Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "uporczywy"

 

"uporczywy" English translation

Results: 1-27 of 27

uporczywy {adjective}

uporczywy {adj. m}

lingering (pain) {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: oporny, oporny na leczenie)

refractory {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: uparty, hardy, zacięty, uparte)

stubborn {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: niezachwiany)

unwavering {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: trwały, uparty, hardy, zawzięty)

obstinate {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: wytrwały, niezmordowany)

persevering {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: drobiazgowy, dręczący, czepialski)

niggling {adj.}

uporczywy {adj. m} (also: wytrwały, niezmordowany)

perseverant {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "uporczywy":

 

Context sentences

Context sentences for "uporczywy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Lek Sebivo może powodować uporczywe, niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból mięśni

Sebivo can cause persistent unexplained muscle weakness or muscle pain (myopathy).

Uważam to za problem szczególnie uporczywy i niedający się prosto rozwiązać.

I view that as a particularly persistent problem and one that cannot be resolved just like that.

Profil działań niepożądanych ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane hipotonią.

The safety profile of ramipril includes persistent dry cough and reactions due to hypotension.

Typowo kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.

Co charakterystyczne, kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.

♫ ♫ Och, nie próbowałem uciec od tej pieśni, ♫ ♫ Słyszę uporczywy głos, silniejszy niż wrogie bomby.

♫ ♫ Ooh, I’ve not tried to run away from song, ♫ ♫ I hear a persistent voice, more powerful than the enemy bombs.

Uporczywe osłabienie mięśni lub ból mięśni

Persistent muscle weakness or muscle pain

Jeśli wyżej wymienione objawy niepożądane niepokoją chorego, są silne lub uporczywe, należy poinformować o tym lekarza.

If any of these undesirable effects are troublesome, severe, or do not wear off as treatment goes on, tell your doctor.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje bez leczenia po odstawieniu preparatu.

Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.

uporczywy wyciek z nosa

persistent runny nose

uporczywe bóle głowy.

persistent headaches.

ob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.

It is very important that you tell your doctor if you have ever had tuberculosis, or if you have been in close contact with someone who has had Me

Przedstawiono dodatkowe badania, w których również uznano, że z uwagi na uporczywy charakter infekcji optymalny czas antybiotykoterapii może wynosić od 8 do 12 tygodni.

submitted also considered that the optimal duration of antibiotic administration may be as long as 8 to 12 weeks in view of the recalcitrant nature of the infection.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy

If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.

ob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.

If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.

przedmiotowych/ podmiotowych (np. uporczywy kaszel, wyniszczenie/ utrata masy ciała, stan podgorączkowy) wskazujących na zakażenie gruźlicą w czasie leczenia produktem Trudexa lub po aż

au wasting/ weight loss, low grade fever) suggestive of a tuberculosis infection occur during or after therapy with Trudexa.

Jeśli pojawią się objawy sugerujące wystąpienie zakażenia, takie jak: gorączka, uporczywy kaszel, utrata masy ciała lub apatia, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

During or after treatment with MABTHERA If you develop symptoms suggestive of infections, such as fever, persistent cough, weight loss, or listlessness, seek medical attention immediately.

Substancja czynna ramipryl może wywoływać uporczywy suchy kaszel, podczas gdy substancja czynna hydrochlorotiazyd może prowadzić do pogorszenia metabolizmu glukozy, lipidów i kwasu moczowego.

The ramipril active substance may induce persistent dry cough, while the hydrochlorothiazide active substance may lead to worsening of glucose, lipid and uric acid metabolism.

Jeśli wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, gorączka) lub jakiekolwiek inne zakażenie w czasie leczenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego.

If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, fever), or any other infection appear during therapy notify your doctor immediately.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

More translations in the English-French dictionary.