Polish-English translation for "wielokrotny"

PL wielokrotny English translation

wielokrotny {adj. m}

PL wielokrotny
volume_up
{adjective masculine}

wielokrotny (also: częstotliwy, iteracyjny)
wielokrotny (also: kilkakrotny, wielokrotne, wielokrotna)
Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.
Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.
INCRELEX jest dostarczany w postaci jałowego roztworu z konserwantem do wielokrotnego użycia.
INCRELEX is supplied as a sterile solution with preservative for multiple use.
W trakcie wielokrotnego podawania preparatu dochodzi do kumulacji immunoreaktywnych interferonów.
Upon multiple dosing, there is an accumulation of immunoreactive interferons.
wielokrotny (also: wielodrożny)
wielokrotny (also: kilkakrotny)
Wielokrotny kontakt z masytinibem przez skórę może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet i rozwój płodu.
Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.
Podawanie wielokrotnych dawek fenylooctanu prowadziło do indukcji klirensu.
Repeated dosing with phenylacetate showed evidence of an induction of clearance.
Na farmakokinetykę gabapentyny nie ma wpływu jej wielokrotne podawanie.
Gabapentin pharmacokinetics are not affected by repeated administration.

Synonyms (Polish) for "wielokrotny":

wielokrotny