Search for the most beautiful word
Sardinia
trouser

VOTE NOW

Polish-English translation for "rozkład"

 

"rozkład" English translation

Results: 1-28 of 149

rozkład {noun}

rozkład {m} (also: próchnica, gnicie)

decay {noun}

(Video) Spiker 6: Rozkład Społeczeństwa.

Announcer Six: Societal decay.

Po podaniu preparatu KOGENATE Bayer, szczytowa aktywność czynnika VIII zmniejszała się poprzez dwufazowy rozkład wykładniczy ze średnim końcowym okresem półtrwania wynoszącym około 15 godzin.

After administration of KOGENATE Bayer, peak factor VIII activity decreased by a two-phase exponential decay with a mean terminal half-life of about 15 hours.

Po podaniu preparatu Helixate NexGen, szczytowa aktywność czynnika VIII zmniejszała się poprzez dwufazowy rozkład wykładniczy ze średnim końcowym okresem półtrwania wynoszącym około 15 godzin.

After administration of Helixate NexGen, peak factor VIII activity decreased by a two-phase exponential decay with a mean terminal half-life of about 15 hours.

rozkład {m} (also: harmonogram, taryfikator, ramówka, rozpiska)

schedule {noun}

Gdy Georgia Franzius planuje rozkład zajęć, ma zwykle poważny dylemat: Czy wybrać wykłady w języku angielskim?

Building her schedule is not an easy task for Georgia Franzius. What about the lecture in English?

rozkład {n} [phys.] (also: rozpraszanie, rozproszenie)

dispersion (of radiation) {o.sg.} [phys.]

rozkład {m} (also: proces gnilny)

putrefaction {noun}

rozkład {m} (also: rozłożenie)

Aktualnie pracuję nad zestawem decompiculture, czyli koktajlem kapsułek, które zawierają zarodniki Grzyba Infinity oraz inne składniki przyspieszające rozkład ciała i rekultywację toksyn.

I'm also making a decompiculture kit, a cocktail of capsules that contain Infinity Mushroom spores and other elements that speed decomposition and toxin remediation.

rozkład {m} (also: gnicie)

putrescence {noun} [form.]

rozkład {m} (also: zgnilizna, gnicie, butwienie)

rot {noun}

Mówicie o prawach człowieka i wolności słowa, o wartościach europejskich i o tolerancji, ale pod powłoką bielinki nie ma nic innego jak tylko rozkład.

You talk about human rights and freedom of expression, about Europe's values and about tolerance, but underneath the whitewash it is all rot.

Jeśli fragment sekwoi gnije, sekwoja wpuszcza korzenie w siebie samą i pobiera składniki odżywcze podczas rozkładu.

If a portion of a Redwood is rotting, the Redwood will send roots into its own form and draw nutrients out of itself as it falls apart.

rozkład {m} [geol.] (also: łupliwość)

cleavage {noun} [geol.]

Rozkład poliprotein wirusowych odgrywa zasadniczą rolę w procesie dojrzewania zakaźnych cząstek wirusa.

The cleavage of these viral polyproteins is essential for the maturation of infectious virus.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "rozkład":

 

Similar translations

Similar translations for "rozkład" in English

 

Context sentences

Context sentences for "rozkład" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Leki przeciwdrgawkowe, cymetydyna, tiazydy mogą nasilać rozkład witaminy D.

Anticonvulsants, cimetidine and thiazides may increase the catabolism of vitamin D.

22/ 25 temperatury proces rozkładu sewofluranu w wapnie sodowym ulega przyspieszeniu.

Sevoflurane degradation in soda lime has been shown to increase with temperature.

Jak wygląda rozkład geograficzny tych różnic w poszczególnych państwach członkowskich?

What is the geographical distribution of such differences in the Member States?

W osoczu krwi występuje również nie zmieniona insulina glargine oraz produkty rozkładu.

Unchanged insulin glargine and degradation products are also present in the plasma.

Powstaje na skutek stopniowego rozkładu chrząstki wyściełającej zakończenia kości.

It results from the gradual breakdown of cartilage that cushions the ends of the bones.

W surowicy krwi występuje również niezmieniona insulina glargine oraz produkty rozkładu.

Unchanged insulin glargine and degradation products are also present in the plasma.

I oczywiście, my ludzie jesteśmy na końcu tej samej strony rozkładu co wrony.

And of course, we human beings are way out on the end of the distribution like the crows.

* znacząca poprawa lub całkowita kontrola ** wartość p dla całkowitego rozkładu ocen

* marked improvement or complete control ** p-value for overall distribution of assessment

Nie stosować leku Pergoveris, jeśli zauważy się widoczne oznaki rozkładu lub zepsucia leku.

Do not use Pergoveris if you notice any visible signs of deterioration.

Nie stosować leku GONAL- f, jeśli zauważy się widoczne oznaki rozkładu leku.

Do not use GONAL-f if you notice any visible signs of deterioration.

Nie musimy nakładać kontyngentów i wprowadzać nienaturalny rozkład płci w sektorze.

It is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.

Nie stosować leku Ovitrelle jeśli widoczne są oznaki rozkładu leku.

Do not use Ovitrelle if you notice any visible signs of deterioration.

Dzięki niemu możemy się dowiedzieć jaki jest rozkład rozmiarów planet.

It basically tells us this is the distribution of planets in size.

Orfadin powstrzymuje rozkład tyrozyny dzięki temu nie wytwarzają się szkodliwe substancje.

Orfadin blocks the breakdown of tyrosine and by doing so the harmful substances are not formed.

To jest rozkład dochodów narodów świata, od jednego dolara, kiedy ludzie mają co jeść.

This is the income distribution of peoples in the world, from $1.

JM: Można spojrzeć na rozkład wskaźników tłumienia całej populacji.

JM: Now you can actually look at the distribution of suppression indexes over whole populations.

Wydaje się, że dalszy rozkład M8 jest katalizowany przez CYP3A4.

The further degradation of M8 appears to be catalysed by CYP3A4.

Zwykły rozkład dializ nie wpływa na skuteczność leczenia niedokrwistości za pomocą leku Aranesp.

Your normal dialysis routine will not affect the ability of Aranesp to treat your anaemia.

Każdy z nich ma inny rozkład częstości, ale różnice są widoczne.

They all have their own type of frequency distribution, but it's robust.

Nie badano rozkładu i eliminacji mikrosfer albuminowych u ludzi.

The disposition and elimination of the albumin microspheres have not been studied in humans.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

More translations in the Russian-English dictionary.