Polish-English translation for "roczny"

PL roczny English translation

roczny {adj. m}

PL roczny
play_circle_outline
{adjective masculine}

  1. general
  2. accounting

1. general

roczny (also: coroczny, doroczny, roczne, roczna)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)
Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (
Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (
Wraz z Radą Unii Europejskiej Parlament przyjmuje roczny budżet UE.
Parliament adopts the EU’s annual budget with the Council of the European Union.
roczny (also: roczna, roczne)
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
Secondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
Jeśli porównamy roczny budżet NASA na badania kosmosu, to ten jeden roczny budżet, pozwoliłby agencji NOAA badać oceany przez 1600 lat.
If you compare NASA's annual budget to explore the heavens, that one-year budget would fund NOAA's budget to explore the oceans for 1,600 years.
To zależy od gatunku, ale jeśli ważka ma roczny cykl życiowy, co jest najbardziej powszechne, larwa żyje w wodzie 10-11 miesięcy.
And typically, there is a lot of variation, but if you have a dragonfly with, say, a one year life cycle, which is quite typical, the larva, living in the fresh water, lives for 10 or 11 months.
roczny (also: całoroczny, coroczny, doroczny)
Na podstawie naszych ostatnich prognoz na rok bieżący w końcu tego roku, po dwunastu latach funkcjonowania waluty euro, średni roczny wskaźnik inflacji wyniesie 1,95 %.
Based on our last projections for this year, we will have at the end of this year, after 12 years of the euro, inflation at a yearly average of 1.95%.
Sprawozdanie roczne dotyczące problemu narkotyków w Europie oraz internetowy Biuletyn statystyczny umożliwiają roczny przegląd obecnej sytuacji i trendów w tym zakresie.
The Annual report on the state of the drugs problem in Europe and an online Statistical bulletin offer a yearly overview of the latest European drug situation and trends.

2. accounting

roczny
play_circle_outline
year-end {adj.} [account.]

Synonyms (Polish) for "roczny":

roczny

Context sentences for "roczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
Secondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
PolishJeżeli taki mikropodmiot potrzebuje kredytu, bilans roczny ma prawie zerową wartość.
If such a micro-entity needs a loan, this balance has next to no value.
PolishCielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
PolishCielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
PolishCielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę.
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
PolishCielec jeden młody, baran jeden, i baranek roczny jeden na całopalenie.
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
PolishRoczny budżet Europejskiego Funduszu Solidarności wynosi 1 miliard euro.
EUR 1 billion per year is available to the European Solidarity Fund.
PolishW ostatnich latach średni roczny budżet na operacje humanitarne wynosił około 900 mln euro.
The average budget for humanitarian interventions in recent years has been around €900 million.
PolishBudżet roczny tego funduszu uzgodniony został wtedy na 1 mld euro.
At the time it was agreed the fund should be EUR 1 billion a year.
PolishCzy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek przeprowadzał roczny urlop?
Anybody in here has actually ever conducted a sabbatical?
PolishSpędziłem swój pierwszy roczny urlop w Nowym Jorku.
I had spent my first sabbatical in New York City.
PolishI w ciągu trzech lat kiedy ja byłam Ministrem Finansów, ich roczny zysk wynosił średnio 360 milionów dolarów.
And in the three years that I was Finance Minister, they made an average of 360 million dollars profit per year.
PolishRoczny budżet EPSO sięga 21 mln euro – to o 11% mniej, aniżeli wynosiły unijne koszty rekrutacji przed jego powołaniem.
It works in close cooperation with the training departments of all the institutions to avoid any duplication of effort.
PolishRoczny wzrost o sześć procent.
PolishRoczny czas przeżycia (%)
PolishRoczny czas przeżycia (%)
PolishRoczny kalendarz prac
PolishNa podstawie oceny wg Kaplana- Meiera, procent pacjentów, którzy mieli roczny okres przeżycia bez postępu choroby (ang. progression- free survival - PFS) wynosił 91 % (95 % CI:
Based on the Kaplan-Meier estimates, the proportion of patients who had progression-free survival (PFS) for 1 year was 91 % (95 % CI:
PolishStąd okablowanie i ciężka infrastruktura -- wracam teraz do eksplozji Sieci w roku 1994, kiedy przyrost roczny wynosił 2,:,300 % rocznie.
So all of the cabling and all of the heavy infrastructure -- I'm going back now to, sort of, the explosive part of the Web in 1994, when it was growing 2,300 percent a year.
PolishTo zależy od gatunku, ale jeśli ważka ma roczny cykl życiowy, co jest najbardziej powszechne, larwa żyje w wodzie 10-11 miesięcy.
And typically, there is a lot of variation, but if you have a dragonfly with, say, a one year life cycle, which is quite typical, the larva, living in the fresh water, lives for 10 or 11 months.