Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "waluta"

 

"waluta" English translation

Results: 1-24 of 62

waluta {noun}

waluta {f}

currency {noun}

Wartość waluty musi odzwierciedlać stan gospodarki, której dana waluta służy.

The value of a currency must reflect the state of health of the economy it serves.

Przez dziesięciolecia wspólna europejska waluta była ideą, której sprzyjało niewielu.

Over the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.

Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.

The euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.

(SK) Nowa waluta jest punktem zwrotnym dla społeczeństwa i jego obywateli.

(SK) The new currency is a turning point for the society and its citizens.

Niemniej jednak wspólna waluta nie wpływa na wszystkie regiony w tym samym stopniu.

However, the common currency does not affect all regions in equal measure.

waluta {f} [coll.] (also: dziengi)

cash {noun} [coll.]

Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 r. jako wirtualna waluta do celów płatności bezgotówkowych i rozliczeń rachunkowych.

The euro was launched on 1 January 1999 as a virtual currency for cash-less payments and accounting purposes.

waluta {f} (also: pieniądze, forsa, pieniądz, walory)

money {noun}

Więc pytaliśmy: co by małpy robiły spontanicznie, gdyby to była naprawdę ich waluta, gdyby naprawdę używały jej jak pieniędzy?

And so we said, well, what would the monkeys spontaneously do if this was really their currency, if they were really using it like money?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "waluta":

 

Similar translations

Similar translations for "waluta" in English

 

Context sentences

Context sentences for "waluta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Musimy zarządzać walutą euro w sposób służący obywatelom, a nie spekulantom.

We need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.

Duży obszar, w którym stosowana jest waluta euro jest interesującym celem dla fałszerzy.

The large area in which the euro is used makes it a worthwhile target for forgers.

I wtedy wpadłem na tę teorię i napisałem o niej kilka książek. ~~~ Skoki cen walut.

And so here I had this theory, and I wrote books about it -- financial prices increments.

Cała dyskusja odbyła się tak, jak gdyby euro nie było walutą o znaczeniu światowym.

The whole of this discussion has taken place as if the euro were of no global importance.

Pod względem instytucjonalnym unia gospodarcza i walutowa (UGW) ma strukturę dwoistą.

The institutional setting for Economic and Monetary Union (EMU) is based on a dual structure.

Euro na długo pozostanie walutą we wszystkich państwach członkowskich strefy euro.

The euro is here for the long haul in all euro area Member States.

Wszystko wskazuje na to, że waluta ta nadal będzie się wzmacniać.

All the evidence is that it will continue to go from strength to strength.

Waluta euro stanowi punkt odniesienia, wytyczający właściwe strategie wyjścia z kryzysu.

The euro is a point of reference to guide the appropriate strategies for emerging from the crisis.

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Historia > Unia Gospodarcza i Walutowa

Navigation Path: Home > The European Central Bank > History > Economic and Monetary Union

Obecnie walutą euro posługują się 332 miliony ludzi w siedemnastu państwach członkowskich.

Today, 332 million people in 17 Member States use the euro.

Wspólna waluta stała się symbolem Europy, a banknoty i monety euro – częścią naszego codziennego życia”.

It has become a symbol of Europe, and the banknotes and coins have become a part of our daily lives."

nadzoruje funkcjonowanie mechanizmu kursów wymiany walut,

monitor the functioning of the exchange-rate mechanism;

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Historia > Unia Gospodarcza i Walutowa > 

Navigation Path: Home > The European Central Bank > History > Economic and Monetary Union > 

Przegląd prac przygotowawczych podjętych przez Europejski Instytut Walutowy

Overview of the preparatory work undertaken by the EMI

31 grudnia 1998 r.: tabela z nieodwołalnymi kursami wymiany walut krajowych na euro.© Wspólnota Europejska

Willem F. Duisenberg presenting the irrevocable exchange rates on 31 December 1998 © European Community

Obecnie każdego dnia walutą euro posługuje się 320 milionów ludzi.

Now 320 million people use the euro system every day.

Z punktu widzenia strefy euro, Unia Walutowa stanowi

Starting with the euro area, Monetary Union represents the

w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący! Jakie słowo jest najczęściej używane w związku z walutą euro?

on behalf of the EFD Group. - Mr President, what is the most commonly used word in association with the euro?

W lutym 1996 r. Europejski Instytut Walutowy (EIW), poprzednik EBC, rozpisał konkurs na projekt banknotów euro.

The European Monetary Institute, the forerunner of the ECB, launched a design competition in February 1996.

Cały mechanizm stabilizacji to oczywiście przyzwolenie dla wrodzonej wady eksperymentu, jakim jest waluta euro.

The whole stability mechanism, of course, is an admission of the innate flaw in the euro experiment.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

walkower · walnąć · walnięcie · walny · walonki · walor · walory · waloryzacja · Walter · waltornia · waluta · waluty · wampir · WAN · wanad · wanadomolibdenian · Wanda · wandal · wandalizm · Wandeczka · Wandzia

Even more translations in the English-Italian dictionary by bab.la.