"wspomóc" English translation

PL

"wspomóc" in English

PL wspomóc
volume_up
{verb}

Synonyms (Polish) for "wspomóc":

wspomóc

Context sentences for "wspomóc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPowyższa terapia ma na celu wspomóc leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc.
This is expected to help in the treatment of community-acquired pneumonia.
PolishWspominałam już, że my, Komisja, pracowaliśmy nad tym, jak wspomóc uchodźców.
I have mentioned that we, the Commission, have naturally been working to assist refugees.
PolishPolityka spójności może wspomóc innowacje we wszystkich państwach członkowskich i regionach.
Cohesion policy can make innovation work across all Member States and regions.
PolishChciałabym wspomóc kobiety w zakresie ich zatrudnienia i wesprzeć je w okresie macierzyństwa.
I wish to help women in their employment and to support them during maternity.
PolishMożna podać aktywowany węgiel, aby wspomóc usuwanie niewchłoniętego leku.
Administration of activated charcoal may also be used to aid removal of unabsorbed drug.
PolishLekarz pediatra przepisał ten lek, aby wspomóc leczenie padaczki, którą rozpoznano u dziecka.
Your child's doctor has prescribed this medicine to help treat your child's epilepsy.
PolishAby wspomóc zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się otwieramy ścieżki legalnej migracji.
We are opening legal migration pathways to help both developing and developed economies.
PolishDlatego też ten Parlament musi wspomóc Radę w wypełnieniu treścią traktatu lizbońskiego.
That is why this Parliament must assist the Council to deliver the content of the Lisbon Treaty.
PolishŻeby się to powiodło, trzeba wspomóc słowa rezolucji czynami.
In order to be successful, we must supplement the words of the resolution with actions.
PolishUE chce wspomóc Pakistan poprzez przyczynienie się do odbudowy tego kraju w sferze gospodarczej.
The EU wants to help Pakistan by contributing to the economic redevelopment of the country.
PolishPytanie brzmi: czy nowy instytut może wspomóc ten proces?
The question is of course whether a new institute can help in this process.
PolishAby ich wspomóc uruchamiana jest kwota 1 809 434 euro.
An amount of EUR 1 809 434 is being mobilised to support these workers.
PolishPragniemy wspomóc postępy FYROM na drodze stabilizacji, żeby państwo to mogło stać się częścią Unii Europejskiej.
We want to help FYROM progress along the road of stability towards the European Union.
PolishZgadzam się: mniej rynku, mniej konkurencji i mniej globalizacji, aby wspomóc wydajność i konsumpcję.
I agree: less market, less competition and less globalisation to help productivity and consumption.
PolishW zwalczaniu ubóstwa musimy także wspomóc społeczność wiejską.
We must also help the rural community combat poverty.
PolishTo na barkach samorządów, regionalnych instytucji spoczywa to, aby jak najszybciej wspomóc takie osoby.
It rests with the local authorities and regional institutions to help such people as quickly as possible.
PolishW tej analizie można się wspomóc prehistorycznym zapisem ewolucji.
I mean fossils, cave paintings and so forth.
PolishUważam, że powinniśmy wspomóc badania naukowe w tych dziedzinach poprzez podkreślenie elementu kosztów badań.
I believe we should encourage research in these areas by underpinning an element of the research costs.
PolishNależy z niego korzystać, by wspomóc przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, której świat potrzebuje.
It must be used to help the transformation to a low-carbon, sustainable economy, which the world needs.
PolishUnia Europejska musi wspomóc Irak na drodze do uzyskania zdolności do samodzielnej egzystencji jako partnera w drażliwym regionie.
The European Union must assist Iraq in becoming a viable partner in a sensitive region.