How to write a CV in English

Polish-English translation for "teraz"

 

"teraz" English translation

Results: 1-25 of 2169

teraz {adverb}

teraz {adv.} (also: obecnie)

now {adv.}

Chcemy teraz omówić kwestię wynagrodzeń menadżerów i kwestię krótkiej sprzedaży.

We want to discuss managers' salaries now. We want to discuss short selling now.

Teraz chciałbym odpowiedzieć na niektóre krytyczne uwagi wyrażone w sprawozdaniu.

Now I would like to reply to some of the critical views expressed in your report.

Byłeś tym człowiekiem który odkrył Atlantydę... a teraz jesteś częścią eksponatu.

You were the man who discovered Atlantis... and now you're part of the exhibit.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Dlaczego zatem chciałem wrócić do tej kwestii teraz, po zakończeniu głosowania?

Why, though, did I want to raise this subject again, now that the vote is over?

teraz {adv.} (also: obecnie, w dzisiejszych czasach)

Teraz mamy wysoką przedstawiciel, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji.

These days, we have a High Representative who is also Vice-President of the Commission.

Ludziom się to podoba, ale teraz już chyba nie wypada tego obchodzić.

Some people tell me to do it; I think, well, that's not really proper, you know, these days.

Teraz, kiedy kryzys tak bardzo obciąża wszystkich obywateli, musimy szczególnie uważnie wydawać pieniądze podatników.

These days, when the crisis places great burdens on each citizen, we must be particularly careful in spending taxpayers' money.

Gdzie teraz zwykle przebywa?

Where does he hang out these days?

I teraz coś szokującego: nawet najseksowniejszy żyjący Amerykanin, najseksowniejszy żyjący mężczyzna przeżywa dziś w filmach miłosne rozterki.

And then here's a shocker: even America's most sexiest man alive, the sexiest man alive gets romantically played these days in a movie.

teraz {adv.} (also: obecnie)

at present {adv.}

Wyzwaniem jest to, jak sprawić, by litr paliwa zawiózł nas dwa razy dalej niż teraz.

The challenge, then, is how to make a litre of fuel go twice as far as it does at present.

Zmieniło się jednak to, że teraz koszty te ponoszą budżety krajowe.

It is just that, at present, they are paid for from national budgets.

A kiedy mówię o poświęceniach, zgadzam się z panem posłem Schulzem, którego teraz nie ma tutaj.

And, when I talk of sacrifice, I agree with Mr Schulz, who is not in the Chamber at present.

Teraz jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie na przeprowadzenie kompleksowej oceny instrumentu.

It is still far too early, at present, to undertake a comprehensive evaluation of the Instrument.

Musimy przyznać, że teraz żyjemy kosztem przyszłych pokoleń.

We must admit that at present we are living at the expense of future generations.

teraz {adv.} (also: obecnie, w dzisiejszych czasach, dzisiejsze czasy)

nowadays {adv.}

Kiedyś Włochy eksportowały faszyzm, teraz eksportują rasizm.

Once Italy exported fashion; nowadays it exports racism.

Teraz wszystko jest dostępne.

Nowadays, everything is very much up for grabs.

Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.

Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.

Dziś państwa członkowskie, które w przeszłości były o wiele gorzej rozwinięte w stosunku do średniej unijnej znajdują się teraz wśród najlepiej rozwiniętych na świecie.

Nowadays, Member States which have been much less developed in the past in relation to the EU average are now among the most developed in the world.

teraz {adv.} (also: w tym momencie)

Więc teraz chciałbym was prosić, żebyśmy razem uczcili Emmę.

And so at this moment I want to ask to celebrate Emma with me.

Podobnie lekceważone są teraz zalecenia Komisji i Rady.

Likewise, the recommendations of the Commission and of the Council are being disregarded at this moment in time.

To wszystko, co możemy teraz powiedzieć.

This is all we can say at this moment in time.

Teraz pragnę jedynie podziękować prawnikom ze wszystkich trzech instytucji, którzy doprowadzili nas do miejsca, w którym się obecnie znajdujemy.

Suffice it to say at this moment that I would just wish to say thank you to the lawyers of all three institutions who have worked to get us where we are today.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "teraz":

 

Similar translations

Similar translations for "teraz" in English

 

Context sentences

Context sentences for "teraz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Tedy rzekł Abner do Joaba: Niech teraz wstaną młodzieńcy, a poigrają przed nami.

And Abner said to Joab, Let the young men, I pray thee, arise and play before us.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Właśnie teraz widzicie, jak technik przykleja je do głowy, podobnie jak plaster.

Here you can see that a technician is placing them on there much like bandages.

Stoimy teraz przed ważnym pytaniem, dotyczącym strategii, której powinniśmy użyć.

For us, the question arises as to what strategy we can use in response to this.

Teraz więc mamy kłopot, bo okazało się, że dotrzymanie terminu jest niemożliwe.

And then we got into this pickle, realising that the deadline could not be met.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Nie wydaje mi się, byśmy toczyli teraz tę debatę, gdyby wszystko było w porządku.

I do not think that we would be having this debate if everything had gone well.

Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.

The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.

Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.

Pollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.

Więc dla mnie, wykorzystanie tego, moim zdaniem jest teraz poza wyobrażeniami.

So for me, the applications of it, to me, are beyond imagination at the moment.

A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.

This is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Te matki pochodzą ze społeczeństwa, dla którego teraz pracują. ~~~ Są zatrudnione.

So the mothers who work for us, they come from the communities in which they work.

Teraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.

It is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.

Musimy teraz zastanowić się, jak najlepiej możemy wykorzystać dostępne zasoby.

We must consider how we can make the best possible use of the resources we have.

Teraz widzimy te. ~~~ Możemy kliknąć każde z nich i uczynić je środkiem uniwersum.

We can click on one of those and have the photograph be the center of the universe.

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.

Jednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.

But again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.

Zwykle odnosi się ona do aspektu gospodarczego - i o tym chciałbym teraz mówić.

It normally relates to the economic side - that is what I want to talk about.

Nie ma Pani teraz głosu i nie może Pani w ten sposób przeszkadzać innym mówcom.

You do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.
 

Forum results

"teraz" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

In the English-Hungarian dictionary you will find more translations.