Professional translators one click away

Polish-English translation for "z tego co wiem"

 

"z tego co wiem" English translation

Results: 1-22 of 29

z tego co wiem

Z tego co wiem, nie różnią się one od wniosków aktuariuszy funduszu.

As far as I know, they are no different from those of the fund's actuaries.

Z tego co wiem, Grupa Socjalistów w Parlamencie Europejskim ma głos tylko przez 18 minut.

The Socialist Group in the European Parliament, as far as I know, has only 18 minutes to speak.

Z tego, co wiem, Irlandia nie jest krajem południowoeuropejskim.

Ireland is not a southern European country, as far as I know.
to my knowledge [form.] [ex.]

Z tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.

To my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "z tego co wiem" in English

 

Context sentences

Context sentences for "z tego co wiem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Z tego co wiem, żadna konstytucja nie określa praw przyszłych pokoleń.

As far as I am aware, no constitution defines the law for future generations.

Z tego, co wiem, pan poseł de Magistris złożył wniosek o skorzystanie z immunitetu.

I am told that Mr de Magistris requested the defence of his immunity.

Z tego, co wiem, kontrola nad władzą wykonawczą jest wśród podstawowych zadań posłów do PE.

As far as I am aware, control over the executive is one of the fundamental tasks of MEPs.

LM: Z tego co wiem, ciężko pracuje w swoim laboratorium i robi to z szalonymi współpracownikami.

LM: What I know from, he's working really hard in his lab and coming up with crazy stuff.

Zacznę od kwestii, którymi - z tego, co wiem - Parlament Europejski jest żywo zainteresowany.

I will begin with the issues in which I know there is a strong interest in the European Parliament.

Z tego co wiem, w Komisji nie ma nikogo, kto miałby zamiar zajmować się tym tematem.

I am not aware of there being anyone in the Commission with the intention of dealing with this subject.

I chociaż z tego co wiem, nie mam żadnych patentów to jednak poznacie dziś kilka moich wynalazków.

And while I don't have any patents that I'm aware of, you will be meeting a few of my inventions today.

Z tego, co wiem, pan przewodniczący może zostać najpóźniej do 17.20.

He has until 5.20 p.m. at the latest, I have been told.

Z tego co wiem, on już nie jest twoim ojcem od dzisiaj.

From what I know, he's not your father after today.

Z tego co wiem, spośród poprawek zawartych w sprawozdaniu Komisja może zaakceptować jedynie poprawki 4 i 7...

The Commission, I am told, can only accept Amendments 4 and 7 of the report ...

Z tego co wiem, załamaniu uległ dziś rynek zbóż.

I understand that the grain market has collapsed today.

Po czwarte, jeżeli chodzi o łowiska przy wybrzeżach Afryki Zachodniej, z tego, co wiem, pani poseł Doyle ma rację.

Fourthly, as far as fisheries along the coast of West Africa are concerned, I believe that Mrs Doyle is right.

Informacja pochodzi z przeglądu prasowego, i z tego, co wiem, pojawiła się w publikacji tureckiej wspólnoty cypryjskiej.

This information came from a press review and I believe that it was stated in a Turkish-Cypriot publication.

Z tego co wiem, geje w Ameryce pragną być w armii, zawrzeć małżeństwo i założyć rodzinę.

Because from what I can tell, the three things gay Americans seem to want most are to join the military, get married and start a family.

Z tego, co wiem, podczas szczytu w Paryżu, jakkolwiek pan Bernard Kouchner może mnie później poprawić, obecni będą wszyscy przywódcy z państw arabskich.

At the Paris Summit, I believe, although Bernard Kouchner may correct me later, that all of the Arab heads of state will be present.

Sądzę, że zrobiono to, aby usunąć wszelkie odniesienia do nowej dyrektywy o niedyskryminacji, gdyż z tego, co wiem, większość jej członków sprzeciwia się jej.

I believe this has been done mainly to remove any reference to a new directive on anti-discrimination, as I know most of them are opposed to it.

Z tego co wiem, jest to pierwsza, albo jedna z pierwszych przyjmowanych dyrektyw, która wprowadza ten obowiązek i chyba słusznie.

As far as I am aware, this is the first, or one of the first, directives to be adopted which introduces this requirement, and I think it does so quite rightly.

Z tego, co wiem, ożywiona debata toczyła się na ten temat nie tylko w Parlamencie, ale i w Komisji, i jestem przekonana, że podobnie będzie również w Radzie.

I believe that there has been a very lively debate about this in the Commission as well as in this House, and I am certain that this will be the case in the Council, too.

Z tego co wiem, węgierski rząd rozpoczął kampanię przeciwko prawu do aborcji, finansowaną, a tym samym, usankcjonowaną, przez Unię Europejską.

I have also learnt that the Hungarian Government has launched a publicity campaign against the right to abortion, funded, and therefore apparently sanctioned, by the European Union.

Jedyne, co wiem w tej sprawie, to fakt, że prowadzi się rozważania nad dalszym finansowaniem tego instytutu z niemieckiego budżetu federalnego.

The only thing that I know about this is that the continued funding of this institute from Germany's Federal budget is under discussion.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Yaren · ylid · YMCA · York · yrast · yrtiuu8 · yuccie · yuccies · yuppie · z · z-tego-co-wiem · za · za/wołać · zaabonować · zaabsorbować · zaabsorbowanie · zaabsorbowany · zaadaptowany · zaadiustować · zaadoptować · zaadoptowana

Search for more words in the English-Hindi dictionary.