Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "uspokajajace"

Showing results for "uspokajający". "uspokajajace" is currently not in our dictionary.
 

"uspokajajace" English translation

Results: 1-31 of 32

uspokajający {adjective}

uspokajający {adj. m} (also: pocieszający, dodający otuchy)

reassuring {adj.}

Śpiew ptaków, na przykład, jest dźwiękiem, który większość ludzi uważa za uspokajający.

Birdsong, for example, is a sound which most people find reassuring.

W ten sposób wyślemy uspokajający sygnał w kierunku rynków i przede wszystkim do naszych obywateli, którzy oczekują od nas ochrony euro oraz gospodarki europejskiej.

It would send reassuring messages to the markets and, most importantly, to our citizens who expect us to safeguard the euro and the European economy with it.

uspokajający {adj. m} (also: działający uspokajająco)

calming {adj.}

uspokajający {adj. m} (also: pojednawczy)

placatory {adj.}

uspokajać {verb}

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: uspokoić, uciszyć, rozwiewać, uciszać)

to still {v.t.}

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: łagodzić, uśmierzać)

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: łagodzić, ułagodzić)

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: uspokoić)

to quiet [quieted|quieted] (class, crowd, animal) {v.t.} [Amer.]

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: uspokoić, uciszyć, wyciszyć, uciszać)

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: uciszać, unieruchamiać)

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: uspokoić, ułagodzić, udobruchać, ugłaskać)

uspokajać [uspokajam|uspokajał] {ipf. v.} (also: uspokoić, pocieszyć, zapewnić, dodawać otuchy)

Śpiew ptaków, na przykład, jest dźwiękiem, który większość ludzi uważa za uspokajający.

Birdsong, for example, is a sound which most people find reassuring.

w imieniu grupy S&D. - Panie przewodniczący, pragnę podziękować panu komisarzowi za wygłoszone oświadczenie, które niewątpliwie mnie uspokaja.

on behalf of the S&D Group. - Mr President, I thank the Commissioner for his statement, which certainly reassures me.

W ten sposób wyślemy uspokajający sygnał w kierunku rynków i przede wszystkim do naszych obywateli, którzy oczekują od nas ochrony euro oraz gospodarki europejskiej.

It would send reassuring messages to the markets and, most importantly, to our citizens who expect us to safeguard the euro and the European economy with it.

Potrzebne są nam działania ze strony Europy, która chroni, Europy, która uspokaja i Europy, która stwarza możliwości Europejczykom, obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom.

We need a Europe that protects, a Europe that reassures and a Europe that provides opportunities to Europeans, to citizens, to consumers and to businesses.
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "uspokajajace" is missing.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "uspokajający":

Synonyms (Polish) for "uspokajać":

 

Context sentences

Context sentences for "uspokajajace" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

leków stosowanych w leczeniu zaburzeń snu (leki nasenne, uspokajające, barbiturany)

medicines used for treating sleep disorders (hypnotics, sedatives)

leki uspokajające (np. midazolam podawany w postaci wstrzykiwań)

sedative agents (e.g. midazolam administered by injection),

leki uspokajające (np. midazolam podawany w postaci wstrzykiwań),

sedative agents (e.g. midazolam administered by injection),

Działanie uspokajające leku może ulegać nasileniu w przypadku jednoczesnego przyjmowania z alkoholem.

The sedative effect may be enhanced when the product is used in combination with alcohol.

Działanie uspokajające trwa przynajmniej 120 minut od podania, a działanie przeciwbólowe – przynajmniej 90 minut.

Sedation lasts for at least 120 minutes post administration and analgesia lasts for at least 90 minutes.

Czy brałeś jakieś środki uspokajające przed startem?

Did you take any sedatives before boarding?

Dexdomitor zawiera jako substancję czynną deksmedetomidynę, wykazującą działanie uspokajające i przeciwbólowe u psów i kotów.

Dexdomitor contains dexmedetomidine as the active substance, which produces sedation and analgesia in dogs and cats.

Zolpidem i rytonawir można podawać w skojarzeniu, dokładnie kontrolując, czy działanie uspokajające nie jest nadmiernie nasilone.

Zolpidem and ritonavir may be co-administered with careful monitoring for excessive sedative effects.

leki przeciwlękowe i uspokajające,

anxiolytics and tranquilizers

Leki uspokajające, leki nasenne Klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam podawany doustnie i pozajelitowo oraz triazolam

Sedatives/hynoptics Clorazepate, diazepam, estazolam, flurazepam, oral and parenteral midazolam and triazolam

Po cyklu naświetlania pacjentom nie wolno prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas zabiegu otrzymali środki uspokajające.

Patients should not drive or use machines after the light treatment if they have been sedated for the procedure.

Niewydolność oddechowa Należy zachować ostrożność przepisując leki uspokajające chorym z przewlekłą niewydolnością oddechową.

Respiratory insufficiency Caution should be observed when prescribing sedative medicinal products to patients with chronic respiratory insufficiency.

czy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe. lec

Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications. lp

Spodziewane działanie uspokajające i przeciwbólowe występuje w ciągu 15 minut od podania preparatu i utrzymuje się do 60 minut od podania.

The expected sedative and analgesic effects are reached within 15 minutes after administration and are maintained up to 60 minutes after administration.

Ma to związek ze zbyt dużą produkcją serotoniny podczas rozwoju. ~~~ Co jest dosyć ciekawe, ponieważ serotonina ma zazwyczaj działanie uspokajające.

And it has to do with too much brain serotonin during development, which is kind of interesting because serotonin is supposed to make you calm and relaxed.

Centralną postacią sztuki jest piętnastoletnia Dora, która nie panuje całkowicie nad swoją psychiką, od dawna bierze środki uspokajające i żyje w stanie zamroczenia.

At the centre of this play is fifteen-year-old Dora, who is not quite mistress of her senses, has long been pacified with medicine and lives in a twilight zone.

U niektórych pacjentów, przyjmujących leki uspokajające i nasenne, występowały dodatkowe objawy, takie jak duszność, uczucie zaciskania się gardła lub nudności i wymioty.

Some patients taking sedative-hypnotics have had additional symptoms such as dyspnoea, throat closing, or nausea and vomiting.

Z tego powodu pacjent powinien spytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę czy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe.

Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications.

Przy wysokich stężeniach deksmedetomidyny w surowicy działanie uspokajające nie ulega zwiększeniu, pomimo że poziom działania przeciwbólowego wzrasta wraz z dalszym zwiększaniem dawki.

At high serum concentrations of dexmedetomidine sedation is not increased although the level of analgesia does increase with further dose increases.

Przy wysokich stężeniach deksmedetomidyny w surowicy działanie uspokajające nie ulega zwiększeniu, pomimo że poziom działania przeciwbólowego wzrasta wraz z dalszym zwiększaniem dawki.

At high serum concentration of dexmedetomidine sedation is not increased although the level of analgesia does increase with further dose increases.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la Swedish-English dictionary.