Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "wspomóc"

 

"wspomóc" English translation

Results: 1-26 of 75

wspomóc {verb}

wspomóc {pf. v.} (also: wspierać, pomagać, asystować, być ku pomocy)

Wspominałam już, że my, Komisja, pracowaliśmy nad tym, jak wspomóc uchodźców.

I have mentioned that we, the Commission, have naturally been working to assist refugees.

Dlatego też ten Parlament musi wspomóc Radę w wypełnieniu treścią traktatu lizbońskiego.

That is why this Parliament must assist the Council to deliver the content of the Lisbon Treaty.

Unia Europejska musi wspomóc Irak na drodze do uzyskania zdolności do samodzielnej egzystencji jako partnera w drażliwym regionie.

The European Union must assist Iraq in becoming a viable partner in a sensitive region.

wspomóc {pf. v.} (also: pomóc, dokładać, wnieść wkład, dołożyć)

Musi wspomóc finansowo badania nad przyczynami śmiertelności pszczół i w końcowym etapie włączyć badania i walkę z chorobami pszczół do europejskiej polityki weterynaryjnej.

It must contribute to an analysis of the causes of this bee mortality and finally include research into and the fight against apiculture disease in the European veterinary policy.

wspomóc {pf. v.} (also: pomóc, pomagać)

Można podać aktywowany węgiel, aby wspomóc usuwanie niewchłoniętego leku.

Administration of activated charcoal may also be used to aid removal of unabsorbed drug.

Trzeba też bezwzględnie wspomóc kraje sąsiadujące z Zimbabwe, aby przy granicy udzielano odpowiedniej pomocy.

That is why we must without fail support Zimbabwe's neighbours, so that appropriate aid can be provided on Zimbabwe's borders.

Ponadto należy ożywić dialog na temat energii i jej dostaw, aby wspomóc walkę ze zmianami klimatu i propagować wykorzystywanie energii odnawialnej.

Furthermore, energy and energy-supply dialogue should be boosted to combat climate change and to aid sustainable energy consumption.

wspomóc {vb} (also: dopomóc, wyręczyć, dopomagać, wspomagać)

wspomóc {vb} (also: dodać siły)

wspomóc {pf. v.} (also: wspomagać)

Musi wspomóc finansowo badania nad przyczynami śmiertelności pszczół i w końcowym etapie włączyć badania i walkę z chorobami pszczół do europejskiej polityki weterynaryjnej.

It must contribute to an analysis of the causes of this bee mortality and finally include research into and the fight against apiculture disease in the European veterinary policy.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wspomóc":

 

Context sentences

Context sentences for "wspomóc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Powyższa terapia ma na celu wspomóc leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc.

This is expected to help in the treatment of community-acquired pneumonia.

Polityka spójności może wspomóc innowacje we wszystkich państwach członkowskich i regionach.

Cohesion policy can make innovation work across all Member States and regions.

Lekarz pediatra przepisał ten lek, aby wspomóc leczenie padaczki, którą rozpoznano u dziecka.

Your child's doctor has prescribed this medicine to help treat your child's epilepsy.

Chciałabym wspomóc kobiety w zakresie ich zatrudnienia i wesprzeć je w okresie macierzyństwa.

I wish to help women in their employment and to support them during maternity.

Aby wspomóc zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się otwieramy ścieżki legalnej migracji.

We are opening legal migration pathways to help both developing and developed economies.

UE chce wspomóc Pakistan poprzez przyczynienie się do odbudowy tego kraju w sferze gospodarczej.

The EU wants to help Pakistan by contributing to the economic redevelopment of the country.

Dlatego też ten Parlament musi wspomóc Radę w wypełnieniu treścią traktatu lizbońskiego.

That is why this Parliament must assist the Council to deliver the content of the Lisbon Treaty.

Wspomożenie nasze w imieniu Pańskiem, który stworzył niebo i ziemię.

Our help is in the name of Jehovah, Who made heaven and earth.

Żeby się to powiodło, trzeba wspomóc słowa rezolucji czynami.

In order to be successful, we must supplement the words of the resolution with actions.

Integracja daje nam szansę na wspomożenie kształtowania ery globalizacji zgodnie z naszą wizją.

Integration gives us the chance to help shape the globalised era in accordance with our own vision.

Zgadzam się: mniej rynku, mniej konkurencji i mniej globalizacji, aby wspomóc wydajność i konsumpcję.

I agree: less market, less competition and less globalisation to help productivity and consumption.

Pytanie brzmi: czy nowy instytut może wspomóc ten proces?

The question is of course whether a new institute can help in this process.

To na barkach samorządów, regionalnych instytucji spoczywa to, aby jak najszybciej wspomóc takie osoby.

It rests with the local authorities and regional institutions to help such people as quickly as possible.

Aby ich wspomóc uruchamiana jest kwota 1 809 434 euro.

An amount of EUR 1 809 434 is being mobilised to support these workers.

W zwalczaniu ubóstwa musimy także wspomóc społeczność wiejską.

We must also help the rural community combat poverty.

Uważam, że powinniśmy wspomóc badania naukowe w tych dziedzinach poprzez podkreślenie elementu kosztów badań.

I believe we should encourage research in these areas by underpinning an element of the research costs.

Należy z niego korzystać, by wspomóc przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, której świat potrzebuje.

It must be used to help the transformation to a low-carbon, sustainable economy, which the world needs.

Pragniemy wspomóc postępy FYROM na drodze stabilizacji, żeby państwo to mogło stać się częścią Unii Europejskiej.

We want to help FYROM progress along the road of stability towards the European Union.

I pracują razem aby wspomóc nasze ciała -- olbrzymia ilość bytów, których nigdy nie zobaczymy -- działa jak należy.

And their working together helps our bodies -- huge entities that they will never see -- function properly.

Celem EFS jest poprawa możliwości zawodowych oferowanych pracownikom oraz wspomożenie ich w poprawie poziomu życia.

The aim of the ESF is to improve workers' employment opportunities and help to improve their living standards.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

Moreover bab.la provides the Esperanto-English dictionary for more translations.