"utrudniać" English translation

PL

"utrudniać" in English

PL utrudniać
volume_up
[utrudniam|utrudniałbym] {imperfective verb}

utrudniać (also: utrudnić)
utrudniać (also: utrudnić, uprzykrzyć życie, uprzykrzać życie, nie dać żyć)
volume_up
to dog [dogged|dogged] {v.t.} (plague)
utrudniać (also: hamować, utrudnić życie, utrudniać życie)
Choroba psychiczna może poważnie utrudniać codzienne życie osób nią dotkniętych oraz powodować rozległe skutki społeczne.
Yet mental illness can be as much of a handicap to the daily lives of sufferers, and has extensive adverse social effects.
utrudniać (also: utrudnić, hamować, przeszkadzać, krępować)
Nie wolno jednak utrudniać dawstwa od osób żyjących, które musi wynikać z dobrowolnego i opartego na pełnym poinformowaniu wyboru.
However, care must be taken not to hinder donations from living donors, which must be a matter of free and informed choice.
utrudniać (also: zawadzić, utrudnić, zakłócić, przeszkadzać w)
Te środki bezpieczeństwa nie mogą jednak utrudniać płynnego przepływu ruchu pasażerskiego w portach lotniczych.
These security measures should not, all the same, impede the smooth flow of passenger traffic at airports.
Wtedy właśnie przestałem być idealistą, postanowiłem rzucić pracę w organizacji i zbadać, jak Internet może utrudniać proces demokratyzacji.
So this is when I ran out of my idealism and decided to quit my NGO job and actually study how the Internet could impede democratization.
utrudniać (also: utrudnić)
utrudniać (also: utrudnić)
utrudniać (also: utrudnić)
utrudniać (also: utrudnić)
utrudniać (also: narażać na niewygody)
utrudniać
utrudniać (also: tamować, tarasować, zawalać, utrudnić)
Nie chodzi o to, że polityka rolna zamierza utrudniać pomoc i wspieranie biednych.
It is not the case that agricultural policy wants to obstruct the aid and support for the poor.

Context sentences for "utrudniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKiedy jednak Czarnogóra zdecydowała się skorzystać z tego prawa, to zaczęto jej to utrudniać.
When it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.
PolishPowtarzam: nie sprzeciwiam się ani nie mam zamiaru utrudniać przyszłościowych osiągnięć.
Let me repeat: I do not oppose, or wish to stand in the way of, futuristic developments.
PolishNie chodzi o to, że polityka rolna zamierza utrudniać pomoc i wspieranie biednych.
It is not the case that agricultural policy wants to obstruct the aid and support for the poor.
PolishNie wolno nam utrudniać im korzystania z drewna, które jest fantastycznym surowcem naturalnym.
We must not make it harder for them to use wood, which is a fantastic natural material.
Polishobrzęk dłoni, stóp, kostek u nóg, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła mogący utrudniać
swelling in your hands, feet, ankles, face, lips, mouth or throat which may cause difficulty in
PolishParlament nie może utrudniać tej konkurencji poprzez dążenie do ujednolicenia na poziomie UE.
Parliament must not hamper that competition by pushing forward homogenisation at EU level.
PolishJest dokładnie odwrotnie - istnieje po to, by utrudniać podejmowanie decyzji politycznych.
Quite the opposite in fact - it exists to make it more difficult to take political decisions.
PolishCHMP przyznał, że nowotwory skóry mogą upodabniać się do AZS i utrudniać ich diagnozę.
The CHMP agreed that these skin malignancies may mimic AD and that their diagnosis can be difficult.
PolishMoże to utrudniać wykonanie prób krzyżowych krwi (patrz 4. 8).
This may interfere with the performance of cross matching tests with blood (see section 4.8).
PolishCo więcej, nie powinniśmy utrudniać zawierania umów dwustronnych, które pozwalają na szybsze otwarcie rynku.
Moreover, we should not hamper bilateral agreements that open up the market more quickly.
PolishTakie środki mogą utrudniać niektóre ścieżki kariery i stanowić przeszkodę w zatrudnianiu młodych kobiet.
Such measures could penalise certain careers or put a brake on the employment of young women.
PolishJest wiele sposobów, za pomocą których można utrudniać tę kontrolę.
There are various ways to make this control difficult.
PolishTo wypłukuje tysiące konkurentów, którzy mogliby utrudniać przecinkowcom cholery życie.
And it flushes out thousands of different other competitors that would otherwise make life difficult for the Vibrios.
PolishStosowanie preparatu Cyanokit może utrudniać ocenę oparzeń oraz interpretację wyników badań laboratoryjnych.
The use of Cyanokit can interfere with the assessment of burns and with laboratory test results.
PolishWzywamy Stany Zjednoczone, by stanęły na wysokości zadania; zamiast utrudniać postęp, muszą go wspierać.
We call on the United States to rise to the challenge; instead of hindering progress, it must encourage it.
PolishObecnie niektóre kręgi, w tym kilka w UE, próbują utrudniać współpracę poprzez wzbudzanie konfrontacji.
At present some circles, including a few in the EU, are trying to hamper cooperation by being confrontational.
PolishPrzedmiotowy wniosek nie może utrudniać handlu towarami o przeznaczeniu cywilnym, ani obciążać go jeszcze większą biurokracją.
This proposal must not make civil trade more difficult and subject to more bureaucracy.
PolishChoroba atakuje drogi oddechowe, powodując ciężkie napady kaszlu, które mogą utrudniać normalne oddychanie.
The disease affects the airways causing severe spells of coughing that may interfere with normal breathing.
PolishWymienione objawy mogą utrudniać jedzenie i picie.
These effects may make it difficult to eat and drink.
PolishTe środki bezpieczeństwa nie mogą jednak utrudniać płynnego przepływu ruchu pasażerskiego w portach lotniczych.
These security measures should not, all the same, impede the smooth flow of passenger traffic at airports.