Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "wypowiadać"

 

"wypowiadać" English translation

Results: 1-25 of 190

wypowiadać {verb}

wypowiadać {vb} (also: wyrażać, wyrazić, wydobyć, wypowiedzieć)

Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.

Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

Can express him/herself spontaneously and fluently without having to search for words frequently and noticeably.

Jak możemy mówić o prawie wyboru, kiedy partie opozycyjne nie mają prawa głosu, kiedy nie mogą się swobodnie wypowiadać czy też właściwie reprezentować całej ludności?

How can we speak of choice when the opposition parties are not allowed to speak, when they cannot express themselves freely or accurately represent whole populations?

wypowiadać {vb} (also: kazać, rozkazywać, dostrzec, opowiadać)

wypowiadać {vb} (also: wkładać, położyć, kłaść, postawić)

to put [put|put] {vb}

wypowiadać {vb} (also: wypowiedzieć)

wypowiadać {vb} (also: formułować, przedstawiać, przedstawić, wykładać)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wypowiadać":

 

Similar translations

Similar translations for "wypowiadać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wypowiadać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kiedy Paul przemawia publicznie, nie może wypowiadać się bez uzbrojonej ochrony.

When Paul speaks in a public hearing, he can't testify without armed guards.

Jako Europejczycy musimy mieć odwagę wypowiadać się przeciw takim praktykom.

As Europeans, we must have the courage to speak out against such practices.

Zrozumieją państwo, że nie mogę wypowiadać się w imieniu władz irlandzkich.

You will understand that I cannot speak on behalf of the Irish authorities.

(HU) Kilkakrotnie już się wypowiadałem w imieniu tradycyjnych mniejszości narodowych.

(HU) I have spoken up several times on behalf of the traditional national minorities.

Parlament Europejski musi się głośno wypowiadać na temat spraw o tak ważnym znaczeniu.

The European Parliament needs to speak out on a matter of such importance.

Wypowiadałem się wyraźnie przeciwko nieuzasadnionym aresztowaniom pozasądowym.

I have spoken out very clearly and firmly against the arbitrary extrajudicial arrests.

Przewodniczący Barroso wypowiada się przeciw iluzjom Europy bez przemysłu.

President Barroso speaks out against the illusions of an industry-free Europe.

Kiedy ludzie słyszą, jak Alex wypowiada moje słowa, czy czują się ode mnie odcięci?

When people hear Alex speaking my words, do they experience a disconnect?

Panie przewodniczący, wypowiadam się w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej.

Mr President, I am speaking on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs.

(NL) Panie przewodniczący! Wypowiadam się na posiedzeniu plenarnym po raz pierwszy.

(NL) Mr President, this is the first time that I have spoken in plenary.

Chodzi o naszą wiarygodność w wypowiadaniu się na temat praw człowieka.

It is our credibility in talking about human rights that is at stake here.

Nie czas, by wypowiadać jakiekolwiek inne słowa aniżeli wyrazy współczucia dla ich rodzin.

Now is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.

Unia Europejska wypowiada praktycznie wojnę naszym kanadyjskim przyjaciołom.

The European Union is virtually declaring war on our Canadian friends.

Mam nadzieję, że przyjmą państwo te przeprosiny w duchu, w którym je wypowiadam.

I hope you will accept this apology in the spirit in which it is made.

Władze sądowe na ogół nie ośmielają się wypowiadać przeciwko rządowi.

Judicial authorities do not usually dare speak out against the government.

Unikanie przemocy staje się bardziej lukratywne niż wypowiadanie wojny.

Abstaining from violence becomes more profitable than starting a war.

Panie przewodniczący! Wypowiadam się jako przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Monetarnej.

Mr President, I am speaking as Chairman of the Committee on Economic and Monetary Affairs.

Jestem wdzięczny, że Parlament wypowiada się na temat General Motors.

I am grateful that we as a Parliament are making a statement on General Motors.

Niektórzy sugerują nawet, że Komisja nie powinna wypowiadać się w sprawie tego, w co wierzy.

Some even suggest that the Commission should not speak out for what it believes in.

Nie wszędzie obywatele mogą swobodnie się wypowiadać czy wyrażać swoje poglądy.

Not everywhere can people speak freely or make known their opinion.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: bottom line, bottom line, bottom line, paradigm, allowance

Similar words

More translations in the Danish-English dictionary.