Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "zainteresowany"

 

"zainteresowany" English translation

Results: 1-28 of 72

zainteresowany {adjective}

zainteresowany {adj. m} (also: interesowny)

interested {adj.}

Tutaj chciałabym wyjaśnić, że nikt nie jest zainteresowany regulowaniem Internetu.

I shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.

Oznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.

This meant that every Member who was interested in this issue could take part.

Mówiłem już, że nie jestem zainteresowany wprowadzaniem podziałów w Europie.

As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.

Ta sytuacja jest akurat w porządku -- chłopiec jest zainteresowany anatomią, a to jego mama.

This happens to be OK -- he's an anatomically interested little boy and that's his mom.

Wydaje się, że nikt już nie jest zainteresowany problemami w Turcji.

It seems as though nobody is interested in the problems in Turkey any more.

zainteresowany {adj. m}

involved (affected) {adj.}

Gdy rozpoczynaliśmy omawiane negocjacje dotyczące wolnego handlu, każdy zainteresowany prezentował bardzo pozytywne stanowisko.

When we started these free trade negotiations, there was a very positive attitude from everyone involved.

Pomimo że poprzednia umowa tego rodzaju nie została faktycznie nigdy zawarta, tym razem każdy zainteresowany zdaje się żywić pełne zaufanie.

Although the predecessor to this agreement was never actually concluded, this time, everyone involved seems to be confident.

A jeśli jest Pan zainteresowany zaangażowaniem się w ukończenie Zielonej Szkoły i zbudowanie kolejnych 50 na całym świecie, zapraszamy w odwiedziny.

And if you're interested in being involved in finishing Green School and building the next 50 around the world, please come and see us.

Nie mam nic do dekorowania ciast i do dekoratorów. ~~~ Jeśli ktoś jest zaangażowany w dekorowanie ciast - jednak to nie jest to czym ja jestem zainteresowany.

And I've nothing wrong with cake decoration and cake decorators, if anybody's involved in cake decorations -- it's not what I'm interested in doing.

zainteresowany {adj. m}

concerned (involved) {adj.}

Panie przewodniczący! Przemawiam jako zainteresowany poseł do PE, a nie jako przewodnicząca komisji.

Mr President, I am speaking as a concerned MEP, and not as committee chairwoman.

Zauważyłam, że żaden z naszych przedstawicieli politycznych nie był zainteresowany zmianami klimatycznymi.

I noted that none of our political representatives was concerned about climate change.

Jest to sprawa, którą jestem osobiście zainteresowany i którą usiłowałem poruszyć w styczniu bieżącego roku.

This is an issue I personally have been concerned with and which I sought to address in January this year.

Przypuszczam, że niewątpliwie pan również będzie zainteresowany długofalową przyszłością tego instrumentu niestabilności.

I imagine that you will no doubt also be concerned with the long-term future of this instrument of instability.

Wielu z nas oczywiście niepokoi nieprzestrzeganie praw człowieka w Chinach, a sam, jako przyjaciel Tajwanu, jestem tą sytuacją żywotnie zainteresowany.

Many of us are naturally concerned about human rights in China and I am also committed as a friend of Taiwan.

zainteresowany {noun}

zainteresowany {m} [law] (also: protoplasta)

propositus {noun} [law]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zainteresowany":

 

Context sentences

Context sentences for "zainteresowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Podczas wizyty wszyscy zainteresowani mogą otrzymać egzemplarze publikacji EBC.

During your visit we are happy to provide you with copies of ECB publications.

Jestem szczególnie zainteresowany inicjatywą promującą konsumpcję owoców w szkołach.

I am particularly keen on an initiative to promote the consumption of fruit in schools.

Cieszymy się, że Tadżykistan jest zainteresowany współpracą oraz wspieramy jego wysiłki.

We welcome Tajikistan's interest in cooperation and support its efforts.

Nie jestem jedynym, który to robi, wielu jest zainteresowanych rozwojem tej technologii.

I'm not the only one doing it; there are a lot of other people getting into it.

I zainteresowani specyficznymi ustępstwami spróbują wpłynąć na decyzję.

And stakeholders with specific trade-offs will try to influence the decision.

Przeprowadziłem się do Chicago z Bostonu 10 lat temu, zainteresowany nowotworami i chemią.

I moved to Boston 10 years ago, from Chicago, with an interest in cancer and in chemistry.

Jestem szczególnie zainteresowany rzeczami takimi jak te, rozsadzają mi głowę.

I have this special interest in things like this which blow my mind.

Jestem zainteresowany tymi rzeczami i nie będę się tego wstydził."

I'm kind of into this stuff, and I'm going to stop being embarrassed."

Zacznę od kwestii, którymi - z tego, co wiem - Parlament Europejski jest żywo zainteresowany.

I will begin with the issues in which I know there is a strong interest in the European Parliament.

Byłam również zainteresowana fizycznością tego formatu trzeba bowiem iść, żeby go obejrzeć.

(Laughter) So in life and in papercutting, everything is connected. ~~~ One story leads to another.

Jestem osobiście bardzo zainteresowany wynikami tej analizy.

I have a very particular personal interest in this inventory.

Ale ja nie byłem zainteresowany sprzedawaniem whisky, chciałem sprzedawać lód.

But I wasn't into selling whiskey; I was into selling ice.

Nie jestem zainteresowany układaniem sobie czegoś w głowie i mówieniem, "Tak to właśnie wygląda".

I have no interest at all in conceiving something in my brain and saying, "This is what it looks like."

Istnieją specjalne instytuty, gdzie zainteresowani zdobywają wiedzę, jak naprawić sprzęt elektroniczny.

There are training institutes where they're churning out people for fixing these things as well.

Są to zatem zagadnienia, Pani Poseł Harms, którymi jestem zainteresowany.

Therefore, these are issues that interest me, Mrs Harms.

Wiem, że Parlament jest bardzo zainteresowany tą sprawą.

I know that Parliament has a strong interest in this issue.

(Śmiech) Drugim stwierdzeniem było, że "jeśli dzieci są zainteresowane, to nauka przychodzi samoistnie."

(Laughter) The second thing he said was that, "If children have interest, then education happens."

Wszyscy zainteresowani proszeni są o dokonanie wcześniejszej rezerwacji. więcej informacji

All visitors are required to register beforehand. more

Wspierajcie inwestycje, które służą wszystkim zainteresowanym.

Support investments with a triple-bottom-line return.

NASA nie była zainteresowana. ~~~ Próbowali storpedować ten projekt.

NASA had no interest; they tried to kill the project.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the English-Swedish dictionary.