"uzgodnić" English translation

PL

"uzgodnić" in English

PL uzgodnić
volume_up
{verb}

uzgodnić (also: uzgadniać)
volume_up
to mesh {v.t.} (plans, ideas)
uzgodnić (also: uzgadniać)
volume_up
to mesh together {v.t.} (plans, ideas)
uzgodnić (also: uzgadniać, negocjować, wynegocjować, rozstrzygnąć)
uzgodnić (also: pogodzić, jednać, uspójnić, uspójniać)
Tym samym Unia Europejska musi przezwyciężyć bariery administracyjne i finansowe, a państwa członkowskie UE muszą uzgodnić swoje interesy i okazać solidarność.
Therefore, the EU must overcome any administrative and financial barriers and EU Member States must reconcile their interests and show solidarity.

Context sentences for "uzgodnić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPaństwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.
The Member States should agree the local implementation of the patient card system
PolishObaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
PolishZ nową administracją amerykańską trzeba uzgodnić wspólną drogę dalszych działań.
With the new US administration, we need to agree a joint way forward.
PolishDlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.
For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
PolishTo prawda, że udało nam się uzgodnić kwestię dwóch stopni, ale ta liczba również coś oznacza.
It is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.
PolishW razie małej masy ciała należy uzgodnić z lekarzem możliwość zastosowania leku EXUBERA.
If you have low body weight check with your doctor if you can use EXUBERA.
PolishUdało się uzgodnić cele w zakresie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii.
Targets have been agreed for energy savings and for renewable energy.
PolishBardzo się cieszę, że zdołaliśmy, przynajmniej do tej pory, uzgodnić wspólne podejście.
I am very pleased that we have been able to agree on a joint approach, at least until now.
PolishAle jeżeli nie uda nam się tego uzgodnić z Radą, to co państwo proponują?
But if it is not agreed with the Council, what do you propose we do?
PolishPO powinien uzgodnić sposób wdrażania systemu kart pacjenta w każdym kraju członkowskim.
The MAH should agree on the implementation of the patient card system in each Member State.
PolishGdy mówimy, że Europa nie może uzgodnić, powinniśmy również dodać, że nie chodzi o "nas tu zebranych”.
When we say that Europe cannot agree, we should also add 'not those of us here'.
PolishProblemem jest to, że Europa nie może uzgodnić konsekwentnej procedury.
The problem is that Europe cannot agree on a consistent procedure.
PolishW tym kontekście należy uzgodnić całkowite wstrzymanie budowy nowych elektrowni jądrowych.
In this regard, a complete halt to the construction of new nuclear power plants must be agreed.
PolishMam teraz nadzieję, że będziemy mogli uzgodnić przedmiotową dyrektywę na etapie drugiego czytania.
I hope now that we can agree this directive at its second-reading stage.
PolishDotychczas udało nam się uzgodnić dwanaście reguł i ustaliliśmy, że są one identyczne.
So far we have managed to agree on twelve principles and we have established that they are identical.
PolishKraj członkowski powinien uzgodnić lokalne wprowadzenie systemu kart pacjenta w każdym kraju członkowskim.
The Member States should agree the local implementation of the patient card system
PolishParlament Europejski i Rada muszą uzgodnić warunki jego przedłużenia poza tę datę.
The European Parliament and the Council have to agree on the conditions for its extension beyond that date.
PolishPrzecież nie tak trudno było uzgodnić kilka prostych zasad:
After all, it was not too difficult to agree on some simple principles:
PolishDlaczego 27 państw europejskich nie jest w stanie uzgodnić strategii?
Why are 27 European countries unable to agree on a strategy?
PolishJednakże okazuje się, że nieco trudniej uzgodnić rolę Parlamentu z Radą.
However, the role of Parliament is proving a little more difficult to find agreement on with the Council.