Internship offers in many countries

Polish-English translation for "ustawić"

 

"ustawić" English translation

Results: 1-38 of 252

ustawić {verb}

ustawić {vb} (also: położyć, kłaść, postawić, stawiać)

to set [set|set] {vb}

Jeśli chcesz zmienić wyszukiwarkę domyślną, kliknij Zmień, by ustawić nową.

If you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.

Usunąć dawkę insuliny, następnie ustawić właściwą dawkę i sprawdzić ponownie.

If the same error occurs again, OptiSet may be damaged, use a new OptiSet.

Aby ustawić Google Chrome jako przeglądarkę domyślną, wykonaj następujące czynności:

Follow these steps to set Google Chrome as your default browser:

Przed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.

A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.

Szybkość wlewu automatycznego perfuzora [ ml/ h ] należy ustawić odpowiednio do masy ciała pacjenta.

The speed of the perfusor automate [ ml per hour ] is to be set in a body weight dependent fashion.

ustawić {vb} (also: włożyć, położyć, kłaść, stawiać)

Jeżeli istnieje taka możliwość, kamerę należy tak ustawić, by unikać skrajnych różnic w jasności sceny.

If possible, try to place and frame your cameras to avoid extreme variations in scene brightness.

Ustawić butelkę na płaskiej powierzchni.

Place the bottle on a flat surface.

Woreczek z metanfetaminą był ustawiony nad jej głową właściwie rozpylił się do rany, do wentylacji.

A bag of crystal meth was placed over her face actually ground into wounds, into the airway.

ustawić {vb} (also: wkładać, położyć, kłaść, postawić)

to put [put|put] {vb}

Ustawił świece, kwiaty na środku a teraz próbuje wymyśleć, gdzie ustawić talerze i szklanki.

He's got candles out, he's got flowers in the middle and he's trying to figure out where to put the plates and the glasses.

Nikt nikomu nie mówi jak ustawić suwak. ~~~ To tylko przypomnienie, że jesteś połączony, a nawet prawnie związany ze swoim przyszłym „ja”.

It's not telling you which way to put the slider, it's just reminding you that you are connected to and legally tied to this future self.

To super. ~~~ Ostatnio zamieściłem na blogu pytanie. ~~~ W której kolejce lepiej się ustawić, za jednym kupującym z 19 produktami, czy za 4 kupującymi, mającymi 3, 5, 2, i 1 produkt.

I put this problem on my blog recently: In a grocery store, which line do you get into, the one that has one cart and 19 items or the line with four carts and three, five, two and one items.

ustawić {vb} (also: utworzyć, zakładać, stwarzać, stworzyć)

ustawić {vb} (also: ustawiać)

to dispose [disposed|disposed] (furniture) {vb}

ustawić {vb} (also: komponować, skomponować, ułożyć, organizować)

ustawić {vb} (also: ustawiać, napinać, nizać, nawlec)

Jeżeli wszystkie ustawisz jeden na drugim - kurczaki, krowy, świnie i jagnięta - pięć razy dosięgnęły by Księżyca - w tą i z powrotem.

If you strung all of them -- chickens, cows, pigs and lambs -- to the moon, they'd go there and back five times, there and back.

ustawić {vb} (also: urządzić, zawiązać, zawiązywać, ustanawiać)

to set up {vb}

W przypadku płatności automatycznych wystarczy ustawić odpowiednią formę płatności na koncie, a Twoje koszty będą opłacane automatycznie.

With automatic payments, you set up a form of payment in your account and your costs are paid automatically.

Jeśli korzystasz już z usługi Google Checkout za pomocą komputera lub jeśli konfigurujesz konto tej usługi po raz pierwszy za pomocą telefonu komórkowego, musisz ustawić kod PIN.

If you already use Google Wallet on your computer, or if you're setting up your Google Wallet account for the first time from your mobile device, you'll need to set up your PIN.

ustawić {vb} (also: postawić, stawiać, budować, ustawiać)

to put up {vb}
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "ustawić":

 

Similar translations

Similar translations for "ustawić" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ustawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We wkładzie pozostaje jeszcze mała ilość insuliny, ale nie można ustawić dawki.

A small amount of insulin remains in the cartridge but a dose cannot be dialled.

A potem mogą też, kiedy się pstryknie, ustawić się dokładnie tak jak chcecie.

And then they can also, when you snap, line up exactly the way you'd like to.

Obchodź się z sługą twoim według miłosierdzia twego, a ustaw twoich naucz mię.

Deal with thy servant according unto thy lovingkindness, And teach me thy statutes.

Chociażem jest jako naczynie skórzane w dymie, wszakżem ustaw twoich nie zapomniał.

For I am become like a wine-skin in the smoke; Yet do I not forget thy statutes.

Usunąć dawkę insuliny, następnie ustawić właściwą dawkę i sprawdzić ponownie.

If the same error occurs again, OptiSet may be damaged, use a new OptiSet.

Nakłoniłem serca mego ku wykonywaniu ustaw twoich ustawicznie, i aż do końca (żywota).

I have inclined my heart to perform thy statutes For ever, even unto the end.

Gdy ustawisz kolekcję jako publiczną, każda osoba uzyska prawo dostępu do tej kolekcji.

When you set a collection to Public, everyone gets permission to access the collection.

W celu aktywacji nowego konta, kliknij łącze podane w wiadomości e-mail i ustaw hasło.

To activate your new account, click the link included in the e-mail and set a password.

Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw twoich.

It is good for me that I have been afflicted; That I may learn thy statutes.

Ustawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.

Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopper.

I jeszcze ten mały rasistowski wybryk... i wszystko było już ustawione.

Then a little accidental racial slur... and everything fell into place.

(Śmiech) "Dlaczego tak to ustawiłem, dlaczego nie dbałem o procesy, proszę, zrozum mnie."

(Laughter) "Why did I do the setting, why I don't care for the processes.

Potrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.

It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.

Ustawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.

Aligning a thumb with the internal gaps of the stoppers, pry up the edges of the stoppers.

Wstrzykiwacz jest zatkany, jeżeli trudno jest wstrzyknąć lub ustawić dawkę.

Your Pen is jammed if it is difficult to inject a dose or dial a dose.

Być może zainteresują Cię także informacje, jak ustawić Google jako domyślną wyszukiwarkę.

You may also be interested in making Google your default search engine.

Myślę, że to nam tak naprawdę pokazuje, że powinniśmy prawidłowo ustawić nasze priorytety.

So I think that really does tell us why it is we need to get our priorities straight.

Opinia EBC w sprawie zmian w słoweńskiej ustawie o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach

ECB Opinion on amendments to the Slovenian Law on prevention of late payments

Więc są to wszystkie obrazy Flickra i wszystkie zostały ustawione przestrzennie w ten sposób.

And so these are all Flickr images, and they've all been related spatially in this way.

A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.

And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Russian dictionary for more translations.