How to write a letter in English

Polish-English translation for "zainteresowany"

 

"zainteresowany" English translation

Results: 1-30 of 403

zainteresowany {adjective}

zainteresowany {adj. m} (also: interesowny)

interested {adj.}

Oznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.

This meant that every Member who was interested in this issue could take part.

Mówiłem już, że nie jestem zainteresowany wprowadzaniem podziałów w Europie.

As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.

Byłbym również zainteresowany tym, by usłyszeć odpowiedź na następne pytanie.

I would also be interested to hear the answer to another question.

Jestem bardzo zainteresowany takimi kreatywnymi zastosowaniami.

I'm a little more interested in the kind of creative applications we can do with this.

(Śmiech) Einstein jest bardzo zainteresowany tematem Penelopy.

(Laughter) Einstein's especially interested in Penelope's talk.

zainteresowany {adj. m}

involved (affected) {adj.}

Pomimo że poprzednia umowa tego rodzaju nie została faktycznie nigdy zawarta, tym razem każdy zainteresowany zdaje się żywić pełne zaufanie.

Although the predecessor to this agreement was never actually concluded, this time, everyone involved seems to be confident.

zainteresowany {adj. m}

concerned (involved) {adj.}

Panie przewodniczący! Przemawiam jako zainteresowany poseł do PE, a nie jako przewodnicząca komisji.

Mr President, I am speaking as a concerned MEP, and not as committee chairwoman.

Zauważyłam, że żaden z naszych przedstawicieli politycznych nie był zainteresowany zmianami klimatycznymi.

I noted that none of our political representatives was concerned about climate change.

Jest to sprawa, którą jestem osobiście zainteresowany i którą usiłowałem poruszyć w styczniu bieżącego roku.

This is an issue I personally have been concerned with and which I sought to address in January this year.

Przypuszczam, że niewątpliwie pan również będzie zainteresowany długofalową przyszłością tego instrumentu niestabilności.

I imagine that you will no doubt also be concerned with the long-term future of this instrument of instability.

Wielu z nas oczywiście niepokoi nieprzestrzeganie praw człowieka w Chinach, a sam, jako przyjaciel Tajwanu, jestem tą sytuacją żywotnie zainteresowany.

Many of us are naturally concerned about human rights in China and I am also committed as a friend of Taiwan.

zainteresowany (czymś) {adj. m} (also: zapalony do)

keen on (sth)

Jestem szczególnie zainteresowany inicjatywą promującą konsumpcję owoców w szkołach.

I am particularly keen on an initiative to promote the consumption of fruit in schools.

Wręcz przeciwnie; to proces, którym jestem bardzo zainteresowany, i jestem zainteresowany tym, aby został przeprowadzony w możliwie jak najlepszy sposób.

On the contrary - it is a process that I am very keen on, and I am keen that it should happen in the best way possible.

zainteresowany {noun}

zainteresowany {m} [law] (also: protoplasta)

propositus {noun} [law]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zainteresowany":

 

Context sentences

Context sentences for "zainteresowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mimo wszystko Europa jest zainteresowana dalszą obecnością w regionie Morza Czarnego.

After all, Europe also has interests that it pursues in the Black Sea region.

Zwiększają tylko biurokrację i dają więcej pracy zainteresowanym przedsiębiorstwom.

All it adds is more red tape and more work for the businesses in question.

W każdym razie, w międzyczasie zainteresowane państwa członkowskie realizują plany.

Nevertheless, the Member States which are affected have been making plans.

A więc, co Pani Komisarz zamierza powiedzieć w styczniu zainteresowanym stronom?

So what are you going to say to the stakeholders in January, Commissioner?

Jest to wyzwanie nie tylko dla producentów, ale dla wszystkich zainteresowanych stron.

This poses a challenge not only to car manufacturers but to all stakeholders.

Cieszymy się, że Tadżykistan jest zainteresowany współpracą oraz wspieramy jego wysiłki.

We welcome Tajikistan's interest in cooperation and support its efforts.

Słyszymy o ankietach, zbieraniu informacji oraz spotkaniach zainteresowanych grup.

We hear about surveys, information gatherings, and stakeholder meetings.

Nie jestem jedynym, który to robi, wielu jest zainteresowanych rozwojem tej technologii.

I'm not the only one doing it; there are a lot of other people getting into it.

I zainteresowani specyficznymi ustępstwami spróbują wpłynąć na decyzję.

And stakeholders with specific trade-offs will try to influence the decision.

Jak stwierdziło wiele przemawiających osób, Unia jest bardzo zainteresowana tym regionem.

As many speakers have said, the Union has considerable interests in the region.

Obie strony są zainteresowane pogłębieniem współpracy w sprawach wewnętrznych i prawnych.

There is interest on both sides in deepening cooperation on domestic and legal matters.

Obszary bardziej izolowane są silniej zainteresowane wywozem licznych produktów.

More isolated areas have a greater interest in seeing many of their products shipped out.

Przeprowadziłem się do Chicago z Bostonu 10 lat temu, zainteresowany nowotworami i chemią.

I moved to Boston 10 years ago, from Chicago, with an interest in cancer and in chemistry.

Musimy wszyscy wspólnie być zainteresowani powodzeniem operacji Atalanta.

We must all have a common interest in a successful Operation Atalanta.

Jak wiadomo, UE jest ważną zainteresowaną stroną w połowach dalekomorskich.

As you know, the EU is an important stakeholder in deep-sea fisheries.

Jest to wrażliwy obszar o wielkim znaczeniu dla wielu zainteresowanych stron.

This is a sensitive area of great concern to many of our stakeholders.

(RO) Obecnie znamy również treść uwag zgłaszanych przez zainteresowane strony.

(RO) We also now have comments which have come from the stakeholders.

Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, by Komisja Barroso II nie była taka sama jak Barroso I.

We are extremely keen for Barroso II not to be the same as Barroso I.

Co robią zainteresowane kraje, aby samodzielnie wydobyć się z zadłużenia?

What are the affected countries doing to get themselves out of debt?

Oczywiście zainteresowane branże obawiają się, że zmiana przyniesie dodatkowe koszty.

Of course industries are worried that change will bring extra costs.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the English-Russian dictionary.