Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "wypowiadać"

 

"wypowiadać" English translation

Results: 1-25 of 96

wypowiadać {verb}

wypowiadać {vb} (also: wyrażać, wyrazić, wydobyć, wypowiedzieć)

Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.

Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

Can express him/herself spontaneously and fluently without having to search for words frequently and noticeably.

Jak możemy mówić o prawie wyboru, kiedy partie opozycyjne nie mają prawa głosu, kiedy nie mogą się swobodnie wypowiadać czy też właściwie reprezentować całej ludności?

How can we speak of choice when the opposition parties are not allowed to speak, when they cannot express themselves freely or accurately represent whole populations?

wypowiadać {vb} (also: rozkazywać, dostrzec, opowiadać, opowiedzieć)

I nie chcę mi się nawet wypowiadać na temat przemysłowej hodowli zwierząt.

And let me tell you, corn is in everything.

wypowiadać {vb} (also: wkładać, położyć, kłaść, postawić)

to put [put|put] {vb}

wypowiadać {vb} (also: wypowiedzieć)

wypowiadać {vb} (also: formułować, przedstawiać, przedstawić, wykładać)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wypowiadać":

 

Similar translations

Similar translations for "wypowiadać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wypowiadać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kiedy Paul przemawia publicznie, nie może wypowiadać się bez uzbrojonej ochrony.

When Paul speaks in a public hearing, he can't testify without armed guards.

Jako Europejczycy musimy mieć odwagę wypowiadać się przeciw takim praktykom.

As Europeans, we must have the courage to speak out against such practices.

Zrozumieją państwo, że nie mogę wypowiadać się w imieniu władz irlandzkich.

You will understand that I cannot speak on behalf of the Irish authorities.

Parlament Europejski musi się głośno wypowiadać na temat spraw o tak ważnym znaczeniu.

The European Parliament needs to speak out on a matter of such importance.

Kiedy ludzie słyszą, jak Alex wypowiada moje słowa, czy czują się ode mnie odcięci?

When people hear Alex speaking my words, do they experience a disconnect?

Nie czas, by wypowiadać jakiekolwiek inne słowa aniżeli wyrazy współczucia dla ich rodzin.

Now is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.

Unikanie przemocy staje się bardziej lukratywne niż wypowiadanie wojny.

Abstaining from violence becomes more profitable than starting a war.

Władze sądowe na ogół nie ośmielają się wypowiadać przeciwko rządowi.

Judicial authorities do not usually dare speak out against the government.

Niektórzy sugerują nawet, że Komisja nie powinna wypowiadać się w sprawie tego, w co wierzy.

Some even suggest that the Commission should not speak out for what it believes in.

Nie wszędzie obywatele mogą swobodnie się wypowiadać czy wyrażać swoje poglądy.

Not everywhere can people speak freely or make known their opinion.

Działać i wypowiadać się w tej kwestii nie zacząłem kilka dni temu.

I did not just start taking action and speaking out on this issue a few days ago.

Na podstawie jakiego artykułu może w tych okolicznościach wypowiadać się pan poseł Cohn-Bendit?

Under what rule is Mr Cohn-Bendit allowed to give a speech in these circumstances?

Nie zamierzam wypowiadać się w sprawie dokładnego terminu, w którym osiągniemy końcowe porozumienie.

I am not going to pronounce on the exact timeframe for coming to a final agreement.

Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.

Przykro mi, ale nie możemy wypowiadać się za naszych afrykańskich partnerów.

I am sorry but we cannot stand in for our African partners.

Nie chciałbym zbyt szczegółowo wypowiadać się na temat tego, co zostało tu powiedziane.

I do not wish to go into too much detail on what was said.

komisarz. - Pani przewodnicząca! Jestem szczęśliwy, że na koniec mogę się wypowiadać w sprawie Turcji.

Member of the Commission. - Madam President, I am glad to say my last word on Turkey.

W związku z tym ja nie mogę się wypowiadać w ich imieniu.

Consequently, it is not up to me to speak on their behalf.

Nie powinniśmy jako Europejczycy wypowiadać się, jaki powinien być skład rządów tych krajów.

It is not up to us, as Europeans, to say what the composition of these countries' governments should be.

Przy iście piekielnym tempie wypowiadania tekstu, suflerowanie jest integralnym elementem przedstawienia.

Given the rapid pace of the text output, the prompt is an integral part of the production.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the English-Italian dictionary.