Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "warunki pracy"

 

"warunki pracy" English translation

Results: 1-21 of 34

warunki pracy {noun}

Krytykujemy w szczególności warunki pracy w tym kraju dla Czerwonego Krzyża.

We criticise, specifically, the working conditions in the country for the Red Cross.

Poprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.

This will improve working conditions on board and enhance transport safety.

Warunki pracy w chińskich firmach działających w Afryce są równe niewolnictwu.

Working conditions in Chinese companies operating in Africa are equal to those of slavery.

Musimy zagwarantować wszystkim pracownikom lepsze miejsca pracy i warunki pracy.

We need better job quality and working conditions for all employees.

Wszyscy pracownicy przemysłu powinni mieć przyzwoite warunki pracy.

All employees in industry should have decent working conditions.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "warunki pracy" in English

 

Context sentences

Context sentences for "warunki pracy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jednym z powodów utrudniających pracę są okropne zewnętrzne warunki pracy.

And one of the reasons why it is so hard is because the external ergonomics are terrible.

Aby to osiągnąć, musimy im przede wszystkim stworzyć lepsze warunki pracy.

In order to do that, we have to create better work conditions for them.

W tym kontekście należy szczególnie uwzględnić warunki w miejscu pracy.

The workplace setting should be particularly emphasised in this connection.

Co równie ważne, do rangi celów współpracy podniesiono praworządność i godne warunki pracy.

Equally important, the rule of law and human dignity in work are elevated to cooperation objectives.

Zasady i warunki pracy nie mogą wynikać z sytuacji na rynku pracy, z dostępności do pracy.

Working terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.

Warunki pracy i płatności dla pracowników sektora włókienniczego, odzieżowego i skórzanego w Chinach nadal są fatalne.

In China, working and pay conditions for textile, garment and leather workers are still abysmal.

Mamy doskonałe warunki pracy w Brukseli.

We have perfectly good facilities in Brussels.

Mamy teraz odpowiednie warunki do pracy.

I believe we now have the conditions to go to work.

Jak Rada zamierza urzeczywistnić te godne warunki życia i pracy dla obywateli, a w szczególności dla dzieci?

How does the Council intend to implement these decent working and living conditions for citizens, particularly for children?

Równe warunki dotyczą godzin pracy, czasu na odpoczynek, płatnych urlopów, wysokości płac, statusu pracownika i bezpieczeństwa.

These equal conditions relate to working hours, rest periods, paid leave, salary level, status and safety.

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać strony i rodzaj umowy, warunki pracy i płacy, a w szczególności:

An employment contract should be concluded in writing ; it should name the parties, specify the type of contract, and in particular:

Stresujące warunki w miejscu pracy mogą mieć wpływ na stan umysłu kobiety w ciąży lub wkrótce po porodzie.

Stressful conditions in the workplace can have an impact on the state of mind of a woman who is pregnant or has recently given birth.

Aspekty społeczne i warunki pracy marynarzy w Unii Europejskiej mają ścisły związek z konkurencyjnością floty europejskiej.

The social aspect and work conditions enjoyed by seafarers in the European Union are closely linked to the European fleet's competitiveness.

Ważni są ludzie, z którymi pracuję Ważni są ludzie, z którymi pracuję, warunki pracy, i odbiorcy, do których docieram.

What makes something worthwhile for me is the people I work for or with, the conditions I work under and the audience that I'm able to reach.

Tylko nieliczni pracodawcy są skłonni tworzyć takie warunki pracy swoim pracownikom, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z życiem zawodowym.

Few employers are willing to create favourable conditions for their employees for reconciling professional and family life.

W XXI wieku Unia Europejska nie może pozwolić, żeby warunki jakiejkolwiek pracy były zbliżone do tych, którymi charakteryzowała się praca niewolnicza.

It is not possible for the European Union in the 21st century to allow conditions similar to slave labour in any branch of work.

Społeczeństwo musi zatem także zapewnić narzędzia i warunki umożliwiające kobietom podjęcie pracy, gdyż jest to wymóg zasadniczy w ich emancypacji.

Society must, then, also provide the tools and conditions to enable women to go out to work, something that is a pre-requisite for their emancipation.

Zawsze popieram wszystkie rozwiązania, które umożliwiają kobietom bezpieczne macierzyństwo oraz gwarantują lepsze warunki powrotu na rynek pracy.

I am always in support of any ideas that will help women have a safe maternity experience and guarantee them better conditions for returning to the job market.

Do czynników wpływających na stan naszego zdrowia należą: wychowanie, nabyte przyzwyczajenia, sposób odżywiania, aktywność fizyczna, warunki pracy i mieszkania.

Our upbringing, acquired habits, nutrition, exercise, working environment and housing all influence our health.

Jeżeli chodzi o dochody, warunki pracy i zatrudnienia oraz dostęp do zatrudnienia, sytuacja kobiet wydaje się pogarszać szybciej niż sytuacja mężczyzn.

As regards income, working and recruitment conditions, and access to employment, the situation of women seems to be deteriorating more quickly than that of men.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the Esperanto-English dictionary for more translations.