Polish-English translation for "wyrazne"


Showing results for "wyraźny". "wyrazne" is currently not in our dictionary.

PL wyrazne English translation

PL wyraźny
volume_up
{adjective masculine}

wyraźny (also: jasny, oczywisty, przejrzysty, przezroczysty)
volume_up
clear {adj.}
Inicjatywa obywatelska stanowi bardzo wyraźny priorytet prezydencji Rady.
The Citizens' Initiative is a very clear priority for the Presidency of the Council.
W Traktatach Unii Europejskiej istnieje wyraźny podział kompetencji.
In the treaties of the European Union, there is a clear division of competences.
To wyraźny sygnał, świadczący o znaczeniu tego projektu dla prezydencji.
That is a clear sign of the importance that the Presidency attaches to this.
wyraźny (also: jasny, zdecydowany, jednoznaczny, jawny)
W tej sytuacji muszę skierować do Komisji wyraźny apel.
In this regard, I must make an explicit appeal to the Commission.
Dlaczego nie znalazła się w nim żadna wyraźna wzmianka o podziale obciążeń?
Why is there nothing more explicit here on burden-sharing?
Po drugie, potrzebna jest wyraźna kontrola przestrzegania praw człowieka w państwie wykonania.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
wyraźny
volume_up
pronounced {adj.} (accent, tendency, change)
W stanie stacjonarnym brak liniowości może być bardziej wyraźny.
At steady state the non-linearity may be more pronounced.
Bezpieczeństwo energetyczne ma wyraźny wymiar zewnętrzny.
Energy security has a pronounced external dimension.
Niemniej szkoda, że sukces ten nie był bardziej wyraźny. Zdecydowanie potrzeba więcej pracy.
Nonetheless, it is regrettable this success was not more pronounced, and more work is certainly required.
wyraźny (also: elokwentny, klarowny, artykułowany, jasno wysławiający się)
wyraźny (also: jednoznaczny, klarowny, jasno sprecyzowany)
Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.
Europe has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Moim zdaniem pan poseł wskazał na ogromny problem, ale w tej chwili nie możemy rozwiązać go w sposób wyraźny i prosty.
I think he has identified a major problem, but at this moment the question cannot be resolved in a clear-cut and simple manner.
Również zdaniem Komisji, rzecz w tym, by ustalić wyraźne gwarancje w celu zapobieżenia nadużyciom systemu.
For the Commission as well, it is a matter of establishing clear-cut guarantees in order to avoid abuse of the system.
wyraźny (also: autentyczny, zdecydowany, stanowczy, jasno sprecyzowany)
Mało wyraźne, kosmetyczne zmiany uzgodnione na szczycie G20 lub w Brukseli nie zmienią diametralnie sytuacji.
The vague cosmetic touch-ups decided on at the G20 or in Brussels will not fundamentally change the situation.
Jednak mimo to cieszę się, że w Parlamencie tak znacząca większość z taką wyraźną determinacją postanowiła rozstrzygnąć tę sprawę w sposób, na który właśnie się zdecydowaliśmy.
Nonetheless, I am glad that Parliament has shown such clear determination by such a clear majority to settle the issue in the way that we have now decided.
Jeżeli chodzi o Szwecję, najlepszym rozwiązaniem byłoby wyraźne ustanowienie w traktacie UE, że kwestie związane z rynkiem pracy powinny być rozstrzygane na szczeblu krajowym.
As far as Sweden is concerned, the best solution would instead be for it to be clearly laid down in the EU Treaty that matters relating to the labour market should be decided at national level.
wyraźny (also: widoczny, oczywisty, dający się udowodnić, dający się wykazać)
wyraźny (also: oddzielny, odrębny)
Najważniejszy w tych kompromisowych rozwiązaniach przyjętych przez Parlament Europejski jest odrębny charakter polityki spójności i wyraźne zobowiązanie do niej.
The most important thing in these compromise resolutions of the European Parliament is the discrete nature of the cohesion policy and a clear commitment to that.
wyraźny (also: widoczny, jasny, oczywisty, ewidentny)
W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych skutek wynikający z roli lidera jest, moim zdaniem, bardzo wyraźny.
As regards the United States, this leadership effect has, in my opinion, been very evident.
Ryzyko stanie się bardziej wyraźne, gdy patrzymy na rok 2008.
The risks will be more evident looking towards 2008.
Chciałbym podkreślić: w tych obszarach, w których Turcja uzyskała postęp, postęp ten jest wyraźny, aczkolwiek niewystarczający.
I would emphasise this: in those areas in which Turkey has achieved progress, the progress is evident although not sufficient.
wyraźny (also: widoczny, godny uwagi, zauważalny, wyczuwalny)
Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
This becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
Dała również o sobie znać wyraźna predylekcja reżyserki do kreowania takich obrazów scenicznych, które są dużym wyzwaniem dla aktorów.
Pohle’s love of sets that challenge actors was very noticeable.
Dostrzega się również coraz wyraźniej niechęć młodych ludzi do podejmowania pracy w tym niewątpliwie ciężkim sektorze.
Also noticeable is the increasing reluctance of young people to take up work in what is, undoubtedly, a difficult sector.
wyraźny (also: jawny)
volume_up
overt {adj.}
wyraźny (also: ewidentny, wyczuwalny, namacalny, dotykalny)
wyraźny (also: zdecydowany, jednoznaczny, niedwuznaczny)
Statystyki stanowią wyraźny sygnał, że problem jest narastający, że zmiany demograficzne są wyraźne w Europie.
Current statistics provide a clear signal that the problem is getting worse and that demographic changes in Europe are unequivocal.
W zeszłym roku z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że turecki rząd otrzymał wyraźny i jednomyślny mandat dla prowadzenia dalszych reform.
Last year, we welcomed the fact that the Turkish Government had received a clear and unequivocal mandate for further reforms.
Unia Europejska zaoferowała ponadto wyraźne i jednoznaczne wsparcie mniejszości serbskiej w Kosowie i będzie takie działania kontynuowała.
The European Union has also offered clear and unequivocal support for the Serbian minority in Kosovo and will continue to do so.
wyraźny
volume_up
unmistakable {adj.} (marked: atmosphere, desire)
wyraźny (also: szczery, otwarty, płatny z góry)
wyraźny (also: słyszalny, dosłyszalny)
wyraźny (also: rzucający się w oczy)
wyraźny (also: jasny, oczywisty, rzucający się w oczy)
Jest to wyraźny przejaw znaczenia Unii w życiu codziennym każdego z jej obywateli.
It is a clear manifestation of the importance of the Union to the everyday lives of every European citizen.
Niestety istotną cechą tego sprawozdania jest wyraźne dążenie do promowania stanowisk Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących polityki leśnej.
Unfortunately, the salient feature of this report is its manifest desire to advance the positions of the European Parliament on matters concerning forestry policy in general.
Stanowi ona jednak, jak sami państwo rozumieją, bardzo wyraźną manifestację naszej woli politycznej, zmierzającej do otwarcia dyskusji i znalezienia rozwiązań.
However, as you will have understood, it is a very clear manifestation of our political will to open up a discussion and find solutions.
wyraźny (also: ostry, poważny, skrajny, czysty)
volume_up
stark {adj.}
wyraźny (also: oczywisty, mocniejszy)

trending_flat
"głos"

wyraźny (also: pełny, napuszony, pompatyczny)
volume_up
orotund {adj.} [form.]

Context sentences for "wyrazne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishZadałam Radzie wyraźne pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź.
Mr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
PolishW ostatnich latach podjęto wyraźne wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.
Significant efforts have been made over the last few years to achieve this.
Polish"Osiągnąć do 2014 roku 3 % lub więcej”: tak brzmi bardzo wyraźne wskazanie ze strony UE.
'Get within the 3% by 2014 or else': that is the very strong message coming from the EU.
PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu różnych układach testowych.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishDziękuję pani komisarz za tak wyraźne stanowisko.
(DE) Mr President, thank you Commissioner for speaking so plainly.
PolishU osoby o słabym metabolizmie efekty będą bardziej wyraźne niż u osoby o metabolizmie intensywnym.
A poor metaboliser would have more marked effects than an extensive metaboliser.
PolishWyraźne przesłanie otrzymają również obywatele bułgarscy i rumuńscy: że Europa mówi im "tak”.
A strong message will also be sent to Bulgarian and Romanian citizens.
PolishCieszę się, że wreszcie podjęliśmy takie wyraźne, wspólne zobowiązanie.
I am happy now that we have come to this strong joint commitment.
PolishTakie jest dość wyraźne sformułowanie, którym Komisja Europejska otwiera swoją zieloną księgę.
This is the fairly strong wording with which the European Commission opens its Green Paper.
PolishJeśli przegapicie moment, wrażenia nie będą tak jaskrawe i wyraźne.
And if you let time go by, it kind of softens and smooths the edges.
PolishNie jest to bardzo wyraźne, ale samo w sobie to już niesamowite.
But don't worry if you can't see it so well. ~~~ It's amazing that these cells beat at all.
PolishPowiązanie między przeżyciem dzieci i pieniędzmi jest bardzo wyraźne.
The linearity is very strong between child survival and money.
PolishRozkład teczek, jaki pan zaprezentował, wydaje się mieć wyraźne podteksty prezydenckie.
The portfolio responsibilities that you have presented seem to us to have very presidential overtones.
PolishW grupie tej uwidaczniają się wyraźne podziały ze względu na płeć: kobiety są w niej nadmiernie reprezentowane.
There is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
PolishPo trzecie, i chciałbym to wyraźne podkreślić: polityka komunikacyjna.
Thirdly, and let me insist on this: communications policy.
PolishPoza tym polityka sąsiedztwa już przynosi wyraźne rezultaty.
The neighbourhood policy is already yielding definite results too.
PolishNie jest to tak bardzo wyraźne, gdy patrzymy na środowiska, które umieściliśmy tu, na stronie.
And it's not necessarily so apparent from looking at the environments that we've put up on the website.
PolishChciałabym jeszcze powiedzieć słowo na temat sekretariatu, ponieważ padło w związku z tym wyraźne pytanie.
Finally, I will say a brief word on the secretariat because that was a very precise question.
PolishIstnieją wyraźne dowody, że tak naprawdę musi to być 350.
Now there's compelling evidence that it really needs to be 350.