Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "zawód"

 

"zawód" English translation

Results: 1-40 of 103

zawód {noun}

zawód {m} (also: stanowisko, zajęcie, posada, zadanie)

job {noun}

Mój zawód polega przecież na słuchaniu, a mój cel to nauczyć świat, jak słuchać.

Of course, my job is all about listening, and my aim, really, is to teach the world to listen.

Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: "Nie jestem już nowicjuszem - oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”.

A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'

Uważam, że praca rybaków, czy rybaczek, w zakresie w jakim kobiety wykonują ten zawód, jest jedną z najniebezpieczniejszych na świecie.

I believe that the job of a fisherman, or indeed a fisherwoman insofar as there are some, is one of the most dangerous jobs in the world.

Jako człowiekowi, który przez wiele lat wykonywał zawód dziennikarza i zna go od podszewki, sprawa ta jest mi wyjątkowo bliska.

As someone who, for many years, worked as a journalist and has a thorough knowledge of the job, this matter is of particular importance to me.

Ważnym instrumentem jest ocena zawodów i stanowisk pod kątem ich wartości.

An important instrument is to evaluate occupations and jobs and to assess their price.

zawód {m} (also: ekspert, specjalista, zawodowiec, fachowiec)

professional {noun}

Czy Twój zawód wymaga takiej wcześniejszej kontroli? Dowiedz się w punkcie kontaktowym ds. uznawania kwalifikacji zawodowych English w Twoim kraju pochodzenia.

Does your profession require this advance check? Ask the host-country contact point for professional qualifications.

Jeśli w kraju, w którym chcesz pracować, Twój zawód jest regulowany przez stowarzyszenie lub organizację, musisz zostać ich członkiem, aby móc używać tytułu zawodowego.

If your profession is regulated by an association or organisation in the country where you want to work, you will have to become a member before you can use the professional title.

Jeśli chcesz podjąć pracę w innym kraju, konieczne może być oficjalne uznanie w nim Twoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jeśli wykonywany przez Ciebie zawód jest tam regulowany.

If you want to work in another country you might need to get your qualifications and professional experience officially recognised, if your profession is regulated in that country.

Przedstawiciele zawodu w całej Europie mówią mi, że są zaniepokojeni wzrostem cen ropy.

Professionals everywhere are telling me that they are concerned about the rise in oil prices.

I właśnie z tego względu również cieszę się, że sprawozdawca poparł moją poprawkę w sprawie uregulowania zawodów medycznych.

That, again, is why I am pleased that the rapporteur supported my amendments on the regulation of health professionals.

zawód {m} (also: praca, profesja, fach)

profession {noun}

Czy jest to brak perspektyw lub ogólna aura niepewności, otaczająca ten zawód?

Is it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?

musimy promować zawód rolnika i standardy, przestrzegane przez rolników na szczeblu europejskim.

we must promote the farming profession and the standards respected by farmers at European level.

W przeszłości zawód nauczyciela był szanowany i ceniony.

In the past, teaching was a respected and valued profession.

Wybieramy nasz zawód, oraz wybieramy naszych partnerów.

We choose our own profession, and we choose our own partners.

Coraz mniej osób stara się o pracę w rybołówstwie, a to z uwagi na ograniczenia, jakim podlega ten zawód.

Fewer and fewer people are going into a career in fishing because of the constraints on the profession.

zawód {m} (also: handel, branża, biznes, fach)

trade {noun}

Dzięki tej umowie rybacy z rejonu Morza Śródziemnego mogą wykonywać swój zawód gdzie indziej, jako że Morze Śródziemne jest nadmiernie eksploatowane, jeśli chodzi o połowy ryb.

Through this agreement, fishermen from the Mediterranean are able to exercise their trade elsewhere, as the Mediterranean is being over-fished.

Nagroda Wolności Związku Wolnych Zawodów

Freedom Prize of the Federal Union of Free Trades and Professions

Jednak kiedy mówimy o działalności na własny rachunek nie wolno nam zapominać o osobach pracujących w rzemiośle, handlu, MŚP i wolnych zawodach.

However, when we are talking about self-employed activities, we must not overlook those who are involved in gainful employment in handicrafts, trades, SMEs and the liberal professions.

zawód {m} (also: zajęcie, zatrudnienie, okupacja, praca)

occupation {noun}

Powinniśmy starannie rozważyć tę kwestię, nim założymy, że ktoś nie ma nieposzlakowanej opinii, która pozwoliłaby mu wykonywać ten zawód, jeśli nie zostało to dowiedzione.

We should think carefully before assuming that someone is not of good repute to pursue an occupation if that is not proven.

Należy przeprowadzić europejską ankietę dotyczącą koncepcji ostrzeżeń dla uzależnionych konsumentów, bez względu na ich wiek, zawód i płeć, ale również dla rynku wewnętrznego.

It is necessary to carry out a European survey on the influence of this warning procedure for addicted consumers, regardless of their age, occupation and gender, but also for the internal market.

Ważnym instrumentem jest ocena zawodów i stanowisk pod kątem ich wartości.

An important instrument is to evaluate occupations and jobs and to assess their price.

To raczej anachroniczna klasyfikacja według zawodu ojca, więc samotni rodzice stanowią osobną grupę.

And so it's anachronistically a classification by fathers' occupations, so single parents go on their own.

Jednym z czynników jest struktura wynagrodzeń w niektórych zawodach z wysoką proporcją pracowników płci żeńskiej.

One of the factors is the pay structure of some occupations with a high proportion of female workers.

zawód {m} (also: rozczarowanie)

To naprawdę cudowne, ale jakiż to zawód, że dobrostan zwierząt stanowi jedynie produkt uboczny strategii Komisji.

That is really terrific, but what a disappointment that animal welfare is only a by-product of the Commission strategy.

na piśmie. - Poparłem tę wspólną rezolucję, w której Parlament wyraża ubolewanie i zawód z powodu zawieszenia dauhańskiej rundy negocjacji w WTO.

in writing. - I supported this joint resolution that expresses Parliament's regret and disappointment at the suspension of the WTO Doha Round.

zawód {m} (also: rozczarowanie)

letdown {noun}

Czasem, osiągając cel, można odczuwać niemalże zawód.

Sometimes when you get there, there's almost a letdown.

zawód {m} (also: rozczarowanie)

anticlimax {noun}

zawód {m} (also: upadek, rozczarowanie, degradacja)

comedown {noun} [coll.]

zawód {m}

métier {noun} [form.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zawód":

 

Similar translations

Similar translations for "zawód" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zawód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wielu rybaków może odejść z zawodu, co może rozregulować tą całą gałąź gospodarki.

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.

Przeszłam więc do drugiej rundy zawodów, następnie do trzeciej i czwartej.

And so I was in the second round of competition, and then the third and the fourth.

Przedmiotowy wniosek wyjaśnia zasady dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

This proposal clarifies the rules on becoming a road transport operator.

Trzy lub cztery dni szkolenia rocznie w trakcie wykonywania zawodu to po prostu za mało.

Three or four days of in-service training per year is simply not enough.

Myliliśmy się całkowicie i szybko zaczęliśmy odczuwać zawód i frustrację.

We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.

Czy istnieją grupy zawodów, w których znajomość takich języków jest plusem?

Are there any occupational areas in which these languages are an asset?

Azaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?

Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize?

Brunel pracował w ten sposób sto lat przed powstaniem zawodu projektanta.

This is the S.S. Great Western that he built to take care of the second half of that journey.

Konie wyścigowe i biorące udział w zawodach powinny być leczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

Horses intended for racing and competition should be treated according to local requirements.

Dowodzi to również, że w Libii nie pozwala się dziennikarzom na swobodne wykonywanie zawodu.

This also shows that journalists are not being allowed to carry out their work freely in Libya.

(Śmiech) Na pytanie o zawód odpowiedzcie: „Jestem statystykiem.”

(Laughter) Well, except they've been pre-warned now, and they'll know you're making it up.

Jego grupa, w szczególności pani wiceprzewodnicząca Wortmann-Kool, sprawiła mu zawód (ponownie).

His group, in particular Vice-President Wortman-Kool, let him down (again).

Ale to dziennikarze myślą, że blogerzy chcą uprawiać ich zawód.

That's not their role; they're supposed to read what we write.

Co więcej, sprawimy zawód tym ludziom w Rosji, którzy pragną wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa.

Even more, we would let down the people in Russia who desire freedom, prosperity and safety.

Teraz została skazana na 11 lat więzienia i zakazano jej wykonywania zawodu prawnika przez 20 lat.

Now she has been sentenced to 11 years in prison and banned from practising law for 20 years.

Jeżeli nie udaje nam się to, czynimy zawód tym, którzy przysłali nas tu jako swoich przedstawicieli.

If we fail to do that, we fail the people whom we are sent here to represent.

Zakazano jej wykonywania zawodu prawnika, ale my będziemy służyć sprawiedliwości.

She is banned from practising law, but let us serve justice.

Ze względu na mój zawód byłem przetrzymywany i torturowany.

I have been a victim of detention and torture because of my work.

Spotkałem lekarza, który zrezygnował z praktykowania zawodu z powodu zranienia się ostrym narzędziem.

I met a doctor who gave up medical practice because of a needle-stick injury.

na piśmie.- (DE) Jakie pytania młodzi ludzie zadają sobie obecnie, podejmując decyzję o wyborze zawodu?

in writing.- (DE) What questions do young people nowadays ask themselves when deciding on a career?
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Have a look at the English-Czech dictionary by bab.la.