Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "waluta"

 

"waluta" English translation

Results: 1-24 of 256

waluta {noun}

waluta {f}

currency {noun}

Wartość waluty musi odzwierciedlać stan gospodarki, której dana waluta służy.

The value of a currency must reflect the state of health of the economy it serves.

Przez dziesięciolecia wspólna europejska waluta była ideą, której sprzyjało niewielu.

Over the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.

Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.

The euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.

(SK) Nowa waluta jest punktem zwrotnym dla społeczeństwa i jego obywateli.

(SK) The new currency is a turning point for the society and its citizens.

Niemniej jednak wspólna waluta nie wpływa na wszystkie regiony w tym samym stopniu.

However, the common currency does not affect all regions in equal measure.

waluta {f} [coll.] (also: dziengi)

cash {noun} [coll.]

Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 r. jako wirtualna waluta do celów płatności bezgotówkowych i rozliczeń rachunkowych.

The euro was launched on 1 January 1999 as a virtual currency for cash-less payments and accounting purposes.

waluta {f} (also: pieniądze, forsa, pieniądz, walory)

money {noun}

Więc pytaliśmy: co by małpy robiły spontanicznie, gdyby to była naprawdę ich waluta, gdyby naprawdę używały jej jak pieniędzy?

And so we said, well, what would the monkeys spontaneously do if this was really their currency, if they were really using it like money?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "waluta":

 

Similar translations

Similar translations for "waluta" in English

 

Context sentences

Context sentences for "waluta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W ślad za unią walutową potrzebujemy unii gospodarczej, budżetowej i fiskalnej.

Alongside the monetary union, we need an economic, budgetary and fiscal union.

Grecja, kiedy przyjmowała walutę euro była nieprzewidywalna jak wyrocznia delficka.

When it joined the euro, Greece was as unpredictable as the Oracle at Delphi.

Ważne jest jednak, by wyjaśniać, że unia walutowa jest jedną z sił Wspólnoty.

However, it is important to explain that the monetary union is a community power.

Musimy zarządzać walutą euro w sposób służący obywatelom, a nie spekulantom.

We need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.

Utrzymaliśmy unię walutową, ale nie przechodzimy do etapu unii gospodarczej.

We have remained in monetary union, but we are not moving on to economic union.

Unia walutowa w Europie to moim zdaniem znacznie więcej niż układ pieniężny.

Monetary union in Europe is far more, in my opinion, than a monetary arrangement.

Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.

This monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.

euro (lub jej równowartość w innych walutach) bez konieczności jej deklarowania.

If you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.

Po drugie unia walutowa nie została dotychczas przetestowana w ciężkich czasach.

Secondly, the monetary union has not been tested in hard times until now.

Ważne jest jednak wyjaśnienie, że jedną z sił Wspólnoty jest stanowi unia walutowa.

However, it is important that we do not restrict innovation to research and technology.

W 1995 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmusił to państwo do zmniejszenia ceł na ryż.

In 1995 the International Monetary Fund forced that country to reduce its rice tariffs.

Doskonale wiemy, że spekulanci poprzez Grecję namierzają strefę euro i naszą walutę.

We all know that, through Greece, speculators are targeting the euro area and the euro.

I owszem, nie wolno nam ignorować faktu, że ważnym czynnikiem są kursy wymiany walut.

And yes, we cannot ignore the reality that exchange rates are an important factor here.

Duży obszar, w którym stosowana jest waluta euro jest interesującym celem dla fałszerzy.

The large area in which the euro is used makes it a worthwhile target for forgers.

(EL) Panie przewodniczący! Faktem jest, że za unią walutową nie poszła unia gospodarcza.

(EL) Mr President, it is a fact that economic union did not follow monetary union.

Europejska unia walutowa jest rzeczywistością; euro istnieje od dziesięciu lat.

European monetary union is a reality; the euro has been in existence for 10 years today.

Cała dyskusja odbyła się tak, jak gdyby euro nie było walutą o znaczeniu światowym.

The whole of this discussion has taken place as if the euro were of no global importance.

I wtedy wpadłem na tę teorię i napisałem o niej kilka książek. ~~~ Skoki cen walut.

And so here I had this theory, and I wrote books about it -- financial prices increments.

Musimy uświadamiać ludzi, że kryzys walutowy może mieć poważne następstwa polityczne.

We must raise awareness that the monetary crisis may have serious political consequences.

Polityka budżetowa i walutowa nie mogą zastąpić reform strukturalnych.

Fiscal and monetary policies are no substitute for structural reforms.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: state, to pick a quarell, cosy, spoonful, spoonful

Similar words

walkower · walnąć · walnięcie · walny · walonki · walor · walory · waloryzacja · Walter · waltornia · waluta · waluty · wampir · WAN · wanad · wanadomolibdenian · Wanda · wandal · wandalizm · Wandeczka · Wandzia

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.