Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "to znaczy"

 

"to znaczy" English translation

Results: 1-22 of 467

to znaczy

Uważam, że powinniśmy szanować nasze instytucje, to znaczy niezawisłe instytucje.

I think we should respect our institutions, namely the independent institutions.

Serbia musi zrzucić ciężar przeszłości, to znaczy potworności reżimu Miloševicia.

Serbia must cast off the burdens of her past, namely the horrors and shadows of the Milošević regime.

Dlaczego mamy sytuację, gdzie ceny ogólnie zmieniają się wyłącznie w jednym kierunku, to znaczy w górę?

Why do we have a situation in which prices generally only move in one direction, namely upwards?

Pytanie jest zasadnicze, oprócz tych poważnych kwestii, to znaczy: po co my to robimy?

My question is of a fundamental nature, quite apart from these other serious matters, namely: why are we doing this?

Stoi ona na straży jednego z najważniejszych praw, z którego korzystają obywatele Europy, to znaczy prawa składania petycji.

It safeguards one of the most important rights enjoyed by European citizens, namely, the right of petition.

to znaczy (also: tzn.)

Moja grupa wspiera go tak samo, jak wspiera euro, to znaczy całkowicie.

My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.

To znaczy, tworzy to ludzi, którzy robią wszystko tylko dla zachęt.

That is to say, it creates people who only do things for incentives.

To znaczy, zmienić tekst: "polityka zewnętrzna” na "zewnętrzny wymiar strategii lizbońskiej”.

That is to say, to change 'External policies' to 'External Lisbon dimension'.

To znaczy, że jest dużo nierozwijanych obszarów w Prawie Moore'a.

And that is to say that there's a lot of legs left in Moore's Law.

To znaczy, pamiętajcie, moja cała wizja moralności jest taka, że sprowadza się ona do interesowności.

That is to say, remember: my whole view of morality is that it boils down to self-interest.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "to znaczy":

 

Similar translations

Similar translations for "to znaczy" in English

 

Context sentences

Context sentences for "to znaczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A to znaczy, że czasami faktycznie zmieniamy nasze preferencje, by tego uniknąć.

And this means that sometimes we'll actually switch our preferences to avoid this.

To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.

This means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.

ROS: Nie, ale to znaczy, że twoim priorytetem musi być ich dobro, jak sądzę.

ROD: No, but it means that your priority has to be their well-being first, I think.

Znaczy to, że tranzystor jest odpowiednikiem około 12 równoległych kanałów jonowych.

And that means that a transistor corresponds to about 12 ion channels in parallel.

Jednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.

But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.

Ożywienie gospodarcze postępuje, ale nie znaczy to, że kryzys się skończył.

An economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.

To znaczy, radosne poszukiwanie piękna było pierwszą czynnością człowieka.

That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.

To znaczy, że wejście i wyjście są w tej samej przestrzeni, co umożliwia takie rzeczy.

And that means input and output are in the same space enabling stuff like this.

To znaczy, jeśli powierzchownie patrzy się na dzieci, wydają się całkiem bezużyteczne.

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

To znaczy, że ona zbiera pochwały, a nas przyprowadza, żebyśmy odwalili za nią robotę.

That means she takes the credit and then makes us come out here and do all the work.

CA: Ale czy to znaczy, że przy biurku lub w domu są konieczne projektory, kamery?

CA: But does that mean that, at your desk or in your home, you need projectors, cameras?

To znaczy, że lekarze i pielęgniarki po prostu nie mają czasu na zajęcie się pacjentami.

That means doctors and nurses simply don't have the time to take care of patients.

Ale to znaczy, że kiedy tyle nie mamy, to nie może być dla nas priorytetowe.

But it's to say, when we don't, it's just simply not our first priority.

(SV) W Szwecji mamy doświadczenie, co to znaczy być w poważnych długach.

(SV) In Sweden, we have experienced what it means to be in serious debt.

To właśnie znaczy bycie ekspertem, to podstawy, które ekspert musi znać.

That's what it means to be an expert, that's the basic stuff an expert needs to know.

Odrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.

The rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.

To znaczy, zamierzali opublikować mój adres emailowy pod każdą rubryką.

And that is: they intended to publish my email address at the end of every column.

Co to znaczy potraktować serio zaoferowanie nadziei miliardowi na dnie?

So, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?

(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?

(Laughter) I mean, what does this have to do with technology, entertainment and design?

To znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?

I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
 

Forum results

"to znaczy" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: cosy, spoonful, spoonful, repayment, guard plate

Similar words

tkwić · tleć · tlen · tlenek · tlenić · tlenkowy · tlenowy · tlić · tnący · to · to-znaczy · toaleta · toaletka · toast · tobie · tobogan · tobół · tobołek · tobołki · toczek · toczeń

More translations in the bab.la English-Russian dictionary.