How to write a letter in English

Polish-English translation for "ustawić"

 

"ustawić" English translation

Results: 1-44 of 318

ustawić {verb}

ustawić {vb} (also: położyć, kłaść, postawić, nastawić)

to set [set|set] {vb}

Jeśli chcesz zmienić wyszukiwarkę domyślną, kliknij Zmień, by ustawić nową.

If you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.

Aby ustawić Google Chrome jako przeglądarkę domyślną, wykonaj następujące czynności:

Follow these steps to set Google Chrome as your default browser:

Przed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.

A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.

Szybkość wlewu automatycznego perfuzora [ ml/ h ] należy ustawić odpowiednio do masy ciała pacjenta.

The speed of the perfusor automate [ ml per hour ] is to be set in a body weight dependent fashion.

Dawka minimalna i maksymalna jaką można ustawić to odpowiednio 37, 5 j. m. i 300 j. m.).

The minimum dose and the maximum dose that you can set are respectively equal to 37.5 IU and 450 IU).

ustawić {vb} (also: włożyć, położyć, kłaść, złożyć)

Ustawić butelkę na płaskiej powierzchni.

Place the bottle on a flat surface.

Woreczek z metanfetaminą był ustawiony nad jej głową właściwie rozpylił się do rany, do wentylacji.

A bag of crystal meth was placed over her face actually ground into wounds, into the airway.

ustawić {vb} (also: położyć, kłaść, postawić, przestawić)

to put [put|put] {vb}

Ustawił świece, kwiaty na środku a teraz próbuje wymyśleć, gdzie ustawić talerze i szklanki.

He's got candles out, he's got flowers in the middle and he's trying to figure out where to put the plates and the glasses.

Nikt nikomu nie mówi jak ustawić suwak. ~~~ To tylko przypomnienie, że jesteś połączony, a nawet prawnie związany ze swoim przyszłym „ja”.

It's not telling you which way to put the slider, it's just reminding you that you are connected to and legally tied to this future self.

To super. ~~~ Ostatnio zamieściłem na blogu pytanie. ~~~ W której kolejce lepiej się ustawić, za jednym kupującym z 19 produktami, czy za 4 kupującymi, mającymi 3, 5, 2, i 1 produkt.

I put this problem on my blog recently: In a grocery store, which line do you get into, the one that has one cart and 19 items or the line with four carts and three, five, two and one items.

ustawić {vb} (also: utworzyć, stworzyć, założyć, ustanowić)

Ustawione partie i grupy decydują o tym, kto otrzyma finansowanie.

The established parties and groups decide who gets funding.

ustawić {vb} (also: ustawiać)

to dispose [disposed|disposed] (furniture) {vb}

ustawić {pf. v.} (also: komponować, zaplanować, urządzać, zestawić)

ustawić {vb} (also: nawlec, napinać się, naciągać, napinać)

Jeżeli wszystkie ustawisz jeden na drugim - kurczaki, krowy, świnie i jagnięta - pięć razy dosięgnęły by Księżyca - w tą i z powrotem.

If you strung all of them -- chickens, cows, pigs and lambs -- to the moon, they'd go there and back five times, there and back.

ustawić {vb} (also: urządzić, ustanowić, usadowić, montować)

to set up {vb}

W przypadku płatności automatycznych wystarczy ustawić odpowiednią formę płatności na koncie, a Twoje koszty będą opłacane automatycznie.

With automatic payments, you set up a form of payment in your account and your costs are paid automatically.

Jeśli korzystasz już z usługi Google Checkout za pomocą komputera lub jeśli konfigurujesz konto tej usługi po raz pierwszy za pomocą telefonu komórkowego, musisz ustawić kod PIN.

If you already use Google Wallet on your computer, or if you're setting up your Google Wallet account for the first time from your mobile device, you'll need to set up your PIN.

Nie powinniśmy zabierać się za to, co jest niemożliwe, na przykład za powoływanie wspólnych organów lub uchwalanie ustaw harmonizujących.

We should not aim for the impossible, for example setting up common bodies or harmonising legislation.

ustawić {pf. v.} (also: projektować, ustawiać, planować, konfigurować)

ustawić {pf. v.} (also: ustawiać, dostrajać, dostroić, wyregulować)

ustawić {vb} (also: postawić, wznieść, rozłożyć, wywiesić)

to put up {vb}

ustawić {vb} [naut.] (also: ustawiać)

to trim [trimmed|trimmed] (sail) {vb} [naut.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "ustawić":

 

Similar translations

Similar translations for "ustawić" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ustawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Obchodź się z sługą twoim według miłosierdzia twego, a ustaw twoich naucz mię.

Deal with thy servant according unto thy lovingkindness, And teach me thy statutes.

Jeśli zbyt wysoko ustawimy poprzeczki, zaprzepaścimy ogromne możliwości dla Europy.

If we set the hurdles too high, we will be frustrating a major potential for Europe.

Co się tyczy prawodawstwa i ustaw, to czasami są one różne w różnych okresach.

As for legislation and law, these differ from time to time and from period to period.

Potrzebujemy jednak ustaw i rozporządzeń, aby zasady te wprowadzić w życie.

However, we need laws and regulations to make these principles a reality.

Gdy ustawisz kolekcję jako publiczną, każda osoba uzyska prawo dostępu do tej kolekcji.

When you set a collection to Public, everyone gets permission to access the collection.

Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw twoich.

It is good for me that I have been afflicted; That I may learn thy statutes.

Lekceważy rady naukowców, w dalszym ciągu ustawia o wiele za wysokie kwoty.

It ignores scientific advice; it keeps setting quotas far, far too high.

Ustawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.

Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopper.

I jeszcze ten mały rasistowski wybryk... i wszystko było już ustawione.

Then a little accidental racial slur... and everything fell into place.

(Śmiech) "Dlaczego tak to ustawiłem, dlaczego nie dbałem o procesy, proszę, zrozum mnie."

(Laughter) "Why did I do the setting, why I don't care for the processes.

Potrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.

It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.

Wstrzykiwacz jest zatkany, jeżeli trudno jest wstrzyknąć lub ustawić dawkę.

Your Pen is jammed if it is difficult to inject a dose or dial a dose.

Być może zainteresują Cię także informacje, jak ustawić Google jako domyślną wyszukiwarkę.

You may also be interested in making Google your default search engine.

Myślę, że to nam tak naprawdę pokazuje, że powinniśmy prawidłowo ustawić nasze priorytety.

So I think that really does tell us why it is we need to get our priorities straight.

Opinia EBC w sprawie zmian w słoweńskiej ustawie o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach

ECB Opinion on amendments to the Slovenian Law on prevention of late payments

Czy zwolnienie przewidziane w powyższej ustawie chroni prawa mniejszościowych udziałowców?

Does the exemption provided by the above law protect the rights of minority shareholders?

Jednakże Agencja nie ma uprawnień do badania skutków ustaw krajowych.

The Agency, however, does not have the authority to examine the effect of national laws.

Nie zdoła Pani jednak tego osiągnąć jedynie w drodze przeglądów ustaw państw członkowskich.

However, you will not be able to achieve that just by reviewing the laws of Member States.

A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.

And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.

Więc są to wszystkie obrazy Flickra i wszystkie zostały ustawione przestrzennie w ten sposób.

And so these are all Flickr images, and they've all been related spatially in this way.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.