Polish-English translation for "waluta"

PL waluta English translation

waluta {f}

PL waluta
play_circle_outline
{feminine}

  1. general
  2. colloquial

1. general

waluta (also: waluta rozliczeniowa)
Po dziesięciu latach od momentu wprowadzenia euro, waluta ta jest walutą światową.
Ten years after its introduction, the euro is a world currency.
Jedna waluta jest czynnikiem dynamizującym gospodarkę europejską.
The single currency is a factor for dynamism in the European economy.
Posiada też symbole państwowości, takie jak osobna waluta i flaga.
They also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
waluta (also: forsa, pieniądze, pieniądz, kasa)
Więc pytaliśmy: co by małpy robiły spontanicznie, gdyby to była naprawdę ich waluta, gdyby naprawdę używały jej jak pieniędzy?
And so we said, well, what would the monkeys spontaneously do if this was really their currency, if they were really using it like money?

2. colloquial

waluta (also: dziengi)
play_circle_outline
cash {noun} [coll.]
Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 r. jako wirtualna waluta do celów płatności bezgotówkowych i rozliczeń rachunkowych.
The euro was launched on 1 January 1999 as a virtual currency for cash-less payments and accounting purposes.

Context sentences for "waluta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy zarządzać walutą euro w sposób służący obywatelom, a nie spekulantom.
We need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.
PolishDuży obszar, w którym stosowana jest waluta euro jest interesującym celem dla fałszerzy.
The large area in which the euro is used makes it a worthwhile target for forgers.
PolishCała dyskusja odbyła się tak, jak gdyby euro nie było walutą o znaczeniu światowym.
The whole of this discussion has taken place as if the euro were of no global importance.
PolishEuro na długo pozostanie walutą we wszystkich państwach członkowskich strefy euro.
The euro is here for the long haul in all euro area Member States.
PolishWszystko wskazuje na to, że waluta ta nadal będzie się wzmacniać.
All the evidence is that it will continue to go from strength to strength.
PolishWaluta euro stanowi punkt odniesienia, wytyczający właściwe strategie wyjścia z kryzysu.
The euro is a point of reference to guide the appropriate strategies for emerging from the crisis.
PolishObecnie walutą euro posługują się 332 miliony ludzi w siedemnastu państwach członkowskich.
Today, 332 million people in 17 Member States use the euro.
PolishObecnie każdego dnia walutą euro posługuje się 320 milionów ludzi.
Now 320 million people use the euro system every day.
PolishWspólna waluta stała się symbolem Europy, a banknoty i monety euro – częścią naszego codziennego życia”.
It has become a symbol of Europe, and the banknotes and coins have become a part of our daily lives."
PolishWiele krajów ma poważne problemy z walutą euro.
A number of countries are having very great problems with the euro.
PolishJakie słowo jest najczęściej używane w związku z walutą euro?
on behalf of the EFD Group. - Mr President, what is the most commonly used word in association with the euro?
PolishWspólna waluta stanowi ważny bodziec dla inwestycji i wzrostu gospodarczego, ponieważ zmniejsza bezbronność całego obszaru.
The euro is an important incentive for investments and economic growth, reducing vulnerability.
PolishWiększość granic na terenie UE przekracza się bez kontroli, a wspólna waluta – euro – ułatwia zakupy.
You can cross many borders within the EU without being checked and the euro makes it easier to shop around for bargains.
PolishPan poseł Hoppenstedt powołał się na pierwszą debatę w sprawie euro, w której wspólna waluta została nazwana wcześniakiem.
Mr Hoppenstedt quoted from the first debate on the euro, in which the euro was called a premature baby.
PolishI wreszcie, euro jest obecnie bardzo prestiżową walutą na całym świecie, ale trzeba dołożyć nieco więcej starań, żeby była ona przejrzysta.
Finally, the euro now has a great deal of prestige worldwide, but it needs to make a little more effort to be transparent.
PolishEuro – waluta używana codziennie przez około 332 milionów Europejczyków – jest najbardziej namacalnym dowodem współpracy między państwami UE.
The euro – used every day by some 332 million Europeans – is the most tangible proof of cooperation between EU countries.
PolishMusimy być sprawiedliwi wobec przyszłych pokoleń, potrzebujemy stabilnych finansów publicznych, a wtedy euro znowu stanie się walutą stabilną.
We need to be fair to future generations, we need sustainable public finances - and then the euro will become stable again.
PolishWspólna waluta przyniosła
PolishPowiedziano tu, że nie waluta euro znajduje się w sytuacji kryzysowej, ale państwa członkowskie, które popadły w długi.
(DE) Madam President, it has been said here that it is not the euro that is in crisis, but the Member States that have got into debt.
PolishDzięki EBC euro stało się walutą uznaną na całym świecie, zaś stabilność cen pozostała przez cały czas zachowana jako najważniejszy cel.
It is thanks to the ECB that the euro has become established internationally and that price stability has remained the primary goal at all times.