Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "teraz"

 

"teraz" English translation

Results: 1-25 of 2019

teraz {adverb}

teraz {adv.} (also: obecnie)

now {adv.}

Dlaczego zatem chciałem wrócić do tej kwestii teraz, po zakończeniu głosowania?

Why, though, did I want to raise this subject again, now that the vote is over?

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

Takie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.

That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.

Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.

Now that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

teraz {adv.} (also: obecnie, w dzisiejszych czasach)

Teraz mamy wysoką przedstawiciel, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji.

These days, we have a High Representative who is also Vice-President of the Commission.

Ludziom się to podoba, ale teraz już chyba nie wypada tego obchodzić.

Some people tell me to do it; I think, well, that's not really proper, you know, these days.

Teraz, kiedy kryzys tak bardzo obciąża wszystkich obywateli, musimy szczególnie uważnie wydawać pieniądze podatników.

These days, when the crisis places great burdens on each citizen, we must be particularly careful in spending taxpayers' money.

Gdzie teraz zwykle przebywa?

Where does he hang out these days?

I teraz coś szokującego: nawet najseksowniejszy żyjący Amerykanin, najseksowniejszy żyjący mężczyzna przeżywa dziś w filmach miłosne rozterki.

And then here's a shocker: even America's most sexiest man alive, the sexiest man alive gets romantically played these days in a movie.

teraz {adv.} (also: obecnie)

at present {adv.}

Wyzwaniem jest to, jak sprawić, by litr paliwa zawiózł nas dwa razy dalej niż teraz.

The challenge, then, is how to make a litre of fuel go twice as far as it does at present.

Zmieniło się jednak to, że teraz koszty te ponoszą budżety krajowe.

It is just that, at present, they are paid for from national budgets.

A kiedy mówię o poświęceniach, zgadzam się z panem posłem Schulzem, którego teraz nie ma tutaj.

And, when I talk of sacrifice, I agree with Mr Schulz, who is not in the Chamber at present.

Teraz jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie na przeprowadzenie kompleksowej oceny instrumentu.

It is still far too early, at present, to undertake a comprehensive evaluation of the Instrument.

Musimy przyznać, że teraz żyjemy kosztem przyszłych pokoleń.

We must admit that at present we are living at the expense of future generations.

teraz {adv.} (also: obecnie, w dzisiejszych czasach, dzisiejsze czasy)

nowadays {adv.}

Teraz wszystko jest dostępne.

Nowadays, everything is very much up for grabs.

Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.

Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.

Dziś państwa członkowskie, które w przeszłości były o wiele gorzej rozwinięte w stosunku do średniej unijnej znajdują się teraz wśród najlepiej rozwiniętych na świecie.

Nowadays, Member States which have been much less developed in the past in relation to the EU average are now among the most developed in the world.

teraz {adv.} (also: w tym momencie)

Więc teraz chciałbym was prosić, żebyśmy razem uczcili Emmę.

And so at this moment I want to ask to celebrate Emma with me.

Podobnie lekceważone są teraz zalecenia Komisji i Rady.

Likewise, the recommendations of the Commission and of the Council are being disregarded at this moment in time.

To wszystko, co możemy teraz powiedzieć.

This is all we can say at this moment in time.

Teraz pragnę jedynie podziękować prawnikom ze wszystkich trzech instytucji, którzy doprowadzili nas do miejsca, w którym się obecnie znajdujemy.

Suffice it to say at this moment that I would just wish to say thank you to the lawyers of all three institutions who have worked to get us where we are today.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "teraz":

 

Similar translations

Similar translations for "teraz" in English

 

Context sentences

Context sentences for "teraz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Nie wydaje mi się, byśmy toczyli teraz tę debatę, gdyby wszystko było w porządku.

I do not think that we would be having this debate if everything had gone well.

Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.

The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.

Teraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.

It is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.

Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.

Pollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.

A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.

This is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Teraz nie powinniśmy spieszyć się z wznawianiem kompleksowych rozmów w Rosją.

At this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.

Teraz widzimy te. ~~~ Możemy kliknąć każde z nich i uczynić je środkiem uniwersum.

We can click on one of those and have the photograph be the center of the universe.

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.

Musimy teraz dowiedzieć się, jak przebiegają działania w Radzie Praw Człowieka ONZ.

We need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.

Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.

Consequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.

Teraz w USA dobijają "chore” banki, które ucierpiały z powodu nadmiaru spekulacji.

They are killing off the sick banks that have suffered the excesses of speculation.

Jednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.

But again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.

Rozmawiamy teraz o wynikach ostatniego posiedzenia Rady z 19 listopada 2009.

We are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.

Teraz przedstawię więc, pokrótce, 10 głównych celów medycyny bezprzewodowej.

So, let me just give you, very quickly, 10 top targets for wireless medicine.

Teraz rozwinąłem poczucie miłosierdzia, jako drugiej natury, ale zostałem pastorem.

I developed a sense of compassion sort of as second nature, but I became a preacher.

Królowie z naszej przeszłości płakaliby teraz, gdyby zobaczyli, jak nisko upadliśmy.

The kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.

Przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.

Then was the part of the hand sent from before him, and this writing was inscribed.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

In the English-Swahili dictionary you will find more translations.