How to write a CV in English

Polish-English translation for "sznurek"

 

"sznurek" English translation

Results: 1-22 of 30

sznurek {noun}

sznurek {m} [agr.]

binder (string) {noun} [agr.]

sznurek {m} (also: sznurówka, sznurowadło, koronka)

lace {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "sznurek":

 

Similar translations

Similar translations for "sznurek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "sznurek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wziął go, spojrzał na Steve'a i powiedział: "Zobacz, hydrofobowy sznurek."

And he took the thing and he looked up to Steve and he said, "Look, hydrophobic string."

Każdy kolorowy koralik, każdy kolorowy sznurek reprezentuje element pogody.

Every colored bead, every colored string, represents a weather element.

Problem dla szesnastu krajów strefy euro polega na tym, kto pociąga za budżetowe sznurki.

The problem for the 16 nations in the eurozone is who pulls the purse strings.

To właśnie mój ukochany, tam z tyłu. ~~~ Jak zwykle naciska guziki i pociąga za sznurki.

That's him pressing my buttons back there, which he does all the time.

Moglibyśmy wziąść sznurek i powiesić to na oknie... moglibyśmy przez całe okno.

If we had some wire or a piece of thread... we could string 'em up across the whole window.

W rzeczywistości oznacza to pociąganie razem za wszystkie sznurki.

What this does, in fact, is pull together all the various strands.

Poczynisz sobie sznurki na czterech rogach szaty twojej, którą się odziewać będziesz.

Thou shalt make thee fringes upon the four borders of thy vesture, wherewith thou coverest thyself.

Za sznurki pociągają banki centralne i ministrowie finansów.

It is central banks and finance ministers who control the purse strings.

Do jej wykonania rozłożyłem okolo 3 metry papieru, położyłem na nim sznurek z kokosa i podpalilem go.

What I did here, I just put like 10 feet [of] paper then put a coconut rope, and just burnt it.

Oczywiście, UE często zdaje się nie wiedzieć, kto naprawdę ją finansuje i kto pociąga za sznurki.

Indeed, the EU often does not appear to know who it is actually funding and who is pulling its strings.

Dlaczego zawijamy sznurek herbaty wokół ucha kubka?

Why do we wrap the teabag string around the cup handle?

Od tamtej pory zadaje się pytanie "kto pociągał za sznurki, które pociągnęły za rękę, która pociągnęła za spust?”.

The question since then has been 'who pulled the strings that pulled the hands that pulled the trigger?'.

Dodałem sznurki, wielokrążki i parę sprężyn.

It had some strings and pulleys and some springs.

Ja w najlepszym wypadku pociągałem trochę za sznurki.

I have been at best a back-seat driver.

Pociągamy więc za wszystkie sznurki.

So we're pulling out all the stops.

Twój pomysł był użyć sznurka?

It was my idea to use the string!

Zostałem poproszony przez Aviation Week o sporządzenie listy osób, które według mnie pociągały za sznurki w pierszym stuleciu lotnictwa.

Aviation Week asked me to make a list of who I thought were the movers and shakers of the first 100 years of aviation.

Jednocześnie powinniśmy się chwilę zastanowić i nie zaczynać od razu pociągać za sznurki w celach związanych z naszą polityką wewnętrzną.

At the same time, we should pause for thought and not immediately start pressing our buttons for internal political purposes.

Bruksela już zyskała sobie stosowną reputację w związku z tym, że umożliwiała wielkim korporacjom podejmowanie decyzji i pociąganie za sznurki.

Brussels already has a reputation for allowing the major corporations to call the shots and pull the strings.

Panie Przewodniczący, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Miesiąc temu jechałam do Brukseli samochodem i na węgierskiej granicy zobaczyłam długi sznurek ciężarówek.

Mr President, dear colleagues, one month ago, I came to Brussels by car and at the Hungarian border, I saw a huge queue of trucks.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: bottom line, bottom line, bottom line, paradigm, allowance

Similar words

More in the Greek-English dictionary.