Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "sznurek"

 

"sznurek" English translation

Results: 1-22 of 27

sznurek {noun}

sznurek {m} (also: sznurówka, sznurowadło, koronka)

lace {noun}

sznurek {m} [agr.]

binder (string) {noun} [agr.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "sznurek":

 

Similar translations

Similar translations for "sznurek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "sznurek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Każdy kolorowy koralik, każdy kolorowy sznurek reprezentuje element pogody.

Every colored bead, every colored string, represents a weather element.

Problem dla szesnastu krajów strefy euro polega na tym, kto pociąga za budżetowe sznurki.

The problem for the 16 nations in the eurozone is who pulls the purse strings.

To właśnie mój ukochany, tam z tyłu. ~~~ Jak zwykle naciska guziki i pociąga za sznurki.

That's him pressing my buttons back there, which he does all the time.

W rzeczywistości oznacza to pociąganie razem za wszystkie sznurki.

What this does, in fact, is pull together all the various strands.

Poczynisz sobie sznurki na czterech rogach szaty twojej, którą się odziewać będziesz.

Thou shalt make thee fringes upon the four borders of thy vesture, wherewith thou coverest thyself.

Za sznurki pociągają banki centralne i ministrowie finansów.

It is central banks and finance ministers who control the purse strings.

Oczywiście, UE często zdaje się nie wiedzieć, kto naprawdę ją finansuje i kto pociąga za sznurki.

Indeed, the EU often does not appear to know who it is actually funding and who is pulling its strings.

Dlaczego zawijamy sznurek herbaty wokół ucha kubka?

Why do we wrap the teabag string around the cup handle?

Od tamtej pory zadaje się pytanie "kto pociągał za sznurki, które pociągnęły za rękę, która pociągnęła za spust?”.

The question since then has been 'who pulled the strings that pulled the hands that pulled the trigger?'.

Dodałem sznurki, wielokrążki i parę sprężyn.

It had some strings and pulleys and some springs.

Ja w najlepszym wypadku pociągałem trochę za sznurki.

I have been at best a back-seat driver.

Pociągamy więc za wszystkie sznurki.

So we're pulling out all the stops.

Twój pomysł był użyć sznurka?

It was my idea to use the string!

Zostałem poproszony przez Aviation Week o sporządzenie listy osób, które według mnie pociągały za sznurki w pierszym stuleciu lotnictwa.

Aviation Week asked me to make a list of who I thought were the movers and shakers of the first 100 years of aviation.

Jednocześnie powinniśmy się chwilę zastanowić i nie zaczynać od razu pociągać za sznurki w celach związanych z naszą polityką wewnętrzną.

At the same time, we should pause for thought and not immediately start pressing our buttons for internal political purposes.

Bruksela już zyskała sobie stosowną reputację w związku z tym, że umożliwiała wielkim korporacjom podejmowanie decyzji i pociąganie za sznurki.

Brussels already has a reputation for allowing the major corporations to call the shots and pull the strings.

Panie Przewodniczący, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Miesiąc temu jechałam do Brukseli samochodem i na węgierskiej granicy zobaczyłam długi sznurek ciężarówek.

Mr President, dear colleagues, one month ago, I came to Brussels by car and at the Hungarian border, I saw a huge queue of trucks.

Każdy, kto śledzi sytuację w Tunezji, wie, że przeszłość jeszcze nie odeszła w zapomnienie i są ludzie, którzy pociągają za sznurki i skrycie knują intrygi.

Anyone following the situation in Tunisia knows that the past is not yet dead and buried and that there are people pulling strings and plotting behind the scenes.

Niektóre z tych firm ciągle zmieniają swoją nazwę i swoje skrytki pocztowe, co utrudnia aresztowanie ludzi pociągających za sznurki.

Some of the companies constantly change their names and their P.O. box addresses and this also makes it difficult to arrest the people who are pulling the strings.

Proszę związać ze sobą dwa wiszące sznurki" Więc studenci wzięli sznurek, przeciągnęli na drugą stronę ale nie mogli dosięgnąć do drugiego sznurka Cały czas nie mogli dosięgnąć.

Would you tie those two strings together?" ~~~ So they'd take one string and they'd pull it over here and they couldn't reach the other string. ~~~ Still can't reach it.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More in the English-Turkish dictionary.