Polish-English translation for "ruch"

PL ruch English translation

PL ruch
volume_up
{masculine}

ruch
volume_up
motion {noun}
Przyciąganie między cząsteczką i białkiem powoduje ruch.
And the attraction, the forces, between the molecule and the protein cause the motion.
To właśnie Unia Europejska wprawiła w ruch ten mechanizm.
It was the European Union that set things in motion.
Następny temat: Ustawianie kamery, ruch i kompresja
Next topic: Camera positioning, motion and compression
ruch (also: poruszenie)
W Indiach mieliśmy ruch Naksalitów, ruch [niejasne].
In India, we had the Naxalite movement, the [unclear] movement.
To jest nowy ruch, którym teraz przewodniczę, to ruch i ambicja mojego życia.
That's the movement at the moment I'm driving, and that's the movement and ambition of my life.
Ruch Czerwcowy popiera oznakowanie ostrzegawcze na opakowaniach napojów alkoholowych.
The June Movement supports warning labels on alcoholic beverages.
ruch (also: ruch uliczny)
Wzrasta ruch żeglugowy w Arktyce, tak handlowy jak i turystyczny.
Maritime traffic in the Arctic, both commercial and tourist, is on rising.
Mniejsze europejskie miasta są w istocie zablokowane przez ruch pojazdów.
Indeed, smaller European cities are already being choked by vehicle traffic.
Musimy zastąpić ruch drogowy i zrobimy to w możliwym zakresie, choć to trudne.
We must and will displace traffic wherever possible, but it is difficult.
ruch (also: manewr, gambit)
volume_up
gambit {noun}

Context sentences for "ruch" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishnastępny ruch należy do ciebie
PolishNastępny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
PolishPo pierwsze, płynny ruch w miastach.
First of all, Mr President, ladies and gentlemen, free-flowing towns and cities.
PolishW niedługim czasie rozwinął się ogromny, podziemny ruch sadzenia ziemniaków.
Before long, there was a massive underground potato-growing operation in Germany.
PolishW związku z tym jestem zdania, że teraz czas na ruch władz państw członkowskich.
I therefore believe that the ball is now in the court of the Member States' authorities.
PolishRuch jest przeciwny ponadnarodowym organom, opowiada się za współpracą międzyrządową.
It is hostile to supranational organs and in favour of intergovernmental cooperation.
PolishRuch należy teraz zdecydowanie do rządów krajowych, które muszą wystąpić o te fundusze.
The ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.
PolishTaki ruch zwiększyłby szansę na stosowną pozytywną reakcję ze strony Parlamentu.
Doing so would increase the likelihood of a corresponding positive response from Parliament.
PolishCieszę się, że Komisja Europejska wykonała pierwszy ruch w tym kierunku.
I am pleased that the European Commission has made the first move in this direction.
PolishTak, ruch należy do Ukrainy, ale powiem więcej, panie przewodniczący.
Yes, the ball is in Ukraine's court, but I will say more than that, Mr President.
PolishTo ultrasonograf, więc ruch był wyraźny. ~~~ To ultrasonograf, więc ruch był wyraźny.
Bear in mind this was an ultrasound, so it would have been moving images.
PolishDlatego właśnie puszczamy całą maszynę w ruch dziś, a wręcz uczyniliśmy to wczoraj.
This is why we are setting the ball rolling today, as we did yesterday.
PolishJedną z nich jest ruch bezwizowy, o którym wspomniała już pani baronessa Ashton.
One of these concerns visa-free travel, which you, Baroness Ashton, have already referred to.
PolishI zamiast odrzucić - ludzie by pomyśleli, że to krumping, że to ruch krumpowy.
And instead of throwing it out, people would think that's a krump move, that's a krump move.
PolishByłby to ruch w kierunku instytucjonalizacji niewydolności, a tego nie da się uzasadnić.
This move will be institutionalising inefficiency and there is no justification for it.
PolishTaki ruch - podobnie jak wszystkie tego rodzaju czyny - raczej nas dzieli niż łączy.
This action - like all actions of this kind - only serves to divide rather than to unite us.
PolishKonieczne są reformy, konieczny jest ruch w kierunku demokracji, a także embargo na broń.
We need reform, we need a move to democracy, and we need an arms embargo.
PolishNie chodzi zresztą jedynie o wysłanie sygnału zaufania i ruch bezwizowy.
It is not only about providing a message of trust and visa-free travel.
PolishWielka rewolucja naukowa ostatnich 15 lat to ruch od uniwersaliów do różnorodności.
What is the great revolution in science of the last 10, 15 years?
Polishśledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.
Well researchers spend billions of your tax dollars trying to figure that out.