Internship offers in many countries

Polish-English translation for "sfera"

 

"sfera" English translation

Results: 1-22 of 61

sfera {noun}

sfera {f} (also: obszar, krąg)

sphere {noun}

AlloSfera - trzypiętrowa kula z metalu w pomieszczeniu bezpogłosowym.

The AlloSphere: it's a three-story metal sphere in an echo-free chamber.

Przeważnie, kiedy wchodziliście do tych budynków sfera prywatna zostawała za wami.

But basically, when you walked into those buildings, the private sphere was left behind you.

Dotyczy to także specyficznego rynku pracy, jakim jest sfera nauki.

This is also true of the very specific labour market that is the sphere of science.

Drugą sferą, w której nie ma rzeczywistej konkurencji, jest sektor rolnictwa.

There is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.

Teraz chyba wszyscy wiemy, że to sfera życia wokół Ziemi.

Back then, yes, I guess we all know now that it is essentially the sphere of life around the Earth, right?

sfera {f} (also: dziedzina, królestwo)

realm {noun}

Tak więc sama praca dłońmi, samo tworzenie przedmiotów jest ściśle powiązana nie tylko ze sferą idei, lecz również ze sferą uczuć.

So, the whole activity of working with my hands and creating objects is very much connected with not only the idea realm, but also with very much the feeling realm.

Występuje ono w różnych sferach.

And it happens in different realms.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "sfera":

 

Similar translations

Similar translations for "sfera" in English

 

Context sentences

Context sentences for "sfera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Obecność kobiet we wszystkich sferach społeczeństwa uznawana jest za normę.

It is considered the norm for women to participate in all areas of society.

Jak stwierdzono podczas debaty, sfera ta wymaga konsensusu społecznego.

However, as has been said here in this debate, this area requires social consensus.

Zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego sfera ta wchodzi w zakres kompetencji UE.

According to the Treaty of Lisbon, this falls within the competence of the EU.

Nadal istnieją nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w wielu sferach.

To this day, inequalities between men and women persist in many areas.

Sytuacja w Wybrzeżu Kości Słoniowej zasługuje na potępienie we wszystkich sferach.

The situation in Côte d'Ivoire is to be condemned at all levels.

Jesteśmy jednak również przeciwni sprawowaniu przez UE kontroli nad sferą praw podstawowych.

However we are also against EU control of fundamental rights.

Aspekty podatkowe, o czym pan poseł dobrze wie, to bardzo delikatna sfera.

Tax issues, as you know very well, are a very delicate issue.

Sferą, w odniesieniu do której jest to wyjątkowo i najczęściej podkreślane jest sfera energii.

The area where this has been especially highlighted and most frequently highlighted is the area of energy.

Nasi współobywatele mają bowiem prawo do bezpieczeństwa, ale nie mają do niego prawa we wszystkich sferach.

Yes, our fellow citizens have a right to security, but they have a right to it in all areas.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że jest to sfera, o której decydują i powinny decydować państwa członkowskie.

The danger is that this is an area in which the Member States do and should take their own decisions.

Więc tak pojawiła się zupełnie nowa sfera badań.

So this opens up a whole new avenue of research.

Ponadto UE odgrywa wiodącą rolę w niektórych sferach polityki, takich jak badania środowiska i zmian klimatu.

In addition, the EU plays a leading role on certain policies, such as environmental and climate-change research.

Z punktu widzenia Parlamentu następuje znacząca zmiana naszego wpływu, zwłaszcza w niektórych sferach prawodawstwa.

From Parliament's point of view, it changes our influence considerably, especially in certain areas of legislation.

Jest to sfera najdłuższej działalności UE.

This is what the EU has been doing for longest.

Wymaga to jednak systematycznego dialogu ze sferą społeczną, samorządami lokalnymi, a przede wszystkim z parlamentami.

However, that requires a regular dialogue with the social midfield, local governments and above all with parliaments.

"Czarne owce” w przemyśle paszowym spowodowały ogromne straty ekonomiczne w sektorze rolnictwa i daleko poza tą sferą.

Black sheep in the feed industry have caused great economic losses in agriculture and far beyond.

Koniec końców, sfera finansów miała podlegać regulacji i Europa toczyła niekończące się dyskusje; jednak sępy nie odleciały.

Finally, finance was going to be regulated and Europe had its endless discussions, but the vultures have not gone away.

Kolejny etap naszej pracy powinien polegać na tym, aby przyjmować standardy w poszczególnych sferach, np. w przypadku hoteli.

The next stage of our work should be to adopt standards in individual areas, for example, in the case of hotels.

Ta poprawa dzieje się w sferach, w których kobiety same o sobie decydują, wykazują inicjatywę, hart ducha.

This improvement is taking place in areas in which women are deciding for themselves and are showing initiative and fortitude.

Trzecią sferą jest reprodukcja.

The third area is reproduction.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.