Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "ruch"

 

"ruch" English translation

Results: 1-24 of 548

ruch {noun}

ruch {m} (also: ruch uliczny)

traffic {noun}

Możesz podnieść maksymalną stawkę CPA, by zwiększyć ruch i liczbę konwersji.

You can raise your Max. ~~~ CPA bid if you want to increase traffic and conversions.

W Europie ruch lotniczy został zredukowany o 70 %. 80 % lotnisk jest zamkniętych.

In Europe, air traffic has been reduced by 70%, and 80% of airports have been closed.

Mniejsze europejskie miasta są w istocie zablokowane przez ruch pojazdów.

Indeed, smaller European cities are already being choked by vehicle traffic.

Musimy zastąpić ruch drogowy i zrobimy to w możliwym zakresie, choć to trudne.

We must and will displace traffic wherever possible, but it is difficult.

Wzrastający ruch uliczny spowodował jednak wiele poważnych problemów społecznych.

Increasing traffic, however, has given rise to serious social problems.

ruch {m} (also: poruszenie)

movement {noun}

Jak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.

As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.

W mojej ojczyźnie narodził się ruch Solidarność, wielki ruch praw człowieka...

In my homeland, Solidarność was born, a great movement for human rights, ...

Po pierwsze, ruch, w swoim obecnym kształcie, nie wykracza poza granice USA.

The first is that the movement, such as it is, ~~~ stops at America's borders.

Tak więc ten ruch w górę i w dół jest nienaturalny, ale sprawia wrażenie oddechu.

So it's anti-naturalistic really, the up and down movement, but it feels like breath.

Owszem, było to trudne do wyjaśnienia, ale pojawił się spontaniczny oddolny ruch.

So yeah, it was difficult to explain, but there was a grassroots movement.

ruch {m}

motion {noun}

Natychmiast wyciągnąć igłę i przetrzeć skórę wacikiem nasączonym alkoholem stosując ruch okrężny.

Immediately withdraw the needle and clean the skin with an alcohol swab using a circular motion.

Jak odległe o 150 milionów kilometrów Słońce wpływa na ruch Ziemi?

How is it that the Sun, 93 million miles away, [that] somehow it affects the motion of the Earth?

I teraz puścimy animację w ruch, biorąc dziennie ujęcia sieci przez okres około 30 lat.

We're going to put this into motion now, taking daily cuts through the network for about 30 years.

Przyciąganie między cząsteczką i białkiem powoduje ruch.

And the attraction, the forces, between the molecule and the protein cause the motion.

Problemem jest to, że każdy ruch który dzieje się w między przebiegach będzie rozmyty w końcowym obrazie.

The problem with this is that any motion happening in between the passes will be blurry in the final image.

ruch {m} (also: manewr, gambit)

gambit {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "ruch":

 

Similar translations

Similar translations for "ruch" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ruch" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Patrzcie, odstrzeliwujemy im skrzydła, ale zachowują ich ruch aż do samej ziemi.

I mean, here we're blowing wings off but the wing motor keeps all the way down.

Następny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.

The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.

W niedługim czasie rozwinął się ogromny, podziemny ruch sadzenia ziemniaków.

Before long, there was a massive underground potato-growing operation in Germany.

Pracuję między uderzeniami serca. ~~~ Mam po półtorej sekundy, aby wykonać ruch.

And then I work between my heartbeat, I have one-and-a-half seconds to actually move.

Ruch jest przeciwny ponadnarodowym organom, opowiada się za współpracą międzyrządową.

It is hostile to supranational organs and in favour of intergovernmental cooperation.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Po pierwsze, płynny ruch w miastach.

First of all, Mr President, ladies and gentlemen, free-flowing towns and cities.

Mamy w pełni autonomiczny pojazd potrafiący poruszać się w ruchu miejskim.

We have a fully autonomous vehicle that can drive into urban environments.

To ultrasonograf, więc ruch był wyraźny. ~~~ To ultrasonograf, więc ruch był wyraźny.

Bear in mind this was an ultrasound, so it would have been moving images.

Drugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.

With your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.

Ruch należy teraz zdecydowanie do rządów krajowych, które muszą wystąpić o te fundusze.

The ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.

Byłby to ruch w kierunku instytucjonalizacji niewydolności, a tego nie da się uzasadnić.

This move will be institutionalising inefficiency and there is no justification for it.

W związku z tym jestem zdania, że teraz czas na ruch władz państw członkowskich.

I therefore believe that the ball is now in the court of the Member States' authorities.

Cieszę się, że Komisja Europejska wykonała pierwszy ruch w tym kierunku.

I am pleased that the European Commission has made the first move in this direction.

Ponowne włączenie HTZ powinno nastąpić po odzyskaniu przez pacjentkę zdolności ruchowej.

Treatment should not be restarted until the woman is completely mobilised.

zaburzenia lękowe, nerwowość, niepokój, zwłaszcza ruchowy, zaburzenia snu, w tym senność

Depressed mood, anxiety, nervousness, restlessness, sleep disorder including somnolence

Rozcieńczony roztwór należy mieszać delikatnie ruchem wirowym, nie potrząsać.

The diluted solution should be mixed by gentle inversion, do not shake.

Rozcieńczony roztwór należy mieszać delikatnie ruchem obrotowym, nie potrząsać.

The diluted solution should be mixed by gentle inversion, do not shake.

Inne zdarzenia neuropsychiatryczne to psychozy, paranoja, omamy i pobudzenie ruchowe.

Other neuropsychiatric events include psychosis, paranoia, hallucinations, and agitation.

W Iranie działa ruch na rzecz zmian, lecz jest on poddany prześladowaniom.

There are movements for change in Iran, but they are subjected to generalised harassment.

Nie chodzi zresztą jedynie o wysłanie sygnału zaufania i ruch bezwizowy.

It is not only about providing a message of trust and visa-free travel.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

rtęciowy · RTF · Ruanda · rubasznie · rubaszny · rubel · rubież · rubin · rubinowy · rubryka · ruch · ruchanie · ruchliwość · ruchliwy · ruchomość · ruchomy · ruchy · rucola · ruczaj · ruda · rudawy

More in the English-Portuguese dictionary.