How to write a letter in English

Polish-English translation for "rozmiar"

 

"rozmiar" English translation

Results: 1-24 of 138

rozmiar {noun}

rozmiar {m} (also: wielkość)

size {noun}

Dokumenty: 1 024 000 znaków, bez względu na liczbę stron czy rozmiar czcionki.

Documents: 1,024,000 characters, regardless of the number of pages or font size.

Można oszacować rozmiar populacji na podstawie zróżnicowania genetycznego.

So you can actually estimate the population size based on the diversity of the genetics.

Kiedy udałem się tam 27 lat temu, rozmiar ryb zmniejszył się o połowę.

When I went there 27 years later, the fish had shrunk to half of their size.

Rozmiar bąbelka to ludność, a na tej osi umieściłem poziom płodności.

The size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.

Następnie kliknij menu z markerem na pasku narzędzi i wybierz kolor.Rozmiar tekstu i odstęp

Then, click the toolbar menu with a highlighter pen and choose a color.Text size and spacing

rozmiar {m} (also: połać, rozciągłość)

extent {noun}

Jednakże, trudno czasem zapamiętać rozmiar tejże urbanizacji.

However, it's hard sometimes to remember the extent of that urbanization.

Dlatego też stwierdzamy wpływ na europejską gospodarkę, ale nie należy przesadzać, jeśli chodzi o jego rozmiar.

There is therefore an impact on the European economy, but the extent of it should not be exaggerated.

(RO) Zasięg i rozmiar nieszczęść i klęsk żywiołowych, których aktualnie doświadczamy, jest alarmujący.

(RO) The incidence and extent of the calamities and natural disasters which we have been facing recently are alarming.

Trzęsienie ziemi było katastrofą naturalną, ale obecny rozmiar nędzy jest wynikiem gospodarczego, politycznego i społecznego upadku.

The earthquake was a natural disaster, but the present extent of poverty in Haiti is the result of economic, political and social collapse.

Dzięki temu rozwiązaniu przednia część samochodu absorbuje siłę uderzenia, łagodząc przy tym rozmiar obrażeń u poszkodowanego.

Thanks to this system, the front portion of the vehicle absorbs the force of the impact, thus reducing the extent of the injuries suffered by the victim.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "rozmiar":

 

Similar translations

Similar translations for "rozmiar" in English

 

Context sentences

Context sentences for "rozmiar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Strzykawki wykonane ze szkła typu I są zaopatrzone w igły stalowe o rozmiarze 27 G.

The syringes are made from type 1 glass with stainless steel 27 gauge needles.

Bez względu na rozmiar woli politycznej nie jest ona w stanie zanegować praw fizyki.

The political will, as great as that may be, will not nullify any physical laws.

Aby zmienić rozmiar tabeli, umieść wskaźnik myszy nad dowolnym z czterech rogów tabeli.

To resize a table, point your mouse to any of the four corners of the table.

Te guzy nieuchronnie rosną do dużych rozmiarów, takich jak ten na zdjęciu.

These tumors inevitably grow into larger tumors, such as these ones here.

Zwykle wychodzą tylko 3 na 4 życzenia: waga, rozmiar, koszt i funkcjonalność.

There is only one opinion that matters, the kids that are either going to use it or not."

I tak jak mój nowy pies, ów pomysł urósł do niespodziewanych rozmiarów.

And just like my new dog, it was an idea that got bigger than I'd imagined.

Wiemy, że nie istnieją magiczne rozwiązania, biorąc pod uwagę rozmiar problemu.

We know there are no magic solutions, given the scale of the problem.

UWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.

NOTE: Do not attach files larger than 100MB when reporting a problem.

igłę (na przykład 0, 4  13 mm [ 27 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku podskórnego;

a needle for the subcutaneous injection (for example 0.4 x 13 mm [27 gauge 0.5 inch]);

długą igłę (na przykład 0, 8  40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki

a long needle (for example 0.8 x 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for

Kocham takie obrazy. ~~~ W rzeczywistości obraz jest mniej więcej takiego samego rozmiaru.

And I love paintings like that -- the painting is actually about as big as it is right here.

Większość ludzi ma 150 cm wzrostu lub więcej, więc jeśli zmieni się ich rozmiar do takiego...

Most people are about 60 inches high or more, and there's these cube laws.

Rozmiar stojących przed nami wyzwań nadaje im szczególne znaczenie.

The magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.

długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki z

a long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for

Mamy mnóstwo materiału z meduzami, wszelkich rozmiarów i kształtów.

We couldn't begin to show you our archival stuff from the jellies.

Jak wiele światła zostało przyćmione zależy od rozmiarów planety.

How much of the light is being dimmed depends on how big the planet is.

Oczywiście rozmiar tych sprawozdań pozwoli mi skupić się jedynie na kilku elementach.

Of course, the reports are very substantial and I will, therefore, focus on only some elements.

Rozmiar elementu to - wiecie, ludzie powiedzą, [niejasne] około 65 nanometrów obecnie.

The feature side is -- you know, people will say, [unclear] down around about 65 nanometers now.

Kapsułki twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu Beżowe kapsułki, rozmiar nr 2, oznakowane “ CGPI 40 ”.

The capsules are beige in colour and bear the marking “ CGPI 40”.

Rządy nigdy nie uczynią priorytetem swoich działań zbrodni takich rozmiarów same z siebie, chętnie.

Governments will never gravitate towards crimes of this magnitude naturally or eagerly.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.