Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "wentylacja"

 

"wentylacja" English translation

Results: 1-14 of 14

wentylacja {noun}

wentylacja {f} (also: nawiew, instalacja nawiewna)

ventilation {noun}

Musi być zapewniona drożność dróg oddechowych i wspomagana lub kontrolowana wentylacja.

A patent airway and assisted or controlled ventilation must be assured.

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego i dalsza mechaniczna wentylacja powinna być prowadzona zgodnie ze standardami.

Induction of general anaesthesia and subsequent mechanical ventilation should be applied according to standard methods.

Wentylacja z przerywanym przepływem stosowana u noworodków może wiązać się z występowaniem gwałtownych skoków stężenia tlenku azotu.

Intermittent flow neonatal ventilation may be associated with spikes in nitric oxide concentration.

INOmax stosowano bezpiecznie wraz z tolazoliną, dopaminą, dobutaminą, steroidami, surfaktantem oraz wentylacją wysokiej częstotliwości.

INOmax has been safely administered with tolazoline, dopamine, dobutamine, steroids, surfactant, and high-frequency ventilation.

Wentylacja pomieszczenia:

Room ventilation:
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "wentylacja" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wentylacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Zaleca się, by produkt aplikować na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.

It is recommended that the product is applied in the open air or in a well-ventilated room.

Może być konieczna sztuczna wentylacja w przypadku rozwoju ARDS.

Artificial respiratory support may be required if ARDS develops.

Pozwalają na mechaniczne oddychanie, lub mechaniczną wentylację.

They allow you to mechanically breathe, or mechanically ventilate.

Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc, w tym u pacjentów poddawanych mechanicznej wentylacji

Nosocomial pneumonia including ventilator– associated pneumonia

Woreczek z metanfetaminą był ustawiony nad jej głową właściwie rozpylił się do rany, do wentylacji.

A bag of crystal meth was placed over her face actually ground into wounds, into the airway.

Pomieszczenie, w którym stosowany był lek Ventavis, należy przewietrzyć lub włączyć w nim wentylację.

Be sure to ventilate or air the room in which you have taken your Ventavis treatment.

Teraz instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryka, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, a na koniec ocieplanie.

We then put in plumbing, electrical and HVAC, and insulate.

A gdy przyjeżdżają, znajdują się w obozach pracy, bez dostępu do wody czy wentylacji, są też pozbawiani paszportów.

And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.

Większość krzeseł może się odchylać, ponieważ dobrze jest zwiększyć kąt pomiędzy nogami a tułowiem żeby lepiej oddychać i mieć lepszą wentylację.

But you know most good chairs do recline because it's beneficial to open up this joint between your legs and your upper body for better breathing and better flow.

Obowiązkowe jest stosowanie u pacjentów wentylacji mechanicznej do czasu powrotu własnej czynności oddechowej po zniesieniu blokady przewodnictwa nerwowo- mięśniowego.

Ventilatory support is mandatory for patients until adequate spontaneous respiration is restored following reversal of neuromuscular block.

Jednakże czas przeżycia bez konieczności wentylacji inwazyjnej nie był rejestrowany w nieleczonej kohorcie historycznej, wobec czego porównanie tego punktu końcowego nie jest możliwe.

However, the invasive ventilator-free survival was not recorded in the untreated historical cohort and a comparison of this endpoint is not possible.

Byłby to rodzaj trójwymiarowego bąbla, bardzo ciekawego płaszcza, który zapewniałby naturalną wentylację, oddychałby i drastycznie obniżał zapotrzebowanie na energię.

And that would be to create a kind of three-dimensional bubble -- a really interesting overcoat that would naturally ventilate, would breathe and would seriously reduce the energy loads.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the Danish-English dictionary by bab.la.