proszę pozwolić mi podkreślić ostatnią kwestię: wyniki w kształceniu dorosłych muszą być mierzalne, w przeciwnym wypadku bowiem nikt nie będzie wiedział, kto co robi.

Let me stress one final point: performance in adult education must be made measurable, otherwise no one will know who is doing what.

Robiliśmy to przez 2 miliony lat więc nieco bezczelne jest założenie, że mogę dodać coś co nie zostało powiedziane lepiej dawno temu.

I mean, we've been doing it for two million years, so it's kind of arrogant to assume that I've got something to say that hasn't been said and performed better a long time ago.

robić [robię|robił] (kopie) {vb} (also: zrobić, wykonać, wykonywać)

to print off (copies) {vb}

robić [robię|robił] {ipf. v.} (also: kontynuować)

to make with {vb} [Amer.] [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "robić":

 

Similar translations

Similar translations for "robić" in English

 

Context sentences

Context sentences for "robić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nie może pan powiedzieć, że tak nie robimy, ponieważ zamierzamy zmienić dyrektywę.

You cannot say that we do not do so, because we are going to revise the directive.

To, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.

The work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.

Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.

Brittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.

W kosciele Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia... robią śluby 15, 20 par na raz.

At the church Our Lady of Conception... they do weddings with 15, 20 couples.

To jedna z ulubionych piosenek Thomasa, jej tytuł: "Co robisz z tym co masz?"

This song is one of Thomas' favorites, called "What You Do with What You've Got."

Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.

I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.

Wewnątrz tego świata muszą istnieć mechanizmy samoorganizacji, które robią rzeczy.

There must be mechanisms of self-organization inside the universe that make things.

Zwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.

See, the thing we're doing right now is we're forcing people to learn mathematics.

Co Rada i Komisja robią, aby wypracować wyjście z tej niekorzystnej sytuacji?

What are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?

To dobrze, że to tutaj poruszacie, ale co w tej sprawie robią państwa członkowskie?

It is right that you put that there, but what are Member States doing about it?

Generalnie rzecz biorąc, faktem jest, że dzisiaj demokracja robi krok wstecz.

Generally speaking, it is a fact that democracy is today taking a backwards step.

Więc zaczęliśmy robić to i z każdym rokiem zwiększaliśmy "dziesięcinę" o 1%.

So, we started doing that, and each year we would raise our tithe 1 percent.

Gdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.

Well, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.

Zarówno UE jak i Rosja szukają możliwości dywersyfikacji i nie przestaną tego robić.

Both are searching for possibilities to diversify and they will not stop doing this.

A robotnicy wykonujący prace w metalu zwykle robią hydraulikę w ścianach itp.

The metalworkers, for the most part, do ducts behind the ceilings and stuff.

Zamiast decydować czy wierzysz czy nie wierzysz w Boga, najpierw robisz coś.

Instead of deciding whether or not you believe in God, first you do something.

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

Is the person going to the phone as quickly, when it rings, as they used to?

Mała rada - jeśli robią wam zdjęcia do prasy, to nie dotykajcie swoich zębów.

Just a tip, if you're being photographed for press pictures, don't touch your teeth.

Ale zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.

But we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.

Zawsze dobrze jest, kiedy spostrzeże, że od czasu do czasu robi za dużo hałasu.

It is always good when he notices that he occasionally makes too much noise.
 

Forum results

"robić" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

robaczek · robaczkowy · robaczywy · robak · robaki · robakokształtny · robakowaty · robal · rober · Robert · robić · Robin · robinsonada · robocizna · roboczogodzina · roboczy · robol · robot · robota · robótki · robotnicy

More translations in the English-Chinese dictionary.