Polish-English translation for "ustawić"

PL ustawić English translation

ustawić {vb}
ustawić {pf. v.}

PL ustawić
play_circle_outline
{verb}

  1. general
  2. nautical science

1. general

ustawić (also: zamieścić, zamieszczać, składać, złożyć)
Ustawić butelkę na płaskiej powierzchni.
I jeszcze ten mały rasistowski wybryk... i wszystko było już ustawione.
Then a little accidental racial slur... and everything fell into place.
Wiele państw członkowskich posiada już przepisy chroniące osoby niepalące, a inne są w trakcie wprowadzania ustaw w tym zakresie.
Many Member States already have in place legislation to protect non-smokers and others are in the process of introducing laws of this kind.
ustawić (also: postawić, składać, złożyć, wyznaczać)
Jeśli chcesz zmienić wyszukiwarkę domyślną, kliknij Zmień, by ustawić nową.
If you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.
Aby ustawić Google Chrome jako przeglądarkę domyślną, wykonaj następujące czynności:
Follow these steps to set Google Chrome as your default browser:
Ustawić żądaną dawkę, przekręcając czarne pokrętło do ustawiania dawki.
Set the required dose by turning the black dose knob.
ustawić (also: postawić, składać, złożyć, założyć)
Ustawił świece, kwiaty na środku a teraz próbuje wymyśleć, gdzie ustawić talerze i szklanki.
He's got candles out, he's got flowers in the middle and he's trying to figure out where to put the plates and the glasses.
Ale może jedna z nich, przez przypadek, ustawi dwie liczby w odpowiedniej kolejności.
But one of them, by luck, may put two numbers in the right order.
Nikt nikomu nie mówi jak ustawić suwak. ~~~ To tylko przypomnienie, że jesteś połączony, a nawet prawnie związany ze swoim przyszłym „ja”.
It's not telling you which way to put the slider, it's just reminding you that you are connected to and legally tied to this future self.
ustawić (also: nawiązywać, nawiązać, zakładać, założyć)
Środki wykonawcze dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są ustanawiane na mocy ustaw europejskich.
European laws shall establish implementing measures relating to the European Regional Development Fund.
    Wytyczne i inne środki przewidziane w ustępie 1 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
European laws or framework laws shall establish the guidelines and other measures referred to in paragraph 1.
Środki niezbędne do realizacji swobodnego przepływu pracowników w rozumieniu artykułu III-133 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
European laws or framework laws shall establish the measures needed to bring about freedom of movement for workers, as defined in Article III-133.
ustawić (also: ustanowić, ustanawiać, urządzić, zawiązać)
W przypadku płatności automatycznych wystarczy ustawić odpowiednią formę płatności na koncie, a Twoje koszty będą opłacane automatycznie.
With automatic payments, you set up a form of payment in your account and your costs are paid automatically.
A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.
And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
Ten tu ustawi sobie ślimaka i daje mu niezłego łupnia.
And so this guy gets the snail all set up and gives it a good whack.
ustawić (also: postawić, powiesić, rozkładać, rozłożyć)
ustawić (also: ustawiać, napiąć, napinać, naciągać)
Jeżeli wszystkie ustawisz jeden na drugim - kurczaki, krowy, świnie i jagnięta - pięć razy dosięgnęły by Księżyca - w tą i z powrotem.
If you strung all of them -- chickens, cows, pigs and lambs -- to the moon, they'd go there and back five times, there and back.
ustawić (also: ustawiać)
play_circle_outline
to dispose {vb} (furniture)

2. nautical science

ustawić (also: ustawiać)
play_circle_outline
to trim {vb} [naut.] (sail)

Synonyms (Polish) for "ustawić":

ustawić

Context sentences for "ustawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishustawić się w kolejce
PolishJeśli chcesz zmienić wyszukiwarkę domyślną, kliknij Zmień, by ustawić nową.
If you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.
PolishUstawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.
Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopper.
PolishMyślę, że to nam tak naprawdę pokazuje, że powinniśmy prawidłowo ustawić nasze priorytety.
So I think that really does tell us why it is we need to get our priorities straight.
PolishWstrzykiwacz jest zatkany, jeżeli trudno jest wstrzyknąć lub ustawić dawkę.
Your Pen is jammed if it is difficult to inject a dose or dial a dose.
PolishUstawić wymaganą dawkę insuliny obracając pokrętło nastawienia dawki do przodu.
Select y our required d ose by turning the dose selector forward.
PolishJeśli bowiem nie wiadomo, jak ustawić ster, każdy wiatr jest wiatrem dmuchającym w złym kierunku.
Because if you don't know how to adjust the rudder, every wind is the wrong wind.
PolishNa tej przestrzeni można by ustawić kolumnę 295 takich autobusów.
If you line up 295 of those nose to tail, that's about how far back that was.
PolishUstawić wymaganą dawkę insuliny obracając pokrętło nastawienia dawki do przodu.
Select your required dose by turning the dose selector forward.
PolishUwaga: nie można ustawić dawki większej od liczby jednostek insuliny pozostałej we wstrzykiwaczu.
The Pen will not allow you to dial more than the number of units left in the Pen.
PolishByć może zainteresują Cię także informacje, jak ustawić Google jako domyślną wyszukiwarkę.
You may also be interested in making Google your default search engine.
PolishAby ustawić Google Chrome jako przeglądarkę domyślną, wykonaj następujące czynności:
Follow these steps to set Google Chrome as your default browser:
PolishTrzymając nadal igłę w fiolce ustawić fiolkę wylotem fiolki skierowanym do dołu na wysokości oczu.
 With the needle still in the vial, hold the vial upside down at eye level.
PolishTrzymać strzykawkę poziomo i ustawić fiolkę poniżej strzykawki.
Keep the syringe in a horizontal position and the vial below the syringe.
PolishUstawić wskaźnik dawki na „ 2 ” obracając pokrętło nastawienia dawki insuliny.
Select a dose of 2 units by turning the dosage selector.
PolishPrzed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.
A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.
PolishZdalna ostrość pozwala ustawić punkt ostrości z dowolnej lokalizacji.
Remote focus lets you adjust the focus point from any location.
PolishDawka minimalna i maksymalna jaką można ustawić to odpowiednio 37, 5 j. m. i 300 j. m.).
The minimum dose and the maximum dose that you can set are respectively equal to 37.5 IU and 300 IU).
PolishDawka minimalna i maksymalna jaką można ustawić to odpowiednio 37, 5 j. m. i 300 j. m.).
The minimum dose and the maximum dose that you can set are respectively equal to 37.5 IU and 450 IU).