Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "ruch"

 

"ruch" English translation

Results: 1-24 of 750

ruch {noun}

ruch {m} (also: ruch uliczny)

traffic {noun}

Możesz podnieść maksymalną stawkę CPA, by zwiększyć ruch i liczbę konwersji.

You can raise your Max. ~~~ CPA bid if you want to increase traffic and conversions.

W Europie ruch lotniczy został zredukowany o 70 %. 80 % lotnisk jest zamkniętych.

In Europe, air traffic has been reduced by 70%, and 80% of airports have been closed.

Mniejsze europejskie miasta są w istocie zablokowane przez ruch pojazdów.

Indeed, smaller European cities are already being choked by vehicle traffic.

Musimy zastąpić ruch drogowy i zrobimy to w możliwym zakresie, choć to trudne.

We must and will displace traffic wherever possible, but it is difficult.

A tymczasem ruch lotniczy nad Europą staje się z roku na rok coraz większy.

Meanwhile, air traffic over Europe continues to increase year-on-year.

ruch {m} (also: poruszenie)

movement {noun}

Jak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.

As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.

Tak więc ten ruch w górę i w dół jest nienaturalny, ale sprawia wrażenie oddechu.

So it's anti-naturalistic really, the up and down movement, but it feels like breath.

Owszem, było to trudne do wyjaśnienia, ale pojawił się spontaniczny oddolny ruch.

So yeah, it was difficult to explain, but there was a grassroots movement.

(Estonia) Koledzy! Przez wieki ruch olimpijski walczył o lepszy świat..

(ET) Colleagues, through the ages the Olympic movement has striven for a better world.

Ruch antywojenny ostrzegał o tych problemach już od rozpoczęcia wojny.

The anti-war movement has warned of these problems since the start of the war.

ruch {m}

motion {noun}

Natychmiast wyciągnąć igłę i przetrzeć skórę wacikiem nasączonym alkoholem stosując ruch okrężny.

Immediately withdraw the needle and clean the skin with an alcohol swab using a circular motion.

Jak odległe o 150 milionów kilometrów Słońce wpływa na ruch Ziemi?

How is it that the Sun, 93 million miles away, [that] somehow it affects the motion of the Earth?

I teraz puścimy animację w ruch, biorąc dziennie ujęcia sieci przez okres około 30 lat.

We're going to put this into motion now, taking daily cuts through the network for about 30 years.

Przyciąganie między cząsteczką i białkiem powoduje ruch.

And the attraction, the forces, between the molecule and the protein cause the motion.

Problemem jest to, że każdy ruch który dzieje się w między przebiegach będzie rozmyty w końcowym obrazie.

The problem with this is that any motion happening in between the passes will be blurry in the final image.

ruch {m} (also: manewr, gambit)

gambit {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "ruch":

 

Similar translations

Similar translations for "ruch" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ruch" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dyrektywa ta jest ruchem w kierunku zapewnienia, aby kierowcy się nie przemęczali.

This directive is a move towards ensuring that drivers do not become overtired.

Następny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.

The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.

Brakuje wniosków z ostatniej debaty w sprawie zawieszenia ruchu wizowego z Ukrainą.

The conclusions from the last debate on suspending visas with Ukraine are missing.

W niedługim czasie rozwinął się ogromny, podziemny ruch sadzenia ziemniaków.

Before long, there was a massive underground potato-growing operation in Germany.

I oczywiście dysponujemy niewielką swobodą ruchu; nasze opcje są ograniczone.

And there is, of course, little room for manoeuvre, the options are limited.

Ruch jest przeciwny ponadnarodowym organom, opowiada się za współpracą międzyrządową.

It is hostile to supranational organs and in favour of intergovernmental cooperation.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Po pierwsze, płynny ruch w miastach.

First of all, Mr President, ladies and gentlemen, free-flowing towns and cities.

W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.

In the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.

Przy braku twórczej aktywności, dzieciom i dorosłym brakuje odpowiedniej porcji ruchu.

Without creative activities, children and adults do not get enough exercise.

Wprowadzenie ruchu bezwizowego jest jedynie po części zadaniem technicznym.

The issue of providing visa-free travel is only partially a technical one.

Na szczycie powinien zostać również omówiony temat wzajemnego ruchu bezwizowego.

The summit should also address the subject of reciprocal visa-free travel.

To ultrasonograf, więc ruch był wyraźny. ~~~ To ultrasonograf, więc ruch był wyraźny.

Bear in mind this was an ultrasound, so it would have been moving images.

Ruch należy teraz zdecydowanie do rządów krajowych, które muszą wystąpić o te fundusze.

The ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.

Drugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.

With your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.

Obecne dyrektywy regulują tylko sprawy dotyczące nowego taboru dopuszczanego do ruchu.

The current directives regulate only new rolling stock placed in service.

Cieszę się, że Komisja Europejska wykonała pierwszy ruch w tym kierunku.

I am pleased that the European Commission has made the first move in this direction.

Byłby to ruch w kierunku instytucjonalizacji niewydolności, a tego nie da się uzasadnić.

This move will be institutionalising inefficiency and there is no justification for it.

W związku z tym jestem zdania, że teraz czas na ruch władz państw członkowskich.

I therefore believe that the ball is now in the court of the Member States' authorities.

Także z tego powodu region, o którym mowa, potrzebuje ruchu bezwizowego.

It is for this reason as well that a visa-free regime is needed in this region.

Ponowne włączenie HTZ powinno nastąpić po odzyskaniu przez pacjentkę zdolności ruchowej.

Treatment should not be restarted until the woman is completely mobilised.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

rtęciowy · RTF · Ruanda · rubasznie · rubaszny · rubel · rubież · rubin · rubinowy · rubryka · ruch · ruchać · ruchanie · ruchliwość · ruchliwy · ruchomość · ruchomy · ruchy · rucola · ruczaj · ruda

More in the English-Hindi dictionary.