Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "waluta"

 

"waluta" English translation

Results: 1-24 of 248

waluta {noun}

waluta {f} (also: waluta rozliczeniowa)

currency {noun}

Przez dziesięciolecia wspólna europejska waluta była ideą, której sprzyjało niewielu.

Over the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.

Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.

The euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.

(SK) Nowa waluta jest punktem zwrotnym dla społeczeństwa i jego obywateli.

(SK) The new currency is a turning point for the society and its citizens.

Niemniej jednak wspólna waluta nie wpływa na wszystkie regiony w tym samym stopniu.

However, the common currency does not affect all regions in equal measure.

Wyjaśnia to, dlaczego, pomimo wszystkich naszych problemów, euro jest walutą stabilną.

This therefore explains why, despite all our problems, the euro is a stable currency.

waluta {f} (also: pieniądze, forsa, pieniądz, szmal)

money {noun}

Więc pytaliśmy: co by małpy robiły spontanicznie, gdyby to była naprawdę ich waluta, gdyby naprawdę używały jej jak pieniędzy?

And so we said, well, what would the monkeys spontaneously do if this was really their currency, if they were really using it like money?

waluta {f} [coll.] (also: dziengi)

cash {noun} [coll.]

Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 r. jako wirtualna waluta do celów płatności bezgotówkowych i rozliczeń rachunkowych.

The euro was launched on 1 January 1999 as a virtual currency for cash-less payments and accounting purposes.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "waluta":

 

Similar translations

Similar translations for "waluta" in English

 

Context sentences

Context sentences for "waluta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W ślad za unią walutową potrzebujemy unii gospodarczej, budżetowej i fiskalnej.

Alongside the monetary union, we need an economic, budgetary and fiscal union.

Ważne jest jednak, by wyjaśniać, że unia walutowa jest jedną z sił Wspólnoty.

However, it is important to explain that the monetary union is a community power.

Musimy zarządzać walutą euro w sposób służący obywatelom, a nie spekulantom.

We need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.

Utrzymaliśmy unię walutową, ale nie przechodzimy do etapu unii gospodarczej.

We have remained in monetary union, but we are not moving on to economic union.

Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.

This monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.

euro (lub jej równowartość w innych walutach) bez konieczności jej deklarowania.

If you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.

Po drugie unia walutowa nie została dotychczas przetestowana w ciężkich czasach.

Secondly, the monetary union has not been tested in hard times until now.

W 1995 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmusił to państwo do zmniejszenia ceł na ryż.

In 1995 the International Monetary Fund forced that country to reduce its rice tariffs.

Doskonale wiemy, że spekulanci poprzez Grecję namierzają strefę euro i naszą walutę.

We all know that, through Greece, speculators are targeting the euro area and the euro.

I owszem, nie wolno nam ignorować faktu, że ważnym czynnikiem są kursy wymiany walut.

And yes, we cannot ignore the reality that exchange rates are an important factor here.

Duży obszar, w którym stosowana jest waluta euro jest interesującym celem dla fałszerzy.

The large area in which the euro is used makes it a worthwhile target for forgers.

(EL) Panie przewodniczący! Faktem jest, że za unią walutową nie poszła unia gospodarcza.

(EL) Mr President, it is a fact that economic union did not follow monetary union.

Europejska unia walutowa jest rzeczywistością; euro istnieje od dziesięciu lat.

European monetary union is a reality; the euro has been in existence for 10 years today.

Cała dyskusja odbyła się tak, jak gdyby euro nie było walutą o znaczeniu światowym.

The whole of this discussion has taken place as if the euro were of no global importance.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przygotował jedno proste wyliczenie.

The International Monetary Fund (IMF) has made one simple calculation.

Rynki komunikują, że unia gospodarcza i walutowa nie będzie dłużej trwać.

The markets are saying that economic and monetary union will not last.

Pierwszy, że unia gospodarcza i walutowa okazała się bardzo użyteczna.

On the one hand, the Economic and Monetary Union has shown how useful it is.

Panuje chaos społeczny i polityczny, a chaos walutowy już się zbliża.

There is social and political disorder and monetary disorder is knocking at the door.

Oboje sprawozdawców w swojej ocenie uznaje unię walutową za sukces.

Both rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.

Pod względem instytucjonalnym unia gospodarcza i walutowa (UGW) ma strukturę dwoistą.

The institutional setting for Economic and Monetary Union (EMU) is based on a dual structure.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

walkower · walnąć · walnięcie · walny · walonki · walor · walory · waloryzacja · Walter · waltornia · waluta · waluty · walwuloplastyka · Wampanoagowie · wampir · WAN · wanad · wanadomolibdenian · Wanda · wandal · wandalizm

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.