Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "uporczywy"

 

"uporczywy" English translation

Results: 1-28 of 38

uporczywy {adjective}

uporczywy {adj. m} (also: uparty, hardy, zacięty, uparte)

stubborn {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: oporny, oporny na leczenie)

refractory {adj.}

uporczywy {adj. m}

lingering (pain) {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: drobiazgowy, dręczący, czepialski)

niggling {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: trwały, uparty, hardy, zawzięty)

obstinate {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: niezachwiany)

unwavering {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: wytrwały, niezmordowany)

persevering {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: wytrwały, niezmordowany)

perseverant {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "uporczywy":

 

Context sentences

Context sentences for "uporczywy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Lek Sebivo może powodować uporczywe, niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból mięśni

Sebivo can cause persistent unexplained muscle weakness or muscle pain (myopathy).

Uważam to za problem szczególnie uporczywy i niedający się prosto rozwiązać.

I view that as a particularly persistent problem and one that cannot be resolved just like that.

Profil działań niepożądanych ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane hipotonią.

The safety profile of ramipril includes persistent dry cough and reactions due to hypotension.

Typowo kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.

Co charakterystyczne, kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.

♫ ♫ Och, nie próbowałem uciec od tej pieśni, ♫ ♫ Słyszę uporczywy głos, silniejszy niż wrogie bomby.

♫ ♫ Ooh, I’ve not tried to run away from song, ♫ ♫ I hear a persistent voice, more powerful than the enemy bombs.

Uporczywe osłabienie mięśni lub ból mięśni

Persistent muscle weakness or muscle pain

Jeśli wyżej wymienione objawy niepożądane niepokoją chorego, są silne lub uporczywe, należy poinformować o tym lekarza.

If any of these undesirable effects are troublesome, severe, or do not wear off as treatment goes on, tell your doctor.

Depozyty te zostaną przekształcone w roczną grzywnę w przypadku uporczywego niestosowania się do zaleceń.

In cases of repetitive non-compliance with the recommendations, the interest-bearing deposits are converted into a yearly fine.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje bez leczenia po odstawieniu preparatu.

Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.

Pokazałoby to, że UE ignoruje poważne, nieustające i uporczywe łamanie praw człowieka oraz prawa międzynarodowego.

It would show that the EU was willing to ignore major, continual and persistent violations of human rights and of international law.

uporczywy wyciek z nosa

persistent runny nose

uporczywe bóle głowy.

persistent headaches.

Jednakże podobnie jak w sprawozdaniach z lat ubiegłych, tak i w tym sprawozdaniu zwraca się uwagę na uporczywe i często poważne niedociągnięcia.

However, at the same time, as in previous years, it draws attention to persistent, and often serious, shortcomings.

W sprawozdaniu całkiem słusznie zaproponowano zablokowanie części budżetu Komisji w przypadku uporczywego stosowania przez Komisję takich praktyk.

The report quite rightly proposes that, if the Commission persists in such practices, part of its budget will be blocked.

ob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.

It is very important that you tell your doctor if you have ever had tuberculosis, or if you have been in close contact with someone who has had Me

Zadziwiające są zatem uporczywe praktyki w wielu państwach członkowskich, które zmierzają do administracyjnego ograniczenia tej traktatowo zagwarantowanej swobody.

The persistent practices found in many Member States aimed at administrative restriction of this freedom, which is guaranteed in the Treaty, are therefore surprising.

Przedstawiono dodatkowe badania, w których również uznano, że z uwagi na uporczywy charakter infekcji optymalny czas antybiotykoterapii może wynosić od 8 do 12 tygodni.

submitted also considered that the optimal duration of antibiotic administration may be as long as 8 to 12 weeks in view of the recalcitrant nature of the infection.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy

If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.

ob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.

If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.
 

Forum results

"uporczywy" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the English-Korean dictionary.