Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "wyjątek"

 

"wyjątek" English translation

Results: 1-22 of 396

wyjątek {noun}

exception {noun}

Ja, Wuhuan, nie zwykłem być człowiekiem słownym, ale tym razem zrobię wyjątek.

I, Wuhuan, am not usually a man of my word but I'll make an exception this once

Przypominam państwu, że opt-out został zaakceptowany w 1993 roku, ale jako wyraźny wyjątek.

I would remind you that the opt-out was accepted in 1993, but as a clear exception.

(DE) Panie przewodniczący! Zrobimy wyjątek i poprzemy tę propozycję.

(DE) Mr President, we shall make an exception and support that proposal.

Pani przewodnicząca! Trudności Grecji i strefy euro nie powinny być traktowane jako wyjątek.

Madam President, the troubles of Greece and the eurozone should not be seen as an exception.

Czynię wyjątek, jako że tym razem nie ma zbyt wiele osób na liście.

I am making an exception because there are not many people on the list this time.

wyjątek {m} (also: fragment, wyciąg, ekstrakt, urywek)

extract {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wyjątek":

 

Similar translations

Similar translations for "wyjątek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wyjątek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.

Construction needs help right across the board, not just on a selective basis.

Nie mieszać z żadnymi innymi preparatami z wyjątkiem dołączonego rozcieńczalnika.

Do not mix with any other product except the diluent supplied for use with the product.

Kto jednak reprezentuje Unię w sprawach zagranicznych, z wyjątkiem WPZiB?

Who, though, represents the Union in foreign affairs, except for the CFSP?

Prawa te są nienaruszalne i dotyczy to każdego ludzkiego istnienia bez wyjątku.

These rights are inviolable and this applies to every single human being.

immunosupresyjnymi, z wyjątkiem krótkotrwałego leczenia kortykosteroidami.

immunosuppressive agents excluding short term corticosteroid withdrawal.

Natomiast atmosfera GUC, pomimo radosnych wyjątków, jest raczej chłodna.

At the GUC, having completed a DaF training course is desired and very useful.

Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.

They included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.

Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.

The studies included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.

Nasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.

Our services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.

Cele te zostaną zrealizowane we wszystkich krajach rozwijających się z wyjątkiem Afryki.

The goals will be realised in all the developing countries except in Africa.

Czy pilne największe wyzwania społeczne zostały bez wyjątku rozwiązane?

Have the urgent, major societal challenges perhaps all been solved already?

Sukces przyniesie podporządkowanie się prawu, bez wyjątków dla jakiejkolwiek mniejszości.

Abiding by the law, with no tolerance for a specific minority, will bring success.

I to co jest interesujące w tym eksperymencie, że to nie jest wyjątek.

And what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.

Rumunia nie jest wyjątkiem jeżeli chodzi o skutki zmian klimatycznych.

Romania has not been exempt from the effects of climate change either.

nic nie pić (z wyjątkiem zwykłej wody, jeśli potrzeba) nie przyjmować żadnych innych leków

do not drink anything (except plain water if you need it) do not take any other medicines

Leki przeciwzakrzepowe (leki hamujące agregację płytek krwi z wyjątkiem heparyny), kod ATC:

Antithrombotic agent (platelet aggregation inhibitor excl. heparin), ATC code:

Zgodziliśmy się wówczas bez wyjątku, że Unia Europejska musi zapewnić wsparcie finansowe.

We all agreed that the European Union must provide financial support.

Mógł być pierwszy... za wyjątkiem tego... że pracował na pełny etat.

He would have graduated first... except he... he worked a full-time job.

Użyłem chyba wszystkiego za wyjątkiem wiertarki, by zaaplikować oksytocynę własnemu mózgowi.

I used everything short of a drill to get oxytocin into my own brain.

u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu, z wyjątkiem leczenia ostrego zapalenia płuc w

Children and growing adolescents except for the treatment of acute pulmonary exacerbations of
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: balconette bra, affiliate, affiliate, to allocate, to allocate

Similar words

More translations in the English-Spanish dictionary.