Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "robić"

 

"robić" English translation

Results: 1-38 of 2894

robić {verb}

robić [robię|robił] {vb} (also: uczesać, odrabiać, odrobić, wypełniać)

to do [did|done] {vb}

UE powinna robić, co w jej mocy, by wspierać falę demokracji w świecie arabskim.

The EU should do all it can to support the wave of democracy in the Arab world.

Pierwsza to wściekłość wielu osób, które wykrzykują "Jak Rosja śmie to robić!”

The first is that many people are up in arms hollering 'How dare Russia do this!'

Dam państwu przykład Niemiec, mojego kraju ojczystego, jak nie należy tego robić.

I will give you an example from Germany, my home country, of how not to do it.

To oznacza, że musimy robić więcej, aby likwidować następstwa tych katastrof.

This means we have to do more to deal with the consequences of these disasters.

Żaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.

We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.

robić [robię|robił] {vb} (also: produkować, dopłynąć, dopływać, ugotować)

Zacząłem prowadzić zajęcia, skromnie nazwane, "Jak robić praktycznie wszystko".

So I started teaching a class, modestly called, "How To Make Almost Anything."

Musimy robić najlepsze modele matematyczne jakie możemy, najbardziej spójne.

We need to make the best mathematical models we can, the most consistent ones.

Czemu nie robić ich z 300 części? ~~~ Jest formowany próżniowo z węglu i nylonu.

Couldn't you make that from 300? It's got a vacuum-formed, carbon-nylon pan.

Nie chcę robić z tej kwestii sprawy politycznej, bo dla mnie nie jest ona polityczna.

I do not want to make this political because for me this is not political.

Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.

For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.

robić [robię|robił] {vb} (also: spełnić, uzyskać, osiągnąć, zrealizować)

Dlaczego mamy robić więcej niż to konieczne do osiągnięcia celów traktatu?

Why go further than what is needed in order to achieve the objectives of the Treaty?

Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.

We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.

Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.

And then you can really achieve good in some interesting ways.

Jest to cel, dla realizacji którego Unia Europejska, musi robić co w jej mocy w porozumieniu z naszymi obywatelami.

It is a goal which, in the European Union, we must do our utmost to achieve, in communication with our citizens.

Musimy robić, to co postanowiliśmy na początku ubiegłego roku - w marcu 2007 r. - i osiągnąć cel na poziomie 20% dla wszystkich państw członkowskich.

We should do what we decided at the beginning of the previous year - in March 2007 - and achieve the 20% targets for all the Member States.

robić [robię|robił] {vb} (also: postąpić, grać, czynić, działać)

Po prostu dlatego, że jeśli chcemy podejmować działania, musimy to robić jedynie w oparciu o dowody.

Simply because if we want to act, we can only act on the basis of legal evidence.

Jednak co robić, by osiągnąć więcej: ważne że się zgadzamy, ale trzeba też działać.

However, what do we need to do now to accomplish more: it is one thing to agree but we must act, too.

Ubolewam, że Komisja ma tendencję do przekształcania się w konglomerat komisarzy, którzy mogą robić, co im się podoba.

I regret that the Commission has a tendency to evolve into a conglomerate of commissioners, free to act as they please.

Jest to cecha Unii Europejskiej, która może działać i robić postępy przy jednoczesnym uwzględnieniu swobód i praw podstawowych.

That is the mark of a European Union that can act and make progress while taking account of freedoms and fundamental rights.

Zgadzam się, że powinniśmy działać i reagować, lecz nie powinniśmy tego robić w nadmiernym stopniu, gdyż potrzeba nam wyważonego podejścia.

I agree that we should act and react, but we should not overdo it, because we need a balanced approach.

robić [robię|robił] {vb} (also: odbyć, spełniać, spełnić, zrobić)

Wyobraźcie sobie, jak coś takiego robi goryl, a zrozumiecie, że w porównaniu z nim, nasze ciała są bliższe kształtem rybom.

Try to imagine a gorilla performing the same maneuver, and you can see that, compared with gorilla, we are halfway to being shaped like a fish.

Robiliśmy to przez 2 miliony lat więc nieco bezczelne jest założenie, że mogę dodać coś co nie zostało powiedziane lepiej dawno temu.

I mean, we've been doing it for two million years, so it's kind of arrogant to assume that I've got something to say that hasn't been said and performed better a long time ago.

robić [robię|robił] (kopie) {vb} (also: zrobić, wykonać, wykonywać)

to print off (copies) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "robić":

 

Similar translations

Similar translations for "robić" in English

 

Context sentences

Context sentences for "robić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dzięki wspólnej walucie łatwiej jest podróżować i robić zakupy w innych krajach.

A common currency also encourages people to travel and shop in other countries.

UE powinna robić, co w jej mocy, by wspierać falę demokracji w świecie arabskim.

The EU should do all it can to support the wave of democracy in the Arab world.

A oto sonda kosmiczna Cassini robiąca piruety przez lodowe pierścienie Saturna.

And this is the space probe Cassini pirouetting through the ice rings of Saturn.

A na poziomie nieoficjalnym -- Uczyłem się o ludziach, co robimy i jacy jesteśmy.

And the informal level -- I learned about people, and what we do and how we are.

Robiłeś coś ostatnio ze sobą?" I będziecie mieli dożywotni zapas dobrych leków.

Have you had any work done?" ~~~ And you'll have a lifetime supply of good drugs.

Pierwsza to wściekłość wielu osób, które wykrzykują "Jak Rosja śmie to robić!”

The first is that many people are up in arms hollering 'How dare Russia do this!'

Ten człowiek robił przepiękne zegarki. ~~~ Ten człowiek robił przepiękne zegarki.

And what this guy had done: he used to produce these fabulously beautiful watches.

Demokracja robi jeszcze większy bałagan z koniunktury surowcowej niż autokracja.

Democracies make even more of a mess of these resource booms than autocracies.

Także nie ważne jak bardzo jesteś leniwy tak naprawdę w istocie zawsze coś robisz.

So no matter how lazy you feel, you're not really intrinsically doing nothing.

Nadal realizuję ten projekt, ale jest on już przestarzały, bo wszyscy to robią.

I'm still doing this project, but it is obsolete, because you're all doing it.

Ale plemię i rodzina nakłaniały, żeby tego nie robiła i byli bardzo przeciwni.

But her tribe and family urged her not to compete and were very much against it.

Odwracamy się w swoją stronę robimy tzw "kotwiczące spojrzenie" i rozmawiamy.

We swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.

Starannie wybierają miejscowy talent gospodarczy i robią niesamowity marketing.

They tap into local entrepreneurial talent, and they do incredible marketing.

Robimy to w celu ochrony naszych reklamodawców przed sztucznym zawyżaniem kosztów.

We do this so that we can protect our advertisers from artificially inflated costs.

Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.

Brittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.

W kosciele Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia... robią śluby 15, 20 par na raz.

At the church Our Lady of Conception... they do weddings with 15, 20 couples.

To jedna z ulubionych piosenek Thomasa, jej tytuł: "Co robisz z tym co masz?"

This song is one of Thomas' favorites, called "What You Do with What You've Got."

Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.

I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.

Jeśli robię ci krzywdę, czuję wynikający z tego ból, więc próbuję tego unikać.

So if I do something that hurts you, I feel that pain. ~~~ So I tend to avoid that.

Zwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.

See, the thing we're doing right now is we're forcing people to learn mathematics.
 

Forum results

"robić" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

roasting · robactwo · robaczek · robaczkowy · robaczywy · robak · robaki · robal · rober · Robert · robić · Robin · robinsonada · robocizna · roboczogodzina · roboczy · robol · robot · robota · robótki · robotnicy

More translations in the Japanese-English dictionary.