Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "utrudniać"

 

"utrudniać" English translation

Results: 1-31 of 71

utrudniać {verb}

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: przeszkadzać w, utrudnić, zakłócić, zawadzić)

Te środki bezpieczeństwa nie mogą jednak utrudniać płynnego przepływu ruchu pasażerskiego w portach lotniczych.

These security measures should not, all the same, impede the smooth flow of passenger traffic at airports.

Wtedy właśnie przestałem być idealistą, postanowiłem rzucić pracę w organizacji i zbadać, jak Internet może utrudniać proces demokratyzacji.

So this is when I ran out of my idealism and decided to quit my NGO job and actually study how the Internet could impede democratization.

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: przeszkodzić, utrudnić, przeszkadzać, hamować)

Nie wolno jednak utrudniać dawstwa od osób żyjących, które musi wynikać z dobrowolnego i opartego na pełnym poinformowaniu wyboru.

However, care must be taken not to hinder donations from living donors, which must be a matter of free and informed choice.

Nie udzielenie pomocy ofiarom katastrofy lub jej celowe utrudnianie jest równoznaczne z popełnieniem zbrodni ludobójstwa.

Failing to assist disaster victims or deliberately hindering assistance amounts to committing genocide.

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: utrudnić, uprzykrzyć życie, uprzykrzać życie, nie dać żyć)

to dog [dogged|dogged] (plague) {v.t.}

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: utrudnić)

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: utrudnić życie, utrudniać życie, hamować)

Choroba psychiczna może poważnie utrudniać codzienne życie osób nią dotkniętych oraz powodować rozległe skutki społeczne.

Yet mental illness can be as much of a handicap to the daily lives of sufferers, and has extensive adverse social effects.

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: utrudnić)

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: utrudnić)

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: utrudnić)

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: utrudnić)

utrudniać [utrudniam|utrudniał] {ipf. v.} (also: narażać na niewygody)

 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "utrudniać":

 

Similar translations

Similar translations for "utrudniać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "utrudniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Powtarzam: nie sprzeciwiam się ani nie mam zamiaru utrudniać przyszłościowych osiągnięć.

Let me repeat: I do not oppose, or wish to stand in the way of, futuristic developments.

Celem akredytacji nie jest ograniczanie czy utrudnianie pracy lobbystów.

The purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.

Kiedy jednak Czarnogóra zdecydowała się skorzystać z tego prawa, to zaczęto jej to utrudniać.

When it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.

Parlament nie może utrudniać tej konkurencji poprzez dążenie do ujednolicenia na poziomie UE.

Parliament must not hamper that competition by pushing forward homogenisation at EU level.

Jest dokładnie odwrotnie - istnieje po to, by utrudniać podejmowanie decyzji politycznych.

Quite the opposite in fact - it exists to make it more difficult to take political decisions.

Nie wolno nam utrudniać im korzystania z drewna, które jest fantastycznym surowcem naturalnym.

We must not make it harder for them to use wood, which is a fantastic natural material.

obrzęk dłoni, stóp, kostek u nóg, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła mogący utrudniać

swelling in your hands, feet, ankles, face, lips, mouth or throat which may cause difficulty in

Nie chodzi o to, że polityka rolna zamierza utrudniać pomoc i wspieranie biednych.

It is not the case that agricultural policy wants to obstruct the aid and support for the poor.

Utrudniają je kolejne rozbieżności, które czasem stają się źródłem znacznych napięć.

It is hampered by successive divergences, which are sometimes a source of considerable tension.

Nie można pozwolić Watykanowi, aby ten utrudniał realizację aktywnej krajowej polityki równości.

The Vatican cannot be allowed to put obstacles in the way of an active equality policy at home.

Może to utrudniać wykonanie prób krzyżowych krwi (patrz 4. 8).

This may interfere with the performance of cross matching tests with blood (see section 4.8).

CHMP przyznał, że nowotwory skóry mogą upodabniać się do AZS i utrudniać ich diagnozę.

The CHMP agreed that these skin malignancies may mimic AD and that their diagnosis can be difficult.

Takie środki mogą utrudniać niektóre ścieżki kariery i stanowić przeszkodę w zatrudnianiu młodych kobiet.

Such measures could penalise certain careers or put a brake on the employment of young women.

Jest wiele sposobów, za pomocą których można utrudniać tę kontrolę.

There are various ways to make this control difficult.

Choroba atakuje drogi oddechowe, powodując ciężkie napady kaszlu, które mogą utrudniać normalne oddychanie.

The disease affects the airways causing severe spells of coughing that may interfere with normal breathing.

Wzywamy Stany Zjednoczone, by stanęły na wysokości zadania; zamiast utrudniać postęp, muszą go wspierać.

We call on the United States to rise to the challenge; instead of hindering progress, it must encourage it.

Stosowanie preparatu Cyanokit może utrudniać ocenę oparzeń oraz interpretację wyników badań laboratoryjnych.

The use of Cyanokit can interfere with the assessment of burns and with laboratory test results.

Co więcej, nie powinniśmy utrudniać zawierania umów dwustronnych, które pozwalają na szybsze otwarcie rynku.

Moreover, we should not hamper bilateral agreements that open up the market more quickly.

Wymienione objawy mogą utrudniać jedzenie i picie.

These effects may make it difficult to eat and drink.

Obecnie niektóre kręgi, w tym kilka w UE, próbują utrudniać współpracę poprzez wzbudzanie konfrontacji.

At present some circles, including a few in the EU, are trying to hamper cooperation by being confrontational.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Search for more words in the English-Romanian dictionary.