Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "wyjątek"

 

"wyjątek" English translation

Results: 1-21 of 249

wyjątek {noun}

exception {noun}

Ja, Wuhuan, nie zwykłem być człowiekiem słownym, ale tym razem zrobię wyjątek.

I, Wuhuan, am not usually a man of my word but I'll make an exception this once

Jeśli zrobimy wyjątek dla jednego, będziemy musieli nadrobić to gdzie indziej.

If we make an exception for one, we will have to make up for it somewhere else.

Przypominam państwu, że opt-out został zaakceptowany w 1993 roku, ale jako wyraźny wyjątek.

I would remind you that the opt-out was accepted in 1993, but as a clear exception.

(DE) Panie przewodniczący! Zrobimy wyjątek i poprzemy tę propozycję.

(DE) Mr President, we shall make an exception and support that proposal.

Pani przewodnicząca! Trudności Grecji i strefy euro nie powinny być traktowane jako wyjątek.

Madam President, the troubles of Greece and the eurozone should not be seen as an exception.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wyjątek":

 

Similar translations

Similar translations for "wyjątek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wyjątek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Zwykle lek podaje się raz dziennie, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu.

It is generally administered once a day, except in life threatening situations.

Co do zasady lek podaje się raz dziennie, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu.

It is generally administered once a day, except in life-threatening situations.

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich) całe i w kawałkach

Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof

Wybrać miejsce na powierzchni uda lub brzucha (z wyjątkiem powierzchni wokół pępka).

Choose a site on the top of your thigh or stomach (except the area around the navel).

● Wybrać miejsce podania na brzuchu (z wyjątkiem pępka i talii) lub udzie.

● Select the injection site in the abdomen or thigh (except your navel or waistline).

Nie mieszać z żadnymi innymi preparatami z wyjątkiem dołączonego rozcieńczalnika.

Do not mix with any other product except the diluent supplied for use with the product.

immunosupresyjnymi, z wyjątkiem krótkotrwałego leczenia kortykosteroidami.

immunosuppressive agents excluding short term corticosteroid withdrawal.

Natomiast atmosfera GUC, pomimo radosnych wyjątków, jest raczej chłodna.

At the GUC, having completed a DaF training course is desired and very useful.

Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.

They included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.

Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.

The studies included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.

Nasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.

Our services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.

I to co jest interesujące w tym eksperymencie, że to nie jest wyjątek.

And what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.

nic nie pić (z wyjątkiem zwykłej wody, jeśli potrzeba) nie przyjmować żadnych innych leków

do not drink anything (except plain water if you need it) do not take any other medicines

Leki przeciwzakrzepowe (leki hamujące agregację płytek krwi z wyjątkiem heparyny), kod ATC:

Antithrombotic agent (platelet aggregation inhibitor excl. heparin), ATC code:

Mógł być pierwszy... za wyjątkiem tego... że pracował na pełny etat.

He would have graduated first... except he... he worked a full-time job.

Użyłem chyba wszystkiego za wyjątkiem wiertarki, by zaaplikować oksytocynę własnemu mózgowi.

I used everything short of a drill to get oxytocin into my own brain.

u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu, z wyjątkiem leczenia ostrego zapalenia płuc w

Children and growing adolescents except for the treatment of acute pulmonary exacerbations of

Pacjenci z zespołem Prader- Williego nie powinni być leczeni lekiem Valtropin, z wyjątkiem

Patients with Prader-Willi syndrome should not be treated with Valtropin unless they are also

Wybrać miejsce na powierzchni uda lub brzucha (z wyjątkiem powierzchni wokół pępka).

Choose a site on the top of your thigh or stomach (except the area around the navel). i dic Me

wyjątkiem krótkotrwałego leczenia lekami z grupy kortykosteroidów).

(other than short-term treatment w ith cortisone-type me dicine).
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the English-French dictionary.