Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "zainteresowany"

 

"zainteresowany" English translation

Results: 1-28 of 434

zainteresowany {adjective}

zainteresowany {adj. m} (also: interesowny)

interested {adj.}

Tutaj chciałabym wyjaśnić, że nikt nie jest zainteresowany regulowaniem Internetu.

I shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.

Oznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.

This meant that every Member who was interested in this issue could take part.

Mówiłem już, że nie jestem zainteresowany wprowadzaniem podziałów w Europie.

As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.

Ta sytuacja jest akurat w porządku -- chłopiec jest zainteresowany anatomią, a to jego mama.

This happens to be OK -- he's an anatomically interested little boy and that's his mom.

Wydaje się, że nikt już nie jest zainteresowany problemami w Turcji.

It seems as though nobody is interested in the problems in Turkey any more.

zainteresowany {adj. m}

involved (affected) {adj.}

Gdy rozpoczynaliśmy omawiane negocjacje dotyczące wolnego handlu, każdy zainteresowany prezentował bardzo pozytywne stanowisko.

When we started these free trade negotiations, there was a very positive attitude from everyone involved.

Pomimo że poprzednia umowa tego rodzaju nie została faktycznie nigdy zawarta, tym razem każdy zainteresowany zdaje się żywić pełne zaufanie.

Although the predecessor to this agreement was never actually concluded, this time, everyone involved seems to be confident.

A jeśli jest Pan zainteresowany zaangażowaniem się w ukończenie Zielonej Szkoły i zbudowanie kolejnych 50 na całym świecie, zapraszamy w odwiedziny.

And if you're interested in being involved in finishing Green School and building the next 50 around the world, please come and see us.

Nie mam nic do dekorowania ciast i do dekoratorów. ~~~ Jeśli ktoś jest zaangażowany w dekorowanie ciast - jednak to nie jest to czym ja jestem zainteresowany.

And I've nothing wrong with cake decoration and cake decorators, if anybody's involved in cake decorations -- it's not what I'm interested in doing.

zainteresowany {adj. m}

concerned (involved) {adj.}

Panie przewodniczący! Przemawiam jako zainteresowany poseł do PE, a nie jako przewodnicząca komisji.

Mr President, I am speaking as a concerned MEP, and not as committee chairwoman.

Zauważyłam, że żaden z naszych przedstawicieli politycznych nie był zainteresowany zmianami klimatycznymi.

I noted that none of our political representatives was concerned about climate change.

Jest to sprawa, którą jestem osobiście zainteresowany i którą usiłowałem poruszyć w styczniu bieżącego roku.

This is an issue I personally have been concerned with and which I sought to address in January this year.

Przypuszczam, że niewątpliwie pan również będzie zainteresowany długofalową przyszłością tego instrumentu niestabilności.

I imagine that you will no doubt also be concerned with the long-term future of this instrument of instability.

Wielu z nas oczywiście niepokoi nieprzestrzeganie praw człowieka w Chinach, a sam, jako przyjaciel Tajwanu, jestem tą sytuacją żywotnie zainteresowany.

Many of us are naturally concerned about human rights in China and I am also committed as a friend of Taiwan.

zainteresowany {noun}

zainteresowany {m} [law] (also: protoplasta)

propositus {noun} [law]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zainteresowany":

 

Context sentences

Context sentences for "zainteresowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Podczas wizyty wszyscy zainteresowani mogą otrzymać egzemplarze publikacji EBC.

During your visit we are happy to provide you with copies of ECB publications.

To samo tyczy się kwestii cyberataków i angażowania zainteresowanych stron.

The same applies in the area of cyber attacks and the involvement of stakeholders.

Mimo wszystko Europa jest zainteresowana dalszą obecnością w regionie Morza Czarnego.

After all, Europe also has interests that it pursues in the Black Sea region.

Zwiększają tylko biurokrację i dają więcej pracy zainteresowanym przedsiębiorstwom.

All it adds is more red tape and more work for the businesses in question.

W każdym razie, w międzyczasie zainteresowane państwa członkowskie realizują plany.

Nevertheless, the Member States which are affected have been making plans.

A więc, co Pani Komisarz zamierza powiedzieć w styczniu zainteresowanym stronom?

So what are you going to say to the stakeholders in January, Commissioner?

Jest to wyzwanie nie tylko dla producentów, ale dla wszystkich zainteresowanych stron.

This poses a challenge not only to car manufacturers but to all stakeholders.

Naszym zdaniem wszystkie strony są zainteresowane osiągnięciem szybkiego porozumienia.

We think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.

Jestem szczególnie zainteresowany inicjatywą promującą konsumpcję owoców w szkołach.

I am particularly keen on an initiative to promote the consumption of fruit in schools.

Cieszymy się, że Tadżykistan jest zainteresowany współpracą oraz wspieramy jego wysiłki.

We welcome Tajikistan's interest in cooperation and support its efforts.

Słyszymy o ankietach, zbieraniu informacji oraz spotkaniach zainteresowanych grup.

We hear about surveys, information gatherings, and stakeholder meetings.

Konsultacje będą również obejmować zainteresowane przedsiębiorstwa, władze itd.

The consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.

Nie jestem jedynym, który to robi, wielu jest zainteresowanych rozwojem tej technologii.

I'm not the only one doing it; there are a lot of other people getting into it.

I zainteresowani specyficznymi ustępstwami spróbują wpłynąć na decyzję.

And stakeholders with specific trade-offs will try to influence the decision.

Musi obejmować zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w codzienne zarządzanie zasobami.

It must involve the stakeholders in the day-to-day management of stocks.

Jak stwierdziło wiele przemawiających osób, Unia jest bardzo zainteresowana tym regionem.

As many speakers have said, the Union has considerable interests in the region.

Obie strony są zainteresowane pogłębieniem współpracy w sprawach wewnętrznych i prawnych.

There is interest on both sides in deepening cooperation on domestic and legal matters.

Obszary bardziej izolowane są silniej zainteresowane wywozem licznych produktów.

More isolated areas have a greater interest in seeing many of their products shipped out.

Przeprowadziłem się do Chicago z Bostonu 10 lat temu, zainteresowany nowotworami i chemią.

I moved to Boston 10 years ago, from Chicago, with an interest in cancer and in chemistry.

Ponadto wymaga politycznego zaangażowania wszystkich zainteresowanych.

Besides, it requires a political commitment of all actors, including Member States.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: fire eater, bestiary, granules, to daze, to retaliate

Similar words

More translations in the English-Swedish dictionary.