Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "sfera"

 

"sfera" English translation

Results: 1-22 of 40

sfera {noun}

sfera {f} (also: obszar, krąg)

sphere {noun}

AlloSfera - trzypiętrowa kula z metalu w pomieszczeniu bezpogłosowym.

The AlloSphere: it's a three-story metal sphere in an echo-free chamber.

Przeważnie, kiedy wchodziliście do tych budynków sfera prywatna zostawała za wami.

But basically, when you walked into those buildings, the private sphere was left behind you.

Dotyczy to także specyficznego rynku pracy, jakim jest sfera nauki.

This is also true of the very specific labour market that is the sphere of science.

Drugą sferą, w której nie ma rzeczywistej konkurencji, jest sektor rolnictwa.

There is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.

Teraz chyba wszyscy wiemy, że to sfera życia wokół Ziemi.

Back then, yes, I guess we all know now that it is essentially the sphere of life around the Earth, right?

sfera {f} (also: dziedzina, królestwo)

realm {noun}

Tak więc sama praca dłońmi, samo tworzenie przedmiotów jest ściśle powiązana nie tylko ze sferą idei, lecz również ze sferą uczuć.

So, the whole activity of working with my hands and creating objects is very much connected with not only the idea realm, but also with very much the feeling realm.

Występuje ono w różnych sferach.

And it happens in different realms.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "sfera":

 

Similar translations

Similar translations for "sfera" in English

 

Context sentences

Context sentences for "sfera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jak stwierdzono podczas debaty, sfera ta wymaga konsensusu społecznego.

However, as has been said here in this debate, this area requires social consensus.

Zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego sfera ta wchodzi w zakres kompetencji UE.

According to the Treaty of Lisbon, this falls within the competence of the EU.

Jesteśmy jednak również przeciwni sprawowaniu przez UE kontroli nad sferą praw podstawowych.

However we are also against EU control of fundamental rights.

Aspekty podatkowe, o czym pan poseł dobrze wie, to bardzo delikatna sfera.

Tax issues, as you know very well, are a very delicate issue.

Sferą, w odniesieniu do której jest to wyjątkowo i najczęściej podkreślane jest sfera energii.

The area where this has been especially highlighted and most frequently highlighted is the area of energy.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że jest to sfera, o której decydują i powinny decydować państwa członkowskie.

The danger is that this is an area in which the Member States do and should take their own decisions.

Jego źródłem jest sfera społeczna i środowiskowa.

It is rooted in the social and environmental spheres.

Więc tak pojawiła się zupełnie nowa sfera badań.

So this opens up a whole new avenue of research.

Jest to sfera najdłuższej działalności UE.

This is what the EU has been doing for longest.

Wymaga to jednak systematycznego dialogu ze sferą społeczną, samorządami lokalnymi, a przede wszystkim z parlamentami.

However, that requires a regular dialogue with the social midfield, local governments and above all with parliaments.

"Czarne owce” w przemyśle paszowym spowodowały ogromne straty ekonomiczne w sektorze rolnictwa i daleko poza tą sferą.

Black sheep in the feed industry have caused great economic losses in agriculture and far beyond.

Koniec końców, sfera finansów miała podlegać regulacji i Europa toczyła niekończące się dyskusje; jednak sępy nie odleciały.

Finally, finance was going to be regulated and Europe had its endless discussions, but the vultures have not gone away.

Trzecią sferą jest reprodukcja.

The third area is reproduction.

Ale w przypadku zarządzania sferą globalną nie stanie się to, jak sądzę, na drodze tworzenia nowych instytucji ONZ.

But when it comes to governance of the global space, my guess is this won't happen through the creation of more U.N. institutions.

Walcząc o prawo do równego traktowania kobiet i mężczyzn, nie powinniśmy uzależniać go od wyborów związanych ze sferą seksualną.

We are fighting for equal treatment of women and men, but we should not make this dependent on choices related to areas of sexuality.

Ta sfera projektowania interesuje mnie najbardziej, i myślę, że to jest dla mnie bardzo uproszczona wersja tego, o czym mówię.

That area of design interests me the most, and I think this for me is a real clear, very simplified version of what I'm talking about.

Kaskaderskie sceny samochodowe to kolejna sfera, gdzie technologia i rozwój inżynierii czynią nasze życie łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Car stunts are another area where technology and engineering advances have made life easier for us, and safer.

Dlatego właśnie uważam, że rolnictwo musi pozostać sferą, która jest wspierana ze względu na jej znaczenie dla gospodarki europejskiej.

This is why I believe that agriculture must remain an area which is supported because it is important for the European economy.

Efekt El Sistema jest wyczuwalny w trzech podstawowych sferach życia: w sferze prywatnej / socjalnej, w gronie rodziny i w społeczeństwie.

The effect of El Sistema is felt in three fundamental circles: in the personal/social circle, in the family circle and in the community.

Po pierwsze, sfera kultury: zorganizowane grupy przestępcze i mafijne można wyeliminować przede wszystkim poprzez informację i świadomość.

First, culture: organised crime and mafia organisations can be eliminated above all with information and awareness.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.