How to write a CV in English

Polish-English translation for "zawód"

 

"zawód" English translation

Results: 1-40 of 73

zawód {noun}

zawód {m} (also: stanowisko, zajęcie, posada, zadanie)

job {noun}

Mój zawód polega przecież na słuchaniu, a mój cel to nauczyć świat, jak słuchać.

Of course, my job is all about listening, and my aim, really, is to teach the world to listen.

Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: "Nie jestem już nowicjuszem - oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”.

A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'

Uważam, że praca rybaków, czy rybaczek, w zakresie w jakim kobiety wykonują ten zawód, jest jedną z najniebezpieczniejszych na świecie.

I believe that the job of a fisherman, or indeed a fisherwoman insofar as there are some, is one of the most dangerous jobs in the world.

Jako człowiekowi, który przez wiele lat wykonywał zawód dziennikarza i zna go od podszewki, sprawa ta jest mi wyjątkowo bliska.

As someone who, for many years, worked as a journalist and has a thorough knowledge of the job, this matter is of particular importance to me.

Ludzie podchodzili do nas i pytali: Co wy tu robicie?" "O, w ramach projektu artystycznego przyklejamy portrety Izraelczyków i Palestyńczyków wykonujących ten sam zawód.

People come around us and start asking, "What are you doing here?" ~~~ "Oh, we're actually doing an art project and we are placing an Israeli and a Palestinian doing the same job.

zawód {m} (also: praca, profesja)

profession {noun}

Czy jest to brak perspektyw lub ogólna aura niepewności, otaczająca ten zawód?

Is it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?

musimy promować zawód rolnika i standardy, przestrzegane przez rolników na szczeblu europejskim.

we must promote the farming profession and the standards respected by farmers at European level.

W przeszłości zawód nauczyciela był szanowany i ceniony.

In the past, teaching was a respected and valued profession.

Wybieramy nasz zawód, oraz wybieramy naszych partnerów.

We choose our own profession, and we choose our own partners.

Coraz mniej osób stara się o pracę w rybołówstwie, a to z uwagi na ograniczenia, jakim podlega ten zawód.

Fewer and fewer people are going into a career in fishing because of the constraints on the profession.

zawód {m} (also: zawodowiec, fachowiec, profesjonalista)

professional {noun}

Czy Twój zawód wymaga takiej wcześniejszej kontroli? Dowiedz się w punkcie kontaktowym ds. uznawania kwalifikacji zawodowych English w Twoim kraju pochodzenia.

Does your profession require this advance check? Ask the host-country contact point for professional qualifications.

Jeśli w kraju, w którym chcesz pracować, Twój zawód jest regulowany przez stowarzyszenie lub organizację, musisz zostać ich członkiem, aby móc używać tytułu zawodowego.

If your profession is regulated by an association or organisation in the country where you want to work, you will have to become a member before you can use the professional title.

Jeśli chcesz podjąć pracę w innym kraju, konieczne może być oficjalne uznanie w nim Twoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jeśli wykonywany przez Ciebie zawód jest tam regulowany.

If you want to work in another country you might need to get your qualifications and professional experience officially recognised, if your profession is regulated in that country.

zawód {m} (also: handel, branża, biznes, fach)

trade {noun}

Dzięki tej umowie rybacy z rejonu Morza Śródziemnego mogą wykonywać swój zawód gdzie indziej, jako że Morze Śródziemne jest nadmiernie eksploatowane, jeśli chodzi o połowy ryb.

Through this agreement, fishermen from the Mediterranean are able to exercise their trade elsewhere, as the Mediterranean is being over-fished.

Nagroda Wolności Związku Wolnych Zawodów

Freedom Prize of the Federal Union of Free Trades and Professions

zawód {m} (also: zajęcie, zatrudnienie, okupacja, praca)

occupation {noun}

Jedynie 7% rolników jest z wieku poniżej 35 lat, w efekcie czego ten zawód w alarmujący sposób chyli się ku upadkowi.

Only 7% of farmers are under the age of 35, with the result that this occupation is an alarming state of decline.

Odniosę się teraz do prac pani poseł Ţicău nad wspólnymi regułami dotyczącymi warunków, które należy spełnić, by móc wykonywać zawód przewoźnika drogowego.

I now come to Mrs Ţicău's work on common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator.

Powinniśmy starannie rozważyć tę kwestię, nim założymy, że ktoś nie ma nieposzlakowanej opinii, która pozwoliłaby mu wykonywać ten zawód, jeśli nie zostało to dowiedzione.

We should think carefully before assuming that someone is not of good repute to pursue an occupation if that is not proven.

Należy przeprowadzić europejską ankietę dotyczącą koncepcji ostrzeżeń dla uzależnionych konsumentów, bez względu na ich wiek, zawód i płeć, ale również dla rynku wewnętrznego.

It is necessary to carry out a European survey on the influence of this warning procedure for addicted consumers, regardless of their age, occupation and gender, but also for the internal market.

To raczej anachroniczna klasyfikacja według zawodu ojca, więc samotni rodzice stanowią osobną grupę.

And so it's anachronistically a classification by fathers' occupations, so single parents go on their own.

zawód {m} (also: rozczarowanie)

To naprawdę cudowne, ale jakiż to zawód, że dobrostan zwierząt stanowi jedynie produkt uboczny strategii Komisji.

That is really terrific, but what a disappointment that animal welfare is only a by-product of the Commission strategy.

na piśmie. - Poparłem tę wspólną rezolucję, w której Parlament wyraża ubolewanie i zawód z powodu zawieszenia dauhańskiej rundy negocjacji w WTO.

in writing. - I supported this joint resolution that expresses Parliament's regret and disappointment at the suspension of the WTO Doha Round.

zawód {m} (also: rozczarowanie)

letdown {noun}

Czasem, osiągając cel, można odczuwać niemalże zawód.

Sometimes when you get there, there's almost a letdown.

zawód {m} (also: upadek, rozczarowanie, degradacja)

comedown {noun} [coll.]

zawód {m} (also: rozczarowanie)

anticlimax {noun}

zawód {m}

métier {noun} [form.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zawód":

 

Similar translations

Similar translations for "zawód" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zawód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Przeszłam więc do drugiej rundy zawodów, następnie do trzeciej i czwartej.

And so I was in the second round of competition, and then the third and the fourth.

Myliliśmy się całkowicie i szybko zaczęliśmy odczuwać zawód i frustrację.

We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.

Czy istnieją grupy zawodów, w których znajomość takich języków jest plusem?

Are there any occupational areas in which these languages are an asset?

Azaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?

Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize?

Brunel pracował w ten sposób sto lat przed powstaniem zawodu projektanta.

This is the S.S. Great Western that he built to take care of the second half of that journey.

Konie wyścigowe i biorące udział w zawodach powinny być leczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

Horses intended for racing and competition should be treated according to local requirements.

(Śmiech) Na pytanie o zawód odpowiedzcie: „Jestem statystykiem.”

(Laughter) Well, except they've been pre-warned now, and they'll know you're making it up.

Jego grupa, w szczególności pani wiceprzewodnicząca Wortmann-Kool, sprawiła mu zawód (ponownie).

His group, in particular Vice-President Wortman-Kool, let him down (again).

Ale to dziennikarze myślą, że blogerzy chcą uprawiać ich zawód.

That's not their role; they're supposed to read what we write.

Co więcej, sprawimy zawód tym ludziom w Rosji, którzy pragną wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa.

Even more, we would let down the people in Russia who desire freedom, prosperity and safety.

Jeżeli nie udaje nam się to, czynimy zawód tym, którzy przysłali nas tu jako swoich przedstawicieli.

If we fail to do that, we fail the people whom we are sent here to represent.

Ze względu na mój zawód byłem przetrzymywany i torturowany.

I have been a victim of detention and torture because of my work.

Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić zgodność z regulaminem zawodów.

Appropriate precautions must be taken for such horses to ensure compliance with competition regulations.

Na pytanie o zawód odpowiedzcie: „Jestem statystykiem.”

When they say to you, "What do you do?" -- you say, "I'm a statistician."

To tylko nagrody z jesieni 2007, zawodów robotów itd.

These are just the awards that we won in 2007 fall from robotics competitions and those kinds of things.

Nie pracowałam w zawodzie, ale brakowało mi pisania.

I didn't have any use for it, but I missed writing.

w imieniu grupy PPE-DE. - Pani przewodnicząca! Pan komisarz sprawił mi zawód tym, co powiedział.

on behalf of the PPE-DE Group. - Madam President, I find what the Commissioner has said rather disappointing.

To zdjęcie z zawodów rybackich u wybrzeży Florydy.

It's from trophy fish caught off the coast of Florida.

DM: Moja matka już od dzieciństwa przygotowywała mnie do zawodu lekarza, chociaż nie chciałam zostać lekarzem.

DM: For me, my mother was preparing [me] when I was a child to become a doctor, but I really didn't want to.

Nie nauczyłem się tego, wykonując zawód prawnika.

And I didn't learn about this actually practicing law and doing the work that I do.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Have a look at the Dutch-English dictionary by bab.la.