How to write a letter in English

Polish-English translation for "rozmiary"

 

"rozmiary" English translation

Results: 1-24 of 62

rozmiary {noun}

rozmiary {f pl} (also: zasięg, wymiary)

Problemy demograficzne rzeczywiście istnieją w Europie, a w niektórych krajach przyjmują rozmiary kryzysu.

Demographic problems do exist in Europe and in some countries they acquire the dimensions of a crisis.

(EL) Panie przewodniczący! Wzrost cen i zbliżający się niedobór żywności przybierają niepokojące rozmiary.

(EL) Mr President, the increase in prices and the impending food shortages are assuming worrying dimensions.

(IT) Pani Przewodnicząca! Plaga handlu ludźmi to zjawisko, które przybrało szczególnie niepokojące rozmiary.

(IT) Madam President, the plague of trafficking in human beings is a phenomenon that has taken on particularly worrying dimensions.

Musimy mieć na uwadze, że blisko 14 milionów ludzi ucierpiało w pakistańskim potopie, który osiągnął wręcz biblijne rozmiary.

We should bear in mind that almost 14 million people suffered from the flooding in Pakistan, which was of truly biblical dimensions.

Natomiast jeśli napływ przybierze rozmiary uzasadniające podjęcie działań, będą się one opierać na istniejących wymogach i kryteriach.

Should the upsurge, however, take such dimensions that action is justified, this will be based on existing requirements and criteria.

rozmiary {f pl}

sizes {pl}

Rozmiary kropek zaczynają się powiększać. ~~~ Zobaczycie żółte morze zacznie dominować.

The dot sizes are going to grow, you're going to see a sea of yellow take over.

AdSense pozwala wybrać kolory, typy i rozmiary reklam najlepiej dostosowane do witryny.

AdSense lets you select the ad colors, types, and sizes that best fit your site.

W drugiej fazie testów mieliśmy już tylko różne rozmiary:mały, średni, duży i bardzo duży.

For the second phase of the trials we just had different sizes, small, medium, large and extra-large.

Inne rozmiary i typy strzykawek mogą również być używane do przygotowania i wstrzyknięcia leku SOMAVERT.

However, other sizes and types of syringes can be used for the preparation and injection of SOMAVERT.

Łatwo domyślić się dlaczego te zwierzęta są tak wspaniałymi bohaterami komiksów, te ich kształty i rozmiary.

But it's easy to see why these animals make such great cartoon characters, their shapes and sizes.

rozmiar {noun}

rozmiar {m} (also: wielkość, wymiar, gabaryt)

size {noun}

Dokumenty: 1 024 000 znaków, bez względu na liczbę stron czy rozmiar czcionki.

Documents: 1,024,000 characters, regardless of the number of pages or font size.

Można oszacować rozmiar populacji na podstawie zróżnicowania genetycznego.

So you can actually estimate the population size based on the diversity of the genetics.

Kiedy udałem się tam 27 lat temu, rozmiar ryb zmniejszył się o połowę.

When I went there 27 years later, the fish had shrunk to half of their size.

Rozmiar bąbelka to ludność, a na tej osi umieściłem poziom płodności.

The size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.

Następnie kliknij menu z markerem na pasku narzędzi i wybierz kolor.Rozmiar tekstu i odstęp

Then, click the toolbar menu with a highlighter pen and choose a color.Text size and spacing

rozmiar {m} (also: połać, rozciągłość)

extent {noun}

Jednakże, trudno czasem zapamiętać rozmiar tejże urbanizacji.

However, it's hard sometimes to remember the extent of that urbanization.

Dlatego też stwierdzamy wpływ na europejską gospodarkę, ale nie należy przesadzać, jeśli chodzi o jego rozmiar.

There is therefore an impact on the European economy, but the extent of it should not be exaggerated.

(RO) Zasięg i rozmiar nieszczęść i klęsk żywiołowych, których aktualnie doświadczamy, jest alarmujący.

(RO) The incidence and extent of the calamities and natural disasters which we have been facing recently are alarming.

Trzęsienie ziemi było katastrofą naturalną, ale obecny rozmiar nędzy jest wynikiem gospodarczego, politycznego i społecznego upadku.

The earthquake was a natural disaster, but the present extent of poverty in Haiti is the result of economic, political and social collapse.

Dzięki temu rozwiązaniu przednia część samochodu absorbuje siłę uderzenia, łagodząc przy tym rozmiar obrażeń u poszkodowanego.

Thanks to this system, the front portion of the vehicle absorbs the force of the impact, thus reducing the extent of the injuries suffered by the victim.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "rozmiary":

Synonyms (Polish) for "rozmiar":

 

Similar translations

Similar translations for "rozmiary" in English

 

Context sentences

Context sentences for "rozmiary" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Walka z terroryzmem na lotniskach przybrała groteskowe rozmiary.

The fight against terrorism at airports has reached ludicrous proportions.

Również handel ludźmi w Afryce przybrał zastraszające rozmiary.

In the same way, human trafficking in Africa has reached alarming proportions.

W rzeczywistości przywóz wyrobów włókienniczych z Chin osiągnął w zeszłym roku niebotyczne rozmiary.

In fact, last year textile imports from China went through the roof.

Rozmiary tego kredytu rosną bowiem wraz ze wzrostem cen nieruchomości i spadają wraz z ich spadkiem.

Mortgages increase as the price of property rises and decrease as it falls.

Jestem przekonany, że piractwo jest formą terroryzmu i że przyjmuje niekontrolowane rozmiary.

I sincerely believe that piracy is a form of terrorism and it is taking on uncontrolled proportions.

Skala tego zjawiska robi wrażenie, ale z pewnością nie do końca wiemy, jakie ono przybiera rozmiary.

The scale of this phenomenon is impressive, but certainly not known in full.

Bezrobocie wśród młodych ludzi osiągnęło w niektórych państwach członkowskich dramatyczne rozmiary.

Youth unemployment is very dramatic in some Member States.

Czyżby rządy krajów i Parlament Europejski w końcu przejrzały na oczy i dostrzegły rozmiary tego problemu?

Are national governments and the European Parliament at last waking up to the scale of the problem?

Niestety obecnie zachorowalność na raka przybiera nadal rozmiary epidemii.

Sadly, today cancer is still epidemically increasing.

Jak widzimy, protest osiągnął europejskie rozmiary.

As we have seen, the protest movement has taken on a European dimension.

Niemniej jednak rosnące szybko rozmiary handlu międzygranicznego stanowią wyzwanie dla polityki klimatycznej.

The rapidly increasing volume of cross-border trade flows, however, is a challenge to climate policy.

Praktyczna pomoc osiągnęła w Chinach rekordowe rozmiary.

Practical help has reached a record high in China.

W Malezji praktyka ta osiągnęła rozmiary epidemii.

In Malaysia, this practice has reached epidemic proportions.

Wzrost autorytaryzmu osiąga niepokojące rozmiary.

The increase in authoritarianism is reaching worrying proportions.

Astrolabia przybierają różne rozmiary i kształty.

And I think what is common to all astrolabes is that they are beautiful works of art.

Wzrosły jednak nie tylko koszty towarzyszące: "zwykłe” koszty projektu także osiągnęły olbrzymie rozmiary.

It is not just follow-up costs that have exploded: 'normal' project costs have also reached massive proportions.

Migracja siły roboczej przyjmuje coraz większe rozmiary, nie tylko na świecie, lecz również w Unii Europejskiej.

The migration of labour is continuing to grow, not only at global level, but within the EU as well.

Póki co ograniczeniem, które planujemy pokonać są niewielkie rozmiary tkanki, która jesteśmy w stanie zregenerować.

We are limited with distances right now, but our goal is actually to increase those distances over time.

Ostrzelano nawet szpital, a zgodnie z doniesieniami organizacji humanitarnych sytuacja przybiera rozmiary katastrofy.

A hospital has even come under fire and, according to humanitarian organisations, the overall situation is disastrous.

Niestety, rozmiary tego zjawiska są ogromne; nie wiemy dokładnie, jak ogromne, ponieważ brak nam informacji.

Unfortunately, this is a phenomenon of vast proportions; we do not know exactly how vast due to a lack of information.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More in the Finnish-English dictionary.