How to write a letter in English

Polish-English translation for "uzgodnić"

 

"uzgodnić" English translation

Results: 1-38 of 160

uzgodnić {verb}

uzgodnić {vb} (also: uzgadniać, zgadzać się, pogodzić się, zgodzić się)

Mamy nadzieję, że szybko uda nam się też uzgodnić inne szczegóły jego finansowania.

Hopefully, we will be able to agree quickly on the other funding details as well.

Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.

The Member States should agree the local implementation of the patient card system

Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.

Both partners should agree on a common approach to containing climate change.

Bardzo się cieszę, że zdołaliśmy, przynajmniej do tej pory, uzgodnić wspólne podejście.

I am very pleased that we have been able to agree on a joint approach, at least until now.

Z nową administracją amerykańską trzeba uzgodnić wspólną drogę dalszych działań.

With the new US administration, we need to agree a joint way forward.

uzgodnić {vb} (also: pogodzić, jednać)

Tym samym Unia Europejska musi przezwyciężyć bariery administracyjne i finansowe, a państwa członkowskie UE muszą uzgodnić swoje interesy i okazać solidarność.

Therefore, the EU must overcome any administrative and financial barriers and EU Member States must reconcile their interests and show solidarity.

uzgodnić {vb} (also: uzgadniać, rozstrzygnąć, wynegocjować, omawiać warunki)

uzgodnić {vb} (also: uzgadniać)

to mesh [meshed|meshed] (plans, ideas) {v.t.}

uzgodnić {vb} (also: dogadywać, dogadać, domówić, domawiać)

Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.

Both partners should agree on a common approach to containing climate change.

Bardzo się cieszę, że zdołaliśmy, przynajmniej do tej pory, uzgodnić wspólne podejście.

I am very pleased that we have been able to agree on a joint approach, at least until now.

PO powinien uzgodnić sposób wdrażania systemu kart pacjenta w każdym kraju członkowskim.

The MAH should agree on the implementation of the patient card system in each Member State.

Problemem jest to, że Europa nie może uzgodnić konsekwentnej procedury.

The problem is that Europe cannot agree on a consistent procedure.

Dlaczego 27 państw europejskich nie jest w stanie uzgodnić strategii?

Why are 27 European countries unable to agree on a strategy?

uzgodnić {vb} (also: uzgadniać)

to mesh together (plans, ideas) {v.t.}
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "uzgodnić":

 

Context sentences

Context sentences for "uzgodnić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.

The Member States should agree the local implementation of the patient card system

Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.

Both partners should agree on a common approach to containing climate change.

uzgodnienia przejściowe zawarte w niniejszym tytule nie wywierają skutku.

the transitional arrangements contained in this Title shall not have effect.

Uzgodniono ujednolicone sformułowania dla grup wiekowych i odpowiadające im dawkowanie:

A harmonized wording for age groups and relevant posology was agreed upon:

W razie małej masy ciała należy uzgodnić z lekarzem możliwość zastosowania leku EXUBERA.

If you have low body weight check with your doctor if you can use EXUBERA.

Po drugie, pod sam koniec udało się nam uzgodnić, w jaki sposób wzmocnić oznaczenie CE.

Secondly, right at the finishing line we have agreed on how to reinforce the CE marking.

Dlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.

For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.

    Polska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania.

Poland shall cooperate fully with all the arrangements for monitoring.

Ale skoro nie masz tego co uzgodniliśmy, to co ja tu do kurwy nędzy robię?

But unless you've got what we agreed on, what the fuck am I doing here?

PO powinien uzgodnić sposób wdrażania systemu kart pacjenta w każdym kraju członkowskim.

The MAH should agree on the implementation of the patient card system in each Member State.

    Republika Czeska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania.

The Czech Republic shall cooperate fully with all the arrangements for monitoring.

Udało się uzgodnić cele w zakresie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii.

Targets have been agreed for energy savings and for renewable energy.

→Nie należy odstawiać leku Volibris bez uzgodnienia tego z lekarzem.

→ Don't stop taking Volibris unless you have agreed this with your doctor.

Ale jeżeli nie uda nam się tego uzgodnić z Radą, to co państwo proponują?

But if it is not agreed with the Council, what do you propose we do?

Nie należy zmieniać dawki leku bez uprzedniego uzgodnienia z lekarzem.

Do not change your daily dose without first talking to your doctor.

To prawda, że udało nam się uzgodnić kwestię dwóch stopni, ale ta liczba również coś oznacza.

It is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.

Problemem jest to, że Europa nie może uzgodnić konsekwentnej procedury.

The problem is that Europe cannot agree on a consistent procedure.

W tym kontekście należy uzgodnić całkowite wstrzymanie budowy nowych elektrowni jądrowych.

In this regard, a complete halt to the construction of new nuclear power plants must be agreed.

Ramy czasowe uzgodnione przez CVMP w dniu 11 lipca 2007 r. wynosiły 58 dni.

The time frame agreed by the CVMP on 11 July 2007 was 58 days.

Właśnie podczas konferencji TED, dwa lata temu, uzgodniliśmy z Richardem co dalej z TED.

It was at the same TED two years ago when Richard and I reached an agreement on the future of TED.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the Italian-English dictionary.