Polish-English translation for "wyrazne"


Showing results for "wyraźny". "wyrazne" is currently not in our dictionary.

PL wyrazne English translation

wyraźny {adj. m}

PL wyraźny
play_circle_outline
{adjective masculine}

wyraźny
play_circle_outline
pronounced {adj.} (accent, tendency, change)
W stanie stacjonarnym brak liniowości może być bardziej wyraźny.
At steady state the non-linearity may be more pronounced.
Bezpieczeństwo energetyczne ma wyraźny wymiar zewnętrzny.
Energy security has a pronounced external dimension.
Niemniej szkoda, że sukces ten nie był bardziej wyraźny. Zdecydowanie potrzeba więcej pracy.
Nonetheless, it is regrettable this success was not more pronounced, and more work is certainly required.
wyraźny (also: jasny, zdecydowany, jednoznaczny, jawny)
W tej sytuacji muszę skierować do Komisji wyraźny apel.
In this regard, I must make an explicit appeal to the Commission.
Z drugiej strony jednak krytykuje się Boliwię i Wenezuelę, jakkolwiek nie ma odniesienia do tych krajów w sposób wyraźny.
It does, on the other hand, criticise Bolivia and Venezuela, although it never makes explicit reference to these countries.
Mandat Rady Europejskiej jest jednak w tym przypadku dosyć wyraźny: konieczność znalezienia rozwiązania ściśle pokrywa się z bieżącą perspektywą finansową.
However, the European Council mandate is quite explicit in this respect: it is in strict compliance with the current financial perspective that a solution has to be found.
wyraźny (also: jasny, oczywisty, przejrzysty, przezroczysty)
Inicjatywa obywatelska stanowi bardzo wyraźny priorytet prezydencji Rady.
The Citizens' Initiative is a very clear priority for the Presidency of the Council.
W Traktatach Unii Europejskiej istnieje wyraźny podział kompetencji.
In the treaties of the European Union, there is a clear division of competences.
To wyraźny sygnał, świadczący o znaczeniu tego projektu dla prezydencji.
That is a clear sign of the importance that the Presidency attaches to this.
wyraźny (also: elokwentny, klarowny, artykułowany, jasno wysławiający się)
wyraźny (also: autentyczny, zdecydowany, stanowczy, jasno sprecyzowany)
wyraźny (also: widoczny, godny uwagi, zauważalny, wyczuwalny)
wyraźny (also: szczery, otwarty, płatny z góry)
wyraźny (also: jednoznaczny, klarowny, jasno sprecyzowany)
Moim zdaniem pan poseł wskazał na ogromny problem, ale w tej chwili nie możemy rozwiązać go w sposób wyraźny i prosty.
I think he has identified a major problem, but at this moment the question cannot be resolved in a clear-cut and simple manner.
Zapowiada to nieustannie ponawiane oceny regionu, obserwowanie czy jest jakieś państwo, które może dać wyraźny sygnał roszczenia do tego terytorium.
This heralds a constant re-evaluation of the region, looking at whether there is a state which can give a clear-cut signal that it has a claim to the territory.
wyraźny (also: widoczny, jasny, oczywisty, ewidentny)
W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych skutek wynikający z roli lidera jest, moim zdaniem, bardzo wyraźny.
As regards the United States, this leadership effect has, in my opinion, been very evident.
Chciałbym podkreślić: w tych obszarach, w których Turcja uzyskała postęp, postęp ten jest wyraźny, aczkolwiek niewystarczający.
I would emphasise this: in those areas in which Turkey has achieved progress, the progress is evident although not sufficient.
wyraźny (also: widoczny, oczywisty, dający się udowodnić, dający się wykazać)
wyraźny (also: jawny)
wyraźny (also: zdecydowany, jednoznaczny, niedwuznaczny)
Statystyki stanowią wyraźny sygnał, że problem jest narastający, że zmiany demograficzne są wyraźne w Europie.
Current statistics provide a clear signal that the problem is getting worse and that demographic changes in Europe are unequivocal.
W zeszłym roku z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że turecki rząd otrzymał wyraźny i jednomyślny mandat dla prowadzenia dalszych reform.
Last year, we welcomed the fact that the Turkish Government had received a clear and unequivocal mandate for further reforms.
wyraźny
play_circle_outline
unmistakable {adj.} (marked: atmosphere, desire)
wyraźny (also: oddzielny, odrębny)
wyraźny (also: ewidentny, wyczuwalny, namacalny, dotykalny)
wyraźny (also: ostry, poważny, skrajny, czysty)
wyraźny (also: słyszalny, dosłyszalny)
wyraźny (also: jasny, oczywisty, rzucający się w oczy)
wyraźny (also: rzucający się w oczy)
wyraźny (also: oczywisty, mocniejszy)

trending_flat
"głos"

wyraźny (also: pełny, napuszony, pompatyczny)
play_circle_outline
orotund {adj.} [form.]

Context sentences for "wyrazne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishZadałam Radzie wyraźne pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź.
Mr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
PolishW ostatnich latach podjęto wyraźne wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.
Significant efforts have been made over the last few years to achieve this.
Polish"Osiągnąć do 2014 roku 3 % lub więcej”: tak brzmi bardzo wyraźne wskazanie ze strony UE.
'Get within the 3% by 2014 or else': that is the very strong message coming from the EU.
PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu różnych układach testowych.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishDziękuję pani komisarz za tak wyraźne stanowisko.
(DE) Mr President, thank you Commissioner for speaking so plainly.
PolishU osoby o słabym metabolizmie efekty będą bardziej wyraźne niż u osoby o metabolizmie intensywnym.
A poor metaboliser would have more marked effects than an extensive metaboliser.
PolishWyraźne przesłanie otrzymają również obywatele bułgarscy i rumuńscy: że Europa mówi im "tak”.
A strong message will also be sent to Bulgarian and Romanian citizens.
PolishCieszę się, że wreszcie podjęliśmy takie wyraźne, wspólne zobowiązanie.
I am happy now that we have come to this strong joint commitment.
PolishTakie jest dość wyraźne sformułowanie, którym Komisja Europejska otwiera swoją zieloną księgę.
This is the fairly strong wording with which the European Commission opens its Green Paper.
PolishJeśli przegapicie moment, wrażenia nie będą tak jaskrawe i wyraźne.
And if you let time go by, it kind of softens and smooths the edges.
PolishNie jest to bardzo wyraźne, ale samo w sobie to już niesamowite.
But don't worry if you can't see it so well. ~~~ It's amazing that these cells beat at all.
PolishPowiązanie między przeżyciem dzieci i pieniędzmi jest bardzo wyraźne.
The linearity is very strong between child survival and money.
PolishRozkład teczek, jaki pan zaprezentował, wydaje się mieć wyraźne podteksty prezydenckie.
The portfolio responsibilities that you have presented seem to us to have very presidential overtones.
PolishW grupie tej uwidaczniają się wyraźne podziały ze względu na płeć: kobiety są w niej nadmiernie reprezentowane.
There is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
PolishPo trzecie, i chciałbym to wyraźne podkreślić: polityka komunikacyjna.
Thirdly, and let me insist on this: communications policy.
PolishPoza tym polityka sąsiedztwa już przynosi wyraźne rezultaty.
The neighbourhood policy is already yielding definite results too.
PolishNie jest to tak bardzo wyraźne, gdy patrzymy na środowiska, które umieściliśmy tu, na stronie.
And it's not necessarily so apparent from looking at the environments that we've put up on the website.
PolishChciałabym jeszcze powiedzieć słowo na temat sekretariatu, ponieważ padło w związku z tym wyraźne pytanie.
Finally, I will say a brief word on the secretariat because that was a very precise question.
PolishIstnieją wyraźne dowody, że tak naprawdę musi to być 350.
Now there's compelling evidence that it really needs to be 350.