Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "wyrazne"

Showing results for "wyraźny". No results found for "wyrazne".
 

"wyrazne" English translation

Results: 1-37 of 99

wyraźny {adjective}

wyraźny {adj. m} (also: jasny, czysty, przejrzysty, przezroczysty)

clear {adj.}

Przy dobrym systemie administracji istnieje wyraźny podział odpowiedzialności.

With a good administrative system there is a clear division of responsibility.

Istnieje wyraźny związek pomiędzy jakością produktów i pochodzeniem surowców.

There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.

Stwierdzenia w sprawozdaniu są zaprezentowane jako wyraźny konsensus naukowy.

The statements in the report are presented as a clear scientific consensus.

To gwarantuje wyraźny dźwięk zarówno po stronie użytkownika, jak i rozmówcy.

The result is a clear conversation enjoyed by your employees and customers.

Dzisiejszy wynik głosowania 613 do 7 to bardzo wyraźny sygnał wysłany Radzie.

The outcome of today's vote - 613 votes to 7 - is a very clear signal to the Council.

wyraźny {adj. m} (also: zdecydowany, stanowczy, autentyczny, jasno sprecyzowany)

decided {adj.}

wyraźny {adj. m} (also: jasny, zdecydowany, jawny, jednoznaczny)

explicit {adj.}

W tej sytuacji muszę skierować do Komisji wyraźny apel.

In this regard, I must make an explicit appeal to the Commission.

Z drugiej strony jednak krytykuje się Boliwię i Wenezuelę, jakkolwiek nie ma odniesienia do tych krajów w sposób wyraźny.

It does, on the other hand, criticise Bolivia and Venezuela, although it never makes explicit reference to these countries.

Mandat Rady Europejskiej jest jednak w tym przypadku dosyć wyraźny: konieczność znalezienia rozwiązania ściśle pokrywa się z bieżącą perspektywą finansową.

However, the European Council mandate is quite explicit in this respect: it is in strict compliance with the current financial perspective that a solution has to be found.

Należy w wyraźny sposób zaznaczyć logiczne konsekwencje wynikające z zasady pomocniczości i z faktu, że Unia ma wyłącznie te prawa, które zostały jej powierzone.

Explicit mention is made here of the logical consequences of the principle of subsidiarity and of the fact that the Union only has those powers which have been conferred upon it.

Wyłącznie wspólnotowy charakter tych spraw znajduje wyraźne potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości oraz w opiniach służb prawnych.

The exclusively Community nature of these matters is explicitly confirmed by rulings from the Court of Justice and the opinions of the legal services.

wyraźny {adj. m}

pronounced (accent, tendency, change) {adj.}

W stanie stacjonarnym brak liniowości może być bardziej wyraźny.

At steady state the non-linearity may be more pronounced.

Niemniej szkoda, że sukces ten nie był bardziej wyraźny. Zdecydowanie potrzeba więcej pracy.

Nonetheless, it is regrettable this success was not more pronounced, and more work is certainly required.

Bezpieczeństwo energetyczne ma wyraźny wymiar zewnętrzny.

Energy security has a pronounced external dimension.

Wpływ bozentanu na zmniejszenie liczby nowych owrzodzeń na opuszkach palców był bardziej wyraźny u pacjentów z wieloma owrzodzeniami.

The effect of bosentan on reduction of the number of new digital ulcers was more pronounced in patients with multiple digital ulcers.

Oba preparaty wykazują wyraźny wpływ pokarmu, choć produkt generyczny wydaje się bardziej wrażliwy na ten czynnik, w dużej mierze w związku z wysoką zmiennością pomiędzy poszczególnymi pacjentami.

Both products show pronounced food effect although the generic product appears to be more affected largely because of the high intra-subject variability.

wyraźny {adj. m} (also: jasny, oczywisty, widoczny, ewidentny)

evident {adj.}

W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych skutek wynikający z roli lidera jest, moim zdaniem, bardzo wyraźny.

As regards the United States, this leadership effect has, in my opinion, been very evident.

Chciałbym podkreślić: w tych obszarach, w których Turcja uzyskała postęp, postęp ten jest wyraźny, aczkolwiek niewystarczający.

I would emphasise this: in those areas in which Turkey has achieved progress, the progress is evident although not sufficient.

wyraźny {adj. m} (also: odrębny, oddzielny)

discrete {adj.}

wyraźny {adj. m} (also: zdecydowany, jednoznaczny, niedwuznaczny)

unequivocal {adj.}

Statystyki stanowią wyraźny sygnał, że problem jest narastający, że zmiany demograficzne są wyraźne w Europie.

Current statistics provide a clear signal that the problem is getting worse and that demographic changes in Europe are unequivocal.

W zeszłym roku z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że turecki rząd otrzymał wyraźny i jednomyślny mandat dla prowadzenia dalszych reform.

Last year, we welcomed the fact that the Turkish Government had received a clear and unequivocal mandate for further reforms.

wyraźny {adj. m} (also: elokwentny, artykułowany, klarowny, jasno wysławiający się)

articulate {adj.}

wyraźny {adj. m} (also: jawny)

overt {adj.}

wyraźny {adj. m} (also: otwarty, szczery, płatny z góry)

upfront {adj.}

wyraźny {adj. m} (also: widoczny, odczuwalny, wyczuwalny, dostrzegalny)

noticeable {adj.}

wyraźny {adj. m}

unmistakable (marked: atmosphere, desire) {adj.}

wyraźny {adj. m} (also: ewidentny, wyczuwalny, namacalny, dotykalny)

palpable {adj.}

wyraźny {adj. m} (also: oczywisty, widoczny, dający się udowodnić, dający się wykazać)

demonstrable {adj.}

wyraźny (głos) {adj. m} (also: pełny, napuszony, pompatyczny)

orotund {adj.} [form.]

wyraźny {adj. m} (also: jednoznaczny, klarowny, jasno sprecyzowany)

clear-cut {adj.}

Moim zdaniem pan poseł wskazał na ogromny problem, ale w tej chwili nie możemy rozwiązać go w sposób wyraźny i prosty.

I think he has identified a major problem, but at this moment the question cannot be resolved in a clear-cut and simple manner.

Zapowiada to nieustannie ponawiane oceny regionu, obserwowanie czy jest jakieś państwo, które może dać wyraźny sygnał roszczenia do tego terytorium.

This heralds a constant re-evaluation of the region, looking at whether there is a state which can give a clear-cut signal that it has a claim to the territory.

wyraźny {adj. m} (also: oczywisty, mocniejszy)

writ large {adj.}
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "wyrazne" is missing.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wyraźny":

 

Similar translations

Similar translations for "wyrazne" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wyrazne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.

Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.

Panie przewodniczący! Zadałam Radzie wyraźne pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź.

Mr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.

W ostatnich latach podjęto wyraźne wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.

Significant efforts have been made over the last few years to achieve this.

"Osiągnąć do 2014 roku 3 % lub więcej”: tak brzmi bardzo wyraźne wskazanie ze strony UE.

'Get within the 3% by 2014 or else': that is the very strong message coming from the EU.

Możecie to potraktować jako granice stanów, te całkiem wyraźne zarysy.

You could consider this state boundaries, if you will, those pretty broad outlines.

Hydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu różnych układach testowych.

Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.

Jeśli przegapicie moment, wrażenia nie będą tak jaskrawe i wyraźne.

And if you let time go by, it kind of softens and smooths the edges.

Wyraźne przesłanie otrzymają również obywatele bułgarscy i rumuńscy: że Europa mówi im "tak”.

A strong message will also be sent to Bulgarian and Romanian citizens.

(DE) Panie przewodniczący! Dziękuję pani komisarz za tak wyraźne stanowisko.

(DE) Mr President, thank you Commissioner for speaking so plainly.

Takie jest dość wyraźne sformułowanie, którym Komisja Europejska otwiera swoją zieloną księgę.

This is the fairly strong wording with which the European Commission opens its Green Paper.

Cieszę się, że wreszcie podjęliśmy takie wyraźne, wspólne zobowiązanie.

I am happy now that we have come to this strong joint commitment.

Nie jest to bardzo wyraźne, ale samo w sobie to już niesamowite.

But don't worry if you can't see it so well. ~~~ It's amazing that these cells beat at all.

Powiązanie między przeżyciem dzieci i pieniędzmi jest bardzo wyraźne.

The linearity is very strong between child survival and money.

U osoby o słabym metabolizmie efekty będą bardziej wyraźne niż u osoby o metabolizmie intensywnym.

A poor metaboliser would have more marked effects than an extensive metaboliser.

Poza tym polityka sąsiedztwa już przynosi wyraźne rezultaty.

The neighbourhood policy is already yielding definite results too.

I nie do końca wiedziałam czemu, ale to było takie wyraźne.

And I didn't know exactly why I had it, but it was so vivid.

Po trzecie, i chciałbym to wyraźne podkreślić: polityka komunikacyjna.

Thirdly, and let me insist on this: communications policy.

Rozkład teczek, jaki pan zaprezentował, wydaje się mieć wyraźne podteksty prezydenckie.

The portfolio responsibilities that you have presented seem to us to have very presidential overtones.

Piosenki mają wyraźne części a to podobało się tancerzom.

There's certain sections of the song -- the songs had different sections that the dancers really liked.

Istnieją wyraźne dowody, że tak naprawdę musi to być 350.

Now there's compelling evidence that it really needs to be 350.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.